Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1468
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/1797 | Antic 1797 | Antic P.9
Copied 1400 a quo - 1425 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: IV + iii + 201 + iii + IV
Collation 1-316 48/t7 5-1216 138/ 142
Page Layout 2 columnes
35 línies (f. 15ra)
Size pàgina 407 × 280 mm (f. 15)
caixa 283 × 182 mm
columna 283 × 80 mm (f. 15ra)
Hand semigòtica amb trets de bastarda, semblant a la de BNM 1793
Watermark carro amb dos radis en aspa i un diàmetre (del tipus Briquet 3542, Genova: 1414, Perpignan: 1398 [?], Chambéry: 1414-17, Gex: 1415, Bourg: 1415-17, Bruxelles: 1416, Le Puy: 1422-27, Fabriano: 1431, Damme: 1437, Sienna: Siena 1457-60 (al motiu de Briquet li manca el detall inferior))
Pictorial elements Caplletres: en vermell, sense decoració; la primera pintada en vermell és de grans dimensions, però de factura maldestra i posterior a la còpia
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta seca, llevat d’alguns folis com els 97-100 on sembla haver-se emprat una punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions rodones, gairebé imperceptibles, llevat dels folis finals, on es poden veure, a tots els punts bàsics per traçar la pauta, tocant el tall
Reclams: horitzontals centrats, sense decoració
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques, visibles, p.e. al f. 144 -h i-
Condition els ff. 12r-v, 194r i 200r són en blanc. A l'inici i al final del volum hi ha tres folis en blanc de l'època de la relligadura relligadura i en la restauració recent s’hi han afegit altres quatre a l’inici i al final. El text dels caps. ccxliiii-ccliiii oblidat al f. 130vb està copiat en uns folis relligats al final del volum (194va-199vb), sense filigrana, que no sembla que hi estiguin per error del relligador, ja que el text del cap. 243 acaba a la primera columna del verso del f. 130, i segueix el cap. ccliiij a la segona columna; ací una anotació de mà del copista assenyala el seu error: “Aci fallen lo capitol ccxliiij ab los .x. seguents los quals trobaras ala ffi del libre a aytal senyal”. Al quart quadern hi manca -roman un taló- el primer foli del a segona part del plec, però el text segueix bé en el pas dels ff. 56v a 57. Després de la darrera restauració, els dos darrers quaderns formen una unitat on és difícil esbrinar l’estructura, tot i que sembla que originalment formaven un quadern de vuit bifolis del qual s’han perdut els dos folis finals i queden talons del 6e, 10e, 11e i 13e; entre els ff. 199 i 200 hi ha restes d’un foli arrencat
Binding holandesa, amb el llom de pell, moderna
Previous owners (oldest first) Francesc Benaula (Fra) (Floruit 1400 - 1500) (firma al verso del f. 201: “Ego frater franciscus Benaula”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1491 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1790. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 240-4 , n. 31
Facsímil: Eiximenis (1997), Microfilm del ms. 1797 de la BNM. Llibre de les dones
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxiv , n. H
Tractat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:207-8
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 358-9
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 32
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 54 , n. 108 (Ms. H)
Note notes marginals de lectors, al f. 198rb s'ha assenyalat: “Notatur: Hic non continuat bene”. Al f. 200va-vb es copia un fragment de la mateixa obra: “desig tots temps e en la vellea si ajusta (…) Car judes apostol de ihesu crist. per auaricia tracta la mort del […]”, que és part del text transcrit al f. 195r, segurament el copista va errar, el va copiar fora de lloc i per aquesta raó el va rebutxar, desplaçant el foli a la posició d'una guarda final. Al verso del f. 201 hi ha tres línies breus escrites amb cal·ligrafia gòtica ratllades, que no es poden llegir amb claretat: “Per amor man feyt mal quj dien […] | […] no li fassa amor man feyt un s[…] | morena […]”, són versos o bé una prosa amorosa
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000007386&page=1 vist 2014-08-06
http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067017.html# vist 2017-06-09

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 669
Location in volume ff. 1ra-193vb + 194va-199vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra] A4 la molt alta e molt honorabla senyora dona sanxa comtesa de prades … [ 1rb] … Los titols dels quals tractats e de lurs capitols son ordonats sots la forma quj dauall se segueix Açi mateix tantost
índex: Capitol primer que ihesucrist per gloria sua e exinpli nostre ha fetes pujar jnfantes e dones en la perfeccio euangelical … [ 11vb] … Capitol .cccxcvj. quj fa gracies a deu del accabament daquest libre ab excusacio ala dita senyora Comtessa aquj es offert principalment
rubr.: [ 13ra] Capitol primer … en la perfeccio euangelical
text: I16esuchrist eternal deu e jncomutable principi de tota creatura … [ 193vb] … Per tal tot ço quj es açi vull que tots temps sia sots mes acorreccio dela santa mare esgleya e dels piadoses serujdors de ihesucrist
colofó: Ffinito libro sit laus gloria jhesuchristo
text II: [ 194va] Capitol CCxliiij quants mals fa auaricia. D4eya sant ambros que no apparia quel auar … [ 199vb] … e majors quj vuy vjuen en tota christiandat
Note al f. 130vb, just abans de la rúbrica del capítol ccliiij hom anotà: “Aqui fallen lo capitol ccxliiij ab los .x. seguents. los quals trobaras ala ffi del llibre a aytal senyal”; Puig i Oliver (2009) assenyala que als ff. 194-201 es transcriuen els capítols que manquen en el punt assenyalat: ff. 194va-199vb capítols que manquen al f. 103v (244-253). Al f. 200va-vb es copia un fragment de la mateixa obra: “desig tots temps e en la vellea si ajusta (…) Car judes apostol de ihesu crist. per auaricia tracta la mort del […]”, que és part del text transcrit al f. 195r, segurament el copista va errar, el va copiar fora de lloc i per aquesta raó el va rebutjar, desplaçant el foli a la posició d'una guarda final
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3033
Location in volume f. 201
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3620
Desconegut. Calendari pasqual
Language català
Date compilat 1400 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 201] En lany de M.cccc. fo pascha en la primera casa e la casa dela .A. es pascha en Abril e en la casa dela .M. es pascha en lo mes de Març e axj pots anar tro al cap darrer per orde car axj se segujra e com sera tot passat torna de cap primer e james no ho poras herrar segujnt axj com esta
text: A .xviij. … .M. .xxx.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-06-09