Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1520
Authors Francesc Eiximenis
Titles Vida de Jesucrist
Vita Christi
Incipit & Explicits text: Aprés les dites coses lo Salvador se'n tornà a Natzaret … suplicant per tu seràs aprés salvat
Date / Place escrit 1397 a quo - 1398
escrit 1404 a.
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Pere d' Artés (Mossèn), mecenes
Associated Texts texid 2340 Desconegut, Plany de la Verge, escrit 1397 a quem
References (most recent first) Ed. parcial en: Hauf i Valls (1976), La Vita Christi de Fra Francesc Eiximenis ( 1340? -1409?) y la tradición de las Vitae Christi medievales [Tesi doctoral] , n. llibres I-V
Vist per: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 131-37
Tractat en: Hauf i Valls (1989), “El Psalterium alias Laudatorium i la Vita Christi de Francesc Eiximenis, obres complementàries?”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 18 = Miscel·lània Joan Bastardas, 1
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:328-9
Subject CRISTOLOGIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 34
ID no. of Witness 1 cnum 12702
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu-Biblioteca Franciscans de Catalunya, Fragments, carpeta 1, ms. 01 (BITECA manid 5174)
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Condition fragments
References Transcripció a: Soriano Robles et al. (2020), “Quinze fragments nous de la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis: Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, Fragments, Carpeta 1, MSS. 01, 02, 03”, Arxiu de Textos Catalans Antics 512-43
ID no. of Witness 2 cnum 12703
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu-Biblioteca Franciscans de Catalunya, Fragments, carpeta 1, ms. 02 (BITECA manid 5175)
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Condition fragments
References Transcripció a: Soriano Robles et al. (2020), “Quinze fragments nous de la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis: Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, Fragments, Carpeta 1, MSS. 01, 02, 03”, Arxiu de Textos Catalans Antics 512-43
ID no. of Witness 3 cnum 12704
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu-Biblioteca Franciscans de Catalunya, Fragments, carpeta 1, ms. 03 (BITECA manid 5176)
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Condition fragments
References Transcripció a: Soriano Robles et al. (2020), “Quinze fragments nous de la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis: Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, Fragments, Carpeta 1, MSS. 01, 02, 03”, Arxiu de Textos Catalans Antics 512-43
ID no. of Witness 4 cnum 743
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4187 (BITECA manid 1538)
Copied 1391 - 1400 (Massó)
Location in witness ff. 1ra-10ra prel. + ira-ccxviijv
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 VIII-X
Vida de Ihesu Christ
Incipit & Explicits rubr.: [ 1r prel.] A4ci comença lo huyte libre dela vida de Ihesuchrist quj tracta dela sua preicacio e celestial doctrina et approuada per innumerables mjracles e com stech perseguit ne quan dura sa preicacio
índex: Capitol primer com lo saluador illumjna altament los dexebles … [ 10r prel] … de aquest libre ab deguda protestacio en cartes .ccxviij
tit.: [ ira] Açi comença lo huyten libre … los […] que sent Johan lj ha […] sos
text: LO huyten libre dela vida de jhesucrist se seguex … [ ccxviijvb] … recomenat ala sua gracia e merce quj uju e regna Jn secula seculorum. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo
Condition incomplet
Note al f. 1 de l'índex, amb lletra posterior: “Del Rt. P. M. Fr. Francesch Exinis de la orde de St. Francesch. Bisbe de Elna y Patriarca de Alexandria. Segona part”; així donçs es tractaria del segon volum d'un text complet
ID no. of Witness 5 cnum 742
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VI (BITECA manid 1537)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. 1-199
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 VIII-X
Incipit & Explicits text: [ 1] Aci començe lo viii libre de le vide del nostra saluador deu Jhesuchrist qui tracta de la sua sancta e preciosa preicacio e celestial doctrina … [ 199] … a uos moss. P. dartes al qual le endressat en lo comencement …
colofó: Laus tibi sit Christe quem liber explicit iste. Deo gracias
Condition incomplet
ID no. of Witness 6 cnum 725
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, II-552 (BITECA manid 1522)
Copied 1391 - 1420 (catàleg)
Location in witness ff. 1ra-209vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] Agosti hagues posades tant altes coses dela santa trjnjtat … [ 2vb] … Lo seten ensenya com ell te la monarchia general e perpetual senyoria e regne e es gloria dels benahuyrats e Rey perpetual qui durara jn secula seculorum
rubr.: Aci comença Lo primer tractat del present libre … Capitol primer quj ensenya que es predestinaçio E com jhesu christ en quant deu no estech ne poch esser predestinat
text: [ 3ra] L10o prjmer tractat donchs daquest libre si ha a tractar de la predestinaçio etternal del nostre saluador … [ 198vb] … e fa crexer la caritat per la qual los peccats son reemesos els fa[…]
tit.: [ 199ra] E4n nom de jhesus Açi comença la taula … E primerament posa alscuns preambols directius al dit libre
índex: Capitol quj posa lo prolech … [ 209vb] … Capitol .xxxiiij. qui es com la uerge gloriosa demana al seu fill que passas desta ujda E com estech digna cosa que pujas al çel CCLxxxxvij
Condition acèfal i incomplet
Note manquen al començament dos folis del pròleg i al final 17 capítols de la part IX i tota la part X
ID no. of Witness 7 cnum 738
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 460 (BITECA manid 1534)
Copied 1401 - 1410 (Massó)
Location in witness ff. 1-10 prel. + 1ra-286rb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 VI-X
Vida y mort de Jesuchrist Salvador nostre
Incipit & Explicits índex: [ 1 prel.] Capitol xii mostre com lo senyor vençe la primera temptacio … [ 10] … Capitol .iii. e derrer qui acaba lo ljbre e ha sa presentacio ja al començament de aquest libre
rubr.: [ 11r] Capitol xij quj ensenya com lo senyor vence la primera temptacio
text: V6ehent donchs lo demonj la altea e perffeccio del dejunj … [ 286rb] … lo qual ab nos mateys sia tostemps recomenat ala sua gracia e merçe quj viu e regna In secula seculorum. Amen. Deo gracias
Note completa el text del ms. anterior Dalmases 177.I
ID no. of Witness 8 cnum 724
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 49 (BITECA manid 1521)
Copied 1401 - 1410
Location in witness ff. 1ra-12ra prel. + ira-ccclxxxxivb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra prel.] [P]2rotestacio de ver catholic en tot aquest libre … [ 12va] … Torna a sa presentacio feta ja al comensament daquest libre ab deguda protestacio
dedic.: [ ira] [a]16l Molt honorable mossen .P. dartes … [ iva] … ço qui sia a ell plasent e profitos al seu poble
rubr.: Protestacio de ver Catholich en tot aquest libre
text: [p]5Rimerament donchs protest aqui en lo comensament … [ cccxxxiva] … E açi es acabat lo seten tractat de aquest deen libre dela vida de Ihesu christ
escat.: [a]3cabat es donchs aquest libre en la vigilia de mossenyer sant Johan babtista per la missericordia de deu torn a vos Mossen Pere dartes … [ cccxxxivb] … sia tots temps Recomenat a la sua gran merçe Quj vju e regna jn secula seculorum. Amen. Deo graçias
References Solá Brunet (1951), “Textos asuncionistas de nuestro Archivo Capitular”, Scrinium 9-10 (transcriu un fragment)
ID no. of Witness 9 cnum 729
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1160 (BITECA manid 1526)
Copied 1401 - 1410
1411 - 1450 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. Cra-Ova 1-332vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I-X cap. vii 6è tractat
Incipit & Explicits índex: [ Cra] A3ssi comensa la Taula del present libre dela vida de ihesu christ … [ Ova] … Capitol LXV ensenya qui ne sera la manera del regnar del senyor. Gloria ihesu christo. Amen
índex: [ 1ra] Comença lo prolech en lo libre appellat vide de Jhesu christ
prol.: A5l molt honorable e discret caualler mossen .P. dartes … [ 1va] … ço que sia a ell plasent e profitos al seu poble
rubr.: [ 1v] Capitol quj posa protestacio de hauer catolich seny
text: P3Rimerament donchs protest assi en lo comensament de aquest libre … [ 332vb] … en peccat mortal ne en jra de deu La (…)
Condition incomplet
References Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans
Note mutilat a la fi, acaba bruscament al cap. VII del sisè tractat del llibre X
ID no. of Witness 10 cnum 730
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 21 (BITECA manid 1527)
Copied 1401 - 1410
1421 [?] - 1440 [?] (filigranes)
Location in witness ff. 1-8 prel. + 2-256
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] Aci comença la taula del uolum de vita christi ordenat per lo molt reuerent mestre frare francesch eximeneç
índex: Aci comença la taula del uolum de vita christi ordenat per lo molt reuerent mestre frare francesch eximeneç … [ 8 prel.] … Quina sera la manera del regnar del seyor [sic]. Deo gratias
text: [ iira] N4o uuyll escusar diu aquest doctor que no haia alguns fantastichs e indiscrets homens … [ 246ra] … Aci es acabat lo seten tractat daquest deen libre de la uida de jeshuchrist e per conseguent tot lo present uolum dela uida de ieshu christ
Condition acèfal
References Ed. parcial a: Solá Brunet (1951), “Textos asuncionistas de nuestro Archivo Capitular”, Scrinium 9-10 (transcriu un fragment)
Note manca el primer foli del text (caps. 1-4). El fet que el foli primer restara en blanc es pot deure a que l'original fos defectuós o bé a què es desitjava una presentació més acurada d'aquest primer full (amb orla o altra decoració) i es deixés la realització per a un altre copista
ID no. of Witness 11 cnum 739
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2801 (BITECA manid 1535)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. Ira + 1ra-271vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 VI-X.vii
Incipit & Explicits índex: [ I prel.] La primera part conte .v. libres … lo .x. libre tracta de la Ressureccio (…) del regne de deu etc
tit.: [ 1ra] Aci es acabat lo .v.e libre de la ujda de Ihesuchrist. Aci comença lo .vj.e libre qui tracta primerament com sent johan baptista baptejaua e preycaua
text: [ 1ra] A8cabat lo temps en lo qual lo nostro saluador … [ 271vb] … la anima nostra es benehuyrada vehent ell hoc encara lo nostro cors es en ell bene[…]
Condition incomplet
Note el que anomenem índex preliminar és una relació de les rúbriques dels tractats feta per una mà posterior
ID no. of Witness 12 cnum 726
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Capitular, 2/66 (BITECA manid 1523)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-9 + i-cclxxiii
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
lo libre appellat vida de Jh Xist
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Assi comensen les Rebliques en lo libre appellat vida de Jhs xist
índex: Comença lo prolech en lo libre appellat vida de Jhs xist
rubr.: [ i] Assi comença lo prolech en lo libre appellat vida de Jhs xist axi com per anant hoyrets en lo present libre
dedic.: Al molt honorable e discret Caualler mossen Pere Dartes maestre Racional
ID no. of Witness 13 cnum 721
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 268 (BITECA manid 1518)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1ra-464ra
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Comensen les rubriques del libre apellat ujda de jhesu christ
índex: Capitol quj posa protestacio de hauer catholjc senyn en tot aquest libre etc … [ 25rb] … a la fi de cascun libre o tractat. deo graçias
rubr.: [ 26ra] Açi comenca lo libre apellat vita cristi hordenat per lo Reuerent Mestre ffrancesch eximeneç ffrare del horde dels ffrares menors ab la ajuda de nostre senyor deu jhesu christ. Capitol primer prolech
dedic.: Al molt honorable e discret caualler mossen pere dartes
rubr.: [ 26vb] Capitol seguon quj pose protestaçio de auer catolich senyn en tot aquest libre
text: Primerament donchs protest aci en lo comensament … [ 471ra] … lo qual ab nos mateys sia tots temps recomanat ala sua gracia e merce. Quj uju e regna in secula seculorum amen. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen
References Eiximenis et al. (1951), El naixement de l'Infant Jesús. Transcripció i pròleg de… , n. (ed. parcial)
Note la taula hi és completa
ID no. of Witness 14 cnum 728
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 209 (BITECA manid 1525)
Copied 1401 - 1500
1401 - 1420 (Gutiérrez del Caño)
Location in witness ff. ira-ccclxxivvb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
la sagrada vida de Ihesu christ
Incipit & Explicits dedic.: [ ira] A13L molt honorable e discret caualler mossen Pere dartes … [ iva] … ço que sia a ell plasent e profitos al seu poble
text: P4Rimerament donchs protest açi en lo començament
colofó: [ ccclxxiv] Ffinito libro sit laus et gloria Christo Amen. Detur pro penna scriptoris vita eterna. Orla vocatur qui scripsit benedicatur
Note al final del volum es troba un foli afegit on s'ha transcrit el text dels capítols 70-71 del quart tractat, que va ser oblidat pel copista, com indica un senyal al f. cxxxxra: “riquire in fine”. Des del f. 140rb i fins al final del tractat s'ha esmenat a tinta vermella la numeració dels capítols
ID no. of Witness 15 cnum 736
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 222 (BITECA manid 1532)
Copied 1401 - 1500
1401 - 1450 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 10 prel.+ 1-218
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I-VI cap. 1-16
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra prel.] [c]omensen les rubriques del ujta cristi del prjmer volum hordenat per lo reuerent mestre francesch eximeneç del horde de frares menors
índex: Cappitol prjmer quj demostre lo prolech del present libre dela ujda de jhesu christ … [ 9rb] … Cappitol xvj quj ensenya per quantes nits la santa anjma del saluador estech consolada en lo desert .ccxxvij
rubr.: [ 1ra] Açi comença lo libre apellat uita cristi hordenat per lo reuerent Mestre ffrancesch eximenec del horde dels frares menors ab la ajuda del nostre saluador e mestre jhesu christ
prol.: A12l molt honorable e discret caualler Mosen pere dartes Mestre racional del molt alt prjncep e senyor don Marti per la gracia de deu rey de araguo lo seu horador en en [sic] jhesu christ saluador … [ 1vb] … ço que sia aell plasent e proffitos al seu poble
rubr.: Cappitol seguon quj mostre la protestacio de auer catolich senyn [sic] en tot aquest libre
text: P4rjmerament donchs protest aci en lo comensament daquest libre que siyo dauall o en qual seuol libre o tractat meu per jnaduertencia o per ma gran ignorancia escriujs o deya o per qual seuol manera posaua res que fos contra la santa fe chatolica … [ 218rb] … Ara segueix se lo seten libre hon auem a tractar com apella sos apostols e dexebles e com altament los jnforma. ffinjto
Condition incomplet
ID no. of Witness 16 cnum 1775
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, (BITECA manid 2018)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-9 prel. + 1-215
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 VIII-X cap. 5 5è tractat
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Aci comença lo huyten libre dela vida de Jhesu Christ qui tracta de la sua preycacio
text: [ 1] Aci comença lo huyten libre … [ 215] … diu axi: O beneyta sobre totes les
Condition incomplet
Note llibres VIII-X que queda en l'aire al cap. 5 del 5è tractat
ID no. of Witness 17 cnum 740
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 576 (BITECA manid 1536)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 3ra-374vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Incipit & Explicits rubr.: [ 3ra] Capitol terc qui tracta com lo Saluador sen torna ala sua mare en natzaret preycant perles sinagogues
text: A3pres les dites coses lo saluador sen torna en Nazareth tot sol descalç per camj de setanta quatre mjlles et bench en Nazaret ala sua mare … [ 374va] … e sens dupte per sa aiuda seras aci aiudat e deliurat e apres per gracia del seu fill ella suplicant per tu seras apres saluat. Amen. Amen. Amen
colofó: E açi es acabat ço ques pertayn [sic] al primer temps del cors dela santa esgleya … segons que posa lo dit deuot piados e grant doctor e Cardenal Geruasius sabinensis. Explicit
colofó: [ 374vb] Benediccio et claritas et sapiencia … in secula seculorum. Amen
Condition acèfal
ID no. of Witness 18 cnum 722
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 106-V2-3 (BITECA manid 1519)
Copied 1401 - 1500
1451 - 1500 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 1ra-9ra + ira-cclxxiiira
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I-VII, cap. 82
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] A3ssi comensen les Rebliques [sic] en lo libre appellat Vida de jhesuchrist
índex: Comença lo prolech en lo libre appellat … [ 9ra] … e euangelistes en sobirana Reuerencia
tit.: [ ira] A2ssi comença lo prolech … en lo present libre
prol.: A7l molt honorable e discret … [ ivb] … que sia a ell plasent e profitos al seu poble
tit.: Capitol qui posa … en tot aquest libre
text: P3Rimerament donchs … [ cclxxiiira] … la sua sancta doctrina euangelical
Condition incomplet
ID no. of Witness 19 cnum 723
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 299 (BITECA manid 1520)
Copied 1401 - 1500
1401 - 1430 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 1ra-294va
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I-VI, incomplet
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] Capitol .xxv. qui ensenya per que la circuncisio se faya lo huyten dia … [ 4ra] … Capitol .xvj. qui enssenya per quantes uies la sancta anima del saluador estech consolada en lo dessert
prol.: [ 5ra] […] saluador reuelant los alguns dolcos actes seus qui no son expresats per los sancts euangelistes … [ 7rb] … Lo seten tractat ensenya com ell te la monarchia general et es gloria dels benauyrat et rey perpetual
rubr.: Aci comenca lo primer tractat del present libre dela vida de ihesu christ
rubr.: Capitol primer qui ensenya que es predestinacio e com ihesu christ en quant deu no estech ne poch esser predestinat
text: [ 7va] L5O primer tractat donchs de aquest libre sia a tractar dela predestinacio eternal del nostre saluador et dels grans bens que de aqui se son seguits los quals los theolechs apellen obres de predestinacio … [ 294va] … dela temptacio a ell aqui feta per lo dimoni. Ara se seguira lo seten libre hon auem a tractar com apella sos dexebles et com altament los informa […]
Condition incomplet
Note taula i text incomplets
ID no. of Witness 20 cnum 733
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 459 (BITECA manid 1278)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 2ra-225vb ff. 2-9 prel. + 1-215
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I-V i part del VI
Vita Christi
Incipit & Explicits tit.: [ 2ra prel.] Aci comença lo prolech de aquest libre qui es appellat Vita Christi
índex: Capitol primer qui pose lo prolech … [ 9vb] … Capitol xj quj ensenya com lo saluador stech en lo desert xxxx jorns en cartes ccxvj
rubr.: [ 10ra] ✠ Ihesus ✠ christus ✠ A honor e a laor e a gloria de nostre senyor deu tot poderos e dela humjl verge madona sancta maria e de tots los sancts e sanctas dela cort celestial. Comença lo primer libre de vita christi
dedic.: A7l molt honorable e discret caualler Mossen P. dartes … [ 10vb] … a ell plasent e profitos al seu poble
tit.: Aci feneix lo prolech Et comença lo capitol secundo quj ensenya don ha haut començament e pres fonament aquest libre
text: P3rjmerament donchs protest açi en lo començament … [ 225vb] … e supportar les persones bestials e desrahonades e pacient portar lurs miseries per amor de Jhesuchrist
Note primera part, la segona l'olim Dalmases 177.II (ara BdC 460)
ID no. of Witness 21 cnum 734
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-III-7 (BITECA manid 1530)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-87v
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I-V, segons Casanovas, actualment es conserva part del III i del IV tractat
Incipit & Explicits text: [ 1] […] hom qui fills hauia qui visques be car la millor e la pus durabla hetat que hom podia dar ne lexar a sos fills era que hagues be viscut … [ 87rb] … e fahia contjnents de fembra qui va en part e soptosament corrent los detras crema e destrouj […]
Condition incomplet
References Sabaté et al. (2004), “D'inèdits i retrobats: el Llibre dels àngels, la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis i el context de la seva difusió”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Eiximenis et al. (1951), El naixement de l'Infant Jesús. Transcripció i pròleg de…
ID no. of Witness 22 cnum 11295
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, V (BITECA manid 2894)
Copied 1401 ? - 1500 ?
Location in witness ff. I-CCLVIIIv
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 5 primers llibres Casanovas
Incipit & Explicits dedic.: [ I] Al molt honorable e discret caualler moss. pere dartes mestre racional … seruidor ffrare ffrancesch eximenis del orde dels ffrares menors &
text: [ Vv] De present açi resta que ensenyem la continencia daquest libre perque deus aci saber que tot aquest libre es partit per deu tractats … [ CCLVIIIv] … En aço es acabat lo Cinquen libre de la vida del nostre saluador qui hauia atrectat de la sua infantea e jouentut fins que hac trenta anys en los quals estech al mon amagat o no conegut publicament segons la actual hordinacio del seu glorios pare. Deo gracias
References Transcripció a: Casanovas (1906), “Còdecs de l'Arxiu del Palau”, Revista de Bibliografia Catalana 16-8 , n. 5
ID no. of Witness 23 cnum 10595
City, library, collection & call number València: Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual, Ms. 42 (BITECA manid 2887)
Copied 1401 [?] - 1490 [?]
Location in witness ff. ira-245vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Incipit & Explicits rubr.: [ i] ihesus christus Virgo marja
prol.: A7l mot [sic] honorable et discret Caualler Mossen Pere dartes … [ ivb] … e profitos al seu poble
rubr.: protestacio de haver catholich seny en tot aquest libre
intr.: [ iira] P3rimerament doncs protest açi en lo començament daquest libre … [ vva] … tot aquest libre es partit per deu tractats
índex: lo primer tractat ensenya … [ vira] … lo desen ensenya com vjndra ala fi del mon a jutjar los bons els mals e daquj veuras manifestacions dela sua perpetual senyorja e regne quj durara jnsecula seculorum
rubr.: Com ihesu christ es predestinat en quant hom e dotat de sobirans dons diujnals
text: [ vjrb] L7o primer tractat donchs de aquest libre si ha a tractar dela predestinacio … [ 244vb] … segons la eternal ordinacio del seu glorios pare
rubr.: [ 245vb] Aci comença lo sisen libre quj tracta com sent johan babtista preycava e batejava
Condition incomplet
ID no. of Witness 24 cnum 737
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 6 (BITECA manid 1533)
Copied Lluís Navarro, 1428-02-14
Location in witness ff. 1ra-135rb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I-VII
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] En nom dela sancta trinjtat pare e fill e sant sperit Comença lo libre appellat vida de ihesu christ ordenat per lo molt reuerent pare mestre ffrancesch eximenez … Et primerament posa lo prolech ab alguns preambols
prol.: A9l molt honorable e discret caualler mossen pere dartes maestre racional del molt alt princep … [ 1rb] … a declarar me vulla preseruar de tota error em faça per tot lo proces de aquest libre dir ço que sia a ell plaent e profitos al seu poble Amen
tit.: Capitol primer quj protesta de hauer catholich seny en tot aquest libre
text: P4rimerament donchs protest aci en lo començament de aquest libre … [ 135rb] … appella los sants apostols e los dexebles e com los jnforma per diuerses maneres per que fossen abtes apreycar la sancta doctrina euangelical
colofó: Aci es acabat lo seten libre appellat vita christi ordenat per lo molt reuerent patriarcha mestre ffrancesch eximenez maestre en sacra theologia del orde dels frares menors
colofó: Acabat descriure per mj lloys nauarro disabte a xiiij. del mes de febrer del any dela natiujtat de nostre senyor ihesuchrist m.cccc.xxviij
Condition incomplet
ID no. of Witness 25 cnum 735
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 234 (BITECA manid 1531)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 2ra prel.-6va prel. + i-250vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I-V, cap. xxi
Incipit & Explicits índex: [ 2ra prel.] saren aci sobiranes temptacions. Capitol .xliij. Com ordenauen la uida dela gloriosa uirtut de justicia … [ 6va prel.] … Capitol .xxij. Com lo saluador tench uida ermitana
dedic.: [ i] A8l molt honorable e discret e feel cristia \caualer Mossen p. dartes maestre racional del molt alt princep e senyor don johan per la gracia de deu Rey darago/ lo seu orador … [ ivb] … dir ço que sia a ell plasent e profitos al seu poble
tit.: protestacio dauer chatolich seny en tot aquest libre
text: P3rimerament donchs proteste açi en lo començament daquest libre que si yo dauall en qualseuol libre o tractat meu … [ 250vb] … E diu aqui aquest quelo senyor beneyt
Condition incomplet
References Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 666 , n. 169 (Ms. Q)
Note part de l'inici del pròleg fou oblidada i afegida al marge superior del text
ID no. of Witness 26 cnum 1861
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 451 (BITECA manid 1141)
Copied 1441 - 1460 (J. Riera)
1476 - 1500 (filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)
1426 ? - 1450 ? (Izquierdo)
Location in witness ff. 66v-67v
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 IX, cap. 226
Incipit & Explicits rubr.: [ 66v] Aquesta contemplacio dejus scrita feu la sagrada e humjl verge maria quant tench lo sagrat cors dell seu glorios fil en la falda mort … qui per los maluats fou despinas coronat e diu axi
text: All cap. O cap sagrat principi e regidor de tota creatura … [ 67v] … colpegada vberta e mal adobada e portada acruel mort
rubr.: Ala sinaguogua e all pobla iudaych
text: O tu jnfernada sinaguogua sobra tota brutal bestia ecruel plora … Per la qual cosa seras fins als fonamePer la qual cosa seras fins als fonaments destroyda e destroyda e portada a no res
References Exemeno et al. (1986), Contemplació de la Santa Quarentena 120-22
ID no. of Witness 27 cnum 741
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 795 (BITECA manid 1216)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. ira-cxxxxviiiivb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 VII-X
Incipit & Explicits tit.: [ ira] Açi comensa les Robriques del seten libre de uita christi
índex: Com lo senyor apella sos dexebles … [ iira] … Son tots los capitols ensuma del seten tractat lxxxiij
rubr.: [ irb] Aci comensa lo .vij. libra daquest uolum qui ensenya com lo Senyor apella sos dexebles. Primer Capitoll
text: C10Omensament donchs per gracia de deu lo sant estament … [ cxxxxviiiivb] … Lo quart punt es que los mesqujns de juheus quis veuran ten letgement anguanats per aquell maluat antichrist
Condition incomplet
Note s'interromp al cap. liv del V tractat del llibre X. La primera paraula del text “Comensament” fou corregida posteriorment en “comensat”, forma que s'adiu molt més al sentit
ID no. of Witness 28 cnum 732
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 172 (BITECA manid 1529)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. iira-cclrb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I.3-final
Incipit & Explicits text: [ iira] princeps dela Sinagoga es E sagueix se a quj mateix … [ cclrb] … recomanat ala sua graçia e merçe qui viu e Regna Jn secula seculorum Amen. Deo gracias
colofó: ffinito libro sit laus gloria Christo. Amen
Condition acèfal
Note notes marginals que fan referència a les autoritas del text (sant Agustí, Casiodor, sant Isidor, etc.)
ID no. of Witness 29 cnum 10586
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2880)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1468 - 1482 (Duran)
Bartomeu Rodrigues, 1475 - 1482 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 43-44v
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 diversos extractes
Incipit & Explicits text: [ 43] Com los phariseus digueren als saigs perque no hauien pres Jhesus E que atenessen que negun princep ne phariseu ne hom de be nol seguia sino lo poble maleyt que no sabia la ley de nostre Senyor Deu … [ 44v] … e que sil soltauen que ells e la llurs cases perrien e que mes valia que ell moris
ID no. of Witness 30 cnum 414
City, library, collection & call number Carpentras: Bibliothèque Inguimbertine, 336 (BITECA manid 2261)
Copied 1476 [?] - 1515 [?]
Location in witness ff. 156-183v
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 X.5-X.7
Incipit & Explicits text: [ 156] S2Ots la apparicio del vj. e sagell parlant Estromachius in Epistola ad zozimam diu que deuen esser moltes merauelles generals … [ 183v] … Açi es acabat lo seten tractat de aquest libre dela vida de antechrist | Deo gracias
Condition fragment
References Perarnau (1993), “La traducció catalana resumida del Vademecum in Tribulatione (“Ve ab mi tribulació”) de Fra Joan de Rocatalhada”, Arxiu de Textos Catalans Antics 50-51
Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 37 , n. 22
Note segons Perarnau presenta variants importants
ID no. of Witness 31 cnum 727
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 214 (BITECA manid 1524)
Copied 1481 - 1500
1401 - 1500 (fitxa biblioteca)
Location in witness ff. ira-cclxxxxviiiva
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 I-VII
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Comença lo libre qui tracta dela vida e actes de Jesuchrist … lo qual libre conpongue mestre Eximeniç a preguaries de mossen Pere d'Artes mestre racional de Valencia. Prolech
prol.: A6l molt honorable e discret caualler mossen P. dartes … [ iira] … que sia aell plasent e profitos al seu poble
rubr.: Protastacio de hauer catolich son seny en tot aquest libre. Capitol primer
text: P4rimerament donchs protest açi en lo comensament dest libre … [ cclxxxxviiiva] … perque fossen aptes a preycar la santa doctrina euangelical
rubr.: Segueixse lo .viijen libre aprop en un altre volum apellat de la vida de Ihesu. christ.
Condition incomplet
Note manquen els tres darrers llibres
ID no. of Witness 32 cnum 7807
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1925 (BITECA manid 1528)
Copied 1491 - 1500
1401 - 1430 (J. De Puig)
Location in witness ff. 2ra-28vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 IV, caps. LX-LXI, fragmentaris
Incipit & Explicits text: [ 2ra] sens que no lj faeren lo seruey al qual eren obligats per lur offiçi … [ 28vb] … E lo senyor beneyl posant li les mans sobre lo cap dient li saluat e beneyt sies tots temps
Condition acèfal, fragmentari i incomplet
Note capítols no numerats, la primera rúbrica que trobem al f. 3va diu “Com en .iij. maneras podem sacrificar Adeu” i la darrera, al f. 28vb “Com passaren per lo desert hon era sant Johan Babtista”
ID no. of Witness 33 cnum 731
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1925 (BITECA manid 1528)
Copied 1491 - 1500
1401 - 1430 (J. De Puig)
Location in witness ff. 1ra-1vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398 III, caps. XVIII-XX
Incipit & Explicits text: [ 1ra] exorca Apres se alegrauen lauors sabent la jnfanta nada quina ne qual deuia esser … [ 1vb] … perque diu que lauors los grans estrolechs de Egipte jutjaren que aquell any se uerjficarja
Condition acèfal, fragmentari i incomplet
ID no. of Witness 34 cnum 9664
City, library, collection & call number Sevilla: Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, λ G.II.3 (BITECA manid 2821)
Copied Castelló d'Empúries: 1662
Location in witness f. cxvi
Title(s) Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Incipit & Explicits text: [ cxvi] tra com los gentils sacostauen aell […] Capitol .lx. Qui mostra com lo seguiren de betania fins en Jherusalem CXXVIII
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-04-18