Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1415
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number N.I.16
Title of volume Libro dela vida contemplatiua San Bernardo sus meditaciones ( f. ii de guardes, per mà moderna)
Copied 1401 - 1450

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 231 (= II + 1-229)
Collation 1-1810 19-226 233/
Page Layout 2 columnes
32 línies (f. 2)
44 línies (f. 181rb)
Size pàgina 286 × 216 mm (f. 2)
caixa 196 × 155 mm
columna 196 × 73 mm (f. 2ra)
caixa 200 × 143 mm (f. 181)
columna 200 × 67/68 mm (f. 181)
Hand semigòtica de la primera meitat del s. XV
Watermark grifó (al f. 177) (semblant a Briquet, Firenze: 1385, Palermo: Palerm 1382-83)
anell amb diamant (foli de guarda)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: bipartides en blau i vermell, alternant amb decoració afiligranada en color complementari, vermell o violeta, senzilla; manca omplir de color el interior de les lletres
Calderons en blau i vermell
Tocs de color en vermell en algunes lletres
Altres: en vermell
Other features Justificació: a punta de plom o punta seca, sense línies de guia per als renglons
Perforacions: rodones molt menudes, que no sempre es veuen, a prop del tall, assenyalant les línies fonamentals de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita;
Reclams: fins al quadern disset, reclam horitzontal sense decoració (llevat de l'onzè, que duu una ratlla vermella), al peu de la segona columna, fent caixa amb el marge extern; el quadern divuitè no duu reclam i a partir del dinovè plec el reclam es troba centrat al marge inferior i en posició horitzontal
Signatures: no es veuren restes de signatures de quadern
Condition numerat en xifres romanes i aràbigues, a ploma i a llàpis; els ff. 174-180v són en blanc. El darrer quadern només resten tres folis, els demés foren tallats
Binding en pergamí
Previous owners (oldest first) Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 26-12 1645 ad quem
References (most recent first) Tractat a: Cambraia et al. (2017), “Um ensaio de estemática: tradição ibérico-românica da obra de Isaac de Nínive”, Revista da ABRALIN 19-20, 29-34
Tractat a: Janeras (2010), “Presència d'Isaac de Nínive a Catalunya”, Revista Internacional d'Humanitats 43
Tractat a: Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-99
Facsímil: Reproducció parcial del ms. N.I.16. de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2003)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 54-60 , n. 109-30
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 2-3, 24, 31-2 , n. 5, 37, 46
Note té anotacions marginals
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/000006.html# vist 2017-06-09

Internal Description
Number of texts in volume: 21
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 834
Location in volume ff. 1ra-66ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1594
Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive. Liber de accessu animae
Language català
Date traduït 1373 a quo
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra] En nom de nostre senyor Jhesu christ comensen les rubriques del libre de ysach qui es molt profitos aujda contemplatiua e aujda solitarja e reposada
índex: Primerament dela anima qui ame deu … [ 1va] … Comensa la monestament de sent efrenj diacha que feu als monges de contriccio de cor
tit.: [ 1vb] De anima qui ame deu
text: A5njma qui ame deu en deu es solament son repos … [ 66ra] … Certament la tua anima ueura lo lum de deu en si matexa. E ia no caura iames entanebras aiudant Jhesuchrist. Al qual sia glorja e honor e uirtut. Quj ab lo lare e ab lo sant sperit uiu e regna deus tot poderos. per tots los seglas dels segles. A.m.e.n. Explicit deo gracias
References (most recent first) Tractat a: Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-99
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 86 bis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2106
Location in volume ff. 66ra-70ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5175
Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive. Regles de l'abat Isaac
Language català
Date traduït 1201 [?] - 1300 [?]
Title(s) in witness Regles del abat Isach
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66ra] Comensan les regles del abat Jsach les quals foren tretes per abreuyamaent del demunt dit libre
text: D3E senpatxet de tots nagocis temporals … [ 70ra] … E axi poras uenjr e antrar a aquella sancta terra dela qual Jhesus aport tots aquells quj han aquesta scriptura an deuocio. Amen
References (most recent first) Tractat a: Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-99
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1380
Location in volume ff. 70ra-75va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1934
Pere Damià. Llaor de la vida solitària
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70ra] Comensa lamonestament que sant basili feu de lahors de ujda solitarja he dela cella
text: D3Ela uida solitarje han parlat e ansenyat molts dels sants e molts dels saujs los quals eren e son de tant gran actorjtat que nos no som dignes de sagujr les lus peades … [ 75va] … qui no es estade feta per mans domens. ço es anle glorja aternal an los cels [manuscrit cells]. Ale qual nos fassa uenjr nostre senyor Jhesu christ qui ab lo pare e ab lo sant sperit uju e Regna deu e sanyor tot poderos per tostenps amen
Associated Persons Atribució autoria: Basilius (S.), Bisbe de Cesarea
Note als ff. 71va-75va hi ha un text amb rúbrica pròpia: “Item altre amonestament que sant basili feu de lahors dela ujda solitarja e dela cella”: [inc.] “Conujnent cosa e bona es (..) [expl.] tot poderos per tostenps amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2107
Location in volume ff. 75va-81vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2503
Basilius, Bisbe de Cesarea. Amonestament que sant Basili bisbe féu als seus monjos
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75va] Comensa lamonestament que sant basili bisbe feu als monges
text: O3jes fill los amonestaments de ton pare. Et ancljna la orella ales mjes paraules e comane aci ton franch oyment … [ 81vb] … que ab abstinencia e deiunj siam salus denant deu e feruents an les sues sanctes obres. Jhesuchristo praestante qui cum patre et spiritu sancto ujujt et regnat deus Jn secula seculorum amen. Jhesus. Explicit deo gratias
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1387
Location in volume ff. 81vb-101va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1940
Ephraim. Amonestament als monjos
Language català
Date traduït 1350 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81vb] Comensa lo prolech del amonestament que sant Afrem diacha feu als monges de contreccio de cor
prol.: U3n jnfant de sancta memoria qui auje nom Efrem … [ 82ra] … que era obra del sant sperit ço que exia dela boca de Afrem
tit.: Comensa lamonestament de sant affrem diache que feu als monges de contriccio de cor. Jhesus
text: D4olor me força de dir ela mja emfermatat … [ 101va] … de tenebras e descuredat. E dela tristor e del raguanyament e cruximent de dens. E que nos fassa dignes del seu Regna celestial Amen
colofó: Explicit liber iste deo gratias. Jhesus
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1181
Location in volume ff. 101va-160ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1797
Hugonis de Balma, Prior de Bourg-en-Bresse. Llibre de les tres vies ordenades per muntar a vera saviesa
Language català
Date traduït 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS índex: [ 101va] Comensa primerament lo prolech del libre de vie sion … [ 102ra] … lxxj Oracio
tit.: En nom de deu comensa lo libre de frare vmbert de balma de .iij.es ujes ordonades per muntar he uera saujea
text: [ 102rb] U3je sion lugent eo quia non sint qui uenjant ad solpenjtatem etcaetera. Les ujes de sion ploren per ço com no es qui v\u/lla uenjt ala sollepnjtat … [ 160ra] … per desig de amor sens tota altre cogitacio primeraujent o acompanyat. Explicit deo gracias
References (most recent first) Requesens i Piquer (2007), “Hug de Balma (s. XIII) en català (s. XV): la seva Theologia mystica en el Tractat de contemplació de Francesc Eiximenis i edició del pròleg traduït”, Arxiu de Textos Catalans Antics 607-15
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2108
Location in volume ff. 160ra-165va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2504
Desconegut. Set maneres de temptacions
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 160ra] Açi comensen .vij. maneres de temptacions
text: A4ço son .vij. maneres de temptacions que hom deu saber. diu Job enlo primer capitol. En .vj. tribulacions te deliurare e en la .vij.a mal not tocare … [ 165va] … La vij.a mort he podrjt. Deo gracias
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 92
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2109
Location in volume ff. 165va-168ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2505
Desconegut. Remei contra algunes temptacions
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 165va] Remey contra algunes temptacions qui deuen esser espirituals en lo temps de antechrist
text: A3 honor de deu dire alguns remeys contra algunes temptacions espirituals qui en aquest temps abunden en terra per purgar e per esporgar los altres … [ 168ra] … Mas que sien passions e frauolleas quj son comunes al estament daquesta ujda. Deo gracias
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 93
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2110
Location in volume ff. 168ra-170rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1121
Desconegut. Del menyspreu del món
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168ra] Notable molt bo
text: O3 hom quj es danjma rahonabla e de carn humanal de mesquina condicio complit de mostes mesquimesas mesqujn e miserable … [ 170rb] … lo qual tostemps es amich dols sauj e piados conseller saluador aiudador poderos forts pare del secgla [sic] esdeuenidor e princep de pau
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 71 bis
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2111
Location in volume ff. 170rb-172ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2507
Desconegut. Altre tractat notable
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170rb] Altre notable
text: L4a mia anima se nuga de mj. uergonya he de ujura. Et he pahor de morir. O gran dol O gran dol es a nos quj los peccats del poble … [ 172ra] … e en tu auer glorja entretots aquels qui amen lo teu nom \Tu/ qui ab lo pare molt alt e ablo sant sperit senyor uius e regnes deus uer e glorios en les adats perdurables dels secgles [sic] perdurables
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 81
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2112
Location in volume ff. 172ra-173vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2508
Desconegut. Nostre senyor Déus
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 172ra] Oracio
text: N3ostre senyor deus Jhesus christ saluador e raemedor [sic] del humanal linatge Clam te merce haies merce e misericordia de mj peccadors e no guarts tant los meus mals … [ 173vb] … Mas esperme asaluar solament perla tua pietat e misericordia e bonea e larguea e gracia de tu saluador del mon. Quj uius e regnes deus sens fin al quan es esia benediccio e claredat e saujea honor euirtut he fortalea e emperi poder he senyorja per tots los secgles [sic] dels segles Amen. Explicit deo gracios [sic]
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 9
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1970
Location in volume ff. 181ra-189va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2433
Desconegut. Ànima sensitiva e intelectiva
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 181ra] Jhesus. Dela anima sensitiua e jntellectiua
prol.: D4euets saber que pensade [sic] la condicio del hom molt variable per lo alongament del decayment seu per peccat … La .x.a la sentencia judicial
text: D2ju la raho quant en deu es end\re/çada per jntencio a hornodada sens afeccio desordonada perla anima jntellectiua en si matexa … [ 189va] … la anima ffrancha sens companyia sens anas al seu \cre/ador al Regna Celestial
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 31
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2113
Location in volume ff. 189vb-195va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2509
Desconegut. Tractat en cual manera l'ànima s'eleva en Déu per alta contemplació
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189vb] Trectat en qual manera la anima saleua en deu per alta contemplacio
text: P3Ersona quj no uol lo seu antenjment leuar a deu deu pensar la subirana e accellent bondat de nostre Senyor … [ 195va] … Respon aquest que dius desig aquest vull aquest de tot lo meu cor cobeeg quen don gracia de present e finalment eternal gracia Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 44
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 2114
Location in volume f. 195va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2510
Desconegut. De vida activa i contemplativa
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195va] De uida actiua e contemplatiua
text: D3Euets saber que vida actiua es donar pa en aquell quj ha fam … [ 195vb] … e sens corrupcio alagrarse [sic] perpetualment dauant nostre Senyor deus en la gloria de paradis ad quam perducat nos Jhesus christus dulcissimus nostrum magnum et domjnus Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 95
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 2115
Location in volume ff. 195vb-199rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2511
Desconegut. En qual manera deu hom profitar en lo seu servei
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195vb] En qual manera deu hom profitar en lo seu seruey
text: E3 per ço que cascun conegua per qujna manera se deu adeu tornar en lo seruey seu crexer e multiplicar … [ 199rb] … e deu piadosament deu cridar misericordia enans que vengua en los mals demunt dits e sens dupta deus li haura merce Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 91
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 2116
Location in volume ff. 199rb-206vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2512
Desconegut. Tractat sobre la manera en què el diable tempta l'hom espiritual
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199rb] Aquest trectat deius escrit es en quina manera lo diable tempta hom spiritual dels peccats per ço quel pusque ale sua uolentat falsament tirar
text: H3om contemplatiu deu desiyar en son prohisme tot be e ab gran diligencia deu per ell deus pregar … [ 206vb] … Mas sia atu maladiccio qui no pots atant merauellos Senyor serujr ne dela sua presencia alagrar
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 94
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 2117
Location in volume ff. 206vb-207vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2513
Desconegut. Dels clams que fa la carn a Déu lo pare contra lo seu fill
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206vb] Dels clams quefa la carn a deu lo pare contra lo seu fill
text: C2om la Carn sia contrarja al sperit quant aquest sia lauat en alt per contemplacio … [ 207vb] … e axi va derrera lo teu fill fora exida de si matexa axi con si hauja perdut lo seyn Car io veig que no vol res hujr
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 38
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 2118
Location in volume ff. 207rb-216ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2514
Desconegut. De les dolors cordials que Jesucrist soferí en la creu
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207rb] Deles dolors cordials que Jhesu christ sofarj en la creu
text: D3Euets saber que tot fael christia se deu studiar aytant compot asagujr les petiades del saluador … [ 216ra] … E totes aquestes coses ach sobiranament e perfeta que nos poria dir Lo [?] molt carament amat pare nostre sent ffrancesch lo qual deuem guardar en les nostres obres
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 62
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 596
Location in volume ff. 217ra-228rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1457
Pseudo-Bernardus Claravallensis. Llibre de meditació
Language català
Date escrit 1153 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217ra] Aci comensan Les rubriques del libre de maditacio que feu sent Bernat abat de clares vals
índex: Lo primer capitol es de contemplacio dela anima … [ 217rb] … Dela breutat dela vida del home e dela contradiccion dela sensualitat contra lesperjt
tit.: En nom de nostre senyor Comensan les meditacions de sant bernat abat del Monastir de clares valls. Jhesus natzarenus
text: M5olts homens son qui saben ho conexen moltes coses e no conexen si mateys els se prenen guarda dels altres e desemparen si mateys … [ 228rb] … E per ço que apres les tanebres daquesta uida vegues lo naximent del albe qujs leua e veges encara lo merjdia sol de justicia en lo qual sol tu esguarderas lespos ab la sposa so es a saber tu matex Senyor de glorja Jhesu christ qui ab lo pare e ab lo sant sperit viu e regna per omnja secula seculorum Amen
colofó: Esplegat es lo libra de meditacio que feu sent bernat abat e Clares vaylls deo gracies Amen
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 1975
Location in volume ff. 228rb-229rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2437
Desconegut. Exposició sobre el Pare Nostre
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 228rb] Sposicio sobre lo pater noster o pare nostre quj es en los cels
text: P3ater noster quj es jncelis. Cascun hom qui crida pare en los cels esser fill de deu en terra tal se deu offarjr … [ 229rb] … E dasi auant nos vulla deliurar notre Senyor deus Jhesu christ quj viu ab deu lo pare en unitat del sant Sperjt per jnffinita secula secolorum [sic] Amen
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 79
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 2119
Location in volume ff. 229va-231ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2515
Desconegut. Autoritats dels doctors de la santa Església
Language català
Date compilat 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 229va] Aço son actoritats que possen los doctors de sancta esgleya
text: Lo faedor de totes coses penyant en la Creu … [ 231ra] … Gitat en la misericordia de deu quj no es cruell clamalj perdo E ell perdonarta Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 33
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-01