Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1452
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number Inc. 263
Title of volume F. DIEÇ | OBRA DE LA SACRATISIMA | CONCEPTIO ( al teixell)
VALENCIA | 1487 ( a la part inferior del llom)
Imprint València: Lambert Palmart, 1487-04-14

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: V + [1-71] + III (no numerats)
Collation a-i8
Page Layout 24 línies
Size pàgina 165 × 114 mm (f. a iij)
caixa 128 × 74 mm
Font gòtica
Watermark altres no se'n veuen
Pictorial elements sense caplletres ni gravats, peró amb rúbriques a tinta vermella
Condition volum sense foliar
Binding moderna, en pell amb ornamentació rectangular i floral gravada en daurat, i cinc nervis al llom
Associated Texts a banda de les composicions catalanes, s'inclou també texid 5285 Arnau de Cors, Invocatio ad Beatissimam Virginem Mariam, escrit llatí
També s'inclou texid 5286 Joan Tallante, Por ser tan preclara la más que perfeta castellà
També s'inclou texid 5282 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Non po sentire lo insensibil morto italià
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Soriano (1998), Inspecció personal
Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:377-8 (reprodueix dos folis a la p. 375)
Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 40 i 57
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 50
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2095
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 228
Note conté composicions poètiques de Mossèn Jeroni Fuster, Narcís Vinyoles, Bernardí de Vallmanya, Jaume d'Olesa i d'altres

Internal Description
Number of texts in volume: 36
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 647
Location in volume ff. a ij - [i viij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1496
Desconegut. Obra de la Sacratíssima Concepció
Language català
Date editat 1486-12-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ij] Comença la obra dela sacratissima conceptio dela intemerada mare de deu examinada e dignament approuada per molts mestres en sacra theologia / diuulgada e publicada en la insigne ciutat de valentia dins la casa dela loable confraria de ella gloriosa senyora nostra. En lo any de nostre senyor deu jesu crist fill seu .mil.cccc.lxxxvj. jorn dela sua purissima conceptio. A instantia del noble mossen Ferrando dieç preuere affectat seruidor de sa majestat. per qui foren donades quatre joyes segons se mostra per qu
text: Lobrer etern fundant natura humana | Feu la semblant alaltaymatge sua | Que fos senyor en tot lo que li mana … [ [i vij]v] … Romp de crims / la cadena quem ligua | Perque libert / del mal que tants inferna | guanye per vos / gloria sempiterna
rubr.: Oratio guillermi raymundi centelles
text: Meretur huius loci sacra religio verborum commendationem conscripti patres ne illotis ut ita dixerim manibus tante regine laudes … [ [i viij]] … Virgine aplicent et tante regine culmen usque ad nubes extollant inter quos et ego adolescens hos versus concinam auxilium musarum primum inuocans. Pandite queso elicone dee cantusquem mouete tecum
rubr.: exhoratcio de benivolencia
text: Segons posa lo glorios sent johan euangelista / que moltes e altres diuerses obres … [ [i viiij]v] … E perque axi pales sia als legidors com als dictadors me sotascrich ab mon nom propri de ma promta offer[..] Del tot vostre Ferrando dieç preuere
colofó: A laor e honor dela purissima conceptio dela verge maria E a instantia del noble mossen Ferrando dieç preuere: foren empremtades e acabades les presents obres per lambert palmart alemany en la insigne ciutat de valentia En lany dela natiuitat de nostre senyor deu mil cccc.lxxxvij. a .xiiij. dies dabril. vespra de pasqua de resurrectio
Note textos en català, llatí i italià
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7353
Location in volume ff. a ij - a iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3218
Ferran Dieç. L'Obrer etern, fundant natura humana
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ a ij] Lobrer etern / fundant natura humana … [ a iiij] … Lestat present / del viure tret innoble
Poetic Stanza 6 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7263
Location in volume f. a iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3224
Ferran Dieç. Perquè moltes obres detiguen la plaça
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a iiij] Ferrando dieç preuere
text: Perque moltes obres / detinguen la plaça … quey son tals persones / fill hi mare pura | Ferrando dieç preuere
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7354
Location in volume ff. a iiijv - [a vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3215
Ferran Dieç. Del que pertany al Creador
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a iiijv] Lo jorn de la plaça jntroit
text: Del que pertany al Creador | Erra sil vol lom peccador | Allimitar | Fundar rahons ni disputar … [ [a vj]v] … Hil mils dient / sens pris loant tal mare | Carta de mar / haura la de mon pare | Ferrando dieç preuere
Poetic Stanza 111 vv.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7264
Location in volume ff. [a vj]v - b [j]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3264
Jeroni Fuster. Dins de l'archiu de les divines sales
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a vj]v] Respon Mossen jeronim fuster tirant al radix jesse / E guanyal
text: [ [a vij]] Dins en larchiu / de les diuines sales … [ b [j]] … Ma voluntat / mirau queus es seruenta
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7265
Location in volume ff. b [j] - b iij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3126
Pere d'Anyó, Prevere. Lum divinal de l'etern foch encesa
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b [j]] Respon mossen pere de anyo preuere tirant al Radix
text: Lum diuinal / del etern foch encesa … [ b iij] … mostraulius prech / de parahis la porta
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7355
Location in volume ff. b iij - [b v]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3577
Pere Vilaspinosa. Lo verb etern egual, Déu ab lo pare
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1470 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iij] Comencen les cobles del honrat en vilaspinosa notari tirant al radix
text: [ b iijv] Lo verb etern / egual deu ab lo pare … [ b [v]v] … Guardau los vos / per diunal [sic] miracle
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7269
Location in volume ff. [b v]v - [b vij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3591
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mirant lo cel brodat d'estel·les clares
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b v]v] Cobles de vinyoles tirant ala joya praderia
text: Mirant lo cel / brodat destelles clares … [ [b vij]v] … Conort complit / de vida transitoria
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7270
Location in volume ff. [b viij] - c ij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3534
Antoni de Vallmanya. Aquella gran força tan fort que us defensa
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b viij]] Cobles de vallmanya tirant al radix fetes ab laue maria per lo cap dels bordons
text: Aquella gran força tan fort queus defensa … [ c ij] … Vostre gran triumpho / que veureus maccita
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7271
Location in volume ff. c ij - c iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3370
Miquel Miralles. Los daurats grius de Febo no volaven
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c ij] Cobles de miquel miralles tirant ala joya Radix
text: Los daurats grius / de febo no volauen … [ c iiij] … sobrel meu cos no sien coronistes | Acaben les cobles dites ala primera joya çoes al Radix jesse
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7356
Location in volume f. c iiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3220
Ferran Dieç. Les divines gràcies axí són partides
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c iiijv] Jesus marie filius
rubr.: Sentencia donada en la joya del Radix jesse
text: Les diuines gracies / axi son partides … Mossen Fuster digne guanyadomne quare
Poetic Stanza 12 vv.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7272
Location in volume ff. c iiijv - [c vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2896
Jaume del Bosc, Comanador d'Onda. L'obra major que Déu etern ha feta
Language català
Date escrit 1486 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c iiijv] En lahor dela purissima conceptio dela homil verge maria mostrant aquella esser exempta dela macula original / Comença la obra de frare bosch del orde dela verge maria de muntesa / comanador de onda tirant ala joya del Robi / e guanyal
text: [ [c v]] Lobra maior / que deu etern ha feta … [ [c vj]v] … Que viu e mort / aço dire sens glosa
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 3
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”. Després d'aquesta composició segueix la “Inuocatio arnaldi cossi maioricarum ciuis ad beatissimam virginem mariam”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7273
Location in volume ff. [c vij - c viij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3208
Arnau de Cors. Causa tan gran produint tal effecte
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c vij]] Respon Arnau de cors al cartell del reuerend mossen Ferrando dieç tirant al robi
text: Causa tan gran / produint tal effecte … [ [c viij]v] … Com a fael / yom pos sots vostra manta
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7274
Location in volume ff. d [j] - d iijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3535
Antoni de Vallmanya. L'enteniment, mirant la prescièntia
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ d [j]] Cobles de vallmanya tirant ala joya del Robi
text: [ d [j]v] Lenteniment / mirant la prescientia … [ d iijv] … Vullau pregar / yol veia cara cara
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7275
Location in volume ff. d iijv-d [iiij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3100
Jaume d' Olesa i Sanglada. Si·l qu·ab virtut se condona
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ d iijv] Exordi o principi fet per jaume deolesa mallorqui dressat al molt digne posedor ensemps e jutge dela joya mosen ferrando dies preuere
text: Sil quab uirtut se condona … [ d iiijv] … Nos concebudab peccat
Poetic Stanza 3 x 10, 1 x 5
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7276
Location in volume ff. d iiijv-d [vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3384
Jaume d' Olesa i Sanglada. En lohar-vos amor esforçs me dóna
Language català
Date escrit 1487 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ d iiijv] Resposta feta per Jaume deolesa mallorqui ala demanda e joya posada per lo noble e molt digne preuere mossen Ferrando dieç tirant a la joya del Robi
text: En lohar uos amor / esforçs me dona … [ d [vj]v] … En loar poch / vostra maren altesa
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7277
Location in volume ff. [d vj]v - [d viij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3108
Ramon Vivot i Descós. Havent a parlar yo de vostr·altesa
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [d vj]v] Mossen Ramon viuot caualler mallorqui tirant ala joya del robi
text: [ [d vij]] Hauent a parlar / yo de vostraltesa … [ [d viij]v] … Dels cels lo repos / al ver confessat
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 6
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7357
Location in volume ff. e [j] - e ijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4185
Desconegut. Filla d'Adam, primer d'ell concebuda
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ e [j]] Filla dadam / primer dell concebuda … [ e ijv] … Rahons fundant / falses affirmatiues
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 7278
Location in volume ff. e ijv - [e v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3200
Lluís Català. Venint en lo món, superna rehina
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ e ijv] Comença luys cathala tirant al Robi
text: [ e iij] Venint en lo mon / superna rehina … [ [e v]] … Mereixca lo pris / etern perdurable
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”. A aquesta composició, en segueix una altra en castellà
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 7280
Location in volume ff. [e vij] - f j
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3307
Francí Joan. Aquell potent e sobre tot poder
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [e vij]] Comença Franci johan tirant al Robi
text: Aquell potent / e sobre tot poder … [ f j] … Car nom desuiu / daquella part quem signa
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 7279
Location in volume f. f j
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3223
Ferran Dieç. Per quant m'an dit que'n la devoció
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f j] Jesus Marie filius
text: Per quant man dit / quen la deuocio … De timbres deu haural guanyant en do | Ferando [sic] dieç preuere
Poetic Stanza 4 vv.
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 7281
Location in volume ff. f j - f iijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3435
Lluís Roís. Misteris profundes los àngels cantaven
Language català
Date escrit 1486 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f j] Respon Lois roiç al marçapa : e guanyal
text: [ f jv] Misteris profundes / los angels cantauen … [ f iijv] … Mon dir que desiga / de vos purasmena
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 7282
Location in volume ff. f iijv - [f v]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4278
Bernat Fenollar, Prevere. Ja los grans rius de vostres béns corrien
Language català
Date escrit 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f iijv] En lahor dela humil verge maria prouant la sua purissima conceptio : Respon lo reuerend mossen Fenollar preuere tirant al marçapa
text: Ja los grans rius / de uostres bens corrien … [ [f v]v] … Que pur senyal respondre li deuia
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”. A aquesta composició en segueix una altra en italià
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 7283
Location in volume ff. [f viij] - g ij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3560
Jeroni de Vic. Baix d'ací baix, hon vivim per reviure
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [f viij]] Respon Hieronim de vich tirant al marçapa
text: Baix daci baix / hon viuim per reuiure … [ g ij] … Quel marçapa / hauran tes [sic] cobles mies
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 7284
Location in volume ff. g ij - g iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3203
Jordi Centelles, Canonge de València. Confit inmortal en capça molt pura
Language català
Date escrit 1400 - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ g ij] Respon don Georgi centelles tirant al marçapa
text: [ g ijv] Confit inmortal / en capça molt pura … [ g iiij] … Del cor conuertit / que ja no te punta
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 7285
Location in volume ff. g iiij - [g vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3149
Baltasar Joan Balaguer. Continuant, segons que joya mana
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ g iiij] Respon mestre balaguer mestre en sacra theologia e en medecina al marçapa
text: [ g iiijv] Continuant segons que joya mana … [ [g vj]v] … Com fon sera e per tostemps seruada
Poetic Stanza 7 x 12, 3 x 6
Note les darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada”, “Endreça” i “Seguida”
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 7358
Location in volume f. [g vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3217
Ferran Dieç. Espera sens culpa la vert gavarrera
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [g vj]v] Sententia donada en lo marçapa y capça jorn dela verge maria de sperança
text: Espera sens culpa / la vert gauarrera … De pricadors [sic] frares rahons diu insignes | Ferrando dieç preuere
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 7359
Location in volume f. [g vij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3214
Ferran Dieç. Al qui sens pris elegira loar-la
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [g vij]] Jhesus marie filius
text: Al qui sens pris / elegira loarla … que puxa dalt / reyna dels cels mirarla
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 7286
Location in volume ff. [g vij] - h [j]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3364
Guillem Mercader. La Trinitat de son alt consistori
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [g vij]] Respon mossen Guillem mercader tirant a la carta de nauegar e guanya la
text: La trinitat / de son al consistori … [ h [j]] … creau dins mi / de virtuts noua planta
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 7287
Location in volume ff. h [j] - h iijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3125
Pere d'Anyó, Prevere. D'aquell gran diluvi hon l'om se negava
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ h [j]] A honor e lahor dela purissima conceptio dela verge Maria : Respon mossen Pere de anyo preuere ala carta de nauegar
text: [ h [j]v] Daquell gran diluui // hon lom se negaua … [ h iijv] … Vos dol que desige / pera coses mies
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 7288
Location in volume ff. h iijv - [h v]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3369
Miquel Miralles. Ans de crear los cels, lum ni planetes
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ h iijv] De miralles a la carta de nauegar : e dona la present obra passat lo temps
text: Ans de crear / los cels lum ni planetes … [ h [v]v] … Donau me prest / la carta delitosa
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Endreça” i “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 7360
Location in volume ff. [h v]v - [h vij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3152
Baltasar Joan Balaguer. Puix lo parlar del cor demostra·l títol
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [h v]v] Respon Baltasar johan balaguer tirant ala carta de nauegar
text: [ [h vj]] Puix lo parlar / del cor demostral titol … [ [h vij]v] … Si mes iugau restareu nuus en cuyro
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 6
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 7361
Location in volume ff. [h viij] -i ij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3563
Francesc Vilalba. Ans que la llum mostràs lo primer dia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [h viij]] Respon franci de vilalba ala carta
text: Ans que la lum / mostras lo primer dia … [ i ij] … Haure los dons / de deu lespirit sanct
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Endreça” i “Tornada”
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 7362
Location in volume f. i ijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3221
Ferran Dieç. Mossèn Guillem, quart en linyatge
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i ij] Jhesus maria filius
rubr.: Sententia en lo robi e carta de nauegar Jorn dela verge maria canelera
text: Mossen guillem quart en linyatge | Dels qui han fet fel vasallatge … [ i ijv] … Que quant seuol nos aparella | Fent participi
Poetic Stanza 27
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 7363
Location in volume ff. i ijv - [i v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3222
Ferran Dieç. Les obres dalt han son etern principi
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ i ijv] Les obres dalt / han son etern principi … [ [i v]] … dexe libert / que molts veig que sadoben | Ferrando dieç preuere
Poetic Stanza 10 x 10, 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Jhesus Marie filius”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 7364
Location in volume ff. [i v - i vij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3128
Blai Assensi. Ans que l'Etern nostra fràgil natura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [i v]] Jhesus Marie filius
rubr.: Respon mossen blay assenci tirant ala honor
text: [ [i v]v] Ans quel etern / nostra fragil natura … [ i [vij]v] … Guanye per vos / gloria sempiterna
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1064
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Incunabula: Valentia 1486
Title(s) in copy DIEZ | dela | Concepc || 1486 | Valencia ( al llom, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 68
Collation a2-5,7-8 b-h8 i1-7
Size pàgina 166 × 120 mm (f. a 3)
Font gòtica
Pictorial elements rúbrica inicial del f. a2 en vermell, sense caplletres
Condition sense foliar, no hi ha errades a les signatures de quadern. En bon estat, amb alguna lleu taca d'humitat. Manca el foli final, la portada i el f. a6
Binding antiga, s. XVI-XVII, en pergamí flexible amb ferros daurats, en bon estat
Previous owners (oldest first) Samaniego Fuesta (Doctor) (ex-libris al f. a2: “Dor. Samaniego Fuesta”)
Antonio de Leon P[inel]? (ex-libris al f. a2: “Es de Antonio de Leon P[inel]?”)
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'Obra en honor de la Concepció, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. P-192
Note anotacions sobre el llibre per mans del s. XX, referides a l'edició i una al final reproduint el text del f. perdut amb el colofó

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07