Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1467
Authors Guido delle Colonne
Titles Historia destructionis Troiae
Històries troianes
Incipit & Explicits rubr.: En nom de Nostre Senyor Deu Jhesuchrist e de la sua mare … comença lo pròlech de les històries troyanes les quals en Jacme Conesa, prothonotari del Senyor Rey d'Aragó, esplanà de latí en romans
prol. tr.: A instància e pregàries de un noble hom e de gran compte … comencen en la forma qui·s segueix
prol.: Iatse sia que tots dies les coses antigues sien crebantades e meses en oblit … Vinguam, donques, al recomtament de la dita història
rubr.: Ací comença lo primer libre … per haver lo vellor d'or
text: En lo Regne de Tessàlia, qui és de les partides de Romania … lo rey Prothonor e lo rey Obtomeno
Date / Place traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Jaume Conesa, escriptor
Encàrrec: Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Corona d'Aragó [1336 - 1387] (Bofarull, ACA Reg. 1270 f. 27: el rei pagà per aquesta obra i per les Cròniques d'Aragó i Sicília 100 florins)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 49.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 49.1.1
Tractat en: Crosas López (2000), “Apuntes para la historia de las historias de Troya en el medievo hispano”, Proceedings of the Ninth Colloquium
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 232-3 , n. 13674 Hauf
Tractat en: Crosas López et al. (2005), “Dos nous testimonis de les Històries troianes. Traducció de Jaume Conesa”, Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001)
Editat a: Cinotti et al. (2003), “I manoscritti catalani delle Històries troianes: saggio codicologico per la creazione di un catalogo unico delle testimonianze medievali della fortuna troiana in Iberia”, Quaderns de Filologia. Estudis Literaris 152-54
Tractat en: Perujo Melgar (2000), “Prolegòmens per a una edició crítica de la traducció catalana de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne”, Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 1999)
Editat a: Colonne et al. (1916), Les Històries Troyanes de Guiu de Columpnes traduides al català en el XIVen segle per en Jacme Conesa. Y ara per primera volta publicades per R. Miquel i Planas
Tractat en: Ametller y Viñas (1886), “La traducción catalana de Dyctis y Dares, historiadores de Troya”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes)
Note disposava d'un exemplar de 253 folis, a 2 cols., en paper, amb caplletres il·luminades i títols en vermell (s. XV), Josep Ametller, exemplar sense portada i de mal llegir al principi; Ametller no comprengué bé el text i va creure que “Columne” era el nom del traductor català i no de l'autor de l'obra, car ell considerava que es tractava d'una traducció directa del Dictis et Dares
Subject Troia (regne)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 605
City, library, collection & call number La Vid: Biblioteca del Monasterio de Santa María de la Vid, 135/MS/2 (BITECA manid 1421)
Copied Desconegut, 1374 a quo - 1400 (Perujo (2015))
Desconegut, 1441 - 1470 (alguns folis del principi)
Location in witness ff. 1-205v
Title(s) Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1] A instancia e pregaries de un noble hom … [ 205v] … lurs paraules trobades que no
Condition incomplet
Note manquen alguns folis. Conserva la nota preliminar de Conesa que manca en alguns dels altres testimonis
ID no. of Witness 2 cnum 606
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 102-V2-6 (BITECA manid 1422)
Copied 1374 a quo - 1400
Location in witness ff. 2ra-320va
Title(s) Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 2ra] escrits dels antichs qui son fels conseruadors … [ 302va] … lo Re proconor e lo rey Obtomono
Condition acèfal
ID no. of Witness 3 cnum 604
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1523 (BITECA manid 1420)
Copied 1374 a quo - 1425
Location in witness ff. iiiira-cxlrb
Title(s) Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipit & Explicits text: [ iiiira] per .iij. iorns a la qual vench \gran/ multitut de barons e de cauallers e el terçer dia appellac a si Jason … [ cxlrb] … Diomedes ocis lo Rey Antipo lo Rey Exterion lo Rey Prothonor e lo Rey obtomeno
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria christo. Amen. Quj scripsit scribat semper cum domino viuat. amen. Viuat in eternum qui dat michi tale falernum. amen
Condition acèfal
References Colonne et al. (1916), Les Històries Troyanes de Guiu de Columpnes traduides al català en el XIVen segle per en Jacme Conesa. Y ara per primera volta publicades per R. Miquel i Planas
ID no. of Witness 4 cnum 608
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 227 (BITECA manid 1424)
Copied 1401 - 1425 (filigranes)
Location in witness ff. 1-119v
Title(s) Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1] […]chs e per deffencio dels seus sescalfaue elos Troyans endestruccio dels Grechs ab gran prodeguelitat … [ 119v] … Mas telago enpenyense contra .j. dequells qujs eren lexats anar contra ell beronjuolment li tolch lespase
ID no. of Witness 5 cnum 610
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 869 (BITECA manid 1044)
Copied 1401 - 1450 (Riera i Sans)
Location in witness ff. 1ra-189vb
Title(s) Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] En nom de nostre senyor deu Jhesu christ e dela sua mare molt homjl nostra dona sancta .Maria. Aci comença lo proloch [sic] de les histories troyanes les quals en Jacme conesa prothonotarj del senyor Rey darago esplana de lati en Romans
prol.: A5 histancia e a pregaries de hun noble hom … [ 1va] … com yo les he Redujut [sic] aquelles de lati en Romanç axi com dit es E comencen en la forma quis segueix
text: I4atsesia que tots dies les coses antigues sien crebantades … [ 189vb] … E lo Rey proquenor E lo Rey Opromeno
colofó: ffinjto libro sit laus glorja christo amen
ID no. of Witness 6 cnum 609
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10215 (BITECA manid 1425)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 1-168
Title(s) Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Les istories troyanes
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 1] A16 jstancia e a pregaries de vn noble hom de gran compte … [ 1v] … axi com dit es e comenz enla forma que segueix
rubr.: Capitol primer deles istories Troyanes
text: I3atsia que tots dies les coses Antigues sien … [ 168] … lo Rey antipo e lo Rey exterion lo Rey prothonor e lo Rey obtomeno
colofó: ffenjto libro sit laus et gloria christo. Amen
References Colonne et al. (1916), Les Històries Troyanes de Guiu de Columpnes traduides al català en el XIVen segle per en Jacme Conesa. Y ara per primera volta publicades per R. Miquel i Planas xxi-xxii
ID no. of Witness 7 cnum 1974
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, núm. 431 (BITECA manid 2084)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 20ra-21vb + 28ra-29vb
Title(s) Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 20va] ajuda sua e de Jason … [ 21vb] … sots lo callament
text: [ 28ra] tre que casava el sen porta en lo cel … [ 29vb] … item qui […] camises i brag[ues]
ID no. of Witness 8 cnum 607
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 275 (BITECA manid 1423)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 2ra-114va
Title(s) Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 2ra] qui no eren veras hon oujdi … [ 114va] … lo Rey Prothenor e lo Rey Optomeno
colofó: Aci acaben las Historias Troyanas les quals torna de lati en Romans en Jacme Conesa prothonotari del senyor Rey d'arago
Condition acèfal
Note Donem l'incipit del foli 2 en restar del f. 1 només un bocí de part de la primera columna
ID no. of Witness 9 cnum 611
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1) (BITECA manid 1426)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01
Location in witness ff. 1-2v prel. + i-clxxvii
Title(s) Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ 1 prel.] Asi comensan les jstorjes Troyanes an cartes primera … [ 2v prel.] … Asi es la .viii.a tragedja de sanecha. la qual es apellada. de hagamenno. [sic] e de cljtamestra muler sua
rubr.: [ i] Asi comesan les estorjes troyanes
dedic.: A7 Jnstancia e apregarjes de mosen .p. ses comes qui dezigave de aver les jstorjes troyanes an romans … [ iv] … Aytals com Jo les redvhire. a aquelles de laty an romans. axi com es dit e an lo nom de nostro senyor comensan an la forma ques sagvexs
text: I3at sa sia aso que tots dies les coses antigves cien cabreutades. e meses an hobbljt … [ clxxvii] … djomedes ausis lo Rey antipo lo Rey exterion lo Rey protenor e lo Rey obtemeno
colofó: deo gracias. asi son acabades lestorjes Troyanes totes delur comansament. tro a lur fi les quals. mean ascrites. an bartomeu mjquel candaler de cera djns la sjutat de barsalona. acabades lo primer dja de satembre del any dela natiuitat de nostro sanyor M.cccc.xxx. e tres
References Microfilm del ms. 12 de la Biblioteca Capitular de Barcelona. Històries troyanes (1990)
Colonne et al. (1916), Les Històries Troyanes de Guiu de Columpnes traduides al català en el XIVen segle per en Jacme Conesa. Y ara per primera volta publicades per R. Miquel i Planas
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-14