Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1445
Authors Gui de Caulhac
Titles Chirurgia, vel inventarium seu collectorium in parte chirurgicali medicinae
Inventari o col·lectori de cirurgia
Cirurgia magna
Date / Place escrit Montpellier 1363
traduït 1376 ? - 1400 ad quem (Cifuentes)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Revisor: Bernat de Casaldòvol (Mestre), metge (de la traducció)
Revisor: Jeroni Masnovell, cirurgià (de la traducció)
Associated Texts texid 4958 Desconegut, Sobre la febre cortana, traduït 1480 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2015), Inspecció personal
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 133-34
Ed. parcial en: Avenoza (1996), “Els “Graus de les medicines” de l'Inventari o Col·lectari de cirurgia de Guy de Chauliac”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 33 = Miscel·lània Germà Colón, 6 25-36 , n. ed. parcial
Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 705
Tractat en: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 185
Tractat en: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 45-9, 55-60
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 11
ID no. of Witness 1 cnum 2586
City, library, collection & call number Kraków: Biblioteka Jagiellońska, Ms. Hisp. Qu. 62 (BITECA manid 2321)
Copied 1441 - 1460 (Cifuentes)
Location in witness ff. 1-40v
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ 1] Rubriques del primer llibra … Capitol viii. De anotomia de les cuxes, cames e peus
text: … [ 40v] … e la pus leugera es del jonoll e la migana de la cuxa. E axi es vista la fi
colofó: Deu sia ajudedor nostro en totes coses. Amen. Finito libro, sit laus Deo, gloria Christo, Amen. Qui escripsit escribat, com Domino semper vivat
Note just abans de la rúbrica inicial, una mà posterior a la del copista escriu: “Alimot de anatomia es”
ID no. of Witness 2 cnum 3604
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 18 (a) (BITECA manid 2281)
Copied 1463 a quo - 1525 ?
Location in witness ff. I-IIv prel.
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem Llibre II dels apostemes
Incipit & Explicits text: [ I] herisipilades vexiga (…) ades ab pringe […] | tat E breument herpes […] E altre que herisipisa pustulada e vlcerada on | G. 16 [?] terapeutite […]alda etiam est subtilis […] que herpesten generat vt no[?] | solum omes p[er …]tat que p[…] us particulas etc. Car molt subtil es la .v. que | herpes engendre axi […] solament transpas totes aquellas particulas qui de dintre | qualsque de carnosa substancia son ma[…] la com fins ala epideumja la qual | sols corrou per ço com es detenguda alguna vsa per ella mas si clapsi aquesta | transpassarie axi com a suor no vlcerarie C// Causas e senyals les cau | ses e los senyals deles dites coses son coneguts deles dites cosas apar[..]entar [?] | que herpes es pus [..]as de resolucio que formica. Encare apar que es mige | del passatge de herisipila a formica e de formica a cancer. Curacio la | cura ha .3. jntencions axi com herisipila. La primera (…)
rubr.: C// Capitol […] de formica
text: F3ormica es pustula ho pustulas malas cole[…] sen | se latitud del[a] jnflamacio e pruige anants en la cama | ab vlceracio e vrrosio e virulencia E breument for | mica no es altre que herpes mal car de .j. mateix linatge son axi com | dit es dela qual son duas specias la vna es de pus leuier mo[uiment] | car de mes aguda e subtil .v. laltre de pus ta[rt] car de pus [gros] … [ II prel.] … C// mas apres sie curat lo | cayment dela estara ab butirum ço es mantenga ho alguna cosa vnctuosa E | si la coue a tayar sie tayada ho cauteriada ho ab ligam a manera de ver fich | sie arrenchada e per la sanacio deles altres vlceras la vlcera sie sanada
rubr.: C// Capitol .4. de vdimija apostemas fleumaticas notificacio
text: A3xi empero con el la colerica reuma herisipila axi dela flatica yde | ma es feta .14o. terapeutice la qual es apostema flatica hauent | duas diferencias axi con les altres ço es asaber vera e non vera vera | ydema es feta de flatica natural qui no es altre cosa que sanch crua ho dimi | nuidament cuyta la qual en la massa sanguinaria a nodrir los membres flatits | es trobada. No vera es qui es feta de fla[.] no natural (…) … [ IIv prel.] … Curacio. La curacio de vdimia vl | tra lo regiment vniuersal ha .4. jntencions la primera la vide ordone | la .2a. la materia antecedent eguale la terça la materia coniuntra [?] gouerne | Mas la .4a. los accidents corregex. La quinta se complex ab deguda | Administracio delas .6. cosas no naturals e de .3. a ellas matexas an | Nexas les quals coue a ceclinar a calor e sequetat ab alguna subti | Liacio C// E per ço coue a ells aer subtil e sech e pa be cuyt e preparat
Condition acèfal
Note pot ser part de l'obra de Caulhiac
ID no. of Witness 3 cnum 2581
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4797 (BITECA manid 2319)
Copied 1476 (Fanelli, llunari)
Location in witness ff. 113v-114v
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem Capítol del vòmit
Incipit & Explicits rubr.: [ 113v] Asi comensa lo capitoll de vomjt segons mestra Guido de cauliac
text: [u]4Omit es porgacio feta per la bocha ab medecina vomjtatiua … [ 114v] … E hapres [sic] vna hora degua menjar viandes leugeras e confortatiuas
Condition fragment
Note Fanelli no cita aquesta obra com copiada al manuscrit
ID no. of Witness 4 cnum 2576
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4804 (BITECA manid 2318)
Copied 1481 [?] - 1500 [?] (Fanelli segons les filigranes)
1484 - 1487 (Cifuentes)
Location in witness ff. 1-267
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de deu comença lo enventari ho collectori en part de cirurgia e de medecina Compilat e complit en lany de nostre senyor M.ccc.lxiij per Gujdo de cauliach Çirurgia Mestra en arts e en medecina en lo nobla e studi de monpayler
prol.: P19Us que primerament Graties Aure fetes a deu … [ 1vb] … que ala mja poqua siensia sia hatorgat perdo
rubr.: Capitol singular en lo qual seran promeses e preposades Algunas cosas comunas fort nesesarias a cascun volent profitar en art de Cirurgia
text: C3Ars Senyors e molt hamats … [ 267rb] … ha tots los ligents Atorgar vulla ell matex deu beneyt quj viu e Regna en los segles dels segles Amen
colofó: Ffinito libro Sjt laus Glorja cristo Amen
ID no. of Witness 5 cnum 574
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-17 (BITECA manid 1397)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1492-09-26
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ I prel.] En nom de deu comença lo inventari o collectori en la part cirurgical de medicina compilat e complit lany de nostre senyor mil quatre cents sexante y tres per Guido de Cauliach … de Montpeller
prol.: [V]4Us haure primer fetas gracias … sciencia sie per vosaltres atorgada venia
tit.: [ ai] Capitol singular en lo qual seran premeses algunes coses comunes e molt necessaries a cascu volent profitar en lart de cirurgia
text: [C]7arissims senyors aquesta comentacio … [ Ao r] … qui viu e regna en lo segla dels segles. Amen
colofó: Acaba lo inuentari (…) corregit per (…) Bernat de Casaldo (…) ensemps ab (…) Hieronim Mas nouell cirurgia (…) estampat en … Barçalona ab despeses de maestre Pere Miquel Librater de dita ciutata a .xxvi. de setembre any de la nativitat de nostre senyor Jesucrist Mill.cccc.lxxxxii.
ID no. of Witness 6 cnum 7970
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 2525 (BITECA manid 2742)
Copied 1701 - 1800 ([?])
Location in witness ff. 134 bis - 136v
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 134 bis] Asi comensa lo capitoll de vomit segons mestra Guido de Caulia
text: Vomit es porgacio feta per la bocha ab medicina … [ 136v] … en lo quart e t lo ters
Condition fragment
ID no. of Witness 7 cnum 7956
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 2524 (BITECA manid 2741)
Copied 1701 - 1800 ([?])
Location in witness ff. 1-579
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Doctrina segona. De spesial cura de naffras en quant naffra,s les quals son en membras organichs composts. Capitol premer. De naffras del cap
text: Jatsia Son et Avicenna della diversitat de Cura de membres organichs … [ 579] … sia tot encorporat et sia fet enplaustra
epíleg: Tems es ja fenit aquest sermo, supplicant aquell qui a governada l'anchora navegant … Deu beneyt qui viu et regna en los segles dels segles Amen
ID no. of Witness 8 cnum 7955
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 2523 (BITECA manid 2740)
Copied 1701 - 1800 ([?])
Location in witness ff. 1-347v
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de Deu comenza lo en uentari ho collectora [sic] en part de Cirurgia et de medecina compilat et complit en layn de nostre senior MCCC.Lxiii. per Guido de Cauliach Cirurgia. Mestra en arts et en medecina en lo nobla estudi de Monpayler
prol.: Pusque primerament graties aure fetes a Deu donant vida perpetual ales animes et sanitat als cosos … [ 3v] … et soplie que ala mia poque siensia sia ha torgat perdo
rubr.: Capitol singular en lo qual seran promeses et preposades algunas cosas comunas fort nesesarias à cascun volent profitar en art de Cirurgia
text: Cars senyors et molt hamats a questa comentacio [sic] ho dictat es ordenat … [ 347v] … et de pesions de junturas en lo intatotari [sic] sera dit
ID no. of Witness 9 cnum 1588
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 1-8v
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
Enventari ho collectori en part de cirurgia, f. 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de Deu comença lo enventari ho collectori en part de cirurgia e de medecina compilat e complit en lany de nostre senyor M.CCC.lxiij. per Guido de cauliac Çirurgia Mestra en arts e en medecina en lo nobla estudi de monpayler
prol.: Pus que primerament graties aure fetes a deu … [ 1v] … vostra correccio e suplic que a la mja poqua siensia sia ha torgat perdo
rubr.: Capitol singular en lo qual seran promeses e preposades algunas cosas … en art de Cirurgia
text: Cars senyors e molt hamats aquesta comentacio lo dictat es ordenat amenera dinventari desiuil haretat … [ 8v] … haxi com diu Jamerius sian untats e haxi sen retornaran los budells
Note extrets del Ms. Vat. 4804, al foli inicial hi ha una anotació que diu: “4804, in fol. carta grande” i als marges es veuen esments a una altra folicació, el primer “Fol. 1”, que arriben fins al 113 que fan referència als canvis de foli de l'original que s'extracta
ID no. of Witness 10 cnum 1589
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 16v-17
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem Capítol de vòmit
Incipit & Explicits rubr.: [ 16v] Asi comensa lo capitoll de vomit segons mestra Guido de Cauliac
text: Vomit es porgacio feta per la bocha e val a conservacio de senitat … [ 17] … Es prouocat molt pus fort ab lo vomit de nicolare la forma dell quall es aci
Note còpia del Ms. Vaticà 4797, núm. marginal 114
ID no. of Witness 11 cnum 8732
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness f. 17
Title(s) Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem Capítol de crastilis
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Aci comença lo capitoll qui tracta de crastilis
text: E estiga lo pasient mentra quell rerbra descenyt sens alguna sintura … E estiga aquell per una hora o per duas o encara eytant com posibla sia
Note núm. marginal 115
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-11-18