Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1506
Authors Francesc Eiximenis
Titles Llibre dels àngels
Date / Place escrit València 1392
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Pere d' Artés (Mossèn), mecenes
Associated Texts texid 1228 Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03
texid 1756 Jaquets de Marvilla, Tractat sobre els novíssims (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1486 ad quem
References (most recent first) Ed. parcial en: Gascón Uris (1997), “Eiximeniana fragmenta recuperata”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 689 , n. veg. stemma
Vist per: Altés et al. (1996), Revisió personal
Editat a: Gascón Uris (1993), “Edició crítica del “Libre dels àngels” (1392) de Francesc Eiximenis. Introducció, text, índexs i apèndix”,
Tractat en: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 76-85
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:326
Tractat en: Miret i Sans (1910), “Llibres y joyes del Rey Martí no inventariats en 1410 per la Reyna Margarida”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 12-13 , n. 13
Tractat en: Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones 2:780-1 , n. 3893 (edicions antigues)
Note hi havia un exemplar a la biblioteca del rei Martí l'Humà i un altre a la de la reina Maria, titulat De natura, que començava “Capitol primer del libre appellat de natura angelica” i acabava “ab vos tots temps Ihesu Crist per la sua clemencia. Amen”. Segons Viera (1987: 322) existiria un exemplar de l'incunable de 1494 a la biblioteca del Bryn Mawr College i un altre a la de la British Columbia University; segons cartes d'aquestes institucions els exemplars mai han existit
Subject ANGEOLOGIA
Number of Witnesses 26
ID no. of Witness 1 cnum 674
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4030 (BITECA manid 1472)
Copied 1399-08-26 (colofó f. 225v)
Location in witness ff. i-ccxxvv
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Capitol primer qui proposa curt e en general la altea dela angelical natura
text: A10Ngelical natura es tan alta e tan marauellosa e tan excellent creada … [ ccxxvv] … e ab aytant sia ab uos Jhesu christ per la sua clemençia. Amen
colofó: Quj escripsi escribat cum semper domino viuat. Amen. Ffon acabat la uespra de monsenyer sent berthomeu a .xxvj. de agost en lany dela natiujtat de nostre senyor [XC ratllat] M.CCC.XC.viii. Deo graçias
Condition incomplet
References Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 618-9 , n. 49 (Ms. A)
Note manca la taula i la dedicatòria. El copista va errar la data al colofó, i va ratllar les xifres sobrants: “XC”
ID no. of Witness 2 cnum 680
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 38 (BITECA manid 1478)
Copied 1401 - 1410 (Massó)
Location in witness ff. 1ra-6rb prel. + 1ra-146va
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits índex: [ 1ra prel.] Capitol primer qui possa curt en general la altea dela angelical natura en cartes i. carta. … [ 6ra prel.] … Capitol xxxvj. qui continua […] sells de sanch Michael spal[…] contre los ecclesiastichs qui s[…]
rubr.: [ 1ra] Comensen los t[…] libre de natura […] quals son .v. tots […] composts per maestre […] Exjmenis del ord[..] menors. Lo primer tract[…] … angelical natura lo qual […] djujdit en xviij. ca[pitols]
text: […] nostre senyor deu que passa […] seny e entenjment segons […] que de present corren en esta … [ 146va] … per merits de mossen sanct Michael e dels sancts Angels als quals vos recoman axi carament com se ne puys. E ab aytant sia ab vos tostemps Jhesu christ per la sua clemencia. Amen
Condition incomplet
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 85 , n. S
Note el primer capítol sencer que es llegeix és el vuit
ID no. of Witness 3 cnum 675
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 462 (BITECA manid 1473)
Copied 1401 - 1430
Location in witness ff. 1-5 prel. + 1-177
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits dedic.: [ 1 prel.] A9l molt honorable e molt saui Caualler mossen Pere dartes maestre racional … [ 1va] … Tots tpms [sic] supposant ho tot sots determjnacio dela sancta mare esglesia
índex: Aço donchs presupposat deuet\s/ saber senyer meu que aquest llibre dels dels sants angels en summa conten .v. tractats. Lo primer tracta de lur altea e natura excellent. lo segon tracta de lur orde reuerent … [ 6vb] … Capitol .L3. e darrer quj tancha lo libre e el sotsmet a la sancta esglesia Romana. Clxxvij
rubr.: [ 1 ant. (8 mod.)] Capitol primer qui posa \curt e/ en general la altea dela angelical natura
text: [ 1ra ant. (8ra mod.)] A7ngelical natura es tan alta e tan marauellosa e tan excellent creada e exalçada ordenada e glorificada per nostre senyor deu … [ 177rb] … E ab aytant sia ab uos tots tpms [sic] ihesu christ per la sua clemencia
ID no. of Witness 4 cnum 682
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, 55 (BITECA manid 1480)
Copied Millet (Puig i Oliver), 1401 - 1450
Location in witness ff. 1-5 prel. + ira-cxxxixva
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra prel.] A9l molt honorable e molt sauj Caualler mossen Pere dartes … [ 1rb prel.] … que aquest libre dels sants angesl en suma conte Cinch tractats. Lo prjmer tracta de lur altea e natura excellent (…) [f. 1rb] lo qujnt tracta de lur honorable president
tit.: [ 1rb] Açi començen les rubriques o capitols del primer tractat
índex: C3apitol primer qui posa curt e en general la altea dela angelical natura … [ 5vb prel.] … Capitol .le. qui tancha lo libre el sotsmet ala santa esglesia Romana CXXXVIII
acc.: [ ira] Assit prjncipio Santa Maria meo
rubr.: Capitol prjmer qui pposa curt e en general la altea dela Angelical natura
text: A8Ngelical natura es tan alta e tan marauellosa … [ cxxxixva] … E ab aytant sia ab uos tots temps Jhesu Christ per la sua clemencia. Amen. Milet
References Fotografies dels manuscrits de la Biblioteca Capitular de Girona signatures 91, 61, 133, 58, 55 i 59 (1995)
ID no. of Witness 5 cnum 2592
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Fragments de còdex manuscrits, Carpeta núm. 8 no 216 (BITECA manid 2324)
Copied 1401 - 1450 (Puig i Oliver et al.)
Location in witness ff. 1ra-3vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392 IV 13-16; V 48-50
Incipit & Explicits text I: [ 1ra] […] que apres deu so[…] marit era la sua corona … [ 2vb] … dela sua magnificencia a qui plau
text II: [ 3ra] […] deu quem digues curt … [ 3vb] … capitol 50 que tanqua lo present libre el sotmet ala esglesia Rona[na] Deo gracias
Condition fragment
References Avenoza et al. (1994), Inspecció personal
Note final del cap. 13, caps. 14-15 complets, inc. del cap. 16 del IV tractat; final del cap. 48 a la rúbrica del cap. 50 del V tractat
ID no. of Witness 6 cnum 10536
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, carpeta 131, ms. sense signatura (BITECA manid 2876)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. cciira-cciiivb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392 cap.49 final -cap. 50 primera part, del quart tractat
Incipit & Explicits text: [ cciira] lo qual acostament es orribla feretat E ultra aço appljcant los lo foch dins lo qual [l]es tenen canchades en sobirana dolor … [ cciiivb] … Terçament com lo foch jnfernal no permeta aquell quil soffer hauer negun plaher e aço […]
Condition fragment
ID no. of Witness 7 cnum 10957
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 4539 (BITECA manid 2128)
Copied 1401 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 1-5
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] A6l molt honorable e molt sauj Caualler mossen pere dartes … [ 1rb] … tracta de lur seruey diligent […] tracta de lur victorja fer[…] quint tracta de lur honorab[…]
índex: Procedent donchs al prim[…] ab la gracia de nostre senyor […] saber que aquis conten e[…]yen las saguents Robri[ques]. Primer proposa curt e en g[eneral] … [ 5vb] … Capitol .l. quj tanca lo libra el sotsmet ala sancta esgleya romana (rúbrica) cxxiij
ID no. of Witness 8 cnum 676
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/62 (BITECA manid 1474)
Copied 1401 - 1460
Location in witness ff. I-II prel. + 1-213
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits índex: [ I prel.] Assi comensa lo libre dels angels … [ II prel.] … Capitol .l. quj tancha e clou lo present libre el sotsmet ala Sancta esgleya de roma en cartes ccxij amen
dedic.: [ 1] A5l molt Honorabla e molt sauj Mossen Pere dartes Mestre racional … [ 1v] … conten en si Sinch tractats Lo primer trectat es de lur altesza (…) lo qujnt trectat es del lur honorable prinçep sent Miquell president
rubr.: [ 2] Assi comensa lo libre Dels Angels e comensa lo primer capitol qui propossa curt en general la altesa dela Angeljcal natura
text: A6Ngelical natura es ten alta e ten Mareuallosa e ten excellent creada … [ 213] … recapten dessa la sua gracia e della la sua gloria amen ad quam nos perducat ipse dei filius qui est benedictus jn secula seculorum amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo amen
Note als ff. ccxiiiv-ccxiiii una mà cursiva ha anotat una llista de faltes (pecats) i penes (satisfaccions) en llatí
ID no. of Witness 9 cnum 681
City, library, collection & call number Cambridge: Trinity College Library, B.15.14 (BITECA manid 1479)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. j-cxlixv
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits dedic.: [ j] A7l molt honorable / e molt saui caualler Mossen pere dartes Maestre racional e del molt alt princep … [ jv] … que lo primer tractat / conte .xviij. capitols segons ques seguex en
índex: Capitol primer proposa / curt e en general la altea dela natura angelical … [ vijv] … Capitol .l. qui tanca lo libre el sotmet / ala sancta ecclesia Romana | Deo gracias
text: [ viijv] A8ngelical natura es tan alta e tan marauellosa etan excellent creada exalcada / ordenada / e glorificada per nostre senyor deu … [ cxlixv] … E dels sants angels als quals Vos recoman axi Cara ment com se ne puch // E ab aytant / sia tots temps ab uos ihesu christ per lasua clemencia // Amen
ID no. of Witness 10 cnum 2055
City, library, collection & call number Copenhaguen: Kongelige Bibliotek, Ny Kongelig Samling 2921 4o (BITECA manid 2136)
Copied 1401 - 1500
1301 - 1400 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 96-97v
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392 V. 38
Incipit & Explicits text: [ 96] R3Ecompta aquel matex libre dels mjracles de sant Miguel que a sis mjles dela Ciutat quis apella haboacensis en francha djns la mar … [ 97v] … tot sia comanat a deu e ha sant miguel quant a deus plaura | Amen
Condition fragment
Language of Copy aragonesat
ID no. of Witness 11 cnum 683
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/17651 (BITECA manid 1481)
Copied Besalú [?]: Petrus de Fabriciis, 1404-11-13
Location in witness ff. 1ra-164va
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] A8l molt honorable e molt sauj Caualer mossen .Pere. dartes mestra racional … [ 1rb] … dela sancta Mare esgleya
índex: Aço donchs presuposat deuets saber seyer que aquest libre dels sans angels en summa conten .v. tractats … [ 6va] … a la sancta esgleya Romana
rubr.: [ 6vb] Primerament posa curt en general la altesa dela angelical natura
text: [ 7ra] A9ngelical natura es e ten alta e tant maraueylosa … [ 164rb] … sia ab vos tots temps ihesuchrist per la sua clemencia. Amen
colofó: [ 164rb] ffjnjto libro sit laus gloria christo
colofó: [ 164va] Dentur pro penna scriptori celica Regna quj frater petrus de fabricis nuncupatur camerarius sancti petri de bisulduno quj diujno subsidio ac gratia xiii die nouembris anno a natiuitate dominj MCCCC quarto eum perfecit deo gracias semper. Amen
ID no. of Witness 12 cnum 684
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 267 (BITECA manid 1482)
Copied Barcelona [?]: Anthoni Duran (f. 290v), 1406-07-15 - 1406-11-12 (f. 10r i 290v)
Location in witness ff. 1-11 prel. + i-cclxxviiiv ff. 1-291
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
natura angelica
Incipit & Explicits índex: [ 1] Capitol primer del primer libra dels Angels qui proposa cur en general latesa dela angelical natura … [ 11v] … Capitol .L. qui tancha lo ljbra el sotmet ala sancta esgleya romana en cartes CCLXXVJ Tot aso ha fj
rubr.: Enasi comensa lo primer trachtat del primer Libra dels angels e comensa lo primer capitol qui proposa curt en general lalteza dela angeljcal natura e comensil descriura digous a xv de joljol Lany M.CCCC sis.
text: [ 14] A5ngelical netura es ten alta e ten merauelosa e ten excellent … [ 290v] … E ab aytant sja abuos tostemps Jhesuchrist perla sua clemencja. Amen
colofó: Acabat es lo ljbre dels sants angels djluns ha xxij. del mes denoembra Per la ma denanthoni duran sabater A qui deus don bona vjda per mes debe afer E apres la sua fi laculla enle sancta cjutat de paradis. Amen. [f. 291] | E fo acabat enlany M.CCCC sjs. deo gracias amen
ID no. of Witness 13 cnum 685
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, h.II.16 (BITECA manid 1483)
Copied Johan Espanya, 1409-05-07
Location in witness ff. 1ra-207vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Libre dels angels
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] A11l molt honorable e molt saui caualler mossen pere dartes maestre racional … [ 1va] … que aquests libres dels sants angels en suma contenen .v. tractats. Lo primer tracta de lur altea e natur excellent (…) lo quint tracta de lur honorable president
tit.: Procejnt donchs al primer tractat ab la gracia de nostre senyor deu Deuets saber que aquis conten ço que enseyen les segens rubiques [sic]
índex: P2rimer capitol propossa curt e en general … [ 1vb] … xviij. quj ensenya qujnes prehemjnencies han los angells entre si mateix
rubr.: Primer que posa curt e en general la altea dela angelical natura
text: A3ngelical natura es tan alta e tan mareualosa [sic] e tan excellent creada e axelsada … [ 207vb] … als quals uos recoman axi carament com se ne pux eab aytant sia ab uos tostemps Jhesu christ per la sua clemencia
colofó: Aquest libre fo acabat per mans den Johan espanya palicer djmarts a vij. de mag en lany de nostro senyor M.cccc.viiij
ID no. of Witness 14 cnum 679
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 30 (BITECA manid 1477)
Copied 1415 - 1450
Location in witness ff. 1ra-6v prel. + 1-186vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Libre dels angels
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra prel.] Al molt honorable e molt saui caualer mossen pere dartes mestre racionall
rubr.: [ 1ra] Capitol primer qui posa curt e en general la altesa de la angelical natura … [ 6v prel.] … Capitol l qui tanque lo libre ell sotemet a la sancta esglesia Romana
text: Angelical natura es tan alta etan marauellosa e tan excellent creada exaltada ordenada … [ 186vb] … axi carament com se ne pux E ab aytant sia ab vos tostemps Jhesuchrist per la sua clemencia. Amen
References Marnierre (1999), Inspecció personal
Note A partir de “sent mjquell e dells sants angell” les cinc darreres línies foren afegides posteriorment per una altra mà
ID no. of Witness 15 cnum 691
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, IV (BITECA manid 1489)
Copied Francischus Vaufredi, 1418 - 1525
Banyoles [?] (Puig i Oliver et al. 2012): 1418 - 1429 (part més antiga)
Location in witness ff. 1-123v
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Primerament posa Curt E en general la altesa dela angelical natura
text: A13ngelical natura es tan alta … [ 123v] … sie ab vos tostemps Jhesuchrist per la sua clemencia amen
colofó: Finito libro sit laus gloria Christo Amen. Franciscus vanfredi vocatur qui scripsit benedicatur. Amen
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 85 , n. T
ID no. of Witness 16 cnum 686
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 342 (BITECA manid 1484)
Copied 1418-12-09 (Massó)
Location in witness ff. 2ra-6ra prel. 1ra-181rb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
libre de natura angelical
Incipit & Explicits índex: [ 2ra prel.] Capitol primer qui proposa curt e en general la altesa dela engelical natura … [ 6ra] … Capitol L qui tancha lo libre el sotsmet a la sancta esgleya romana en cartes clxxxj
rubr.: [ 10ra] Comensen los tractats del present libre de natura angelical los quals son v. tots per capitols composts per mestre ffrancesch eximenis del orde dels frares menors
text: A7Ngelical natura es tan alta e tan meraueylosa e tan excellent … [ 190vb] … E ab aytant sia ab uos tostemps ihesu christ per la sua clemencia. Amen. Deo gracias
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo. Qui scripsit scribat et semper cum Domino viuat. Amen. Anno a natiuitate Domjnj Millesimo Quadringentesimo Decimo octauo Nona die Decembris
ID no. of Witness 17 cnum 2597
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Casanatense Pubblica Statale, 394 (BITECA manid 2253)
Copied Antoni Bartomeu, 1429-07-21
Location in witness ff. 1-238
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Taula dela present obra qui es partida per .v. libres o trectats
índex: Lo Primer tracte de lur altesa e natura excellent cartes j … [ 12] … L capitol quj tanca lo present libre et sotsmet ala sancta esglesia Romana. a ccxx car.
dedic.: [ 17] A5l molt honorable e molt saui Caueller mossen .Pere. dartes … deuets saber senyor meu que aquest libre dels sants Angels en suma conte sinch tractats
tit.: [ 18] Capitol primer en general la altesa dela Angelical natura
text: A6ngelical natura es ten alta e ten mareuelosa … [ 238] … per merits de monsenyer sent Miquel e dels sants Angels als quals vos recoman carement com se ne pusch. E ab tant sia ab vos tostemps Jhesucrist per la sua clemençia
colofó: Explicit liber deo gracias
colofó: Die Jouis xxj mensis Julij Anno a nativitate dominj M.cccc.xxviiijo fuit perfectus per Bartholomeum anthonj ad honorem dei e sancti Miquaelis
Note al verso del darrer foli anotació llatina de la mateixa mà del text (“Nota pulcrum”)
ID no. of Witness 18 cnum 677
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, h.II.13 (BITECA manid 1475)
Copied 1431 (Llibre dels àngels segons S. Gascón)
1451 [?] - 1500 (folis finals segons S. Gascón)
Location in witness ff. i-cclxxxxiiiv
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits dedic.: [ i] [a]8l molt honorable e molt Saui caualler … [ iv] … proceynt donques al primer tractat ab gracia de nostra senyor deuets saber que aquis conte ço que ensenya les presents rubriques
índex: primer posa de curt en general la altesa dela angelical natura .viiii … [ ixv] … Capitol .L. qui tanque lo libre el stament a la santa esglesia Romana
tit.: Capitulum primum qui propose curt e en general la altea dela molt alta e Reuerent natura angelical
text: [A]ngelical natura es tan alte e tan mereuellosa … [ cclxxxxiiiv] … e abitant sia tots temps ab vos Jhesu Christ per la sua clemencia. Amen
colofó: Sit tibi laus Christe quoniam explicit liber iste et semper dominus vobiscum Amen. Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Amen
ID no. of Witness 19 cnum 687
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/73 (BITECA manid 1485)
Copied València: Antoni Mercet, 1431-03-27 (colofó)
Location in witness ff. 1-18v prel. + 1ra-306va
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] Açi comença la taula del libre dels angels Compost per lo reuerent pare en christ patriarcha maestre ffrancesch Exjmenjz … a requesta e supplicacio del honorable mossen .P. dartes caualler e racional del molt alt senyor Rey don Johan darago lauors regnant
índex: [C]4Apitol primer Qui proposa curt hi en general la altea dela angelical natura … [ 18v] … Oracio a sent Gabriel. CCCiiije cartes
tit.: [ 1ra] Prolech. Açi comença lo libre dels angels … del molt alt senyor Rey don Johan darago lauors regnant
dedic.: [A]8l molt honorable e molt sauj caualler mossen Pere dartes … [ 2ra] … E terç tracta si defet ha al mon dendun angel
tit.: [ 2ra] Capitol primer … dela angelical natural [sic]
text: [ 2rb] A8ngelical natura es tan alta e tan marauellosa … [ 306va] … christum dominum meum
colofó: Iste liber fujt expletus per manus Anthonj merceti scriptoris ciujs valençie die Mercurij Vicesima Septima mensis Marçij anno Mo .ccccxxxjo
ID no. of Witness 20 cnum 688
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 86 (BITECA manid 1486)
Copied Bartolomeus (explicit f. 170: “Bartholomeus vocatur qui scripsit | benedicatur”), 1445 (explicit f. 177: “ffo scrit lo present libre en lany de la natiuitat de nostre senyor deu .Mil.ccccxxxxv. | ffinito libro sit laus gratia christo”)
1501 - 1515 ca. (guardes, Bohigas)
Location in witness ff. 1-6 prel. + 1-170
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Libre dels angels
Incipit & Explicits dedic.: [ 1 prel.] Al molt honorable e molt saui caualler Mossen Pere dartes … [ 1va] … Proceent donchs al primer tractat abla gracia de nostre senyor deu deuets saber que aquis conte ço que ensenyen les seguents rubriques
índex: C3apitol primer qui posa curt e en general la altea dela angelical natura … [ 6vb] … C. L. e derrer qui tancha lo libre el sotsmet ala santa esglesia romana. CLXIX
rubr.: [ 1ra] Capitol primer qui posa Curt e en general la altea dela angelical natura
text: A5ngelical natura es tan alta e tan excellent e tan marauellosa … [ 170ra] … E ab aytant sia ab uos tots temps Jhesu Christ | [f. 170rb] per la sua clemencia. Deo gracias
colofó: Bartholomeus vocatur qui scripsit benedicatur. Ffo scrit lo present libre en lany dela natiuitat de nostre Senyor deu .Mil.ccccxxxxv. Ffinito libro sit laus gloria christo
Note al full de guarda hi ha una nota del s. XVII: “El Autor [de] Aquest Llibre \nomenat/ [es de fr. - tatxat] \Llibre dels Angels es del Rt P/. Francesch Ximenes del orde de S. Francesch”. En acabar el text, sota el colofó, en lletra també del s. XVII: “Lo present libre de mestre francesch eximenis del orde del monestir de sant francesch fonc acabat de ordenar per lo dit en lo dit any de la nativitat de nostre senyor, 1392. Sostmetent se sempre a les obediencias de la sancta mera iglesia Romana. Fonc estampat dit libre en Barcelona a 25 de juny de.1494”
ID no. of Witness 21 cnum 3261
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-71 (BITECA manid 2437)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. ira-cxlviiiva
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Capitol primer proposa curt e en general La altesa dela Angelical natura segons se segueix. Jhs xps.
text: A8Ngelical natura es tant alta e tant merauellosa … [ cxlviiiva] … E ab aytant sia ab vos Jhesuxrist per la sua clemencia Amen. Deo gracias
Condition incomplet
Note manquen 4 ff.
ID no. of Witness 22 cnum 11077
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 235 (BITECA manid 1458)
Copied 1471 - 1475 (Puig i Oliver)
Location in witness f. 140
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392 c. 39
Incipit & Explicits text: [ 140] Nota que es promenja c. CCIII e an lo libre dels angels an lo c. XXXVIIIIo. Sisenament que los homens hagesen .ja. poca de promenia
Condition fragment
ID no. of Witness 23 cnum 678
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, h.III.21 (BITECA manid 1476)
Copied 1476 - 1500 (Castañeda)
Location in witness ff. 1ra-216ra
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] [a]3l molt honorable e molt saui caualler mossen pere dartes … [ 1rb-va] … deuets saber senyer meu que aquest libre dels sans angels conte .v. tractats [f. 1 va] Lo primer tractat de lur altea (…) lo quint tractat de lur honorable president
índex: [ 1va] C2apitol primer qui possa curt e en general … [ 7va] … C. L. e derrer qui tancha lo libre el sotsmet ala saanta esglesia Romana
tit.: [ 9ra] CApitol prjmer quj posa curt e en general la alta de la angelical natura
text: [a]5ngelical natura es tan alta e tan marauellosa … [ 216ra] … als quals uos recoman axi corament [sic] com se ne pux E abtant sia ab uos tots temps Jhesu Christ per la sua clemencia amen
colofó: [ 216ra-rb] ffinito Libro sit laus et gloria AMEN. Qui scripsit scribat semper cum domino uiuat. [f. 216rb] Laudabo deum in omni tempore. DEO Gracias AMEN
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 85 , n. R
ID no. of Witness 24 cnum 1765
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, 400 (BITECA manid 2010)
Copied Barcelona: Jaume Vilardell, Ciutadà de Barcelona, 1486-02-22
Location in witness ff. 2ra prel.- 8vb prel. + ira-cclxviiivb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits rubr.: [ 2ra prel.] Ab lo nom de nostro senyor deu (…) Comensan aqui les Rebliques [sic] o Capitols del libre apellat dels angels segons ques seguexen lo qual es compres en sinch tractats
índex: Lo primer tracta dels angels en lur natura e altesa excellent … [ 8vb prel.] … acabada es la Rublique [sic] del present libre deo gracias
rubr.: [ ira] Ab lo nom de Nostro senyor sia comensat lo present libre apellat dels angels (…) Lo primer capitol qui tracta e mostra curt e en genaral la altesa dela angelical natura
text: A9Ngelical natura es ten alta … [ cclxiivb] … E ab mj per la sua clemencia e pietat qujns tinga en sa guardia E proteccio empertostemps jn seculorum secula amen
colofó: [ cclxiiira] Benediccamus domino deo Gracias amen. Quj scripsit scribat semper cum domjno e custodie angelorum viuat AMEN. Acabat es lo libre dels Angels al dia de la cadira de sant pere a xxij de ffabrer Any Mil cccclxxxvj. scrit de la ma den Jaume Vilardell sparter Ciutada de Barcelona que deu li lex be acabar sos dies amen. Ffinito libro sit Laus Gloria Christo Amen
Note En lloc d'anar adreçat a Pere d'Artés ho està a “chrestians” i endarrereix en deu anys la data de composició del llibre
ID no. of Witness 25 cnum 689
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-28 (BITECA manid 1487)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21
Location in witness ff. 1-135v ff. i-cxxxvv
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Incipit & Explicits tit.: [ ir prel.] Libre dels Angels
rubr.: [ iira prel.] A8b lo nom de nostre Senyor deu e de la gloriosa verge Madona sancta Maria començen assi les rubriques o capitols del libre appellat dels angels segons ques seguexen Lo qual es compres tot en sinch tractats
índex: Liber primer tracta dels angels de lur altesa e natura excellent … [ vira prel.] … Capitol .L. qui tracta lo present libre el sostmet ala sancta sglesia romana. carta. cxxxv. Assi fenex la taula del present libre
rubr.: [ iira] Aci comença lo libre dels angels ordonat per lo reuerend mestre Francesch eximenis del orde dels frares menors mestre en la sacra theologia e seguexse lo capitol primer que posa curt e en general la altesa dela angelical natura
text: A11Ngelical natura es tan alta e tan mareuellosa … [ cxxxvrb] … E ab aytant sia totstemps ab vosaltres e ab mi Jesu christ per la sua clemencia e pietat quins tingua [sic] en sa guardia e protectio tots temps Amen
colofó: [ cxxxvv] A laor de nostre senyor deu y dela gloriosissima verge maria mare sua fini la impressio del present libre dels Angels Per lo reuerent maestre Johan rosenbach de haydelberch Alamany En la elegant ciutat de Barçelona a .xxj. de Juyn Any de nostre senyor .M.cccc.lxxxx. quatre
ID no. of Witness 26 cnum 690
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-6 (BITECA manid 1488)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04
Location in witness ff. i-v prel. + Ira-cxxxxvb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Libre dels angels
Incipit & Explicits rubr.: [ i prel.] Ab lo nom de nostre senyor deu E dela Gloriosa Verge madona sancta maria comensen asi les rubriques o capitols del libre appellat dels angels segons ques seguexen. Lo qual es compres tot en sinch tractats
índex: Libre primer tracta dels angels de lur altesa e natura excellent … [ v prel.] … Capitol. l. qui tracta lo present libre el sotsmet ala sancta sglesia romana. car. cxxxx. Asi fenex la taula. del present libre
rubr.: Capitol primer que proposa curt: e en general la altesa dela angelical natura
text: [ Ira] ANgelical natura es tan alta e tan marauellosa … [ cxxxxvb] … E ab aytant sia tostemps ab vosaltres: e ab mi Jesuchrist perla sua clemencia e pieta: quis tinga ensa guardia e protectio tostemps. Amen
colofó: A lahor de nostre senyor deu e dela gloriosissima verge maria mare sua fini la impressio del present libre dels angels per pere miquel enla elegant ciutat de barcelona a iiii. de setembre any de nostre senyor .M.cccclxxxxiiii.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28