Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1342
Authors Desconegut
Titles Vita et transitus S. Hieronymi collectae
Vida i trànsit de Sant Jeroni
Date / Place traduït 1492 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Texts extret de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 8-9 , n. 8
Note hi havia un exemplar en poder de la biblioteca de la reina Maria, titulat “Interpretatio del nom de Sent Hieronim”, que començava “Interpretacio de aquest nom Geronim”, i el text “Geronim es dit de Gerart” i acabava “sotsmeter aquells a determjnacio e correccio de sancta mare Esgleya humilment e ab deguda reuerençia”, i hi seguien dos fulls amb d'altres obres
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 433
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/8267 (BITECA manid 1307)
Copied Vall d'Hebron: 1401 - 1450 (Beltran)
1431 - 1460 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. i-cvv
Title(s) Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ i] Enterpretacio de sent Jeronjm .iiij … [ iiiv] … Capitols deles gracies fetes a deu dela fi del libre
rubr.: [ iiij] Enterpretacio de sent Jeronjm
text: I3eronjm es dit de jerar que vol dir sant … [ cvv] … E les coses mal espostes sien atribujdes ala sua ignorancia e groseria
ID no. of Witness 2 cnum 431
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2468 (BITECA manid 1305)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1492
Location in witness ff. 2 prel.-3v prel. + [ii]-lxxixv
Title(s) Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 2 prel.] Taula per trobar enlo present libre cascun capitol a quantes cartes es
índex: Interpretacio del nom de ieronim .a cartes .ij. … [ 3v prel.] … Capitol de gracies .a .clij.
rubr.: [ [ii]] L3A vida e transit del glorios sant Jeronim doctor e illuminador de santa mare esglesia
rubr.: Interpretacio del nom ieronim
text: I11Eronim es dit de ierar. que vol dir sant … [ lxxixv] … lo qual hauia plantat e nodrit diligentment enlo camp dela santa fe catholica
ID no. of Witness 3 cnum 432
City, library, collection & call number Stuttgart: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Inc. qt. 8653 b (BITECA manid 1306)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493
Location in witness ff. 1-6
Title(s) Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem
La vida e transit del glorios sant iheronim doctor:e illuminador de sancta mare sglesia, f. 1
Incipit & Explicits rubr.: La vida e transit del glorios sant iheronim doctor:e illuminador de sancta mare sglesia
tit.: Jnterpretacio del nom iheronim. Capitol primer
text: I11Heronim es dit de ierar: que vol dir sanct e enemus quevol dir bosch quasi sanct bosch … [ 1v] … Sanct iheronim encara ha iutiat: o examinat los parlaments e les paraules axi les sues con les dels altres. ço es les paraulese veres dels altres confirmant: e condemnant lese falses: e exponent les duptoses.
tit.: Comensa la vida del glorios pare sanct iheronim. Ca. ij.
text: [l]5I noble baro sant iheronim fon fill de eusebi qui staua enlo castell de estrido: lo qual es enles affinitats de dalmacia e de pannonie e aqui ell nasque … [ 6] … Lo dit benauentura. sant iheronim trespassa gloriosament de aquesta vida en lany .cccc. apres la natiuitat de nostre senyor deu iesu crist al qual ab lo pare e sant spirit vn deu sia donada benedectio gloria e honor ara e per tostemps e enlos setgles dels setges sens si. Amen
colofó: [ 6] Acabada es la vida del glorios sant iheronim segons lo flos sanctorum
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02