Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1501
Authors Desconegut [?] (J. Riera)
Francesc Eiximenis [?] (obra atribuïda tradicionalment a F. Eiximenis)
Ramon de Soler, Cavaller [?] (Puig i Oliver i Wittlin)
Titles Doctrina compendiosa de viure justament
Incipit & Explicits acc.: En nom de nostre senyor Déu e de la verge madona sancta Maria, mare sua, e de tots los sancts e sanctes de paradís
text: Lo religios aquest estant … E en aquesta manera e ab aquesta condició ho complí lo dit frere, qui n'haja bon guardó de nostre senyor Déu. Amén.
Date / Place escrit 1395 [?]
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Soler et al. (2006), Doctrina compendiosa
Tractat en: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 70-76
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Tractat en: Riera i Sans (1984), “Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la Doctrina compendiosa”, Miscel·lània Sanchis Guarner
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:329
Editat a: Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa
Tractat en: Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans 437-500
Editat a: Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 13:311-93
Note Riera descarta la autoria eiximeniana
Subject FILOSOFIA MORAL
LITERATURA
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 661
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 79 (BITECA manid 1460)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. 7-98
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
Incipit & Explicits text: [ 7] maria nostra dona Et mjsericordia eius a progenje in progenjes timentibus eum. Terçament amor e obediencia a deu … [ 98] … E en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare qujn haia bon guardo de nostre senyor deu. Amen Amen Amen
Condition incomplet
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 71 , n. B
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 13:311-93
Note manca la taula, el capítol primer i part del segon
ID no. of Witness 2 cnum 655
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 85 (BITECA manid 1456)
Copied 1391 - 1410 (Massó)
Location in witness ff. II-III prel. + i-lij
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
Incipit & Explicits índex: [ I] R3ubriques del present tractat appellat doctrina compendiosa de viure justament e de regir qualseuol offici publich lealment e deligent. La doctrina jnduex cascu a esser bo … [ III] … Prechs e atorgament de esser meses en scriptura les paraules daquesta collacio .lj.
rubr.: [ i] Tractat appellat doctrina compendiosa de viure justament … e de regir qualseuol offici publich leyalment e diligent. Primer partida
prol.: E4n nom de nostre senyor deu e dela verge nostra dona sancta Maria mare sua e de tots los sancts e sanctes de paradis lo present tractat conte en si compendiosa ço es abreujada doctrina a cascu de viure justament … e pus prestament trobar ço que hom veure o regonexen hi volra seguix se la primera partida
rubr.: La doctrina jndueix cascu a esser bo per auctoritats e per exemplis
text: [ iv] L3o religios aquest estant en colloqui ab alcuns Ciutadans qui en lo regiment e en los officis de lur Ciutat cabien souen … [ lij] … E en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare qujn haia bon guardo de nostre senyor deu. Amen
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 70-71 , n. A
ID no. of Witness 3 cnum 656
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 48 (BITECA manid 1457)
Copied 1401 - 1410 (Massó)
Location in witness ff. 1ra-52vb
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] […] per los officials xxviiij … [ 2rb] … e exercir lurs contraris asso es virtuts e actes de Justicia. Rubrica xiiija
rubr.: [ 2rb] T2ractat apellat doctrina conpediosa [sic] de viure justament e de regir qual se uol offici publich leyalment e diligent. Primera partida
prol.: [ 2va] E4n nom de deu e de la Verges nostra dona santa maria mare sua e de tots los sants e santes de paradix. lo present tractat conten en si compendiosa so es Abreujada doctrina acascu de viure Justament e de Regir qual seuol offici … [ 2vb] … e pus prestament trobar so que hom veure e reconexer hi volra. Segueixse la primera partida
rubr.: doctrina indueix cascu a esser bo per auctoritats e per exemplis
text: [ 2vb] L3o religios aquest estament en collacio ab alcuns ciudadans qui en lo Regiment e … [ 52vb] … En aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frayre quin haja bon gasardo de nostre senyor deu amen
colofó: Maestre ffrancesch eximenis fra menor de gerona ma ordinat. Ffinito libro sit laus gloria Christo. Amen. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat
Condition incomplet
References Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. F
Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans 484
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 27 n. 39 , n. Ms. C
Note manca un foli. Amb alguns provençalismes
ID no. of Witness 4 cnum 659
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 12 (BITECA manid 1459)
Copied 1401 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. xliira-xcvrb
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
doctrina abreiada de viure justament
Incipit & Explicits tit.: [ xliira] R2ubriques del tractat appellat doctrina conpendiosa qui uol dir doctrina abreuiada de uiure iustament e de regir qual seuol offici poblic leyalment e diligent
índex: La doctrina indueix cascun a esser bo per auctoritats e per eximplis … [ xliiirb] … Prechs e atorgament de esser meses en scriptura les paraules daquesta collacio
tit.: [ xliiiva] La doctrina induex cascun a esser bo per auctoritats e per eximplis
acc.: E4N nom de deu e dela uerge … [ xliiivb] … trobar so que hom ueure e regonexer hi uolra. Segueixse la primera partida
tit.: La doctrina induex cascun a esser bo per auctoritats e per eximplis
text: L3o Religios aquest stant en Collecio ab alguns ciutadans … [ xcvrb] … E en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare. Qui hage bon guardo de nostre senyor deu A.M.E.N.
References Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. C
Note Al pròleg i al primer capítol es repeteix la mateixa rúbrica
ID no. of Witness 5 cnum 1926
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu de la comunitat de preveres de l'església de Santa Maria del Mar, (BITECA manid 2063)
Copied 1401 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 1 prel. + i-lvv ff. 1-56v
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] R3Vbriques del present tractat doctrina compendiosa de viure justament e de Regir qual se uol offici publich lealment e diligent
índex: Com la doctrina jndueix cascu ha esser bo per Actoritats e eximplis .ij. … [ 2v] … Prechs e atorgaments de esser mesos en escriptura les paraules de aquesta collacio .Liiij.
rubr.: C3omença lo prolech dela primera part del dit libre apellat Doctrina compendiosa fet e ordonat per lo Reuerent maestre ffrancesch Eximenez Maestre en Theologia dela orde dels frares menors … e com sera mort la gloria de paradis
prol.: E6N nom de deu e dela verge nostra dona sancta Maria mare sua e de tots los sants e sanctes de Paradis Lo present tractat conte en si \doctrina/ compendiosa ço es abreuiada doctrina a caschu de viure justament e de Regir … [ 3v] … per mjls e pus prestament trobar ço que hom volra Regonexer e segueixe la primera partida
tit.: Com la doctrina jndueix caschu a esser bo per actoritats e per eximplis
text: L3O Religios aquest estant en collacio ab alguns Ciutadans que en lo Regiment e en los officis de lur Ciutat cabien soujnt … [ 56v] … e en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare qui haja bon guardo de nostre Senyor deu Amen. Deo gracias
References Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. D
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 28-9 , n. G 43
ID no. of Witness 6 cnum 660
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10265 (BITECA manid 1090)
Copied 1426 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 79ra-107vb
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
Abreuiada e compendiosa doctrina de viure a cascuna persona
Incipit & Explicits rubr.: [ 79ra] Açi comença la abreuiada e compendiosa doctrina de viure a cascuna persona
acc.: E5N nom de nostre senyor deu e dela uerge nostra dona sancta Maria Mare sua e de tots los sants e santes de paradis. Lo present tractat conte en si compendiosa ço es abreuiada doctrina a cascun de vjure justament e de regir qualseuol offici publich lealment e diligent. La qual doctrina es ordenada per .j. frare Religios a laor e a gloria de deu … totes lurs Rubriques ensemps e departidament son posades dessus per mjls e pus prestament trobar ço que hom veure o regonexer hi uolrra [sic] Seguexse la primera partida
rubr.: La doctrina jndueix cascun a esser bo per auctoritat e per eximplis
text: L3o Religios aquest estant en collacio ab alcuns Cjutadans qui en lo Regiment e en los officis de lur Cjutat cabien … [ 107vb] … E en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare qujn haja bon guardo de nostre senyor deu. Amen
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 72-73 , n. E
Eiximenis et al. (1931), Tractats menors de Eximeniç , n. (Ms. ed.)
Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15-6 , n. Ms. H
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 27-8 , n. 41 (Ms. E)
ID no. of Witness 7 cnum 657
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 55 (BITECA manid 1385)
Copied 1441 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. 44ra-75rb
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 44ra] Tractat apellat dochtrina compendiosa de uiure iustament e de regir qualseuol hofici publich lealment e dilligent
prol.: [ 44ra] [e]3n nom de deu sia e dela molt homil verge madona Sancta Maria mara sua beneyta e de tots los sants e sanctes de paradis lo present tractat conte en si compendiosa ço es abreuiada doctrina a cascu de viure justament … [ 44rb] … totes les lurs rubriques ensemps e departiment son posades dessus per mils e pus prestament trobar ço que hom volrra regoneixer la primera partida
rubr.: [ 44rb] Com la dochtrina jndueix cascu a esser bo per actoritats e per eximplis
text: [ 44rb] [l]3o religios aquest stant en collacio ab alguns Ciutedans que en lo regiment e en los officis … [ 75rb] … e en aquesta manera e ab aquesta condicio o compli lo dit frara quin haia bon guardo de nostro Senyor Deu. AMEN
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 71-72 , n. C
Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. G
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 29-30 , n. 44
Note segons assenyala Morel-Fatio, al f. 71va, després de les paraules “doctrina e jntençio” hi ha una llacuna que correspon a les pp. 111-23 de l'edició del Pare Martí de Barcelona
ID no. of Witness 8 cnum 3245
City, library, collection & call number Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, Fragments de mss., carpeta 35 (BITECA manid 1914)
Copied 1450 ca.
Location in witness ff. 1-2v
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?] I, cap. VII-IX
Incipit & Explicits text: [ 1] (…) dos manaments son justs e sants e vosaltres obseruants aquells fets e farets actes de pura justicia ara mostremo. Primerament en lo primer manament deman vos qual es lo major e pus sobira be que esser puxe en lo sell e en la terra … [ 2v] … deu qui es millor e poderos de donar ho a tots e quascun complidament. Et donchs pus res noy va del teu leugerament ho pots e deus voler per (…)
Condition acèfal i incomplet
References Tractat a: Sabaté et al. (2004), “D'inèdits i retrobats: el Llibre dels àngels, la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis i el context de la seva difusió”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
ID no. of Witness 9 cnum 2635
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, 57 (BITECA manid 2023)
Copied 1450 ca. (Beltran)
Location in witness ff. ira-xxxviiira
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Lo present tractat conte ensi compendiosa doctrina acascu de ujura justament e de Regir qualseuoll offici publich lealment e diljgent
acc.: E4N nom de deu … E de tots los sants e santes de peradis
prol.: Lo present tractat conten ensi conpendiosa ço es abrejuada doctrina de vjura justament … [ irb] … E saguex sa la primera partida
rubr.: Com la doctrina jnduex cascun a esser bon per autorjtat e per eximplj
text: L4o Religios aquest estant en collatio ab alguns Ciutadans quj en lo Regiment e en los officis de lur Ciutat … [ xxxviiira] … qui hage hom gardo de nostro senyor deu. amen
índex: [ xxxviiva] Lo present tractat … [ xxxviiira] … les paraules daquesta conclusio
References Fotografies dels manuscrits de la Biblioteca Capitular de Girona signatures 91, 61, 133, 58, 55 i 59 (1995)
Bohigas (1936-39), Inventari dels manuscrits procedents d'incautacions que formen part de la Biblioteca de Girona , n. 57
ID no. of Witness 10 cnum 7766
City, library, collection & call number Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, Fragments de mss., carpeta 35 (BITECA manid 1914)
Copied 1450 ca.
Location in witness ff. 3-5v
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?] II, cap. XXI-XXII
Incipit & Explicits text: [ 3] (…) he dit dessus esser fahedor par a vosaltres just e rahonable E per contrari si ço que jous he declarat no esser fahedor deu esser Aço dich aci que sius plau res que faça millorar faria ço que deu me administrara … [ 5v] … E assenyaladament a esmena de santa mare esgleya E en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare quin haja bon guardo de nostre senyor deu Amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen. Qui scripsit scribat et semper cum domino viuat
Condition acèfal
Note segueix un text en llatí fins al final
ID no. of Witness 11 cnum 658
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 235 (BITECA manid 1458)
Copied 1471 - 1475 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 1-96v
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 1] Declaracio de misericordia E com no es contraria en res a justicia … [ 2v] … Prechs e atorgament de esser meses en scriptura les paraules de aquesta collacio
rubr.: [ 3] C4omença lo tractat appellat Doctrina compendiosa o doctrina abreuyada. qui ensenye de viure justament … Primera partida del libre E seguex se lo preambol
pream.: E3n nom de deu sia e dela humil verge madona sancta Maria … e pus prestament pusquen trobar ço qui hom veure e regonexer hi volra Seguex sa la primera partida
rubr.: [ 4] La doctrina Jndueix cascu a esser bo per auctoritats e per eximplis
text: L3O religios aquest stant en collacio ab alguns Ciutadans … [ 96v] … Lo dit ffrare quj nage bon guardo de nostro senyor deu Amen he hage repos en paradis lo dit frare Amen e totes les anjmes feel deffunctes Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Amen
Condition acèfal
References Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 72 , n. D
Note manquen dos folis de taula
ID no. of Witness 12 cnum 1763
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-13 (BITECA manid 2009)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1509
Location in witness ff. 1-48
Title(s) Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Dela temor de deu uirtut de justicia
prol.: [ 1v] Comença lo prolech de la primera part del libre apellat doctrina compendiosa … Si encomanats li son enquisa que hom ne guany de sa bona fama e conseria mort la gloria de paradis
prol.: [ 2] E9n nom de deu e dela gloriosa verge Maria mare sua Senyora nostra … he pus prestament trobar aço que hom volria Regonexer. E segueix se la primera partida
tit.: Com doctrina indueix cascu a esser bo per actoritats e per exemples
text: [ 2v] L5O religios aquest estant encollacio ab alguns Ciutadants [sic] qui en lo Regiment e en los officis de lur Ciutat cabien souent … [ 48] … lo dit frare qui bon guardo ne hauia de nostre senyor deu. Amen. Deu gracias. A lahor: e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist he dela gloriosissima mare sua senyora nostra
colofó: Estampat en la insigna Ciutat de Barçelona Per Carles amoros. en lany mil.D.cens y nou
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-14