Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1512
Authors Francesc Eiximenis
Titles Segon del Crestià
Date / Place escrit Barcelona 1381 a quo (Renedo)
escrit València 1382 ad quem (Renedo)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Renedo Puig (2013), “Notes sobre la datació del Primer, el Segon i el Terç del Crestià de Francesc Eiximenis”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LXVI = Miscel·lània Albert Hauf, 5 27
Vist per: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:323
Editat a: Eiximenis et al. (1983), Lo Crestià (Selecció)
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 12-3
Subject RELIGIÓ
LITERATURA
ENCICLOPÈDIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 709
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1791 (BITECA manid 1506)
Copied 1391 - 1420 [?]
Location in witness ff. iiira-clxiiirb
Title(s) Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo
Incipit & Explicits tit.: [ iiira] Prolech sobre lo segon libre del chrestia quj tracte de temptacio segons la forma quis conten en les Rubriques seguents
pream.: T5Emptacio es als elets purgacio de lurs peccats … segons que mostren les rubriques seguents
índex: Lo primer capitol posa com deus ha posat lom en aquest mon … [ viira] … Lo .CCxxxix. capitol quj posa sumariament tot ço qujs conten en aquest segon libre
tit.: [ viiira] Capitol primer daquest present libre … per tal que aconseguescha merjt e gloria
text: P6roceent donchs al primer punt principal … [ clxiiirb] … E aquest pus prop seguent libre sera appallat lo terç segons lorde a ell dat en lo començament del prjmer. E aquj ueurem larguament que es colpa e peccat e ujci e ses circunstancias començant a tractar aquj prjmerament que es mal
ID no. of Witness 2 cnum 708
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 41 (BITECA manid 1505)
Copied 1401 - 1440 [?] (filigranes)
Location in witness ff. 1ra-184ra
Title(s) Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo
lo segon libre del christia
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Prolech sobre lo segon libre del cristia qui tracte detemptacio segons la forma quis conten en les Rubriques seguents
prol.: T9Emptacio es als elets purgatio de llurs pecats e creximent de grans merits … de aquest libre qui larguament tracte la materia de temptacio e deles coses pertanyents aella segons que mostren les rubriques seguents
índex: Loprimer capitol posa com deus ha posat lome en aquest mon per treballar per tal que aconseguescha la gracia e gloria … [ 5vb] … Lo ccxxxviij capitol qui posa sumariament tot ço quis conte en aquest segon libre. Acabada es la taula. Deo gracias
rubr.: [ 6ra] Capitol primer de aquest present libre qui posa com deus ha posat lome en aquest mon per batallar e hauer victoria dels enemjchs seus per tal que aconseguesca merit egloria
text: P12Rocehint donques al primer punt principal ab la gracia e aiuda del nostre Reuerent cap e patro ihesu christ … [ 184va] … e aqui veurem largament que es culpa e peccat e vici e ses circunstancies començant a tractar aquj primerament que es mal. Deo gracias amen
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo. Qui scripcit scribat semper con domjno viuat. Amen
ID no. of Witness 3 cnum 1475
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 480 (BITECA manid 1096)
Copied 1441 [?] - 1460 [?]
Location in witness f. 104v
Title(s) Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 104v] Del Segon libre del christia. De Temptacio
text: Cao .xxo. Deus saber quelo proces dela temptacio es aquest. Primerament lo enemich mou lom. el hom aximateix mogut lunyas de deu per consentiment … e ben curar los fahent ne exir molts bens que no que ningun mal no hagues lexar fer
Condition fragment
References Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 100 , n. XC
Note “De temptació”
ID no. of Witness 4 cnum 5302
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-5-9 (BITECA manid 2284)
Copied Raimon Joffre, 1451 - 1475 (filigranes)
Location in witness ff. 1-11v prel. + i-cccxxiiiivb
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 extractes
Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo extractes
Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem extractes
Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 extractes
Historias morales sagradas y profansa en Catalan Escribio este libro Raymundo Joffre, amb lletra del s. XVIII a l'interior de la coberta anterior
Incipit & Explicits índex: [ 1 prel.] Capitol primer en quines riqueses habunden los homens comunament o en qujnes no en cartes j … [ 11v prel.] … Capitol DARER qui proseguex la dita materia ccc xxiiij
colofó: Detur pro pena scriptori gloria eterna. Pro labore requies cum saluatore. Raymundus uocatur qui scribsit benedicatur. Cuius cognomen JOffre dicitur esse
rubr.: [ ira] Capitol [sic] en qujnes riqueses habunden Los homens comunament e en quines no
text: D3E aquesta contrarietat ve que en aquesta present vida Los bons e los mals no habunden en vnes matexes riqueses … [ cccxxiiiiva] … Per tal diu la scriptura que lom quj va simplament e ab bona entencio aquell pot estar ab bona confiança car deus ho gouerna tots temps. AMEN
References Puig i Oliver (2001), “Més nous textos catalans antics de la “Biblioteca Capitular y Colombina” de Sevilla”, Arxiu de Textos Catalans Antics 456-77 transcripció de les rúbriques
Note àmplia antologia dels llibres I, II, III i XII de Lo crestià
ID no. of Witness 5 cnum 707
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2215 (BITECA manid 1504)
Copied 1451 [?] - 1500 [?] (Beltran)
Location in witness ff. 1va-186vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo
Incipit & Explicits tit.: [ 1va] Prolech sobre lo .ij. libre del christia … en les rubriques seguents
prol.: T3Emptacio es als elets purgacio … e de les coses pertanyents a ella Segons que mostren les rubriques seguents
índex: C5apitol primer qui posa … [ 5vb] … tot ço E quant Se Conte En aquest Segon libre Del Crestia. Gratias altissimmo. A14men
tit.: [ 6v] A28Ci comença la primera Rubrica daquest uolum qui posa … aconseguescha merit e gloria
text: [ 7] A20l primer punt principal … [ 186vb] … començant atractar aqui primerament Que Cosa es Mal
colofó: Ffinito libro sit laus gloria Christo. amen
Note la “A” inicial del títol al f. 6v ocupa tota la pàgina
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-09-04