Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1439
Authors Francesc Carroç Pardo de la Casta
Titles Moral consideració contra les persuasions, vicis i forces d'amor amor vicis i forces d'amor
Reconeixença i moral consideració contra les persuasions, vicis i forces d'amor
Incipit & Explicits dedic.: Lo gran y eleuat enginy coses altes e grans desija … dauant los justs reprenedors, la scusa, repar e comport de totes les mies ignorancies
text: Lo temps de la vana e perillosa jouentut era ja de mi trespassat … La lum de la diuina gracia, per consolacio, remey e repos los sia presentada
epíleg: Consideracio mia causada de la força de les mies passions … dauant la qual yo tostemps me prostre, humilie e inuoque, sera endreça de la tua carrera
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Pardo de la Casta et al. (1987), Las obras de Francesch Carroç Pardo de la Casta
Editat a: Boeci et al. (1873), Libre de consolació de Philosophia lo qual féu en latí lo gloriós doctor Boeci, transladat en romanç catalanesch, estampat novament ab la Moral consideracio contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta 275-328
Subject FILOSOFIA MORAL
LITERATURA
AMOR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 566
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2597 (BITECA manid 1393)
Imprint València [?]: Lope de la Roca, 1496 ca. (Cat. gen. inc.)
Location in witness ff. 1-28
Title(s) Francesc Carroç Pardo de la Casta, Moral consideració contra les persuasions, vicis i forces d'amor amor vicis i forces d'amor, escrit 1450 - 1500
Regoneixença e moral consideracio contra les persuasions vicis e forces de amor
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Moral consideracio contra les persuassions vicis y forces de amor
acc.: [ 2] Fon demanada diuerses voltes per vna persona de gran stima a don francesch carroc pardo dela casta vna sua moral consideracio la qual trames aquella ensemps ab la present letra
carta: L4O gran y eleuat enginy coses altes e grans desija … [ 3v] … dauant los iusts reprenedors: la escusa: repar e comport de totes les mies ignorancies
rubr.: [ 4] Regoneixenca e moral consideracio contra les persuasions: vicis: e forces de amor. feta per lo noble don francesch carroc pardo dela casta
text: L4O temps de la vana e perillosa jouentut era ja de mi trespassat e trobant me yo prop dela fi mes que del principi dela vida … [ 28] … dauant la qual yo tostemps me prostre humilie: e inuoque: sera endreça dela tua carrera. Finis
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03