Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1383
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/921 | Antic 921 | Antic L. 2
Title of volume Aristóteles. los secretos de los secretos; Censolis, Juego de Axedrez; Jafuda, Dichos de filosofos; Jaime I Libro de doctrinas. En lemosín ( al teixell)
Copied Jacobus, 1385-07-13

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 108 (= 3 + I + 1-101 + 3) (Avenoza)
Collation 118 28 320 4-512 67
Page Layout 2 columnes
37 línies (f. 2ra)
Size pàgina 386 × 272 mm (f. 2; 275 mm ample a la resta)
caixa 281 × 200 mm
columna 281 × 89 mm (f. 2ra)
Hand gòtica cursiva dels volts del 1400
Watermark corn de caça (al f. 101) (Piccard VII, 252, 287, 291 doc. ca. 1386-97)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració lila
Other features Justificació: a punta seca, els renglons es guien pel verjurat del paper (cos del volum)
Justificació: a mina de plom amb la primera línia escrita (taula, al foli de guardes, per una mà més moderna)
Perforacions: sense perforacions visibles, probablement desaparegudes quan es va relligar el volum
Reclams: en posició horitzontal al marge inferior dret; per l'estat del cosit no són segures les estructures proposades per als quaderns II-III i tampoc queda clara la del darrer plec
Condition els ff. 44 i 101v són en blanc; els tres folis de guardes preliminars i els tres finals són de paper modern
Binding pasta valenciana del s. XIX, amb ferros daurats
Associated Texts Conté texid 10969 Desconegut, Prediccions astronòmiques per als anys 1290 a 1295 català
References (most recent first) Descrit per: Bataller Català (2018), Jaume de Cèssulis: Libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs 52-9
Descrit per: Bataller Català (2007), “Una traducció cancelleresca: el Libre de ls costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs de Jaume de Cèssulis”, Actes del tretzè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes (Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003)
Facsímil: Microfilm i reproduccions parcials del ms. 921 de la BNM. Joc d'escacs (1990)
Tractat a: Miquel i Planas (1911-14), “El jòc d'Escacs en la literatura catalana”, Bibliofília
Tractat a: Tourtoulon (1872), “Prédictions astronomiques pour les années 1290 a 1295”, Revue des Langues Romanes
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Tractat a: Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 147
Descrit per: Beltran i Pepió (2002), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Tractat a: Taylor (1997), “Un texto breve catalán sobre cortesía: texto y edición”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:520
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 3:52-3
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 17-9
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 49 i 160
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 81-3 , n. VI
Note La taula fou transcrita per una mà del s. XIX; manuscrit en curs d'estudi.
Subject Manuscrit datat
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000010324&page=1 vist 2014-07-17

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1257
Location in volume ff. 1ra-27vb (Riera)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1848
Pseudo-Aristòtil. Secret dels secrets
Language català
Date traduït 1201 - 1300
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1ra] D5Eus tot poderos guart nostre Rey que es gloria dels Creents e conferm lo seu regisme … [ 1rb] … ell trames la sua epistola a aristotil sots aquesta forma
rubr.: [ 1rb] Del prolech aloar de aristotil
text: N4noble [sic] maestre rector de justicia yo signjfich e manifest ala tua sciencia … [ 27vb] … Si uols esser de sobiran paratge sies sauj com aquell qujs treballa en apendre saujea bastex corona asi ci a sos murs
References (most recent first) Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 69-80
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10731
Location in volume ff. 27vb-28ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11055
Desconegut. Epístola de la mare d'Alexandre a Aristòtil
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27vb] Aquesta es la Resposta que envja la mare dalexandre ha aristotil quant hac legida la carta que aristotil hauja tramesa et mana scriure altra Carta a ell et dix axi la carta
text: L4Egi la tua carta sauj e mostrador de tot be e aguissat ala bona uentura en aquest segle e en laltre … [ 28ra] … donchs sauj gradesch adeu ton bon castiguament e ton bon acordament e ta bona amistat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9591
Location in volume ff. 28ra-29rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1771
Desconegut. Bíblia AT: Proverbis
Language català
Date traduït 1351 [?] - 1385 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28ra] Paraules de salamo les quals feu metre lo senyor en aquest libre
text: P4araules de salamo fill de dauit de Rey quj fo de israel a saber sapiencia e disciplina … [ 29rb] … e no tembras temor soptosa ni poder de mals homens que vjnguen sobre tu per ço cor nostre senyor sera ab tu e guardara ton cors que no sies pres
Associated Texts passatge considerat tradicionalment com una part de texid 1604 Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem
References (most recent first) Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 157-62
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9748
Location in volume f. 29rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1133
Desconegut. Ensenyaments d'un savi al seu deixeble
Language català
Date escrit 1375 [?] - 1385 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29rb] Aquestes son los ensenyaments que dona .j. sauj a .j. seu dexeble qui staua ab .j. Rey de justicia et era molt son priuat et castigalo axj
text: [ 29va] C4ouente la primera cosa que sies be entes e que auis deus et retenjdor de ço que hom te dira … [ 29vb] … ab aquestes coses pot hom acabar ço que uol
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9749
Location in volume ff. 29vb-30vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4597
Desconegut. Textos sobre matèria d'ensenyament
Language català
Date escrit 1375 [?] - 1385 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29vb] Açi pot hom entendre e Conexer les ores del any quant pugen nj baxen
text: A4ço es començament de saber hom los temps e els mesos e les hores quant pugen nj abaxen nj quant se concorda lo dia ab la njt … [ 30vb] … E en los ij. dies la viija part de .ja. hora e en j. dia la settena part de .j. hora
colofó: ffinito libro Referamus gratias christo
datatio: Anno dominj Millessimo ccco lxxxvo
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1205
Location in volume f. 31ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1810
Desconegut. Deu manaments de la llei
Language català
Date escrit 1385 ad quem
Title(s) in witness Los x manaments de la lig
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31ra] A4quests son los x manaments dela lig los quals tot crestia e tota crestiana deu saber e obseruar e si nou fa al regne de deu no pot venjr
text: lo primer manament es dela lig que negun hom no deu aorar mes sino .j. deu … [ 31rb] … no cobijaras la muler de ton proisme ne nenguna cosa que dell sia
epíleg: Quj aquests /x/ manaments obseruara parais per tots temps guanyat aura
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 68
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 846
Location in volume ff. 31va-43va
ff. 31va-40rb (Riera)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1604
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre de la saviesa
Language català
Date escrit 1295 ad quem
Title(s) in witness libre de doctrina, f. 32ra
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31va] Aci comença lo prolech del libre de doctrina e diu
prol.: D4edi cor meum ut a[u]tem prudentia … [ 31vb] … e daquells qujls uolran entendre
tit.: Altre prolech
prol.: D4ues coses son en aquest mon per que hom pot vjure honradament … [ 32ra] … per ço metem nos nom a aquest libre de doctrina
rubr.: Aci comença lo libre de doctrina
text: L3os philosofs son entesos saujs e dels apren[en] [aquestes dues darreres lletres estan ratllades] ne hom tota sapiencia … [ 43va] … que nol ages a pregar que cal com sia ton enemjch
colofó: ffinito libro referamus gracias christo AMEN Deo gracias
References (most recent first) Ed. parcial a: Tourtoulon (1872), “Prédictions astronomiques pour les années 1290 a 1295”, Revue des Langues Romanes
Editat a: Solà-Solé (1977), El Llibre de doctrina del Rei Jaume d'Aragó
Editat a: Jaume I et al. (1946), Libre de saviesa del rey don Jaime I
Tractat a: Kasten (1934), “Several observations concerning Lo libre de saviesa attributed to James I of Aragon”, Hispanic Review 70-3
Editat a: Llabrés i Quintana (1908), Libre de Saviesa del Rey En Jacme I D'Aragó. Primera edició feta estampar ab un Estudi preliminar per En G. LL.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9750
Location in volume ff. 40ra-42rb (Riera)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4191
Desconegut. Proverbis
Language català
Date compilat 1351 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40ra] Eixjmple de Socrates
text: T4ot hom obedient es de solaç tot hom desobedient es esquju e no aura en ell solaç … [ 42rb] … e pregual de bon cor que ell ten vulla bastar mentre sies el mon axi com ho pot fer amen
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9751
Location in volume ff. 42rb-43va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4598
Desconegut. Recull de proverbis, màximes i sentències
Language català
Date escrit 1375 [?] - 1385 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 42rb] Atots los fels de jhesu christ per los spanys [?] escampats dels lochs e deles terres longuament e amplament als quals aquestes letres peruendran … [ 43va] … que nol ages a pregar que cal com sia ton enemjch
colofó: ffinito libro referamus gracias christo AMEN Deo gracias
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 582
Location in volume ff. 45ra-82va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1451
Jacobus de Cessulis. Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles
Language català
Date traduït 1350 - 1385 ad quem
Title(s) in witness Traduccion lemosina del latin de Fr. Jacobo de Cesolis, al marge superior del foli, de lletra dels ss. XVI-XVII
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45ra] Comença lo prolech enlo libre sobre el joch dels escachs deles costumes e oficis dels nobles
pref.: P5Er prechs de molts frares de nostre orde e de diuerses seglas … o rahons per que fon trobat aquest joch del escachs
rubr.: Comença lo libre quj es jntitulat deles costumes e oficis dels nobles sobrel joch dels escachs // Lo capitol primer sots qual Rey aquest joch es atrobat
text: [ 45rb] E3ntre tots los mals senyals quj son en lom … [ 82rb] … E per aço adeu tot poderos sia honor e gloria en los segles dels segles. Amen
colofó: [ 82va] Amen. Amen. Amen. ffinito libro referamus gracias christo. Aci sacaba lo libre quj jntitulat dels costumes dels oficis dels nobles sobre lo joch dels escachs. Deo gracias
Note al marge superior del f. 45, fora de la caixa, hi ha una nota afegida posteriorment: “Traduccion lemosina del latin de Fr. Jacobo de Cesolis”, escrita per una mà dels ss. XVI-XVII
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 541
Location in volume ff. 83ra-98rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1421
Jafudà Bonsenyor. Paraules de savis i de filòsofs
Language català
Date escrit 1291 - 1298
Incipits & explicits in MS prol. tr.: [ 83ra] C3om lo molt alt e molt noble e poderos senyor en jacme … [ 83rb] … humjlment axi com se pertany tornar les dites paraules de arabich en romanç axi com dauayl es contengut en aquests Capitols
índex: De tembre deu … [ 84ra] … De diuerses maneres
text: E3n aquest segle son senyors los franchs … [ 98rb] … Quj no pot gran mal sostenjr no pot agran honor venjr
colofó: ffinito libro referamus gratias christo
colofó: Iste liber fuit perfectus die jouis decima tertia die julij annj Octuagessimj quinti. Jacobus uocatur quis escripsit benedicatur. Amen. Deo gratias
References (most recent first) Bonsenyor et al. (1889), Sentències Morals, per Jafudà, juheu de Barcelona (segle XIII). Trasllat del Còdex L.2 de la Biblioteca Nacional de Madrid , n. (ed. aquest ms.)
Note de la mateixa mà que va escriure el títol al f. 45, es llegeix al marge: “Jafuda Iudio de Barcelona hijo de Mastonch”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 563
Location in volume ff. 98va-101ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1436
Pseudo-Bernardus Claravallensis. Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar
Language català
Date traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Title(s) in witness Translat de una letra per monsenyer sant Bernat tramesa an Ramon de Castell Ambros caualler de Lombardia sobre lo regiment de sa casa e de la cosa familiar
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98va] T3ranslat de vna letra per Mon senyer sent bernat tramesa an Ramon de castell ambros. Caualler de lombardia sobre lo regiment de sa casa e dela cosa famjliar la qual letra es estada trelladada de lati en romanç
text: Al gracios e benauenturat Caualler en Ramon senyor de Castell ambros yo bernat deduit en vellea saluts … [ 101ra] … E ella viura trista e malastruga e ab dolor la qual dolor li durara tots temps per omnja secula seculorum amen
colofó: ffinida es la letra tramessa per sent bernat sobre la manera de gouernar la cosa famjliar. Amen
References (most recent first) Solà-Solé (1986), “Las versiones castellanas y catalanas de la “Epistola de gubernatione rei familiaris” atribuída a San Bernardo”, Diakonia. Studies in Honor of Robert T. Meyer 273-77
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16