Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1511
Authors Francesc Eiximenis
Titles Scala Dei
Tractat de contemplació (Bohigas i inventari de la reina Maria)
Date / Place escrit 1406 a.
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Maria de Luna, Reina de Catalunya-Aragó
References (most recent first) Vist per: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Schmid (1988), Les "traduccions valencianes" del Blanquerna (València 1521) i de la Scala Dei (Barcelona 1523). Estudi lingüístic
Editat a: Eiximenis et al. (1985), Scala Dei. Devocionari de la reina Maria (ed. modernitzada)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:149
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 60-5
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 13-4 i 20 , n. 16 i 38
Note hi havia un exemplar a la biblioteca de la reina Maria, titulat Contemplacio de mestre Francesh Eximenez, que començava “Donchs ab la ajuda de nostre Senyor Deu” i acabava “dara deça la sua gracia e della la sua gloria”, que podria identificar-se amb aquesta obra. Un altre manuscrit d'aquesta biblioteca sí que es pot identificar amb la Scala Dei; començava “Ala molt excellent e alta senyora la senyora Reyna” i acabava “es honor e gloria per secula seculorum”
Subject RELIGIÓ
TRACTATS
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 706
City, library, collection & call number Sankt Peterburg: Olim Biblioteca Imperial de Sankt Peterburg, Hisp. Q-1-7 (BITECA manid 1503)
Copied 1401 - 1410
Location in witness ff. 1-4 prel. + 1-104
Title(s) Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
Incipit & Explicits dedic.: [ 1 prel.] A la molt alta e molt excellent senyora la senyora dona Maria
rubr.: [ 1] La molt nobla Regina en que deu souent pensar
text: Primerament donchs ab la ajuda de nostre senyor deu hauem a tractar la nobla regina en que deu souent pensar e posen aci alguns doctors los seguents punts … [ 103v] … e souent merexeras quet sia dada e crescuda la gracia de deu e puys quet sia dada en sua gloria amen
colofó: [ 104r] Deo gracias. Ffinito libro sit laus gloria xpo. amen
ID no. of Witness 2 cnum 702
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 88 (BITECA manid 1500)
Copied 1406 - 1450 (Beltran, Puig i Oliver)
1406 - 1420 (Rossell)
Location in witness ff. i-cvij
Title(s) Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
Incipit & Explicits dedic.: [ i] A10la molt alta e molt excellent Senyora la senyora dona maria per la gracia de deu regina darago … Per que senyora molt alta yo volent satisfer a la vostra sancta jntencio e a creximent dela vostra deuocio he ordonat lo libre seguent
índex: En lo qual se contenen les materies les quals ensenyen les Rubriques seguents Primerament la noble Regina e virtuosa en que deu souin pensar … [ iiiv] … Com los Contemplatius e actius poden lur cor fermar en cogitacions profitoses
text: [ iiii] [mutilat el foli que contenia l'incipit] … de njt en la primera vigilia e ja millor es la segona axi com es en lalba … [ cvij] … seras lunyat de molt mal pensament e souin merexeras quet sia dada e crescuda la Gloria amen Conclusio e i fi del present libre
colofó: A5cabat aquest poch volum resta supplicar a vos molt alta e excellent senyora … per les quals virtuts e altres moltes qui en vos son confiu en deu queus dara daça la sua Gracia e dalla la sua santa Gloria Amen
Condition acèfal
Note El núm. de foli corresponent als capítols de la taula no és obra del copista, sinó que fou afegit a posteriori
ID no. of Witness 3 cnum 703
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804 (BITECA manid 1455)
Copied 1434 - 1473 (filigranes)
1406 a quo - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 57ra-144vb + 145
Title(s) Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 57ra] Preambol del present libre lo qual feu mestre ffrancesch exemenes frare dela orde dels frares menors dela Ciutat de Valencia a pregaries dela Reyna dona Maria per la gracia de deu Regina darago segons se segueix e comença la Rubricha
dedic.: A5 la molt alta e molt exçellent senyora la senyora dona Maria … [ 57rb] … e vistes per les rubriques seguents
índex: Capitol primer qui ensenya la noble Reyna … [ 59rb] … Conclosio del present libre en Cartes
rubr.: [ 60ra] Capitol primer qui ensenya la noble Reyna e virtuosa en que deu soujnt pensar
text: P5Rimerament donchs ab la ajude de nostre senyor deus … [ 144vb] … Lo quart pensament si es [fi del text antic]
Condition incomplet
References Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 648 , n. 128 (Ms. D)
Note el text arriba fins a la meitat del capítol penúltim; una mà posterior ha completat l'obra copiant l'acabament de l'edició de 1494, reproduint el colofó de l'edició de Diego de Gumiel a l'actual foli 145. No duu foliació al costat de l'índex. Colofó: “Migençant la diuina gracia fon stampat lo present libre enla insigne ciutat de barcelona per diego de gumiel castella: fon acabat a xxvii.§ dies de octubre Any il.cccc.lxxx.iiij”
ID no. of Witness 4 cnum 704
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/92 (BITECA manid 1501)
Copied 1444-08-05
Location in witness ff. 2-102
Title(s) Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Aquest libre es appellat. Escala dei. lo qual libre ha ordenat Mestre ffrancesch eximeniç dela orde dels frares menors e patriarcha de Jherusalem
dedic.: A4 la molt alta e molt excellent senyora la senyora dona Maria … e vistes per les rubriques seguents
índex: Capitol primer qui ensenya la noble Reyna … [ 6] … Conclusio del present libre en cartes .cij.
rubr.: [ 6 bis] La molt nobla e virtuosa Regina en que deu souent pensar
text: P7Rimerament donchs ab la ajuda de nostro senyor deu hauen a trattar … [ 102] … Confiu en deu queus dara deça la sua gracia e della la sua gloria A.M.E.N.
colofó: ffon acabat de scriure lo present libre appellat Scala dei disapte a .v. dies del mes de Agost any M.ccccxliiij.
ID no. of Witness 5 cnum 705
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Inc. 91-8º (BITECA manid 1502)
Imprint Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27
Location in witness ff. i-cxxviiv
Title(s) Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ ii] Aquest libre es appellat scala dei: lo qual ha ordonat e fet mestre francesch eximenis del orde dels frares menors: e patriarcha de ierusalem
dedic.: A6 La molt alta: e molt excellent senyora la senyora dona maria per la gracia de deu regina darago: … Perque senyora molt alta yo volent satisfer ala vostra sancta intencio:e acreximent dela vostra deuocio he ordenat lo libre seguent: enlo qual se contenen les materies les quals ensenyen les rubriques seguents
índex: Capitol primer qui ensenya la noble regina e virtuosa en que deu souint pensar. a cartas .v. … [ iiii] … Dela conclusio e fi del libre a cartes .cxxvii
rubr.: [ v] La noble e virtuosa regina en que deu souint pensar
text: P6Rimerament donchs abla aiuda de nostre senyor deu hauer a tractar … [ cxxviiv] … la gracia de deu: e puys quem sia dada la sua gloria amen
tit.: Conclusio e fi del present libre
epíleg: A4Cabat aquest poch volum resta supplicar a bos molt alta e excellent senyora dona maria : per la gracia de deu regina present de arago damuntdita queus placia pendre aquest poch seruey del dit vostre seruidor fra francesch: … confiu en deu queus dara deça la sua grcia e della la sua gloria amen
colofó: Migençant la diuina gracia fon stampat lo present libre enla insigne ciutat de barcelona per diego de gumiel castella: Fon acabat a .xxvij. dies de octubre Any mil.cccc.lxxxx.iiii
References Marnierre (1998), Inspecció personal
ID no. of Witness 6 cnum 1766
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, VIII/3047 (BITECA manid 2011)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1501-05-16
Location in witness ff. ii-vi prel. + 1-116
Title(s) Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ ii prel.] Aquest libre es appellat Scala dei lo qual ha ordenat e fet mestre francesch eximenis del orde dels frares menors : e patriarcha de hierusalem
dedic.: A10 La molt alta e molt excellent senyora la senyora dona Maria per la gracia de deu Regina darago
tit.: Seguesquen agora [sic] los capitols
índex: [ iiv prel.] Capitol primer qui ensenya la noble regina e virtuosa en que deu souint pensar. a cartas i … [ vi prel.] … De la conclusio e fi del libre a cartes cxvj
tit.: [ 1] La noble e virtuosa regina en que deu souint pensar
text: P5Rimerament donchs ab la ajuda de nostre senyor deu hauem atractar la noble regina … [ 116] … per les quals virtuts e altres qui en vos son confiu en deu queus dara deça la sua gracia e della la sua gloria Amen
colofó: Migençant la diuina gracia fon stampat lo present libre en la insigne ciutat de Barcelona per Johan luschner alamany a .xvj. dies de Maiç Any .Mil.chich centes e vn
ID no. of Witness 7 cnum 1767
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-8 (BITECA manid 2012)
Imprint Barcelona: Dimas Bellestar, Joan Giglo, 1523-08-11
Location in witness ff. 1-98
Title(s) Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
Libre intitulat scala dei, 1r
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Libre intitulat scala dei ordenat per lo Reuerent mestre Francesch Eximenes mestre en sacra theologia del orde dels frares menors. Nouament traduit de Lemosi en nostra lengua vulgar Valenciana vtil y molt profitos pera contemplar les coses diuines
intr.: [ 1v] La present obra es intitulada Escala dei ordenada per lo reuerent mestre Francesch eximenes del orde dels frares menors y patriarcha de hierusalem dirigia ala molt alta y serenissima Senyora la senyora dona Maria Reyna de Arago
text: [ 5] Principi La noble e virtuosa Reyna en que deu tostemps pensar … [ 98v] … quens donara açi la gracia alla la gloria. Amen. Fi del present tractat. Laus deo
epíleg: Fonch traduhida la present obra intitulada escala dei. Per vn reuerent indigne preuere. A peticio de vn deuot … Al qual benignament exorta que aquest minim treball accepte Ab aquella benignitat ab la qual costuma sobre los serueys dels que gran amor y affeccio li tenen
colofó: La qual obra preuenint la diuina gracia fon estampada enla insigne ciutat de Barçelona per Dimas Belestar y Joan Giglo a .xi. del mes de Agost. Any. M.D.xxiij
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28