Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1398
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó
Joan I, Rei de Corona d'Aragó
Martí I, Rei de Corona d'Aragó
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó
Titles Ordinacions dels reis d'Aragó
Ordinacions de la casa dels reis Pere III, Martí I i Alfons IV
Additiones supra ordinationibus domus domini Regis factat et ordinate dominos reges
Date / Place compilat 1366 a quo - 1458 ad quem (data de la mort del rei Alfons)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Persons Compilador: Desconegut
Associated Texts texid 4774 Martí I, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort, promulgat 1410 ad quem
References (most recent first) Editat a: Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 5:7-266
Note no totes les còpies contenen el mateix nombre de disposicions reals i sempre que ha estat possible s'han individuat
Subject Corona d'Aragó (regne)
DRET
PROTOCOL
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 10249
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 622 (BITECA manid 2224)
Copied València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430 (Roca Traver)
València: 1551 [?] - 1650 [?] (Schena)
Location in witness ff. clxxxiijv-cciijv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem ?
Martí I, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort, promulgat 1410 ad quem ?
Martí I, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre els capellans de la sua casa, promulgat 1407-03-28 ?
Martí I, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justícies e altres officials locals, etc., promulgat 1410 ad quem ? ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiijv] Aci auall apparen les ordjnacions dela casa del S. Rey en marti … del dit rey en Joan
tit.: Ordinacio feta per lo dit Rey en Martj […] quitacions … en son servey
pream.: Lo senyor rey en martj volent posar en bon ordre … per lo temps que hauran serujt
tit.: [ clxxxiiij] Dels majordoms
dispositio: Primerament sia fet compte … [ cciijv] … dela dita carta […]
Note final il·legible
ID no. of Witness 2 cnum 3723
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/680 (BITECA manid 2485)
Copied 1451 - 1500 (lletra)
Location in witness ff. cxxviiiv-clxxxiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviiiv] Addicions e declaracions fetes e ordonades per diuersos Rey [sic] de arago sobre les ordinacions de tots los officials dela Cort e primerament les addicions fetes per lo damunt senyor [sic] Rey en pere terç
intitulatio: N4OS en pere per la gracia de deu rey darago … de rossello e de cerdanya
pream.: Vehent que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis … [ cxxviiii] … vsar sens atorgament nostre o de nostre succehidor
rubr.: Offici del maiordom
text: L3O declarat no es atrobat negun temps … [ clxxxv] … E volem que daço gracia alguna de nos no pugue obtenir. La qual ordinacio nostra manam esser pubblicada e registrada en lo libre deles ordinacions de casa nostra
testimonis: A xx viijo dies del mes Dagost den any M ccc L xxx viijo fo publicada la present ordinacio presents mossen Garcia de sese mossen Garcia lopez de luna Maiordomens de casa del dit Senyor mossen Galceran de Vilanoua en Galçeran de matero scriua de mon offici qui aquella publica e legi en presencia de molts en la Aliafferia de Çaragoça
rubr.: Prachmatica quel Senyor Rey don Johan stant duch feu en la Cort de la declaracio per lo senyor Rey en Pere pare seu ab la letra a ell feta sobre la prioritat dels officis de sa casa
Note els darrers documents són de Joan II, entre ells una Prachmatica quel Senyor Rey don Johan stant duch feu en la Cort dela declaracio per lo senyor Rey en Pere pare seu ab la letra a ell feta sobre la prioritat dels officis de sa casa que està tota en llatí llevat d'aquesta rúbrica. Duu la data de M ccc l xxx iiij 28 de gener
ID no. of Witness 3 cnum 3929
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/5986 (BITECA manid 1344)
Copied 1451 [?] - 1500
Location in witness ff. cxiiiivb-cxciiiivb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiiivb] Addicions e declarations fetes e ordonades per diuerses REys Darago sobre les ordinations de tots los officials dela Cort. E primerament les addicions fetes per lo damunt Rey en Pere terç
intitulatio: [ cxvra] N10OS EN PERE PER la gracia de deu Rey Darago de Valencia … e de Cerdanya
pream.: Uehen que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis de nostra casa reyal hauer salaris … [ cxvrb] … sens atorgament de nostres predessors [sic] vsauen ne altres nouells que daqui auant poguessen vsar sens atorgament nostre o de nostre succehidor
tit.: De Offici de Maiordom
text: F3On declarat no esser atrobat algun temps que si el cap no se alegre de sanitat los altres membres de tot lo cors pusquen hauer consolacio perfeta … [ cxciiiivb] … E si als ne fahia lo dit Scriua de racio digne seria de gran reprehensio. Segons en
Condition incomplet
Note conté ordinacions dels reis Pere III, Joan I, Martí I, Ferran I i Alfons IV; inclou l'“Ordinació feta per lo Senyor Rey don Juan, en la qual los officials de casa del dit Senyor deuen viure e honestament conservar en aquella”, que comença al f. 148
ID no. of Witness 4 cnum 494
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/5986 (BITECA manid 1344)
Copied 1451 [?] - 1500
Location in witness ff. i-xcixrb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ ira] Rubriques deles Ordinations de casa del Senyor Rey
índex: Dela Primera part. D2El proemi del present libre .12. … [ viiivb] … Estil de cort antiquat en la cort de tots los Reys darago predesscessors del Rey Alfonso quart en la transportacio dels officials .196
pream.: [ xiiira] officials alcun offici en la cambra nostra e rebosts exercents. E encra aqui a sseruey sens mija de nostra persona a nos familiarment stan entorn … [ xiiirb] … Anno domini Millesimo. Trecentesimo. Quadragesimo Quarto
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: U3Tilitat e ornament de nostra cort real concernents hauem cogitat molt esser necessari que alcunes coses per loffici de Maiordom … [ xcixrb] … e no pusquen negligir o ignorar la present nostra declaracio volem que cascun sia tengut de pendre translat dela present nostra declaratio ensemps ab lo capitol dela nostra ordinatio qui fara per loffici que tendra per nos
escat.: Açi fenexen les ordinations fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago sobre lo Regiment de tots los officials dela sua cort
Condition acèfal i incomplet
References Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 5:7-266
ID no. of Witness 5 cnum 3299
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-78 (BITECA manid 2444)
Copied 1479 a quo
1501 - 1510 (Duran)
Location in witness ff. cxxxxv-ccxlvv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxv] Addicions e declarations fetes e ordonades per diuerses Reys Darago sobre les ordinations de tots los officials dela Cort E primerament les additions fetes per lo damunt dit Senyor Rey en pere terç
intr.: [N]5Os en pere per la gratia de deu Rey Darago de Valencia de Mallorques de Serdenya e de Corsegua Comte de Barcelona de Rossello e de Cerdenya
text: Vehent que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis de nostra casa Reyals hauer salaris … [ ccxlvv] … quel Scriua de Ratio fara dells en carta de Ratio no deuen ni son tenguts de paguar dret algu de scriure al dit Scriua de Ratio
epíleg: Aci feneixen los stils dela Cort del Senyor Rey
Note Inclou ordinacions de Ferran I
ID no. of Witness 6 cnum 3938
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Ms. 414 (BITECA manid 2486)
Copied 1601 - 1650
Location in witness ff. cxlv-ccxlviiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxlv] Addicions e declarations fetes i ordonades per diuerses [sic] Reys darago sobre les ordinations de tots los officials de la cort e Primerament les additions fetes per lo demunt [sic] señor Rey en Pere terç … [ ccxlviiv] … suma tot ccx liuras lxxxxij florins | Deo Gratias
Note als ff. cxlv-ccv es transcriuren les Addicions emanades del rei Pere III; als ff. cci-cciiiv les del rei Joan I “Açi auall son continuades les ordinacions de la casa del señor Rey en Joan fill del demunt dit Rey enPere terç”; del rei Martí I als ff. cciiii-ccxxviiiv “Açi auall apparen les ordinations de la casa del señor Rey donmarti fill del demunt dit Rey en Pere terç e frare del dit Rey en Joan”; del rei Ferran I als ff. ccxxviiiv-ccxxxvv “Açi auall apparen les ordinations fetes per lo señor Rey en ferrando sobre lo viure dels officials de casa sua” i del rei Alfons IV als ff. ccxxxvi-ccxlviiv “Leuament fet per lo señor Rey alfonso quart dels officials de casa de cort…”
ID no. of Witness 7 cnum 3759
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10437 (BITECA manid 2483)
Copied 1601 - 1650 [?]
Location in witness ff. cxxj-cxxxvi
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxj] Additiones supra Ordinationibus domus domini Regis factat et ordinate dominos Reges
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey dArago … e de Cerdaña
pream.: Vehent que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis de nostra casa reyals hauer salaris … sens atorgament nostre o de mesuccehidor
tit.: Offici De Mayordoms
text: declarat no es atrobat neguns temps si al cap no se alegre de sanitat … [ cxxxvi] … E encara tots altres licencies concessions .o. Jndultes duradors per vn any .o. mes
Note Es tracta de les Additiones suis ordinationibus domini Regis facte et ordinate per dominos reges, però sembla que només conté les del rei Pere; al f. cxxxvr una genealogia dels reis d'Aragó des d'Alfons el Cast fins a Felip II; indica els anys de regnat de cadascun, només fins a Ferran II. Al verso del darrer foli hi ha una taula amb indicació de la gradació de parentius en llatí
ID no. of Witness 8 cnum 8074
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 (BITECA manid 2488)
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 208va-260vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Note conjunt d'ordinacions que detallem una per una
ID no. of Witness 9 cnum 4232
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5550 (BITECA manid 2493)
Copied 1601 - 1700 (Schena)
Location in witness ff. 54v-167 i 235v-240
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 54v] Ordinatio sobre lo dret de segell dela scriuania del señor Rey
pream.: A xxxj del mes de octubre del any dela nativitat de nostre señor Mil trecents Vuytante presents en Bernat de Bonastare prothonotari francescs palicer sriua frare anthoni de siges loctinent de capella maior Barthomeu oliuer … fo publicada la ordinatio de ius scrita enlo palau menor del dit señor Rey dela Ciutat de Barcelona
dispositio: Com la scriuania del señor rey sia encarragade tant de quitacions … [ 240] … eno en altra manera prestats tots actes per ells faedors sien nulles. Plau al señor Rey
Note conjunt de disposicions que abasten des del 1380 fins al regnat de Carles I d'Espanya en català, llatí i castellà; la darrera disposició amb text en català s'acaba al f. 240. En resum, la distribució dels textos és la següent (si no s'indica cosa en contrari, són en català): ff. 54v-58 “Ordinatio sobre lo dret de segell dela scriuania del señor Rey ” i f. 58 “dela restituçio quel señor Rey feu anguillem oliuer de son loch en offici de secretari” de 1380; f. 58v “Dels peticioners e dels verguers” de 1381; ff. 58v-59v “Dels capellans que sien vij” de 1382; ff. 60-62 de “Pragmatica quel señor Rey don Joan stant duch (…) sobra la p\rio/ritat dels officis de sa casa” en llatí i català de 1384; ff. 62-63 “Pragmatica e confirmacio daquella sobre la prioritat dels scriuans de manament ede registre e per conseguent de tots officials dela casa dell señor Rey” amb el text en llatí de 1384; ff. 63-67v “Ordinatio feta per lo senor Rey en marti sobre los scriuans de manement volent que sien xviij en nombre eno mes” sense any; ff, 67v-69 “ordinatio super manulentis” text en llatí de 1406, del rei Martí, en llatí; ff. 69-73 “Declaracio donada perlo señor Rey en lo fet dels scriuans qui son trobats en llurs cases y no seguexen” de 1408, del rei Martí; ff. 73-96 “Salaria exhigenta pro jure sigilli” s.a. i sense especificació de qui la promulga, en llatí i català (relació de sous); ff. 96v-97v “Pragmatica adauersus eos qui non curat extra here seu recipere gratias remissiones et alias scripturas vt ius sigillo non soluant”de 1352, del rei Pere, en llatí; ff. 97v-98 “Licentio concessar Regijs scribis se muiçem congregandi pro negotijs eorum et capitula et ordinationes faciendi pro eorum officio” del rei Martí de 1397 en llatí; ff. 98-99 “Scriptorum Regiorum licentia congregandi et priores eligendi” del rei Ferran de 1412, en llatí; ff. 99-159 disposicions del rei Alfons datades el partir de 1426, la major part en llatí, llevat de les dels ff. 115r-v “Pro Regia scribania sigilli exactione et taxatione” i f. 116 “Pro eadem” ambdues de 1449 amb la rúbrica en llatí i el text en català i les tres ordinacions dels ff. 122-124 “Super eodem”, “Super recuperatione Juris sigili” i “Super eodem” de 1446, que són en català malgrat que la rúbrica sigui en llatí; les dels ff. 127-128 en català i llatí, les dels ff. 129r-v, 130r-v 135r-v que són en català; ff. 135v-137 en llatí i català; ff. 127-138v, 138v-139, ff. 144-145, 146v-149 i ff. 149v-150v en català i des del f. 150v fins al f. 159 en llatí del mateix regnat; als ff. 159-165v diverses disposicions, la primera de 1372, del rei Pere; als ff. 165v-167 “Stil quis serua enla cort del señor Rey enlas transportations dels officials dela ploma latina se fan enla manera seguent ço es” en català; als ff. 167-169 “Pragmatica in fauoren Regia escribaniae” de 1459 del rei Joan en llatí, i també són en llatí les disposicions d'aquest regnat que arriben fins al f. 181; als ff. 181v-201, textos del rei Ferran en llatí i castellà; als ff. 201-235 disposicions de Don Carlos en castellà, llatí i català; als ff. 235v-240 disposicions que comencen: “De dret de segell eque nos pusque alienar. Jacme primer enla Cort de Tarragona” amb les confirmacions d'Alfons II en la cort de Montsó, de la reina Maria en la cort de Barcelona i del rei Martí en cort de Barcelona (de la qual se'n transcriuen tres capítols”; als ff. 240-245 disposicions en llatí; als ff. 245v-251v textos en llatí de la reina Juana i de Don Carlos; als ff. 252-260 en castellà de Don Carlos; als ff. 260-266 en llatí de Don Carlos; i de Felipe II als ff. 266v-268 en llatí i ff. 268v-269v en castellà Carles I
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02