Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1418
Authors Anicius Manlius Severinus Boethius
Titles De consolatione philosophiae
De consolació de filosofia
Incipit & Explicits dedic.: Molt alt e poderos e carament amable senyor infant en Jacme de Mallorca … a tots vostres affers e finalment si mateix ab clara conexença
prol.: Ací comença lo prohemi del libre de Boeci de consolació en lo qual se conte la istoria de Teheodorich Rey dels Gots … E per ço la dita obra es partida en metres e en proses, e noresmenys es partida en .v. libres
text: Metre primer. En aquest primer metre tracta sots quina forma Boeci plora son treball … car tot quant fets, ques que sia, es fet denant la presencia e la vista e sciencia del nostre jutge, al qual res no pot esser amagat. Al qual sia donada lahor, honor e gloria per tots temps
Date / Place traduït 1390 ca.
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Revisor: Antoni de Ginebreda (Fra), Bisbe d'Athina [1390 - 1392-09-22 [?]]
Traductor: Pere Saplana, OP
Dedicatari: Jaume IV el Pretendent, Infant de Mallorca
Encàrrec: Bernat Joan (Donzell), Cavaller (pròleg trad. castellana: “porende Bernal Juan, donzel morador en la cibdad de Valencia, roguó a mi, fray Antón de Ginebrada, de la orden de los pedricadores de Barcelona…”)
Associated Texts versió que revisa i completa la traducció anterior texid 2231 Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1358 - 1362-05-02 a.
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 25.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 25.1.2
Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 702
Tractat en: Keightley (1987), “Boethius in Spain: A classified Checklist of Early Translations”, The Medieval Boethius
Tractat en: Riera i Sans (1984), “Sobre la difusió hispànica de la Consolació de Boeci”, El Crotalón 307-27
Tractat en: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:113 , n. 292
Tractat en: Coll (1949), “Tres escritores dominicos gerundenses del siglo XIV en lengua vernácula: fr. Arnaldo Simó, fr. Antonio Ginebreda y fr. Juan Romeu”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 27-32
Tractat en: Jiménez Catalán (1907), “Apuntes para una bibliografía ilerdense de los siglos XV al XVIII”, Revista de Bibliografia Catalana 7:49-51
Tractat en: Schiff (1905), La Bibliothèque du marquis de Santillane. Étude historique et bibliographique de la collection de livres manuscrits de don Íñigo López de Mendoza, 1398-1458, marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares. Humaniste et auteur espagnol célèbre, précédée d'une introduction biographique, avec des notes, appendices contenant des documents et une table alphabétique 181
Tractat en: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 58
Editat a: Boeci et al. (1873), Libre de consolació de Philosophia lo qual féu en latí lo gloriós doctor Boeci, transladat en romanç catalanesch, estampat novament ab la Moral consideracio contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta 1-258
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 27 , n. 63
Note a més de l'edició incunable, Lleida, 1489, existia una altra traducció, feta per Pere Borró (ca. 1360-1380) avui perduda, com la de Saplana. Un exemplar a la biblioteca de la reina Maria, titulat Boeci de consolacio, que començava “Al molt alt poderos e carament amable” i acabava al f. xxxxiii “a nostre senyor Deu axi con aquell”. Segons De Puig p. 485 hi ha un exemplar a la BNP esp. 638, a BITECA ens consta amb la signatura 474
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 12617
City, library, collection & call number Desconeguda: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 5147)
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1358 - 1362-05-02 a. ?
Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca. ?
De consolació de filosofia
Incipit & Explicits prol.: Prolech de frare Pere Saplana del orde de Preycadors
ID no. of Witness 2 cnum 12223
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 145 (BITECA manid 5040)
Copied 1391 - 1410 (Perarnau)
Location in witness ff. 1-136v
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Incipit & Explicits acc.: [ 1] P4er ço que lo libre seguent lo qual feu lo glorios doctor Boeci sia mils entes com la maior raho que lom ha de planyer sa miseria … coue aci posar la historia de Teodorich rey dels gots lo qual per la sua gran crueltat feu metre en preso e puys ociure aquest doctor
pream.: E4 per ço deuets seber que segons que recita fferculpus Bisbe de Lexanja en lo cinque libre deles sues istories que despuys que Teodorich fo gitat de Pannonja … [ 3v] … E deuets notar que pertal que la dita obra fos pus plaent lo dit doctor fenye que fossen dues persones, e que ell fahes questio e que la philosophia li refpongues e per ço la dita obra es partida en metres e en profes e no resmeyns es partit en .v. libre e lo primer libre es partit en .vij. metres e en .vj. proses
índex: E2n lo primer metre tracte sots qujna forma Boeci plora son treball … E en Romanç la philosofia perseguir
text: [ 11] En lo prjmer metre tracte sots quina forma Boeci plora son trabayll … E en romanç Jollas qui solia esser en gran estudi
text I: [ 11v] I5ollas qui solia esser en gran estudi e qui he fets molts e diuerses dictat e molt libres e qui he transladats molts libres de philosofia de grech en lati … [ 136v] … car tot quant fets ques que sia es fet dauant la presencia e la uista e la sciencia del nostre iutge al qual res no pot esser amagat al qual sia donada honor e laor e gloria per tostemps Jn secula seculorum Amen
Note manca la dedicatòria i la rúbrica que contenen altres manuscrits
ID no. of Witness 3 cnum 533
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 68 (BITECA manid 1376)
Copied 1391 - 1425
Location in witness ff. ira-cxxjrb
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Incipit & Explicits tit.: [ ira] E4n nom de deu sia e dela verge (…) Aci comença lo prohemi del libre de Boeci de consolacio … lo qual libre ordona ffrare Anthoni Genebreda del [orde] dels preycadors dela [Ciu]tat [de] Barchinona
prol. tr.: P11Er ço que lo libre seguent lo qual feu lo glorios doctor Boeci sia mils entes … [ ivrb] … lo primer libre es partit en .vij. metres e .vj. proses
índex: E3N lo primer metre tracta sots quina forma Boeci plora son treball … [ xiiira-rb] … E en Romans la pilosophia per seguir son | profit. en cxvj
tit.: [ xiijvb] E6n aquest primer metre tracta sots quina forma Boeci plora son treball … qui solia esser en gran studi
text: [ xivra] I9O las qui solia esser en gran studi e qui he fets molts e diuerses dictats e molts libres … [ cxxirb] … son entenjment en les coses terranals Mas entendre les spirituals
Note La mateixa mà que copià el text afegí després del final transcrit textos que s'havien oblidat. És igual que la primera variant (BUB 77) però sense la dedicatòria anònima
ID no. of Witness 4 cnum 5313
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-5-26 (BITECA manid 2346)
Copied 1391 - 1440
Location in witness ff. 121-132
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Incipit & Explicits tit.: [ 121] boetij prosarum epitome
prol.: [ 121] [P]3Erço que lo [lo tatxat] libre seguent lo qual feu lo glorios doctor Boeci sia mjls entes com la mayor raho que lom ha de planyer sa mjseria es com sens colpa ha hom tribulacio per tall coue aci posar la ystoria de Thodorich Rey dels gots lo qual per la sua gran jnjquitat feu metre en preso e puys feu ociure aquest doctor
text I: [E]3Perço deuets saber que segons que recite fferculpus Bisbe de saxonja … [ 131] … fer obres Justes e esquiuar peccats fer deuota oracio Per tall com tot quant fem veu la diujnall Jntellectio. Et sic fit E comenca en lo lati. Cum igitur paulo ante mostratum. En romanç. La philosophia per segujr
text II: [ 132ra] En lo primer metra tracta sots qujna forma Boeci plora son traball. E dona .vj. rahons de son plor. La primera per tall com ell hauia acustumat de fer dictats graciosos. E are hauiels afer dolorosos
Condition fragment
Note pròleg i rúbriques. Rúbrica de mà posterior, la mateixa que va fer l'índex al primer foli
ID no. of Witness 5 cnum 531
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 474 (BITECA manid 1374)
Copied 1401 - 1425 (Riera)
Location in witness ff. 1ra-119vb ff. 1-10 prel. + xiiiira-cxxxvb + cxxxiii
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca. Llibres I-V, sisena prosa
Incipit & Explicits pream.: [ 1ra] P5er ço que lo libre seguent lo qual feu lo glorios doctor Boecj sia mjls entes com la mayor raho que lom ha de playerse miseria es … [ 4ra-rb] … eper co la dita obra es partida en metres e en proses e no res meyns es partit en .v. [f. 4rb] libres E lo primer libre es partit en .vij. metres e en .vj. proses
índex: [ 4rb] E2n lo primer metre tracta sots qujna forma Boeci plora son treball e dona .vi. rahons … [ 10rb] … Quonjam igitur uti Paululo ante monstratum Een romanç la philosophia apersegujr // cxxviij.
rubr.: [ 10va] En lo primer metre tracte sots qujna forma Boeci plora son traball … [ 10vb] … e en romanç jolas quj solia eser en gran estudj
text: [ 11ra] […] andes elo plaer lo dit boeci no podia manyar per que era ruguat … [ 119vb] … tot axi le sciencia diujnal no mude ne torbe les condicions deles coses que sap per be que sian denant el presents ans […]
text: [ cxxxiiiira] sap totes les coses sagons que demunt hauem dit E aquesta sciencia no ha apresa sino dele sua propia natura … [ cxxxiiiivb] … Donchs es als homens naturall desig de fer les dites obres ujrtuoses per les qualls pu[…]
Condition incomplet
Note manca també la dedicatòria del traductor i el darrer foli. El f. cxxxiiii, que seria el darrer conservat del text, es troba ara situat al començament del volum, en la posició del f. 3 modern; tant el text que s'hi transcriu com el del foli que tanca el volum pertanyen a la sisena prosa
ID no. of Witness 6 cnum 532
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, XIII (BITECA manid 1375)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1ra-37vb
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca. llibre I, segon metre - llibre V, quarta prosa
Libre de consolacio de philosophia
Incipit & Explicits text: [ 1ra] a desesperacio si molt los atura en si car no la guarexen perfetament … [ 37vb] … Com lo pus alt gran de conexen‡a es appellat intelligencia la qual es aquella virtut per la qual la anima la conexen‡a de deu e dels primers principis de les ciencies
Condition incomplet
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:462 i 467
Coll (1949), “Tres escritores dominicos gerundenses del siglo XIV en lengua vernácula: fr. Arnaldo Simó, fr. Antonio Ginebreda y fr. Juan Romeu”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 27-32
ID no. of Witness 7 cnum 1749
City, library, collection & call number Cervera: Arxiu Històric Comarcal, R. 4208 (BITECA manid 2005)
Copied 1426 - 1450 (J. Riera)
Location in witness ff. vira-xiva + 1-90vb
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Incipit & Explicits índex: [ vira] En la v.e prosa … [ xiva] … E comença en lo latj quem igitur uti paule E en romans la filossofia per son pprofit
rubr.: En lo primer metre tracta sots qujna forma boeçi plora son treball … [ xivb] … en romans Jo las qui solia esser
text: I4O las quj solia esser en gran studj … [ 90vb] … Empero la djujnal proujdencis [sic] quj ordona totes coses fa axi esdeuenjr lo
Condition acèfal
Note manca part de la taula i incomplet, la primera prosa del llibre 5è no acaba
ID no. of Witness 8 cnum 530
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/18396 (BITECA manid 1373)
Copied 1431 - 1460 (J. Riera)
Location in witness ff. ira-clvira
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] En nom de deu sia … en la forma ques seguex
prol.: Per tal com lo libre seguent lo qual ffeu lo glorios boeci sia mjls entes … [ xvvb] … per seguir son proposit
tit.: [ xivvb] En lo primer … E en romans Jo las quj solia esser
text: [ xvra] Io las quj solia esser en gran estudi … [ clvi] … e laor e gloria per tots los segles amen
colofó: Assi fenexen tots los .v. libres de Boeçi apellat de Conçolaçio. Ffinjto libro sit laus gloria christo. Amen
Note és igual a la primera versió però sense el pròleg
ID no. of Witness 9 cnum 535
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 77 (BITECA manid 1378)
Copied Copista anònim dels Boecis [?] (en tot cas, són mans molt properes), 1431 - 1460 (J. Riera)
Location in witness ff. ira-cxviiva
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Boeci de consolacio, f. ii
Incipit & Explicits dedic.: [ ira] M5Olt alt e poderos e carament amable senyor Jnfant en Jacme de Malorcha yo seruidor vostre … [ iva] … e finalment si mateix ab clara conexença
rubr.: [ ii] Açi comença lo prolech del libre appellat boeçi de consolacio … per ffrara Anthonj Genebreda dela orda dels ffrares preycadors
prol.: P6Er ço que lo libre seguent lo qual feu lo glorios doctor Boeçi … [ ivvb] … E lo prjmer libre es partit en .vij. metres e .vj. proses
índex: [ vra] E2N lo primer metre tracta sots quja forma … [ xiirb] … per segujr son proposit En cartes cxiij
tit.: [ xiiva] En aquest primer metre … e quj he fets molts libres etc.
text: [ xiivb] I4O las quj solia esser en gran e studi … [ cxviiva] … al qual sie donada lahor honor e gloria per tots temps Jn secula seculorum. Amen
Associated Persons Dedicatari: Jaume IV el Pretendent, Infant de Mallorca ( (inclou una dedicatòria anònima))
References Coll (1949), “Tres escritores dominicos gerundenses del siglo XIV en lengua vernácula: fr. Arnaldo Simó, fr. Antonio Ginebreda y fr. Juan Romeu”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses
ID no. of Witness 10 cnum 1750
City, library, collection & call number Avignon: Archives Départementales de Vaucluse, Fonds Requin 5 F art. 177 (BITECA manid 2006)
Copied Copista anònim dels Boecis [?] (en tot cas, són mans molt properes), 1431 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. 16ra-107vb
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Incipit & Explicits text: [ 16ra] sues mans ço es conexença dels desfalliments seus … [ 107vb] … e en romanç apres daco la philosophia
Condition fragment
Note molt mutilat. El text presenta lleugeres variants respecte del ms. de la BUB
ID no. of Witness 11 cnum 2591
City, library, collection & call number Berkeley: The Bancroft Library. University of California, MS. UBC 160 (BITECA manid 2323)
Copied Dominico del Frago, 1471 ca. - 1480 (filigrana)
Location in witness ff. 1ra-99vb ff. [i]-[cviiij]
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] A2Ci comença lo prolech de aquell qui ha fet la present hobra
prol. tr.: P4Er ço com lo libre de consolacio de boeci es fort necessari a retirar los homens qui son en tribulacio (…) per so alguns han ffet tot lur poder de aromansar lo dit libre a jnstruccio dels qui no saben sciencia E entre los altres hun lo qual lo endreça al Jnffant de Mallorqua … [ 4rb] … elo primer libre es partit en .vn. metras he .vj. proses
tit.: Aci comenca la taula del primer libre
índex: E2N lo primer metre tracta sots quinaffer … [ 11ra] … per tal com tot quant ffem veu la diujnal Jntelleccio et sic ffit E comensa. Quonjam qui vti paulo ante [ ] la philosophia persseguj
tit.: A3ci comença lo primer llibre en aquest metra tracta sots quina fforma Boeci plora son treball e dona sis rahons de son plor … [ 11rb] … la .vja. que sos amjchs que tant lo haujan lohat lo haujan enganat
text: H4ollas quj amb place solia esser an lo studi e aquj e ffets molts e diuersos dictats … [ 99v] … e la vista e ala sentencia del nostre Jutge al qual no pot esser res amagat al qual sia donada honor llahor e gloria per tots temps Jn secula seculorum amen. Deo gracias amen
colofó: Talis est scriptor qui dominico nomine vocor del ffrago
Note Al final de la taula, a la cita llatina, hi ha un espai de gairebé una línia deixat en blanc
ID no. of Witness 12 cnum 534
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/12801 (BITECA manid 1377)
Imprint Lleida: Enric Botel [?], 1489-06-02 (Inv. gen. incunables)
Location in witness ff. 1-113
Title(s) Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aci comença lo prolech del libre nomenat Boeci de Consolacio, en lo qual prohemi se conte la historia de Theodorich, rey dels gots: lo qual fonch aromançat per frare Antoni genebreda del orde dels frares preycadors
text: [ 3] [P]er ço que lo libre seguent: lo qual feu lo glorios doctor Boeci, sia millor entes … [ 113] … car tot quant feu ques que sia es fet denant la presencia: e la vista: e sciencia del nostre iutge al qual res no pot esser amagat. al qual sia donada lahor honor: e gloria per tostemps insecula seculorum. AMEN
colofó: Aci se acaba lo boeci de consolacio tret de lati en romans enprentat en lay Mil. cccc.lxxxviiij. a dos de juy
Condition incomplet
Note manquen dos folis. El resum de metres i proses apareix a les rúbriques, no al davant de l'obra
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-04