Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1504
Authors Francesc Eiximenis
Titles Llibre de les dones
Date / Place escrit 1396 ca.
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Sança Ximenis d'Arenós (Naixement 1335)
Associated Texts texid 2432 Francesc Eiximenis, Llibre de les dones (Confessional), escrit 1396 ca.
texid 1756 Jaquets de Marvilla, Tractat sobre els novíssims (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1486 ad quem
References (most recent first) Vist per: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 103-106
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:326-8
Editat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 17-8 , n. 29
Note a la biblioteca de la reina Maria hi havia un exemplar d'aquesta obra amb una rúbrica “Comencen les rubriques”; el text començava “Aci comença lo libre appellat deles dones” i acabava “dela Sancta mare Iglesia”. Segons Viera (1987: 323) existiria un exemplar de l'incunable de 1495 a la biblioteca Bryn Mawr College i un altre a la de la British Columbia University; segons cartes d'aquestes institucions els exemplars mai han existit
Subject LITERATURA
DONES
Number of Witnesses 27
ID no. of Witness 1 cnum 11084
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1720 (BITECA manid 1146)
Copied 1391 - 1400 (Sansone)
Location in witness ff. 45v-59v
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. caps. 384-395
Incipit & Explicits text: [ 45v] Les Sanctes Scriptures nos ensenyen que tots temps haiam memoria dela mort e del juhi estret de nostre senyor deu … [ 59v] … A tu donchs sia tostemps gloria honor laor e benediccio e gracies qui vius eternalment ab deu lo pare e ab nostre senyor deus lo sant sperit en vnitat de vera e simpla essençia e estaras e regnaras daqui auant ver deu in secula seculorum Amen
References Transcripció a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 291
ID no. of Witness 2 cnum 1746
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4030 (BITECA manid 1472)
Copied 1399-08-26 (colofó f. 225v)
Location in witness ff. ccxxvj-ccxlj
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. Cap. 378-395
Incipit & Explicits text: [ ccxxvj] Com en tota aquesta present vjda hom sia posat en temptaçio segons que dix lo sant hom Job … [ ccxlj] … e ab nostre senyor deus lo sant esperit i unjtat de uera simplea esençia e estaras e regnaras daqui auant uer deu in secula seculorum amen
Condition fragment
References Ivars (1931-33), “Franciscanismo de la reina de Aragón doña María de Luna (1396-1406)”, Archivo Ibero-americano
Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 704
Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”, xxxv
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 96
Note Massó diu que es tracta d'un tractat devot anònim, no el cita entre els manuscrits del Llibre de les dones; no duu epíleg i P. Bohigas el cita com un Tractat de vida religiosa
ID no. of Witness 3 cnum 669
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1797 (BITECA manid 1468)
Copied 1400 a quo - 1425 [?]
Location in witness ff. 1ra-193vb + 194va-199vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] A4 la molt alta e molt honorabla senyora dona sanxa comtesa de prades … [ 1rb] … Los titols dels quals tractats e de lurs capitols son ordonats sots la forma quj dauall se segueix Açi mateix tantost
índex: Capitol primer que ihesucrist per gloria sua e exinpli nostre ha fetes pujar jnfantes e dones en la perfeccio euangelical … [ 11vb] … Capitol .cccxcvj. quj fa gracies a deu del accabament daquest libre ab excusacio ala dita senyora Comtessa aquj es offert principalment
rubr.: [ 13ra] Capitol primer … en la perfeccio euangelical
text: I16esuchrist eternal deu e jncomutable principi de tota creatura … [ 193vb] … Per tal tot ço quj es açi vull que tots temps sia sots mes acorreccio dela santa mare esgleya e dels piadoses serujdors de ihesucrist
colofó: Ffinito libro sit laus gloria jhesuchristo
text II: [ 194va] Capitol CCxliiij quants mals fa auaricia. D4eya sant ambros que no apparia quel auar … [ 199vb] … e majors quj vuy vjuen en tota christiandat
Note al f. 130vb, just abans de la rúbrica del capítol ccliiij hom anotà: “Aqui fallen lo capitol ccxliiij ab los .x. seguents. los quals trobaras ala ffi del llibre a aytal senyal”; Puig i Oliver (2009) assenyala que als ff. 194-201 es transcriuen els capítols que manquen en el punt assenyalat: ff. 194va-199vb capítols que manquen al f. 103v (244-253). Al f. 200va-vb es copia un fragment de la mateixa obra: “desig tots temps e en la vellea si ajusta (…) Car judes apostol de ihesu crist. per auaricia tracta la mort del […]”, que és part del text transcrit al f. 195r, segurament el copista va errar, el va copiar fora de lloc i per aquesta raó el va rebutjar, desplaçant el foli a la posició d'una guarda final
ID no. of Witness 4 cnum 12309
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, fragment 16 (BITECA manid 5087)
Copied 1400 a quo - 1450 (Puig i Oliver)
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. caps. 315 acèf.-318 inc.
Incipit & Explicits text: [ 1ra] girar. Veuras encare que detots quants dons nostre senyor te dona de tots uses mal e en gran menyspreu del teu creador etotes les jnspiracions diujnals foregites detu matex … [ 1vb] … mas que sie enparadis ablo meu senyor almjg dels sants angels. Capitol cccxviij. com de mundicia de cor ix uera contricio dels nostres peccats
ID no. of Witness 5 cnum 12310
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, fragment 16 (BITECA manid 5087)
Copied 1400 a quo - 1450 (Puig i Oliver)
Location in witness f. 2ra-vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. caps. 325 acèf.-338 inc.
Incipit & Explicits text: [ f. 2ra] e fort perillosos fa que uenen souin amala fi. Car scrit es que juhi sens misericordia sera fet en aquell qui no fa misericordia e per lo contrari pert la persona tots aquells bens que procura al hom misericordia … [ f. 2vb] … e la raho primera daquest document si es car dju que les paraules anos dades per aquesta scriptura a orar son fort altes e per lo sant sperit jnspirades
ID no. of Witness 6 cnum 11033
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 2 (BITECA manid 1340)
Copied 1401 - 1410 (M. Rosell)
1451 - 1500 (A. Fàbrega)
Location in witness ff. 36-49v
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. caps. 384-395
Incipit & Explicits text: [ 36] Les sanctes escriptures nos ensenyen que tots temps haiam memoria dela mort e del juhi secret de deu. Car aqui es lo jutge fort agut qui totes coses veu … [ 49v] … ver deu in secula seculorum. Amen.
ID no. of Witness 7 cnum 10508
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Carpeta 19, núm. 420 (BITECA manid 2877)
Copied 1401 - 1425 (Catàleg (2012))
Location in witness ff. 1ra
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. caps. 215, 216 i fragment del 217 i caps. 239-41 i fragment del 242
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Capitol .ccxv. Açi començe lo quart tractat de la quinta part daquest libre qui tracte dels .vij. peccats mortals
text: Ara hauem a dir dels .vij. peccats mortals … [ 2vb] … e perque es ten cruel a la sua anima e perque tostemps porta la sua anima ve-[…]
ID no. of Witness 8 cnum 12257
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9300/1 (BITECA manid 5056)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 1ra-2vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […] La Terça si es quant lom ab maneras se procura que sia loat e presat … [ 2vb] … Vet assi diu aque[st] sant pare lo nostre saludaor qu[ant] zel ensenya contra aquells qui en la […]
Condition fragment
ID no. of Witness 9 cnum 1966
City, library, collection & call number Collbató: Joan Rogent, (BITECA manid 2079)
Copied 1401 - 1450
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. Cap. 261 i 272
Condition fragment
ID no. of Witness 10 cnum 12370
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu de la comunitat de preveres de l'església de Santa Maria del Mar, (BITECA manid 2063)
Copied 1401 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 153v-161
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. caps. 384-395
Incipit & Explicits text: [ 153v] Les sanctes escriptures nos ensenyen que tots temps haiam memoria de la mort e del juhi secret de deu … [ 161] … A tu tostemps sia donchs gloria honor lahor e benedictio e gracies qui vius eternalment ab deu lo pare e ab nostre Senyor lo sanct sperit en vnitat de vera e simple essencia e staras e regnaras daqui auant ver deu in secula seculorum Amen
References Transcripció a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 310
ID no. of Witness 11 cnum 11093
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 88 (BITECA manid 1500)
Copied 1406 - 1450 (Beltran, Puig i Oliver)
1406 - 1420 (Rossell)
Location in witness ff. xxxviiv-lxxiii
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. caps. 319-40, 345-53
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviiv] Açi Comença lo Tractat de Penitencia
text: A4pres los peccats mortals e offenses fetes a nostre senyor deu resta quens reconsciliem ab ell sins volem saluar e açons coue de fer per vera penitencia … [ lxxiii] … E diu que al precios Cors e sanch de ihesu christ deu cascu saber alguna bona oracio e special almenys sino nj sap de especial diga la general ço es A doramus te domjne Jhesu Christe et benedicimus tibi quia per sanctem Crucem tuam et mortem preciosissimam redemisti mundum
ID no. of Witness 12 cnum 11094
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 88 (BITECA manid 1500)
Copied 1406 - 1450 (Beltran, Puig i Oliver)
1406 - 1420 (Rossell)
Location in witness ff. lxxv-ciiii
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. caps. 354-80
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxv] Açi Comença lo Tractat de Contemplacio
text: D5aquella celestial gloria volent hauer açi algun centiment coue leuar hi la pensa per alta contemplacio. Per que ab la ajuda del nostre Redemptor tractarem açi queucom daquesta sanca contemplacio … [ ciiii] … que per res no perdes temps e que sies exemplar aytant com puixes de bona vida e guardet de escandalitzar a nengu e viu sots disciplina e certa regla en tota part
ID no. of Witness 13 cnum 1783
City, library, collection & call number Chantilly: Bibliothèque de l'Institut de France, 142 | XIX D.14 (BITECA manid 2020)
Copied Perpignan: 1427-12-12
Location in witness ff. 1-266v
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] A14 la molt alta e molt honorable senyora mja la senyora dona Sancxa xemeneç darenos … [ 1rb] … De les quals segons les dites cinch diferencies trobarets daual cinch tractats ordonats a gloria de deu principalment a lur profit los titols de les qvals tractats e de lurs capitols son ordonats sots la forma quj daual se segueys açi metex tantost
índex: [ 1rb] Capitol primer que ihesu Christ per gloria e eximple nostre ha fetes pugar infantes e dones en la perfeccio evangelical … [ 9va] … Capitol cccxcvj quj fa gracies adeu del accabament daquest libre ab excusacio ala dita senyora comptessa a quj es offert principalment. Deo gracias amen
rubr.: [ 11ra] Capitol primer que jhesu Christ per gloria e eximpli nostre ha fetes pugar jnfantes e dones en la perfeccio evangelical … [ 266vb] … tot aço quj açi es vuyll que tostemps sia sotmes a tota correccio dela sancta mare esgleya e dels piadosos serujdors de ihesu Christ
text: I14hesu crist eternal deu e jn comutable principi de tota creatura perfet redemptor detota humana natura
colofó: [ 266v] ffinito libro sit laus gloria Chrito | ffujt completus duo decima decembris, anno domini millesimo quadringentisimo vicesimo septimo
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 104 , n. A
ID no. of Witness 14 cnum 11087
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804 (BITECA manid 1455)
Copied 1434 - 1473 (filigranes)
1406 a quo - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 87rb-117va
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 87rb] Lo trectat de penitencia
text: A3Pres los peccats mortals e offenses fetes anostre senyor deu Resta quens reconsiliem a ell sins volem saluar … [ 117va] … deu cascu saber alguna bona oraçio special e si non sap de special digua la general Co es Adoramus te domine Jhesu Christe et benedicimus tibi quia per tuam sanctam crucem et mortem preciossicimam redemisti mundum
ID no. of Witness 15 cnum 11086
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804 (BITECA manid 1455)
Copied 1434 - 1473 (filigranes)
1406 a quo - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 49ra-55va
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits text: [ 49ra] L3es sanctes scriptures nos ensenyen que tots temps ajam memoria dela mort e del juy de deu quj es secret … [ 55va] … aquesta vida ne en laltra. Atu donchs sia tots temps gloria honor benediccio e gracies quj vius eternalment ab deu lo pare he nostro senyor deu lo sant sperit en vnjtat de vera e simpla essencia. E esteras e Regneras de quj auant ver deu jn secula seculorum Amen | Explicit liber vocatum lo Serqua pou del Cartutxa | Deo gracias
ID no. of Witness 16 cnum 11088
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804 (BITECA manid 1455)
Copied 1434 - 1473 (filigranes)
1406 a quo - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 119ra-144va
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 119ra] Lo trectat de Contemplacio
text: D3E aquella celestial gloria volent hauer aci algun sentiment conue leuarhi la pensa per alta contemplacio … [ 144va] … sies aytant com pusques exemplar de bona vida e guardet de escandalitzar nengu e viu sots disciplina e certa retgla en tota part
ID no. of Witness 17 cnum 670
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 79 (BITECA manid 1469)
Copied Barcelona: Miquel Çagrau, 1435 (primer colofó, al darrer apareix la data de 1434)
Location in witness ff. 1ra-363ra
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] A6 la molt alta e molt honorable Senyora mja dona Sanxa ximeniç daranos Contessa de prades lo seu humjl serujdor … [ 1va] … son ordonats sots la forma que deuall se segueix tentost
índex: Capitol prjmer que jesuchrist per gloria sua e eximpli nostre … [ 15vb] … aqui es offert Prinçipalment
rubr.: [ 16ra (= ira)] Capitol Primer que Jhesuchrist per gloria sua e eximpli nostre ha fetes pujar Inffantes edones en la perfeccio euengelical [sic]
text: I5esuchrist Eternal deu e jncumutable prinçipi detota creatura perffet redemtor … [ 362vb] … açi es vull que tots sia sots mes a tota correcçio dela santa mara esgleya e dels piadors [sic] e serujdors de Jhesu christ. Ffinit. Amen.
colofó: ffinjt amen Miquel çegrau \pelljsser/ ffeçit any 1435 [sic] e Siutada de barçelona
epíleg: [ 363ra] Açi acaba lo llibre apellat de les dones lo qual feu Mestre ffrencesch [sic] Eximeniz mestre en theologia dela orda [sic] dels frares menos [sic] deo graçias. Amen
colofó: Escrit per ma de miquel çagrau pelliçer e çiutada de barçelona any 1434 [sic]
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 104-05 , n. B
Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”,
ID no. of Witness 18 cnum 673
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 57 (BITECA manid 1244)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu Sorell, Ciutadà de Ciutat de Mallorca para Ponç Des Lledó, Ciutadà de Ciutat de Mallorca, 1438-12-29
Location in witness ff. 1-313
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. 5a part, caps. 101-122
Incipit & Explicits índex: [ 1] Capitol cxxiij con amar massa e desordanadament sos parents empatxa molt la dreta e pura amor que deuem hauer a deu … [ 11v] … Capitol cccxcvj quj fa gracies adeu del acabament de aquest libre scusacio ala dita senyora contessa aquj es offert
rubr.: [ 12v] Saguex sa la qujnta part de aquest libre en ques tracta de dones Religioses
pream.: [a]3cabades son les quatra parts prjncipals de aquest libre present e ara per la gracia de deu tractarem dela qujnta part quj es de donas monges e religioses … Vuytenament de contemplacio e sentiments celestials
rubr.: [ 13] Capitol .ci. qui comensa a tractar deles virtuts teologuals E primerament posa quals son los articles dela fe catholica
text: [c]6omensam donchs al prjmer punt de aquesta qujnta part hauem a dir deles virtuts theologals E açi nota prjmerament que sagons que posa mossen sant Augusti les virtuts theologals e diujnals son tres … [ 313] … vull que tots temps sia sots mes a correccio de sancta mare sgleya e dels piadosos seruidors de nostro senyor deu Jhesuchrist Amen
colofó: Araquesta del honrat en Pons desledo mercader e Ciutada de Mallorques fon scrit lo present libre appellat delas donas per mans den Barthomeu sorell scrjuent dela dita ciutat lo jorn del beneit sant Tomas de Nadal en lany Mccccxxx vuyt les animas de aquests haien repos ab deu. Amen
Condition acèfal
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 105 , n. C
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 639 , n. 103 (Ms. C)
Note manca un foli amb l'inici de la taula
ID no. of Witness 19 cnum 668
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 461 (BITECA manid 1467)
Copied Cardona (colofó), 1441 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. 1ra-11ra prel. + 1ra-349va
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra prel.] A7 La molt alta e molt honorable senyora mja la senyora dona sanxa ximenjç darenos comtessa de prades … [ 2va] … e de lurs capitols son ordonats sots la forma qui dauall se segueix aci tan tost
índex: C2apitol primer que Jhesuchrist per gloria sua e eximpli nostre ha fetes pujar infantes e donas en la perfeccio euangelical … [ 11va] … Capitol cccxcvj. qui fa gracies a deu del acabament de aquest libre ab escusacio ala dita senyora comtessa a qui es offert principalment .cccxlix
rubr.: [ 1ra] Capitol primer que Ihesu Christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetas pujar jnfantes e donas en la perfeccio euangelical
text: I6hesu christ eternal deu e jncommutable principi de tota creatura perfet redemptor de tota humana natura … [ 349rb] … Per tal tot ço qui es aci uull que tots temps sia sotsmes a correctio dela sancta mare esglesia e dels piadosos serujdors de Jhesuchrist
colofó: [ 349va] Ffinito libro sit laus gloria Christo. Gundisaluus uocatur qui scripsit benedicatur
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 105-06 , n. G
Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”,
ID no. of Witness 20 cnum 5340
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Episcopal, Fragment 99 (BITECA manid 2621)
Copied 1451 - 1500 (Catàleg (2012))
Location in witness f. 1
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. caps. clxiv i clxv, incomplets
Incipit & Explicits text: [ 1rb] cils per qualque fin bona … [ 1vb] … los homens ans encara ho
ID no. of Witness 21 cnum 11078
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 235 (BITECA manid 1458)
Copied 1471 - 1475 (Puig i Oliver)
Location in witness f. 141
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. c. 124
Incipit & Explicits rubr.: [ 141] In libro delas donas jn c. CoXXXIIIIo per magistrum ff. eximenjs
text: Diu Seneca que entigament tothom que fos notat de sembrar discordies o prenja mort o ere exellat de tota comunjtat … E per raho daço tremet deu contra aytals malas lenguas la sua maladictio segons que appar ecclesiastici XXVIIIIo capitulo
Condition fragment
ID no. of Witness 22 cnum 11079
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 235 (BITECA manid 1458)
Copied 1471 - 1475 (Puig i Oliver)
Location in witness f. 141
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. c. 270
Incipit & Explicits rubr.: [ 141] jn eodem libro et sequenti capitulo contra homjnes ponentes discordias jnter gentes
text: Diu Seneca que en son temps hauja ley jmperial en Roma que tots aytals homens fossen gitats de tota comunjtat … e los deuria hom fer portar qualqua senyal al front o als pits que portassen cusida vna lengua de drap vermell per la qual fossen coneguts e lauors tot hom se guardaria dells ells fugiria e negu nols daria fe
Condition fragment
ID no. of Witness 23 cnum 11080
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 235 (BITECA manid 1458)
Copied 1471 - 1475 (Puig i Oliver)
Location in witness f. 141
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. c. 271
Incipit & Explicits rubr.: [ 141] Jn eodem libro jn capitulo CCLXXIo contra homjnes lingosos
text: Com axi com sino vsauen de raho parlen sens ohir los altres ans en mig delas paraules que laltra dira ells se posaran trencant llur sentencja començada … E axi mateix car homens axi viciats tard es que sien secrets ne ab bona raho e son mal nudrits e quaix axi com a bestias en aquesta part
Condition fragment
ID no. of Witness 24 cnum 671
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1984 (BITECA manid 1470)
Copied Barcelona: Paulus Oliverius, 1478-02-06 (colofó)
Location in witness ff. 1ra-12ra + irb-cclxxviirb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] A7 la molt alta E molt honorable senyora mja la senyora dona Sanxa ximenes darenos Comtessa de prades … [ 1va] … sots la forma qui deuall se sagueix aci tant tost
índex: Capitol primer … [ 12ra] … ala dita senyora Comtesa aqui es ofert prinsipalment En cartes cclxxvij
rubr.: [ irb] Capitol primer com Jhesuchrist per gloria sua eeximpli nostre ha fetes puiar jnfantes edones enla perfectio Euangelicha
text: J10hesuchrist eternal deu E jncomutable prjncipi de tota creatura … [ cclxxvijrb] … edels piedosos seruidors de jhesuchrist. AMEN
colofó: Ffinito libro sit laus gloria Christo. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat. Amen. Quod ffuit perfectum scribendj per me Paulum oliuerij Minoricenses jnsule degens jn Ciujtate barchinone, die venerjs vjo die febroarij annj M.cccc.lxx. octauj
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 105 , n. F
Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”,
Note els números “12” i “i” es refereixen a un únic foli; s'ha fet aquesta distinició per separar dues parts ben diferenciades en el manuscrit
ID no. of Witness 25 cnum 1784
City, library, collection & call number Sant Cugat del Vallès: Biblioteca Borja, ms. 260 (BITECA manid 2021)
Copied 1481 - 1510 (J. De Puig)
Location in witness ff. 1-260vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Capitol. Aci començen les Rubiques [sic] del libre deles dones alaor de deu e dela gloriosa verge Maria mare sua e de sent Johan babtista
dedic.: A5 la Comptesa de prades lo seu humjll serujdor en ihesu christ Senyor dels senyors ffare francesch exemenjs del horde dels ffrares menors honor tostemps E deguda reuerensia en aquell matex … [ iva] … trobarets deual .v. tractats ordonats Agloria de deu principalmet e alur profit Los titols dels quals tractats e de lurs capitols son ordonats sots la forma seguent qui deuall segueix axi mateix tantost
rubr.: Lo primer libre conten los seguents Capitols
índex: Capitol primer que ihesu christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetes pujar jnfantes E dones en la perfecçio euangelical en cartes .xiij. … [ xiiva] … Capitol. CCCxºxCvj. quj fa graçies a deu del acabament de aquest libre ab excusaçio a la dita Senyora Comptessa aquj es offert prinçipalment en cartes CCLxj
rubr.: [ xiiira] Capitol primer que Jhesu christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetas poujar Jnfantes e dones en la perfecçio euangelical
text: I7hesu christ eternal deu e jn comunable prinçipi de tota creatura perfet redemptor de tota humana natura Per glorificar la altea dela sua virtut E potençia no solament ha fetas [sic] pujar alguns homens en la euangelical perfecçio e vida … [ cclxvb] … Cascuns en esta vida erram e defallim e en moltes coses segons qnue diu lapostol / Per tal tot ço qui es açi vll [sic] que tost temps sia sots mes acorrepçío dela santa mare esgleya e dels Piadosos serujdors de jhesu christ
colofó: ffinjto. libr. sit. laus. gloria. jhesu christ
ID no. of Witness 26 cnum 672
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-34 (BITECA manid 1471)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Joan Bernat, 1495-05-08
Location in witness ff. 1ra prel.-12ra prel. + iira-cclxvijvb
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] libre deles dones mestre francesch exjmenjs [a l'orla del frontispici]
tit.: [ 2ra prel.] A8Questa | seguent | taula del | present li|bre com|post per | lo Reue|rend me|stre Francesc eximençi del | orde dels frares menors | profes en la sagrada theo|logia: e dirigit ala molt | noble senyora Dona San|xa ximeniç de Arenos Com|tessa de prades: Conte su-|maria mentlo [sic] quis tracta en quiscuna part segons se seguex.
índex: La primera part tracta gene-|ralment de aço qui adones per-|tany … [ 12vb prel.] … Assi fenex la taula del present libre
rubr.: [ iira] En nom de nostre Se|nyor iesu christ. | Comença lo libre vul-|garment appellat deles | dones ordenat e compi|lat per lo Reuerend me|stre en sacra theologia | del orde de fra menors | Dirigit ala molt noble | senyora dona Sanxa de | Arenos Comtessa de pra|des. | Segueix lo preambol.
pream.: A8 La molt | alta he | molt ho|norable | senyora | mia la se|nyora dona san|xa … [ iiva] … E a | lur profit los titols dels quals | tractats e delurs capitols son | hordenats sots la forma quis | seguex
rubr.: [ iiva] Capitol primer que Jhesu|christ per gloria y eximpli nostre ha | fetes puiar infantes e dones | en perfeccio Euangelical
text: I5Esu crist eternal deu | e incomutable prin|cipi de tota creatur-|a e perfet redem-|ptor de tot huma-|nal natura per glorificar la | altea dela sua virtut e poten-|tia no solament afer [sic] puiar al|guns homens enla auengelical [sic] perfeccio e vida … [ CCLXVIIvb] … E pertal quant | leuierament cascuns en esta vida | erran: e desfalli [sic] en moltes coses: | ço que diu lo apostol. per tal tot | ço que esa açi:vull que tostempssia sots|mes a correctio dela sancta mara | sglesia: e dels piadosos seruidors | de Jesu christ
colofó: Acabat fou lo present li-|bre vulgarment dit deles | dones en la noble Ciutat | de Barçelona per mestre | Johan Rosenbach Ala-|many a instancia del dis-|cret en Johan Bernat no|tari e scriua dela cort del | oficial del Reuerend Se|nyor Bisbe de Barçelona | en lany dela natiuitat de | nostre senyor Jesu christ. | Mil. CCCC. LXXXV. | a vuyt dies del mes de | Maig. [segueix la marca de l’impresor també en vermell]
References Tractat a: Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”,
ID no. of Witness 27 cnum 11083
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 148 (BITECA manid 2040)
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)
Location in witness ff. 35v-47v
Title(s) Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca. c. 384-395
Incipit & Explicits text: [ 35v] Les sanctes scriptures nos ensenyen que tostemps ajam memoria de la Mort e del juy estret de nostre Senyor Deu. Car aqui es lo jutge fort agut qui totes coses vol veure … [ 47v] … esteras e regnaras daqui auant verdeu in secula seculorum amen
Condition fragment
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-03-02