Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1486
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 86 | Antic 21-2-15 | Antic 2-2-15 | Antic x.3.21 (ratllat, després 31) | Antic N-XV | Antic 7
Title of volume Eximenis | Llibre | des Angels ( al teixell)
Autor d aquest llibre nomenat llibre dels Angels es el Rd. P. Fr. (es de fr.) francesch Ximenys del orde de S francesch ( al foli de guardes, s. XVI-XVII, de dues mans diferents, la segona de les quals intercala el text sobre el títol de la primera i ratlla les paraules “es de fr.)
libre dels sants angels ( a l'explicit del pròleg)
Copied Bartolomeus (explicit f. 170: “Bartholomeus vocatur qui scripsit | benedicatur”), 1445 (explicit f. 177: “ffo scrit lo present libre en lany de la natiuitat de nostre senyor deu .Mil.ccccxxxxv. | ffinito libro sit laus gratia christo”)
1501 - 1515 ca. (guardes, Bohigas)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 7 prel. + i-clxx + III
Collation 15/6 2-1412 156/4
Page Layout 2 columnes
34 línies (f. xii)
Size pàgina 286 × 210 mm (f. xii)
caixa 183 × 140 mm
relligadura 290 × 215 mm (Puig i Oliver et al.)
Hand gòtica rodona amb trets de bastarda, s. XV
Watermark balança (al cos del volum) (semblant a Briquet 2399, Venècia: 1409-1415, var. similars a Palerm: 1416-1440, i a Catània: 1426)
Pictorial elements Caplletres: al f. 1 preliminar hi ha una caplletra de quatre unitats de pauta, que combina els colors blau i vermell, amb decoració afiligranada en vermell i lila, el mateix que la caplletra del text del f. ir. A la taula i als capítols de l'obra, caplletres de 3 línies alternades en blau i vermell, amb rasgueig vermell i lila respectivament
Rúbriques en vermell
Calderons alternen en blau i vermell
Tocs de color majúscules amb tocs de vermell a l’interior dels paràgrafs
Other features Justificació: a punta seca, però sembla com si les columnes haguessin estat repassades en tinta marró o sèpia, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: s'observen perforacions rodones, de punxó, en alguns folis
Reclams: horitzontals centrats al peu dins una filactèria en tinta vermella
Signatures: restes d'antiques signatures alfanumèriques a tinta negra, tallades per la cisalla del relligador i que no semblen ésser de la mà del copista del text
Condition el manuscrit inicialment hauria començat per un foli en blanc, el primer del primer quadern, que s'ha perdut, mentre que de l'últim se'n perderen els dos darrers folis tot i que el text està complet. Manuscrit restaurat el maig de 1998. Els set folis preliminars estan foliats modernament a llapis, la resta en xifres romanes a tinta vermella (en algun foli les xifres estan tallades, per exemple en els ff. 127-29)
Binding pergamí flexible dels ss. XVII-XVIII, restaurada el maig del 1998 (anotació a llapis, a l’angle inferior dret del segon foli de guardes), amb tancadors de cintes de pergamí
Previous owners (oldest first) Francesc Eiximenis (Fra), OFM (nota després del colofó- de la mateixa mà que ha escrit la nota del foli 7va: “Lo present libre de mestre francesc eximenis del orde del monestir de sant francesc fonc acabat de ordenar per el dit enlo any dela natjuitat de nostre senyor: 1392: Sotmetent se sempre ala obediencia dela santa mare iglesia Romana fonc estampat dit libre en Barcelona a ij [?] de juny: 1494”. Lletra del s. XVI, f. xlxxr (177r))
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 357-60 , n. 60
Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:101-2
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 34-5 , n. 57 (Ms. J.)
Note alguna anotació marginal i unes poques proves de ploma. Grahit (1969?) “afirma que l’havia vist al convent de Sant Joan de Barcelona, havent pertangut al convent dels Carmelites descalços de la ciutat” (Puig i Oliver et al. 2012: 360)
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 688
Location in volume ff. 1-6 prel. + 1-170
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Title(s) in witness Libre dels angels
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1 prel.] Al molt honorable e molt saui caualler Mossen Pere dartes … [ 1va] … Proceent donchs al primer tractat abla gracia de nostre senyor deu deuets saber que aquis conte ço que ensenyen les seguents rubriques
índex: C3apitol primer qui posa curt e en general la altea dela angelical natura … [ 6vb] … C. L. e derrer qui tancha lo libre el sotsmet ala santa esglesia romana. CLXIX
rubr.: [ 1ra] Capitol primer qui posa Curt e en general la altea dela angelical natura
text: A5ngelical natura es tan alta e tan excellent e tan marauellosa … [ 170ra] … E ab aytant sia ab uos tots temps Jhesu Christ | [f. 170rb] per la sua clemencia. Deo gracias
colofó: Bartholomeus vocatur qui scripsit benedicatur. Ffo scrit lo present libre en lany dela natiuitat de nostre Senyor deu .Mil.ccccxxxxv. Ffinito libro sit laus gloria christo
Note al full de guarda hi ha una nota del s. XVII: “El Autor [de] Aquest Llibre \nomenat/ [es de fr. - tatxat] \Llibre dels Angels es del Rt P/. Francesch Ximenes del orde de S. Francesch”. En acabar el text, sota el colofó, en lletra també del s. XVII: “Lo present libre de mestre francesch eximenis del orde del monestir de sant francesch fonc acabat de ordenar per lo dit en lo dit any de la nativitat de nostre senyor, 1392. Sostmetent se sempre a les obediencias de la sancta mera iglesia Romana. Fonc estampat dit libre en Barcelona a 25 de juny de.1494”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2392
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2705
Joan de Burs. Profecia sobre Alfons IV
Language català
Date escrit 1412
Incipits & explicits in MS acc.: Jhesus Maria salvens Amen
rubr.: Trenslat de vn tractat fet en l'any MCCCCXII per frare Joan de bur del orde de la terça regla, … de la reparacio del mon ans del adueniment del fill de perdicio. Comensa lo prolech
text: Anant lo sant viatge de la casa sancta de Hierusalem per ma deuotio … essent axalçats remunten en diuersos graus de gloria
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-15