Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1502
Authors Francesc Eiximenis
Titles Dotzè del Crestià
Regiment de prínceps, de les ciutats i de la cosa pública
Dotzèn llibre de regiment de prínceps e de comunitats
Date / Place escrit 1386 - 1387 (Massó i Ivars)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Alfons de Gandia i de Foix, Marquès de Villena
Associated Texts texid 2247 Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383
References (most recent first) Ed. parcial en: Eiximenis et al. (2005), Dotzè del Crestià (primera part, volum primer)
Tractat en: Guixeras (1999), “La tradició textual del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis: una aproximació”, Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996)
Vist per: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 62-66
Editat a: Eiximenis et al. (1987), Dotzè del Crestià, 2.2
Editat a: Eiximenis et al. (1986), Dotzè llibre del Crestià, 2.1
Tractat en: Cátedra et al. (1983), “Datos para la biografía de Enrique de Villena”, La Corónica
Ed. parcial en: Eiximenis et al. (1983), Lo Crestià (Selecció)
Tractat en: Cátedra (1982), “Francesc Eiximenis y don Alfonso de Aragón”, Archivo Ibero-americano
Tractat en: Wittlin (1982), El vuitè tractat del Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis
Tractat en: Peláez (1981), “Las fuentes jurídicas de Francisco Eiximenis, OFM y aspectos histórico-jurídicos inéditos del Dotzè del Crestià”, Archivo Ibero-americano
Tractat en: Wittlin (1980), “Els capítols trets del Llibre del tresor de Brunetto Latini al final del Dotzè de Francesc Eiximenis”, Estudis de Llengua i Literatura catalanes, 2 = Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 1
Editat a: [Eiximenis] et al. (1969), “A Critical Edition of the Regiment de Prínceps [tesi]”,
Tractat en: Ivars (1923), “El escritor Francisco Eximénez en Valencia (iii)”, Archivo Ibero-americano 379-80 (esp.)
Ed. parcial en: Eiximenis et al. (1904), Tractat de Regiment dels Princeps e de comunitats. Lo dotzèn llibre del Crestià compost en lo XIVèn segle per lo R. M. Fr. Francesch Eximènis. Are novament reproduhit per Antoni Bulbena. Primera part , n. (ed. parcial)
Note Guixeras només considera tres dels manuscrits conservats. Segons Viera (1987: 322) existeix un exemplar a la biblioteca de la British Columbia University; segons ha informat per carta aquesta institució, l'exemplar mai ha existit
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 662
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, I (BITECA manid 1461)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. 1-10 prel. + 1-63v
Title(s) Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 conté només 467 capítols
Incipit & Explicits dedic.: [ 1 prel.] Al molt alt e poderos senyor monsenyor namfos marques de villena comte de denia
índex: … [ 10 prel. [?]] … Aci fenexen les rubriques de la Quarta part daquest dotxen libre del crestia de regiment de princeps
text: [ 1] Capitol primer qui ensenya que lo regiment e gouernacio general de Deu sobre tot lo mon nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme [ 63v]
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 64 , n. A
ID no. of Witness 2 cnum 664
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 10 (BITECA manid 1463)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-262v
Title(s) Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 Llibres 1-4
Incipit & Explicits dedic.: [ 1] Al […] senyor nanfons […] marques de […] fill del molt alt senyor princep … [ 1rb] … molts carrechs te[mpor]als e faenes
índex: [ 1rb] Primerament s[enyor m]olt alt per endreça[ment] … [ 10ra] … de lur durada e de nouell Imperi. Açi fenexen les rubriques dela quarta part del crestia de regiment de princeps
rubr.: [ 11ra] Lo capitol primer ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu sobre tot lo mon nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme e que ell es tot nostre be e tota nostra benuyrança
text: [ 11rb] [R]8egiment excellent e gouernacio passant tot enteniment de la uniuersitat de les corporals creatures daquest mon … [ 262vb] … e daquests eximples hi ha Infinits los quals leyx per amor de breuitat e tornen al principal proposit ab la gracia de deu etc
colofó: [ 262vb] Finito libro sit laus et gloria christo amen
References Grapí (1998), Inspecció personal edició parcial
Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65 , n. B
ID no. of Witness 3 cnum 1662
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 13 (BITECA manid 1431)
Copied 1411 [?] - 1430 [?] (primera part)
1431 ad quem (segona part)
Location in witness ff. 82-83
Title(s) Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 extrets dels cap. 22, 23 i 24
Incipit & Explicits text: [ 82] P2osse fecundis jn sermone de gubernacione djujna Que entre les altres coses en que deus ensenya la sua alta gubernacio … [ 83] … e aço per tal que per djuerses jnformacions \apreses per aquelles/ puxa refrenar ses males Cobeiansses
Note text afegit al seguit de la crònica, sense cap mena de separació ni de distinció física o gràfica, llevat del canvi de paràgraf. Al final d'aquest text la segona mà aprofità l'espai romàs en blanc per afegir una nota sobre el temps passat des de la creació del món, escrita en 1431, i des de la creació del món a l'edificació de Barcelona: “S3egons es feta mençio atras en Cartes lxviiij, De la creacio del Mon [fa referència al f. 67v] fins ala Natiuitat de Jhesucrist (…) Axi que haurja vuy per dret Compte que la dita Ciutat de Barchinon es edificada iij.M.dccc.lvj. Anys”
ID no. of Witness 4 cnum 5302
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-5-9 (BITECA manid 2284)
Copied Raimon Joffre, 1451 - 1475 (filigranes)
Location in witness ff. 1-11v prel. + i-cccxxiiiivb
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 extractes
Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo extractes
Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem extractes
Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 extractes
Historias morales sagradas y profansa en Catalan Escribio este libro Raymundo Joffre, amb lletra del s. XVIII a l'interior de la coberta anterior
Incipit & Explicits índex: [ 1 prel.] Capitol primer en quines riqueses habunden los homens comunament o en qujnes no en cartes j … [ 11v prel.] … Capitol DARER qui proseguex la dita materia ccc xxiiij
colofó: Detur pro pena scriptori gloria eterna. Pro labore requies cum saluatore. Raymundus uocatur qui scribsit benedicatur. Cuius cognomen JOffre dicitur esse
rubr.: [ ira] Capitol [sic] en qujnes riqueses habunden Los homens comunament e en quines no
text: D3E aquesta contrarietat ve que en aquesta present vida Los bons e los mals no habunden en vnes matexes riqueses … [ cccxxiiiiva] … Per tal diu la scriptura que lom quj va simplament e ab bona entencio aquell pot estar ab bona confiança car deus ho gouerna tots temps. AMEN
References Puig i Oliver (2001), “Més nous textos catalans antics de la “Biblioteca Capitular y Colombina” de Sevilla”, Arxiu de Textos Catalans Antics 456-77 transcripció de les rúbriques
Note àmplia antologia dels llibres I, II, III i XII de Lo crestià
ID no. of Witness 5 cnum 667
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 167 (BITECA manid 1466)
Copied 1452-12-28 - 1453-05-16 (f. 474rb colofó)
Location in witness ff. ira prel.-474rb
Title(s) Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 capítols 467-544
segon volum del dotze libre de regimen de princeps appellat christia
Incipit & Explicits rubr.: [ ira prel.] Aci comencen les Rubriques del segon volum del dotzen libre de regiment de Princeps appellat christia
intr.: S11Egueixse lo segon volum del Regiment dels princeps deles ciutats edela cosa publica enlo qual uolum se contenen la .v. ela .vja. e .vij. e .viija. parts de aquest dotzen libre dela obra del christia. El orde de aquest proces veuras enles robriques seguents
índex: lo primer capitol quies cccclxvij quies [sic] aquell qui pot legudament pendre regiment de animes … [ xvrb] … lo .Dcccvij. qui dona fi e compliment final al libre. E aci son acabades les Rubriques dela huytena part de aquest libre dotzen de Regiment de princeps appellat christia
text: [ 1ra] E4 si dius que cascu se pot sens vergonya procurar son prou … [ 474ra] … beneyt e glorificat per tota pensa e creada natura en la sua magestat eternal e gloria perdurable. Amen
colofó: [ 474rb] Ffinito libro sit laus gloria Christo. Amen
colofó: [ 483rb] Aquest libre fou començat lo dia dels innocents any M.ccccliij. E fou acabat
References Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65-66 , n. F
Note es tracta de l'únic manuscrit existent que conserva els darrers quatre llibres del Dotzè
ID no. of Witness 6 cnum 663
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 9 (BITECA manid 1462)
Copied 1460 (Avril et alia)
Location in witness ff. 1ra-335vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 Cap. 1-166
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Comença lo preambol del present libre appellat Lo Dotze del Cristia
pream.: A11L molt alt e poderos Senyor Namfos marques de Villena compte de denia e de ribagorça fill del molt alt princep e senyor Mon senyor … [ 1va] … adiudarant molt a ujure en repos e a desenpatxar uos leugerament de molts carrechs temporals e fahenes
índex: P4rimerament Senyor molt alt per endreçament uostre e de aquells que uolran açi estudiar uos placia açi primerament entendre que aquest libre sumariament conte .vij. parts principals. L2A primera tracta per que comunitats … [ 12rb] … L2O .cccclxvi. capitol posa e tracta que han dit alguns [que han subpuntuat] de alguns dels regnes presents e de llur durada E de nouell imperi. Açi fenexen les rubriques dela quarta part del dotzen libre del christia appellat Regiment de princeps. Deo gracias
acc.: [ 13ra] Comença lo primer capitol del present libre appellat lo dotze del Cristia. Qui ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu [nos mostra subpuntuat] sobre tot lo mon Nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme e que ell es tot nostre be e tota nostra benahuyrança
text: R12egiment exçellent e gouernacio passant tot enteniment dela vniuersitat deles corporals creatures de aquest mon … [ 335vb] … E uol dir que com fos vengut lo seten temps dela present es […]
Condition incomplet
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65 , n. C
Note acaba al capítol 466 de la quarta part del Crestià
ID no. of Witness 7 cnum 666
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Inc. 19 (BITECA manid 1465)
Imprint València: Lambert Palmart, 1484
Location in witness ff. a 1ra-C 6vb ff. 1ra-205vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] [A]8L molt alt e poderos senyor mon senyor Namfos marques de villena conte de denia e de Ribagorça fill del molt alt senyor e de sancta memoria: jnfant frare pere darago … [ 1rb] … laugerament de molts carrechs temporals e faenes
índex: Primerament senyor molt alt per endreçament vostre e daquells qui aci volran studiar … [ 7ra] … Aci son acabades les Rubriques dela quarta part daquest dotzen libre appellat Crestia de regiment de princeps e dela cosa publica
rubr.: [ 8ra] Aquest es lo dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat crestia. E comença la primera part que tracta perque comunitats e ciutats foren edificades ne qui primerament les edifica
tit.: Capitol primer. qui ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu sobre tot lo mon nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme: e que ell es tot nostre be
text: L14O regiment excellent e gouernacio passant tot enteniment dela vniuersitat deles corporals creatures daquest mon ensenya clarament als illuminats de uera fe … [ 205vb] … a mon juy no son de neguna creença ans contenen moltes fatuitats monçonegues falsies e oradures
colofó: Aci feneix lo primer volum del dotzen libre appellat crestia ordenat e compost per lo molt reuerend maestre Francesch eximenes maestre en santa theologia frare menor digne patriarcha alexandri del orde del glorios sanct francesc. En lo qual volum sumariament se tracta o es tractat de regiment de princeps e de ciutats e dela cosa publica etc. Segons que largament se pot veure en lo principi del present libre. Lo qual volum per prechs e instantia dels reuerends e honorables senyors e ciutadans dela insigna ciutat de valentia es stat tret o empremptat … del original que es en la sala dela dita ciutat per Lambert palmart alamany. E fonch acabat e complit en la dita ciutat de valentia lo quinzen dia de març Any.M.cccc.lxxxiiii.
References Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65
Note segons l'edició fou tret d'un exemplar que es conservava a la “Sala del Consell” de la ciutat de València
ID no. of Witness 8 cnum 665
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 188 (BITECA manid 1464)
Copied 1491 - 1500 (Massó)
1451 [?] - 1500 [?] (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 1ra-234vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 Parts I-IV
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] C4omensen les rubriques del present libre dit lo xije del christia que es de regiment de Ciutats
dedic.: A6l molt alt e poderos senyor Namfos … [ 1rb] … de molts carrechs temporals e fahenes
índex: Primerament senyor molt alt per endressament vostre … [ 9va] … Ca. CCCClviij. Si dureran molt les sen [f. 9vb] yories dels crestians
rubr.: [ 10ra] C4Omensen les Rubriques del present libre qui es lo dotze del christia qui es de regiment de Ciutats
rubr.: [ 1] Capitol Primer del present libre qui ensenya que lo regiment e gouernacio General de deu sobre tot lo mon nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme e que ell es tot nostre be e tota nostra Benauyrança
text: R20EGIMENT EXCELLENT E GOUERNaçio general passant tot enteniment … [ 234vb] … axi matex per dret humanal per donacio
Condition incomplet
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65 , n. D
Note s'han perdut tres capítols i mig. Hi ha errors de numeració al capítol 172 que és en realitat el 171, el cap. 236 va numerat 237; hi ha repetició dels caps. 209 i 210; els caps. 311 i 312 se situen després del cap. 314
ID no. of Witness 9 cnum 3317
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. A-50 (BITECA manid 2459)
Copied Salvador Sanpere i Miquel, 1883-06-08
Location in witness ff. 1-96v
Title(s) Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 caps. I-XLI incl‘os
Incipit & Explicits dedic.: [ 1] Al molt alt e poderos senyor mon senyor namfos marques de Villena comte de denia e de Ribagorça fill del molt alt senyor e de sancta memoria: jnfant frare pere darago … [ 2v] … molt a viure en repos e a desempatxarvos laugerament de molts carrechs temporals e faenes
índex: Primerament senyor molt alt per endreçament vostre e daquells qui aci volran studiar vos placia aci primerament entendre que aquest libre sumariament conten set parts principals. La primera tracta perque comunitats e ciutats foren edificades ne qui primerament les edifica … [ 3] … e declara tot ço que cascun capitol posa largament: car yo senyor no ley puch fer de present tant stich las e nujat
rubr.: Lo primer capitol ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu sobre … [ 27] … Lo .CCCC.LXVIJ. Com ço que recita lo capitol precendent e posa sentenciant ho sobre les coses sdeuenidores en los voluntaris fets dels homens e assignant hi temps cert sens
acc.: [ 27v] Aquest es lo dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat Crestia. E comença la primera part que tracta perque comunitats e ciutats foren edificades ne qui primerament les edifica
rubr.: Capitol primer qui ensenya que lo regiment o gouernacio general de deu sobre tot lo mon nos mostra que la seua sauiesa es sens tot terme: e que ell es tot nostre be
text: Lo regiment excellent e gouernacio passant tot enteniment dela universitat deles corporals creatures … [ 96v] … Appar donchs com fonch necessari de edificar unitats per ajudar la humana miseria axi com deya aquesta quinta rao
Condition incomplet
Note acaba al cap. XLI de la primera part
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-04-30