Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1378
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 77 | Antic 21-2-23 | Antic 2-2-23
Title of volume Ginebreda | traduccion | Catalana | del | Boecio | de | consolat[ione] ( al teixell del llom, a ploma sobre el pergamí)
Copied Copista anònim dels Boecis [?] (en tot cas, són mans molt properes), 1431 - 1460 (J. Riera)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 126 (= IV + [i]-cxviii + 1 + III)
Collation 16/8 2-616 78/1-6t1 810
Page Layout 2 columnes
25 línies (f. viira)
25/28 línies (varien un xic al llarg del volum)
Size pàgina 275 × 210 mm (f. vii)
caixa 170 × 145 mm
columna 170 × 65 mm (f. viira)
Hand gòtica cursiva amb influència de la bastarda, mateixa mà que el Boeci d'Avinyó
Watermark carro de dues rodes (al cos del volum) (semblant a Briquet 3540, Itàlia: 1462-90, idèntic al del ms. d'Avinyó de Boeci, al de la RAH 9/1117, BUV 209 i als mss. Bdc 285, 2008 i 1804)
columna custòdia (als fulls de guarda)
Pictorial elements Caplletres: les dels ff. i, ii i xiivb són bipartides, en tinta blava i vermella i tenen una delicada decoració a ploma afiligranada, en color de contrast i en lila, que s'estén pels marges; la resta d'inicials, més petites, són en blau o vermell amb decoració senzilla en el color de contrast
Altres: epígrafs en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color algunes majúscules safranades
Altres: al marge superior és visible de vegades una capçalera que indica la part, de mà posterior (s. XVI probablement), tallada pel relligador
Other features Justificació: a tinta molt fluixa, que sovint no es veu, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: només són visibles quatre perforacions rodones als marges externs, prop del tall
Reclams: en posició horitzontal, centrats, decorats amb tocs de groc
Condition els fulls de guarda i els darrers dos folis són en blanc; les guardes anteriors i posteriors són de paper més modern, segurament contemporani de la relligadura actual. Manquen dos folis a l'inici del primer quadern, tot i que no s'ha perdut text; al quadern setè manca un foli, el setè de la segona part, del qual ha romàs un taló, però tampoc sembla que hi manqui text. Volum amb taques d'humitat i de brutícia i forats de bibliòfags que no afecten la lectura. Té una foliació antiga, a ploma, del s. XVI, en xifres romanes que no es veu als dos primers folis
Binding pergamí sobre cartó, del s. XIX, despresa; a l'interior del llom s'han trobat sis folis plegats, escrits a dues columnes en castellà, del Diario de Barcelona, datats en juny de 1806 i que esmenten coses perdudes i donen prediccions astronòmiques per l'endemà
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de santa Caterina [?]
Associated persons El va veure malgrat que creia que era un ms. del s. XIV, podria tractar-se de l'exemplar que va veure al Convent de Santa Caterina de Barcelona Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Compari's amb manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Mateixa filigrana manid 2775 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Reg. 1265. Barcelona:, 1378 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem.
manid 1775 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
Mateixa filigrana manid 1455 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1455 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
Mateixa filigrana manid 1910 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1910 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
Mateixa filigrana manid 1406 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1406 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Mateixa filigrana manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Compari's amb manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 1604 MS: València: Catedral, Ms. 146. 1301-05 - 1341. Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21.
Compari's amb manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
Mateixa filigrana manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
References (most recent first) Facsímil: Boeci (2006), Reproducció parcial del ms. BUB 77. Boeci, Consolació de la filosofia (inclosos els ff. del Diario de Barcelona)
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Puig i Ferreté et al. (1998), Índex codicològic del “Viage literario” de Jaume Villanueva 40 , n. 122
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (1984), “Sobre la difusió hispànica de la Consolació de Boeci”, El Crotalón 318-9 , n. D1 (primera variant)
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:88-9
Tractat a: Boeci et al. (1873), Libre de consolació de Philosophia lo qual féu en latí lo gloriós doctor Boeci, transladat en romanç catalanesch, estampat novament ab la Moral consideracio contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta x-xiii (ed. aquest Ms.)
Descrit per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:204-6 i nota 129
Note té algunes anotacions marginals en llatí i català; algunes d'elles, molt breus, són afegits del copista al marge i d'altres, més o menys extenses, que s'inicien amb un calderó, són anotacions sobre el text i podrien ésser notes de lectura; a diversos indrets es veuen mans assenyalant passatges del text.

Al catàleg se suggereix que el volum podria haver estat copiat a 'inicis del s. XV, mentre que Jaume Riera proposava datar-lo a mitjans del segle XV, datació que s'acosta més a la de la filigrana.

Damunt del darrer foli de guardes preliminar hi ha enganxat un full antic amb una nota sobre Ginebreda i la seva relació amb el convent de Predicadors de Santa Caterina de Barcelona, cosa que donaria suport a la hipòtesi que proposa aquest convent com a antic dipòsit del manuscrit; de fet, al tall, en negre, es veu el núm. “129”, que tal vegada podria ésser el que li corresponia en aquella biblioteca
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067021.html fiigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 535
Location in volume ff. ira-cxviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1418
Anicius Manlius Severinus Boethius. De consolació de filosofia
Language català
Date traduït 1390 ca.
Title(s) in witness Boeci de consolacio, f. ii
Incipits & explicits in MS dedic.: [ ira] M5Olt alt e poderos e carament amable senyor Jnfant en Jacme de Malorcha yo seruidor vostre … [ iva] … e finalment si mateix ab clara conexença
rubr.: [ ii] Açi comença lo prolech del libre appellat boeçi de consolacio … per ffrara Anthonj Genebreda dela orda dels ffrares preycadors
prol.: P6Er ço que lo libre seguent lo qual feu lo glorios doctor Boeçi … [ ivvb] … E lo prjmer libre es partit en .vij. metres e .vj. proses
índex: [ vra] E2N lo primer metre tracta sots quja forma … [ xiirb] … per segujr son proposit En cartes cxiij
tit.: [ xiiva] En aquest primer metre … e quj he fets molts libres etc.
text: [ xiivb] I4O las quj solia esser en gran e studi … [ cxviiva] … al qual sie donada lahor honor e gloria per tots temps Jn secula seculorum. Amen
Associated Persons Dedicatari: Jaume IV el Pretendent, Infant de Mallorca ( (inclou una dedicatòria anònima))
References (most recent first) Coll (1949), “Tres escritores dominicos gerundenses del siglo XIV en lengua vernácula: fr. Arnaldo Simó, fr. Antonio Ginebreda y fr. Juan Romeu”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-02-02