Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


> > >
Work ID number BITECA texid 1499
Authors Desconegut [?]
Frare cartoixà [?] (BdC Ms. 1804)
Titles Cercapou
Compendium salutis animae
Incipit & Explicits acc.: Incipit Compendium salutis anime, editum sive compilatum a fratre Francisco Eximenis, ordinis fratum minorum, dignissimo in sacra theologia magistro
prol.: Compendi, molt profitós a il·luminació de la ànima crestiana … Ací parla dels .x. menaments e de lurs branques; e primerament del primer, e consegüuentment de tots los altres
tit.: Primer punt. Los deu manaments. Capítol primer
text: Primerament se deu guardar de fer contra lo primer manament … axí com són en cells de purgatori, mas sobre tu, per singular amor, donant-te, per misteri de la confessió, la sua gràcia deçà e pux lo camí de Paradís e Glòria, quam nobis, etc.
Date / Place escrit 1390 - 1409 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Atribució: Francesc Eiximenis (Fra), OFM (BdC 1720)
Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 5180 Desconegut… Memorial per a confessar-se, escrit 1401 [?] - 1450
References (most recent first) Tractat en: Riera i Sans (1984), “Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la Doctrina compendiosa”, Miscel·lània Sanchis Guarner
Editat a: Eiximenis et al. (1957-58), Cercapou
Tractat en: Sansone (1956), “Un nuovo manoscritto di Francesc Eiximenis e la questione del Cercapou”, Filologia Romanza 19-29
Tractat en: Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Note Segons Sansone, el Cercapou atribuït a Eiximenis és traducció del Compendium salutis animae. Obra d'atribució dubtosa.
Subject RELIGIÓ
LITERATURA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 652
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1720 (BITECA manid 1146)
Copied 1391 - 1400 (Sansone)
Location in witness ff. 1-82v
Title(s) Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Incipit compendium salutis anime editum sive compilatum a fratre francisco eximenis ordinis fratrum minorum dignissimo in sacra theologia magistro
text: [ 2] o de negar ço que a la tua magestat se pertany … [ 82v] … dela confessio la sua gracia deça e pux lo camj de paradis e gloria quam et nobis etc. Deo gracias
Condition acèfal
Associated Persons Atribució autoria: Francesc Eiximenis (Fra), OFM
References Wittlin (1970), “Los problemas del Cercapou y el Llibre de les dones de Fray Francesc Eiximenis”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 61-95
Eiximenis et al. (1957-58), Cercapou 1:15-6 , n. Ms. D (ms. base de l'edició)
Sansone (1956), “Un nuovo manoscritto di Francesc Eiximenis e la questione del Cercapou”, Filologia Romanza
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 141
Note primer foli trencat
ID no. of Witness 2 cnum 653
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 2 (BITECA manid 1340)
Copied 1401 - 1410 (M. Rosell)
1451 - 1500 (A. Fàbrega)
Location in witness ff. 1-70v ff. 1-73
Title(s) Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem
Aquest libre se apella Cercapou
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aquest libre se appella cerca pou compost per lo Reverend pare en Christ Mestre ffrancesch eximenes del orde dels ffrares menors qui fo patriarcha de Iherusalem e Administrador del Bisbat Delna
prol.: [ 1] D5Emana vn Amich a altre quel jnforme quals coses deu fer lom… … Et respondetur sibi dich te que primerament se deu guardar vt sequitur
rubr.: Primer punt
text: P3Rimerament se deu guardar contra lo primer manament lo qual es No hauras deus stranys. etc… … [ 70v] … ab jntencio que al temps ordenat per sancta mare sglesia. ten confessaras
colofó: ffinito libro sit laus et gloria Christo Amen
Associated Persons Atribució autoria: Francesc Eiximenis (Fra), OFM
References Avenoza (1997), Inspecció personal
Wittlin (1970), “Los problemas del Cercapou y el Llibre de les dones de Fray Francesc Eiximenis”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 61-95
Eiximenis et al. (1957-58), Cercapou 1:16 , n. Ms. A
Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans
ID no. of Witness 3 cnum 1929
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu de la comunitat de preveres de l'església de Santa Maria del Mar, (BITECA manid 2063)
Copied 1401 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 130-173v
Title(s) Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem
Incipit & Explicits acc.: [ 130] Ala tua demanda es satisfet per lo psalmjsta … [ 173v] … Respondetur sibi Dich te
rubr.: Primer punt
text: Q7ve primerament se deu guardar contra lo primer manament de fet co es no hauras deus estranys etc. … camj de paradis e gloria per atots temps. Amen. Deo gracias
ID no. of Witness 4 cnum 651
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804 (BITECA manid 1455)
Copied 1434 - 1473 (filigranes)
1406 a quo - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 24vb-55va
Title(s) Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 24vb] Aci comença lo libre appellat lo sercha pou del cartoxa lo qual es molt profitos segons se segueix
prol.: [ 25ra] C6ompendi molt profitos a Illuminacio dela anjma Crestiana de tot ço que en la sancta fe catholica deu creure e obeyr e de tot quan deu squivar e repellir on ha molt bon e gran avisament … E procehir en manera de hun deuot rehonament que fa vn bon amich a vn altre
rubr.: Del primer manement
text: [ 25rb] M3olt car amich molt amat en Ihesu xrist gran dolor e congoxa port per tu en les mies entramenes que con te veig axi enpetxat en la tua anjma … [ 55va] … en vnjtat e vera e simpla essencia E esteras e Regnaras de quj auant ver deu jn secula seculorum. Amen
colofó: Explicit liber vocatum lo Sercha pou del Cartutxa. Deo gracias
Associated Persons Atribució autoria: Frare cartoixà, OCar.
References Wittlin (1970), “Los problemas del Cercapou y el Llibre de les dones de Fray Francesc Eiximenis”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 61-95
Eiximenis et al. (1957-58), Cercapou 1:16 , n. Ms. C
Note segons Sansone, es tracta de la mateixa obra que contenen els altres dos manuscrits del Cercapou, amb afegits
ID no. of Witness 5 cnum 2105
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 148 (BITECA manid 2040)
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)
Location in witness ff. 1 prel. 1-47v ff. 64-88v
Title(s) Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Comensa Lo Breu Dela Salut de lanima en a[ltre nom] lo Cerça pou … [Releu]at de alguns vocables entics [ob]scus [sic]
rubr.: [ 1] Comen[ça] lo Breu dela salut dela anim[a] … entichs y obscurs. Comensa la obra
text: [D]emana vn amich [a laltre] … [ 47v] … e esteras [sic] e regnaras daqui auant verdeu in secula seculorum amen
References Adeva Martín (1984), “Los Artes de bien morir en España antes del Maestro Venegas”, Revista de Teología del País Vasco 408
Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 82-3
Note al f. 1 prel. després del títol, hi ha set versos en llatí: “Anna solet dicitus concepisse Marias (…) Agrippa jacobus claudens in carcere petrum”, el verso d'aquest foli és en blanc
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28