Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1436
Authors Pseudo-Bernardus Claravallensis
Titles Epistola de gubernatione rei familiaris
Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar
Lletra a Ramon de Castell Ambròs
Epistola de cura et modo rei familiaris
Epistola de gubernatione familiae
Incipit & Explicits salutatio: Al gracios e benauenturat caualler en Ramon, senyor de Castell Ambros. Yo Bernat deduit en vellea, saluts
text: Demanat-nos has de la manera e cura de regir la cosa familiar … E ella viura trista e malastruga e ab dolor, la qual dolor li durara tots temps per omnia secula seculorum. Amen
colofó: Ffinida es la letra tramessa per Sent Bernat sobre la manera de gouernar la casa familiar. Amen
Date / Place traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Traductor: Desconegut
Dedicatari: Ramon de Castell Ambròs (Mossèn), Cavaller
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 22.1.1-4
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 22.1.1-4
Editat a: Crosas López (2010), “Cuatro textos sobre la educación de los laicos: ellos y ellas”, Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre literatura y cultura hispánicas de la Edad Media 82-3
Editat a: Solà-Solé (1986), “Las versiones castellanas y catalanas de la “Epistola de gubernatione rei familiaris” atribuída a San Bernardo”, Diakonia. Studies in Honor of Robert T. Meyer 273-77
Note Solà-Solé indica que existeix una altra traducció, que ell coneix per una edició tardana, extremadament rara, un exemplar de la qual es troba a la Biblioteca de la Universitat de Wisconsin, que sembla correspondre's amb el text transmés pel ms. 1276 de la Biblioteca de Catalunya. Entre els testimonis aplegats sota aquest TEXID pot haver divergències que justificarien assenyalar més d'una versió
Subject FILOSOFIA MORAL
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 563
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/921 (BITECA manid 1383)
Copied Jacobus, 1385-07-13
Location in witness ff. 98va-101ra
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Translat de una letra per monsenyer sant Bernat tramesa an Ramon de Castell Ambros caualler de Lombardia sobre lo regiment de sa casa e de la cosa familiar
Incipit & Explicits rubr.: [ 98va] T3ranslat de vna letra per Mon senyer sent bernat tramesa an Ramon de castell ambros. Caualler de lombardia sobre lo regiment de sa casa e dela cosa famjliar la qual letra es estada trelladada de lati en romanç
text: Al gracios e benauenturat Caualler en Ramon senyor de Castell ambros yo bernat deduit en vellea saluts … [ 101ra] … E ella viura trista e malastruga e ab dolor la qual dolor li durara tots temps per omnja secula seculorum amen
colofó: ffinida es la letra tramessa per sent bernat sobre la manera de gouernar la cosa famjliar. Amen
References Solà-Solé (1986), “Las versiones castellanas y catalanas de la “Epistola de gubernatione rei familiaris” atribuída a San Bernardo”, Diakonia. Studies in Honor of Robert T. Meyer 273-77
ID no. of Witness 2 cnum 1510
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, II-3096 (BITECA manid 1757)
Copied Barcelona [?]: Barcelona: Cancelleria reial [?] (Gimeno Blay), 1391 ca. - 1425 ca. (ff. 1-32 i 50-101 segons Gimeno Blay)
1451 [?] - 1500 [?] (ff. 33-49)
Location in witness ff. 33-34v
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Regiment de sent bernat en qual manera de[u] esser regida la casa e la companya de bon hom, f. 33
Incipit & Explicits rubr.: [ 33] Varia
rubr.: Regiment de sent bernat en qual manera de [sic] esser regida la casa e la companya de bon hom que feu ason amjch lo caualler senyor del castell ambros
prol.: Al molt gracios fel e honrat caualler … deu regir per alberch esa companya
text: Responch te que jatsia que totes les coses mundenals … [ 34v] … e de varies paraules ne plagueren haut adeu
Note El títol “Varia” és de mà posterior
ID no. of Witness 3 cnum 2300
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-I-7 (BITECA manid 1943)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. xxxvi-xxxvii
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvira] Epistola de sant bernat del regiment e cura dela casa feta al Caualler Ramon de Castell ambros
text: A4L gracios e benauenturat caualler reuerent mossen Ramon de Castell ambros … [ xxxviira] … al qual la ha portada la sua dampnada uellea
References Bofarull (1868), “Opúsculos catalanes”, Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 581-91
ID no. of Witness 4 cnum 565
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1276 (BITECA manid 1098)
Copied Antoni Miquel, 1401 - 1500
1417 - 1423 (Escudero)
Location in witness ff. 44-47v ff. xvi-xviiii
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 9] Cuern dela Epistola que Sent bernat trames a vn Caualler sobre la cura e manera de gouernar profitosament la cosa familiar ço es [la] casa
rubr.: [ 44] Letra tramesa per sant bernat a vn Cavaller sobre la cura e manera de gouernar profitosament la cosa familiar ço es la casa
prol.: Al gracios e benauenturat Caualler … d'om negligent es casa roujnosa
rubr.: De negligencia
text: Quiyna cosa es negligencia … [ 47v] … los merits de la sua dampnable bellea
ID no. of Witness 5 cnum 4691
City, library, collection & call number Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, Ms. 86, Arm. 15 (BITECA manid 2031)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 63r-v
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 63] Seguex se la epistola del molt egregi doctor mosenyer sent bernat primer abat del sant monestir de clares vals La qual trames a vn noble hom de lombardia monenat Reynerio de cura e dela manera dela casa famjliar per gouernar pus profitosament
salutatio: Al molt gracios e benauenturat caualler Reynerio senyor del castell de sent ambrosi desiga salut bernat ja vengut alavellesa
text: La tua voluntat es que sies ensenyat per nos de cura e dela manera dela casa famjliar per gubernar pus profitosament ans enquina manera los senyos deles companyes se deuen auer en son Regiment … [ 63v] … Als teus veyns la deus vendre per menor preu
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-07