Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1518
Authors Isabel de Villena [?] (Hauf)
Desconegut [?] (catàleg)
Titles Sermons (Hauf)
Tractat de la Passió (catàleg)
Date / Place escrit 1450 a quo (data de còpia)
escrit 1390 - 1410
Language català
Text Type: Prosa, Col. sermons
References (most recent first) Tractat en: Hauf i Valls (2006), La Vita Christi de Sor Isabel de Villena (s. XV) como arte de meditar. Introducción a una lectura contextualizada
Editat a: Villena et al. (1995), Vita Christi 26-33
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 659-60
Note atribuïda per una nota a Francesc Eiximenis al Ms. BNM 4327
Subject CRISTOLOGIA
ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 720
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 1-152v
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo caps. 142-228 Hauf
Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comença vn tractat dela passio a manera de sermo
pericope: A6ttendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
text: La esglesia santa mare nostra trobant se en tanta dolor … [ 152v] … en la uida sua lo e segujt e serujt en totes les peregrinacions sues e dell non so
Condition incomplet
Associated Persons Atribució autoria: Francesc Eiximenis (Fra), OFM ( (F. 1, mà del s. XVIII o XIX: “De F. Francisco Eximenez Valentino”))
References Tractat a: Hauf i Valls (2006), La Vita Christi de Sor Isabel de Villena (s. XV) como arte de meditar. Introducción a una lectura contextualizada
Note La base per a l'atribució d'aquesta obra a Eiximenis és una anotació moderna
ID no. of Witness 2 cnum 9497
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 35-41v
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] Quarta consideracio dela dolorosa preso de ihesus
text: L2a quarta consideracio de aquesta prjmera part. sera la dolorosa preso de ihesus senyor nostre e pense cascu de uosaltres que acostant se aquella dolorosa hora … [ 41v] … car era portat com aladre hi enganador per que podia dir ihesus uista tanta mutacio lo tema proposat
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
ID no. of Witness 3 cnum 3066
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 54-57
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 54] primera consideracio dela segona part com portaren ihesus a pilat
text: Q2uant ala segona part veurem cinch coses dignes [f. 54v] de continua memoria ala piadosa pensa del deuot cristia … [ 57] … tota tribulacio lj sera dolça e mereixera hoir dins lanima sua aquella piadosa veu de ihesus dient lj
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
ID no. of Witness 4 cnum 10274
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 71v-80
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 71v] Quinta consideracio dela sentencia que pilat dona contra la persona de ihesus
text: L2a qujnta consideracio de aquesta segona part sera aquella cruel sentencia donada iniustament contra la persona de ihesus … [ 80] … car nol leixauen sols en les sues dolors e penes. e dix los lo meu thema
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
concl.: E aci acaba la segona part
ID no. of Witness 5 cnum 10275
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 80-97
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 80] Primera consideracio dela tercera part sera dela crucificacio de ihesus
text: E2n la tercera part e darrera de aquest sermo. veurem cinch coses de molta dolor … [ 97] … certament cascu dells podia be dir lo meu thema
pericope: Atendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
ID no. of Witness 6 cnum 10552
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 97-121
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 97] Segona consideracio com lanima de ihesus deualla als ljms
text: L2a segona consideracio de aquesta darrera part sera com lanima gloriosa de ihesus ab gran trihunfo deualla als ljms … [ 121] … anjmant se los vns als altres a molt alegrar se en aquella tanta solemnjtat dient
pericope: hec dies quam fecit dominus exultemus et letemur in ea
ID no. of Witness 7 cnum 10553
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 121v-127v
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 121v] Tercera consideracio dela lancada [sic] del costat de ihesus
text: L2a terca [sic] consideracio de aquesta darrera part sera dela lançada que obri lo costat de ihesus … [ 127v] … la qual estaua ia tant turmentada que ab infinida pena sostenia la uida. e dix ab vn gran sospir. O germanes e amigues mjes
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
ID no. of Witness 8 cnum 2255
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 27-35
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 27] Tercera consideracio dela feruentissima oracio de ihesus en lort
text: L2a terça consideracio de aquesta prjmera part sera dela feruentissima oracio de ihesus e pense cascu de uosaltres ab quanta dolor lo senyor ixque de aquella casa … [ 35] … e trauesada la sua anima per dolor dix alçant los ulls al seu pare
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
ID no. of Witness 9 cnum 10554
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 127v-145
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 127v] Quarta consideracio del deuallament dela creu
text: L2a quarta consideracio de aquesta tercera part sera del piados deuallament dela creu … [ 145] … ara puch dir dauant totes les creatures que sentiment de dolor poden auer conuidant les auer pietat dela mja tanta dolor e pena
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
ID no. of Witness 10 cnum 10555
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 145-152v
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 145] Quinta consideracio dela sepultura de ihesus
text: L2a quinta consideracio de aquesta darrera part sera dela sepultura del senyor e redemptor nostre … [ 152v] … en la uida sua lo e segujt e serujt en totes les peregrinacions sues. e dell non so
Condition incomplet
ID no. of Witness 11 cnum 10181
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 64v-71v
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 64v] Quarta consideracio dela dolorosa
text: L2a quarta consideracio coronacio de ihesus. de aquesta segona part sera dela dolorosa coronacio de ihesus … [ 71v] … les sues misericordies a uosaltres comunjcar no podia segons la clemencia sua uolguera. e per ço dolorat per molta pietat deya lo meu thema
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
ID no. of Witness 12 cnum 2902
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 15-27
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 15] Segona consideracio dela caricatiua cena de ihesus
text: L2a segona consideracio de aquesta prjmera part sera dela caricatiua cena de ihesus e pense cascu de uosaltres ab multissima deuocio … [ 27] … vull fer oracio al meu pare e aljns partirem ab molta dolor e porem dir uosaltres e yo
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
ID no. of Witness 13 cnum 8792
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 57-60v
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 57] Segona consideracio dela presentacio
text: L2a segona consideracio sera de ihesus a herodes com ihesus fon portat a herodes … [ 60v] … lo qual senyor ab molta pietat diu a tots los amadors seus contemplant la reuerent persona sua lo meu thema
pericope: Attendite et uidete si est dolor Dolor [sic] meus
ID no. of Witness 14 cnum 9865
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 60v-64
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 60v] Terca [sic] consideracio dela flagellacio
text: L2a terça consideracio de aquesta dolorosa de ihesus segona part sera dela flagellacio dolorosa de ihesus … [ 64] … e seran les uostres dolors hi penes segons uos me amonestau per ieremjes dient
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
ID no. of Witness 15 cnum 2129
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 1-15
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comença vn tractat dela passio a manera de sermo
pericope: A6ttendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
text: La esglesia santa mare nostra trobant se en tanta dolor … [ 4] … adorada hi reuerenciada per amor de aquell qui en | ella es estat mort e crucificat e digauli axj. Aue | lignum preciosum per quod saluati et liberati sumus| O crux gloriosa in qua sola nos gloriari oportet.
rubr.: [ 4] Primera consideracio del comiat que ihesus pres dela sua mare
pericope: A2ttendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
text: lo meu sermo sera partit en tres parts. en cascuna veurem anch coses dignes de eser recordades … [ 15] … passant tota la njt sens dormjr ab grandissima dolor e plor
ID no. of Witness 16 cnum 3065
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 41v-54
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 41v] Quinta consideracio dela presentacio de ihesus als dos iutges de iniquitat
text: L3a qujnta consideracio de aquesta prjmera part sera la presentacio feta de ihesus als dos iutges de iniqujtat … [ 54] … on auem uist cinch actes dignes de recordacio e en cascu de aquells nos diu ihesus lo meu thema
pericope: Attendite et videte si est dolor sicut dolor meus
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-04-18