Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1470
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/1984 | Antic 1984 | Antic P.10
Copied Barcelona: Paulus Oliverius, 1478-02-06 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 294 (= V + 5 + 1-12 + ii-cclxxvii + II + V)
Collation 15/6 26/5 3-2412 252
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. 13ra)
Size pàgina 368 × 277 mm (f. 13r) (Avenoza)
caixa 238 × 166 mm
columna 238 × 73 mm
Hand gòtica rodona (dedicatòria, rúbriques, els deu primers capítols i part de l'onzè)
gòtico-humanística (cos del volum)
Watermark flor (al f. 9,) (semblant a Briquet 6649, Bologna: 1472;)
corona amb les lletres “S H” al peu (al cos del volum,) (semblant a Briquet 4846, Genova: 1465-1466)
Pictorial elements Orla inacabada amb dibuixos de figures menudes i un escut d'armes al peu, de quatre quarters dos amb castells i els altres dos daurats (al f. 12)
Caplletres: alternant en blau i vermell, afiligranades
Rúbriques en vermell; la primera línia de cada capítol en lletra gòtica fracta de cos major
Calderons en blau i vermell
Tocs de color algunes inicials safranades i al capdamunt del foli la indicació de la part del llibre en violeta (al verso) i vermell (al recto)
Altres: alguns dibuixos a ploma
Other features Justificació: a mina de plom des de l'inici fins al f. 21v; i, a partir d'aleshores, s’empra un estri més semblant a una punta seca, que només de forma escadussera deixa empremta. Línies de guia per als renglons fins al f. 21v
Pautat: segueix el tipus d'esquema 43 de Derolez
Ús de la primera línia de la pauta: sí en els ff. 1v-16v i 29-33v, en la resta en blanc
Perforacions: es veuen perforacions rodones molt a prop del tall, al marge superior i al marge exterior, però no pas al marge inferior
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Condition volum restaurat. El foli final i els folis inicials són en blanc; foliació antiga en xifres romanes en els ff. i-cclxxvii, que són els ff. 12-287 de la foliació moderna; el f. 12 de la primera numeració está numerat en xifres romanes com a f. i. El marge superior fou tallat en relligar el volum i tant els títols com la foliació antiga estan sovint guillotinats
Binding holandesa, del s. XVIII
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 250-3 , n. 33
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 1984 de la BNM. Llibre de les dones d'Eiximenis (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Facsímil: Llibre de les dones d'Eiximenis BNM MSS/1984 reproducció parcial (2006)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxiv , n. F
Catalogat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 113-4 , n. 108
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:400-1
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 359
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 35
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 53 , n. 106 (Ms. F)
Note exemplar amb anotacions marginals. Abans de la restauració l’estructura dels plecs 5-6 era diferent de l’actual (56/5 67/6); el reclam del quadern 5e està posat per error al f. 56 en lloc del 57, cosa que provocà el desordre a la relligadura anterior
Subject Manuscrit datat
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000006271&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 671
Location in volume ff. 1ra-12ra + irb-cclxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra] A7 la molt alta E molt honorable senyora mja la senyora dona Sanxa ximenes darenos Comtessa de prades … [ 1va] … sots la forma qui deuall se sagueix aci tant tost
índex: Capitol primer … [ 12ra] … ala dita senyora Comtesa aqui es ofert prinsipalment En cartes cclxxvij
rubr.: [ irb] Capitol primer com Jhesuchrist per gloria sua eeximpli nostre ha fetes puiar jnfantes edones enla perfectio Euangelicha
text: J10hesuchrist eternal deu E jncomutable prjncipi de tota creatura … [ cclxxvijrb] … edels piedosos seruidors de jhesuchrist. AMEN
colofó: Ffinito libro sit laus gloria Christo. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat. Amen. Quod ffuit perfectum scribendj per me Paulum oliuerij Minoricenses jnsule degens jn Ciujtate barchinone, die venerjs vjo die febroarij annj M.cccc.lxx. octauj
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 105 , n. F
Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”,
Note els números “12” i “i” es refereixen a un únic foli; s'ha fet aquesta distinició per separar dues parts ben diferenciades en el manuscrit
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-06-09