Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1367
Authors Col·lectiu
Titles Cançoner de Mayans
Cançoner de la Biblioteca Universitària de València
Cançoner U
Date / Place compilat 1474 ad quem
Language català
Text Type: Col. poètica
Associated Persons Compilador: Desconegut
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 458
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 1 + 1-140v
Title(s) Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] TAULA. DE LES OBRES que son en lo present Libre
índex: Lo rahonament de thelamo e de vlixes sobre les armes de Achiles en cartes .i. … [ 1v prel.] … La vida dela sacratissima verge marja mare de deu senyora nostra en rjms en cartes Cxxx
rubr.: [ 1] O3BRES : DE MOSSEN CORELLA
rubr.: Rahonament de Thelamo e de vlixes en lo setge de troya dauant agameno apres mort Achilles sobre Les sues armes
text: M4ORT lo gran fill de tetis pestilençia terrible dels Troyans … [ 140v] … La fama vos creix / sens be que resona | Dun altre terençi / nous loha la gent
References Ferrando (1981), “Unes poesies valencianes del 1543 sobre el tema de la malmonjada”, Revista Valenciana de Filologia 398-402
Note després del f. 140v, al quadern final es copien dos poemes en castellà i un en català amb lletra del s. XVI: “De una monja coblas” (f. 143 fol. antiga, f. 141 fol. moderna. Inc. “Ya no basta sufrimiento” Expl. “y sin salida. 1543”); “A ruego pedimento y importunación de una noble magnífica sabia y hermosa religiosa, Diego Vallés, notario valenciano, compone e inventa e ordena las siguientes contrahechas a las del chiste, coplas o no sé que de la monja” (f. 144 fol. antiga, f. 142r-v fol. moderna. Inc. “El tanto merecimiento” Expl. “sin medida. Fin”); “Una gentil dama valenciana demana a un affectat criat li volgués donar trellat del chiste de la monja e trellat del contrafet per aquell en la mateixa lengua e natural lo manat respon ab les cobles, metre e versos següents” (ff. 144v-145 fol. antiga; ff. 142v-143 fol. moderna. Inc. “Si a la yra real y a la força de amor” Expl. “si·m feu saber de mi siau servida”) i amb lletra del s. XVII una oració i un fragment d'un tractat (Liber secundus de anima), tots dos en prosa llatina (ff. 145-148v fol. antiga)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-13