Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1477
Authors Quintus Curtius Rufus
Titles Historia Alexandri Magni
Història d'Alexandre
Incipit & Explicits acc.: En nom de nostre senyor deu. Aço es la taula o registre del present libre apellat la hystoria de Alexandre scrita de Quinto curcio ruffo. En lo qual libre es stat aiustat vna part del Plutarcho … Los quals capitols en la present taula son mostrats ab lurs nombres: a quantes cartes sien. E primerament aquells de dita part del Plutarcho.
índex: Prohemi. En carta primera … La comparacio de Caio iulio cesar Emperador e del gran Alexandre Rey etc. En cartes .clxxxiii.
rubr.: La vida del Rey Alexandre scrita per aquell singularissim hystorial Plutarcho fins en aquella part on lo Quinto curcio ruffo comença. Alexandre entretant. Prohemi.
prol.: Del Rey Alexandre la vida en aquest volum scriure … nos deu esser admes scriure: les grans hystories e actes bellicosos als altres deixant
text: De la generacio concebiment e natiuitat de Alexandre. Certa creença es de Caranus: lo paternal linatge dalexandre dercules venir … per tants illustres fets quasi a vn spill dela sua gloria paren esser stats enamorats
colofó: La present elegantissima e molt ornada obra de la hystoria de Alexandre per Quinto Curcio Rufo hystorial fon de grec en lati e per Petro Candido de lati en tosca e per Luis de Fenollet en la present lengua valenciana transferida e ara ab lo dit lati tosca e encara castella e altres lengues diligentment corregida empremtada enla noble ciutat de Barcelona per nosaltres Pere posa Preuere catala e Pere Bru sauoyench companyons a setze del mes de Juliol del any Mil quatre cents vytanta hu feelment. Deo gratias amen
Date / Place traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció)
Language català
llatí (orig.)
italià (interm.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva
Associated Texts Basat en traducció de texid 1208 Quintus Curtius Rufus, Historia Alexandri Magni (tr. Pier Candido Decembrio), traduït 1438-04-21
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 106.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 106.1.1
Tractat en: Sequero García et al. (2011), “Lluís de Fenollet, traductor de Plutarc. La traducció valenciana de Quint Curci Rusus: una versió en cadena?”, Troianalexandrina
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 297-8 , n. 14812 Hauf
Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 708
Note Fenollet “tenia al davant alguna de les abundoses versions llatines que en el segle XV ciruaven sobre les Vides paral·leles” (Sequero/Serrano: 99)
Subject Grècia (nació)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 628
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Esp. 17 Fol (BITECA manid 1438)
Imprint Barcelona: Pere Posa, Pere Brun, 1481-07-16
Location in witness ff. 1v prel.-10v prel. + 1-192v
Title(s) Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció)
Incipit & Explicits tit.: [ 1v prel.] [e]3N nom de nostre senyor deu. Aço es la taula … E primerament aquells de dita part del Plutarcho
índex: Prohem. En carta primera … [ 10v prel.] … La comparacio de Caio iulio cesar Emperador e del gran Alexandre Rey etc. En cartes .clxxxiii.
tit.: [ 1] La vida del Rey Alexandre scrita per aquell singularissim hystorial Plutarcho fins en aquella part on lo Quinto Curcio ruffo comença. Alexandre entr etant. [sic] Prohemi
prol.: [d]6El Rey Alexandre la vida en aquest volum scriure … e actes bellicosos als altres deixant
tit.: De la generacio concebiment e natiuitat de Alexandre
text: [c]4Erta creença es de Caranus: lo paternal linatge dalexandre dercules venir … [ 192v] … a Menphi / e dalli apochs anys a Alexandria fon reduit. al nom e memoria del qual tot degut honor es referit
colofó: Aci acaba lo dotze e vltim libre dela hystoria del gran alexandre … E tret en vulgar al serenissim. Princep Phelip maria Duch de Mila e de Pauia e de Angera compte e de Genoua Senyor / per Petro candido bon seruidor. Any Mil equatre cents trenta vyt [sic]. A vint e hu de Abril. en Mila
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-11-05