Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1402
Authors Desconegut [?]
Cherubino da Spoleto [?]
Titles Fiore di virtù
Flors de virtuts i de costums
Incipit & Explicits text: Si estimar volem per rahó, auctoritat e exemple … e no sols lo pensar mes lo hobrar e l'ésser havem d'ell
Date / Place traduït 1401 - 1489 ad quem
escrit 1313 - 1323
Language català
italià (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Francesc de Santcliment (Fra), OFM [?]
Traductor: Desconegut [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.19.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.19.2
Tractat en: Wittlin (2007), “Una versió catalana manuscrita del Fiore di virtù fins ara desconeguda (B. de Catalunya, ms. 2012)”, La traduzione della letteratura italiana in Spagna (1300-1939). Traduzione e tradizione del testo. Dalla filologia all’informatica. Atti del Primo Convegno Internazionale (13-16 aprile 2005)
Editat a: Cornagliotti (1975), Flors de virtut e de costums. Versió catalana de Francesc de Santcliment
Tractat en: Neugaard (1971), “Una edición valenciana mal identificada del Flor de virtuts”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 509
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/12802 (BITECA manid 1355)
Imprint Lleida: Enric Botel [?], 1489-02-15
Location in witness ff. 114-162v
Title(s) Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] Comença lo flors de virtut
text: SJ estimar volem per raho auctoritat e exemple … [ 162v] … e no sols lo pensar: mes lo hobrar: el esser hauem dell la qual hobreta es stada treta del tosca en la present lengua catalana per francesch de sencliment. empremtat en lany de nostre senyor Mil cccc.lxxxviiij. a .xv. de febrer
Condition incomplet
Note manquen alguns folis
ID no. of Witness 2 cnum 510
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VI-41 (2) (BITECA manid 1918)
Imprint Lleida ([?]): Enric Botel ([?]), 1490 (Exposició)
Location in witness ff. 1-47
Title(s) Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comença lo flors de virtut
text: S5I estimar volen per raho autoritat e exemple … [ 47] … mes lo hobrar el esser hauem bell: lo qual obreta es stada treta del tosca en la present lengua catalana per francesch de sencliment emprentat en lany de nostre senyor .M.cccc.lxxxx
índex: Aquests son los capitols de aquest libre. Del amor en general … [ 47rb] … De moderança
ID no. of Witness 3 cnum 511
City, library, collection & call number London: The British Library, IA.52554 (BITECA manid 1356)
Imprint Barcelona: Diego de Gumiel, 1495-01-03
Location in witness ff. 1-51v
Title(s) Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Flors de virtuts E de costums
prol.: [ 2] S6J estimar volem per raho: auctoritat: e exemple … [ 2v] … trobaran a deu infinit sia attribuit e per satisfactio dels treballs suplich vullan adeu pregar per mi
text: A4Mor beniuolencia [sic] delectacio e caritat son quasi vna cosa … [ 51] … Juuenal diu. La breu paraula trespassa lo cel
nota: D4Onant fi al tractat: prech als legidors que tengan esment … E no sols lo pensar: mes lo obrar el esser hauem dell. La qual obreta es stada treta del tosca enla present lengua cathalana
colofó: Mitjançant la diuina gracia fon stampat lo present tractat enla insigne Ciutat de barcelona per Diego de gumiel castella. Fon acabat en lany de nostre senyor mil.cccc.xc.v. a .iii. de Jener
tit.: [ 51v] Aquests son los capitols de aquest libre
índex: [ 51vb] Del amor en general … De moderança
References Cornagliotti (1975), Flors de virtut e de costums. Versió catalana de Francesc de Santcliment 22-3 , n. B
ID no. of Witness 4 cnum 512
City, library, collection & call number New York: Pierpont Morgan Library, ChL 1748 (BITECA manid 1357)
Imprint Girona: Juan de Valdés, 1497-11-09
Location in witness ff. 1-54
Title(s) Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ a i] Flor de virtuts e de costums
tit.: [ a iv] Aquests son los capitols contenguts enlo present libre e apres de cascun capitol hi ha molts exemplis los quals redueix e porta a preposit del natural de certs animals cascu en sa condicio
índex: [ a iva] Del amor en general … [ a ivb] … De moderança
prol.: [ a ii] S6J estimarvolem per raho: auctoritat: e exemple la miserable creatura quant sia dejecta perduda: e decayguda: a causa del mortifer : e pestifer vici del oci … [ a iiv] … e lo que vtil e ver trobaran a deu infinit sia attribuit e per satisfaccio dels treballs suplich vulam a deu pregar per mi
text: A4Mor beniuolencia delectacio e caritat son quasi vna cosa … [ g ivv] … E no sols lo pensar mes lo obrar el esser hauem dell. La qual obreta es stada treta del tosca en la present lengua cathalana
colofó: Migençant la diuina gracia fonch stampat lo present tractat enla insigna ciutat de Gerona per Johan de valdes esturiano. Fon acabat en lany de nostre senyor Mil.cccclxxxxvij.a.viiij.de Noembre
ID no. of Witness 5 cnum 1954
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, S/187 (3) (BITECA manid 2073)
Imprint València: Jorge Costilla [?], 1502
Location in witness ff. a iii - f v
Title(s) Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem
Incipit & Explicits text: [ a iii r] […]gons mon voler: e ala derrera quant me giri a pensar e mirar allo … e no sols lo pensar mes lo obrar el esser hauem dell: la qual obreta es stada treta del tosca en la present lengua cathalana
colofó: Migensant la diuina gracia fonch emprentat lo present tractat en la insigna ciutat de valencia any .M.D.IJ.
Condition acèfal
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-30