Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1507
Authors Francesc Eiximenis
Titles Primer del Crestià
Date / Place escrit Barcelona 1379 - 1381
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Renedo Puig (2013), “Notes sobre la datació del Primer, el Segon i el Terç del Crestià de Francesc Eiximenis”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LXVI = Miscel·lània Albert Hauf, 5 27
Ed. parcial en: Gispert-Saüch Viader (2011), “Una traducció llatina del primer capítol del Primer del Crestià de Francesch Eiximenis”, Estudis de llengua i literatura catalanes, 63 = Miscel·lània Albert Hauf, 2 12-4
Vist per: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:323
Editat a: Eiximenis et al. (1983), Lo Crestià (Selecció)
Subject RELIGIÓ
LITERATURA
ENCICLOPÈDIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 692
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, T.I.11 (BITECA manid 1490)
Copied 1401 - 1425
Location in witness ff. 1-283
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381
Incipit & Explicits prol.: [ 1] En nom del nostro Saluador ihesu christ Comença lo prolech en lo libre apellat Chrestia. lo qual prolech conten .v. capitols segons que appar en les rubriques seguents
índex: Lo primer capitol conte … ço que lo primer daquest uolum conte
prol.: I23HESUXPRIST fill natural de nostre Senyor deus lo pare … [ 1v] … empero molt dela misericordia del fill
índex: [ 2] mal finalment R2reprehencio contra aquells qui dien … [ 6] … qui li son dades en aquest mon deles quals sera tot lo segon libre
tit.: [ 7] L4o primer capitol qui posa quin es lo principal fundament e primer dela sancta religio christiana
text: C12RESTIANA REligio per fundament principal dela sua crehença posa e creu fermament e segurament confessa que es un sol uer … [ 283] … poras hauer finalment uictoria axi que sit uols migençant la sua gracia nulltemps no cauras en temptacio
epíleg: A2ci feneix lo primer libre del demunt dit libre apellat christia en lo qual es tractat que es religio christiana e com e de qui ha son començament e son esser e quines son ses grans e altes dignitats. E comença tantost apres lo segon libre en lo qual sera tractata com lom christia per diuersos linatges de temptacions cau dela dignitat de christianisme e dels dons a ell dats e uençut per temptacio
Condition fragment
Note pròleg i taula incomplets
ID no. of Witness 2 cnum 8894
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Capitular, 15/49 (BITECA manid 2720)
Copied 1401 [?] - 1500 [?]
1401 [?] - 1450 [?] (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 233v-234
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381
Incipit & Explicits rubr.: [ 233v] Lo misteri primer e secret que era dela sancta trinitat tenien los juheus tancats sots aquest nom sant Tetagramaton … [ 234] … e ab mundicia legal e ab bona uida lo tingues segons sa possibilitat deus lj daua per heretat aquest segle e laltre etc
ID no. of Witness 3 cnum 693
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1790 (BITECA manid 1491)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 1-252v
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] E3n nom del saluador nostre ihesucrist Comencen les rubriques sobre lo prolech en lo libre apellat lo primer del cristia lo qual prolech conte .v. capitols contenens ço que ensenyen les seguents rubriques
índex: L4O primer capitol conte … ço que lo prjmer libre de aquest volum conte
tit.: Capitol primer del preambol a tot lo libre Cristia
prol.: I6hesucrist fill natural de nostre senyor deu … [ 3va] … tantost seguent
tit.: Comencen les rubriques del libre present apellat lo primer del cristia
índex: Comence la primera part del libre primer … [ 9rb] … ffinida es la rubriqua de tot lo present libre apellat lo primer del cristia en lo qual libre sera tractat que es religio cristiana E com e de qui fo son comencament e son esser e qujnes ses altres grans dignitats
rubr.: [ 10ra] Comença la primera part del libre appellat primer appelat cristia … Capitol primer qujn es lo principal fonament e primer dela sancta religio cristiana
text: C17restiana religio per fonament principal dela sua crehenca si posa e creu fermament e segurament … [ 252vb] … Axi que sit vols mjgancant la sua gracia null temps no cauras en temptacio
colofó: Açi feneix lo present libre appellat lo primer del Cristia. E lo qual es tractat que es religio cristiana E com e de qui ha son començament e son esser E qujnes son ses grans e altes dignitats. E comença apres tantost lo Segon libre en lo qual sera tractat Com lo cristia per djuersses linatges de temptacions cau dela dignitat de cristianisme e dels dons a ell dats e vençut per temptacio
ID no. of Witness 4 cnum 5302
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-5-9 (BITECA manid 2284)
Copied Raimon Joffre, 1451 - 1475 (filigranes)
Location in witness ff. 1-11v prel. + i-cccxxiiiivb
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 extractes
Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo extractes
Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem extractes
Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 extractes
Historias morales sagradas y profansa en Catalan Escribio este libro Raymundo Joffre, amb lletra del s. XVIII a l'interior de la coberta anterior
Incipit & Explicits índex: [ 1 prel.] Capitol primer en quines riqueses habunden los homens comunament o en qujnes no en cartes j … [ 11v prel.] … Capitol DARER qui proseguex la dita materia ccc xxiiij
colofó: Detur pro pena scriptori gloria eterna. Pro labore requies cum saluatore. Raymundus uocatur qui scribsit benedicatur. Cuius cognomen JOffre dicitur esse
rubr.: [ ira] Capitol [sic] en qujnes riqueses habunden Los homens comunament e en quines no
text: D3E aquesta contrarietat ve que en aquesta present vida Los bons e los mals no habunden en vnes matexes riqueses … [ cccxxiiiiva] … Per tal diu la scriptura que lom quj va simplament e ab bona entencio aquell pot estar ab bona confiança car deus ho gouerna tots temps. AMEN
References Puig i Oliver (2001), “Més nous textos catalans antics de la “Biblioteca Capitular y Colombina” de Sevilla”, Arxiu de Textos Catalans Antics 456-77 transcripció de les rúbriques
Note àmplia antologia dels llibres I, II, III i XII de Lo crestià
ID no. of Witness 5 cnum 694
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 456 (BITECA manid 1492)
Copied Anthoni Gabriel Saulina (Puig i Oliver), 1455-05-30
Location in witness ff. 1ra-229ra
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] E2n el nom del nostre Saluador Jhesucrist comencen les rubriques sobra lo prolech en lo libre apellat christia lo qual prolech conte V capitols continents … lo quint capitol posa sumariament ço que lo primer libre daquest volum conte
pream.: C4apitulo 1. Jhesuchrist fill natal de nostre senyor deu lo pare principi … [ 3va] … fins a la fi del libre per la manera ordenada en la taula tantost seguent
índex: C2apitol primer quin es lo principal fonament e primer dela sancta religio
rubr.: [ 10ra] Comença la primera part del dit libre primer appellat Christia en la qual es tractat e ensenyat que es christiana religio donant son fomanent per qui fon ordonada e don es exida radicalment e deuallada
text: C4hristiana religio per fonament principal dela sua crehença … [ 229ra] … senyor poras auer finalment victoria axi que sit vols miiançant [sic] la sua gracia null temps no cauras en temptacio
colofó: Aci feneix lo primer libre appellat Christia en lo qual es tractat que es religio christiana e com e de qui ha seu començament e son esser e quines son ses grans e de altes dignitats … Comença apres tanost [sic] lo segon libre en lo qual ha tractat com lom Christia per diuerssos linatges de teptacions cau dela dignitat de christianisme e dels dons ha ells dats venssvts per temptacio. FFon acabat lo present libre ha .xxx. del mes de maig del any de nostre senyor MCCCCLV per mans den anthoni gabriel saulina
ID no. of Witness 6 cnum 695
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-15 (BITECA manid 1493)
Imprint València: Lambert Palmart para Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29
Location in witness ff. 1-18 prel. + 1-191v
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381
lo primer libre del volum appelat crestia, f. 9
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] E3N nom del saluador nostre iesu crist comencen les rubriques sobre lo prolech en lo libre appellat crestia … les seguents rubriques
índex: L2O primer capitol conte … [ 8 prel.] … e quines son les sues grans e altes dignitats
rubr.: [ 1] C2omença la primera part del primer libre appellat crestia. en la qual es tractat e ensenyat que es crestiana religio donant son fonament per que fon ordenada e don es exida radicalment e deuallada. Capitol primer quin es lo principal fonament e primer dela sancta religio cristiana
text: C9Restiana religio per fonament principal … [ 191vb] … null temps no cauras en temptacio
escat.: Feneix lo primer libre del volum appellat crestia ordenat e compost per lo molt reuerent mestre francesch ximenez … En lo qual dit primer libre se tracta o es tractat que es religio crestiana: e com e de on pren o ha pres fonament e quines son les sues altes excellencies e grans dignitats
colofó: Lo qual dit primer libre a suasio consell e instancia del molt reuerend mestre mosen johan ruys de corella (…) es stat tret o empremptat del dit libre appellat crestia: lo qual es en la libreria del monestir del frares menors dela jnsigne ciutat de valencia per lo humil empremptador Lambert palmart Alemany. E fonch e es stat complit o acabat en la dita ciutat de valencia lo .xxviiij. dia de Giner. Any M.cccc.lxxxiii.
References Tractat a: Grapí (2001), Inspecció personal
ID no. of Witness 7 cnum 696
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 40 (BITECA manid 1494)
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. ira-cclxxviiijvb
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381
lo primer del Cristia
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] E5N nom del saluador nostre ihesu christ Comencen les Rubriques sobre lo prolech en lo libre appellat. lo primer del Cristia, lo qual prolech conte .v. Capitols contenents ço que ensenyen les seguents rubriques
índex: L4o primer capitol conte lo preambol a tot lo libre Cristia … Lo quint Capitol posa summariament ço que lo primer libre de aquest volum conte
tit.: Capitol primer del preambol a tot lo libre Cristia
prol.: I5hesu christ fill natural de nostre senyor deu lo pare principi fontal de tota creatura … [ iiijrb] … se seguescha lo compte dels capitols del comencament per ordre fins ala fi del libre per la manera ordenada en la taula tantost seguent
tit.: Començen les Rubriques del present libre appellat lo primer del Cristia. Comenca la primera part del dit libre
índex: C3apitol primer quin es lo principal fonament e primer dela sancta religio … [ xivb] … Deles quals sera tot lo segon libre. Finida es la Rubrica de tot lo present libre appellat lo primer del Cristia. En lo qual libre sera tractat. Ques es religio christiana E con e de qui fo son començament e son esser. E qujnes son ses gracies e altes dignitats
tit.: [ xiijra] Comença la primera part del libre prjmer appellat christia en la qual es tractat e ensenyat que es christiana religio donant son fonament per que fon ordenada E de hon es exida radicalment e deuallada
tit.: Capitol primer quin es lo principal fonament e primer de la sancta religio Cristiana
text: [ xiijra] C12ristiana religio per fonament principal de la sua crehença si posa e creu fermament e segurament confessa que es vn sol ver e natural deu … [ cclxxviiijvb] … Axi que sit vols mjgançant la sua gracia mill temps no cauras en temptacio
nota: Açi feneix lo damunt dit libre appellat lo primer del christia enlo qual es tractat que es religio christiana E com e de qui ha son començament e son esser E qujnes son ses grans e altes dignjtats. | E comença apres tantost lo segon libre enlo qual sera tractat com lom christia per diuerssos imatges detemptacions cau dela dignjtat de christianjsme e dels dons aell dats e vençut per temptacio
colofó: ffinjto libro sit laus et gloria christo. Quj scripsit scribat semper com [sic] domjno viuat. Amen. S. Katerjna ora pro me ad dominum ihesum christum sponsum tuum. Amen.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-09-04