Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1341
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 80 | Antic 21-2-22
Title of volume [llibre] de Conssell ( a tinta a l’anglesa al llom)
Eximene[z] | Libre del consell ( a tinta, en una etiqueta de paper enganxada al teixell)
Copied 1491 - 1510 (A. Fàbrega)
1401 - 1500 (P. Bohigas)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-5 + xi-ciii + I
ff.: II + 1-100 + I (moderna a llapis)
Collation 11/4 2-312 414 58 614 712 810 9t7/6
Page Layout 2 columnes
22 línies (7)
Size pàgina 275 × 204 mm (7) (Avenoza)
caixa 156 × 126 mm
columna 156 × 56 mm
Hand humanística cursiva (De Puig)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (a la primera obra, ff. 1-44 (foliació moderna)) (semblant a Valls i Subirà, II, no 205, Barcelona: 1425)
flor clavell (a la segona i tercera obra, ff. 49, 51 i 66-82 (foliació moderna)) (semblant a Briquet 6655, Palerm:1462, var. Pisa: 1464-1469)
altres compàs (als ff. 48, 52-65 i 89-final (foliació moderna)) (semblant a Briquet 3763, doc. Nàpols: 1453, var. Venècia: 1445, Admont: 1455, Messina: 1459)
creu dins d’un òval amb les lletres “PB” al peu (als folis de guarda)
Pictorial elements Caplletres: en vermell, als ff. 6 i 52 amb decoració a ploma
Calderons en vermell, només a la taula
Tocs de color tocs de groc a la taula
Altres: epígrafs en vermell
Other features Justificació: a punta seca amb línies de guia per als renglons, tipus Dérolez 43
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: horitzontals, centrats (quaderns 2-4) o cap a la dreta (6-7), sovint dins una filactèria
Condition volum tacat per la humitat i amb alguns forats de corcs que no afecten el text. Són en blanc les guardes i els ff. 39, 46v-51v, 84-87v (la segona part del cinquè quadern és en blanc, aquest quadern va sense signatura). Foliació antiga en xifres romanes, que no compta els folis preliminars, amb errades: repeteix els ff. xi i xxi; el xiv va foliat xv, el lvii foliat lxvii -corregit després-; i manquen xiv, xviii i xxiv. Seguim una segona foliació, moderna, en xifres aràbigues, feta a llapis
Binding pergamí flexible, del s. XVIII. Els folis de guardes són de paper posterior
Previous owners (oldest first) Antoni del Codony Menor, mercader 1625 (firma al f. II de guardes)
Barcelona: Convent de santa Caterina (Villanueva, Viaje, XVIII, 176-200)
Associated persons el va veure al convent de Santa Caterina de Barcelona Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 269-74 , n. 39
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:92-4 , n. 80
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 67 , n. 142
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:176-7
Note algunes anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 879
Location in volume ff. 1-3v + 6ra-38vb (fol. mod.)
ff. xi-xxxxiii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1634
Albertanus Brixiensis. De providència sobre consell
Language català
Date traduït 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Taula dela present obra en la qual son mencionats tots los capitols de aquella segons que per orde se segueixen en aquella hauent .iiij. libres los dos tractant de prouidencia sobre consell laltra la art de ben morir laltre la confessio de maestre ffrancesch eximenis
índex: Capitol primer quina cosa es consell … [ 3v] … Capitol com lo consell se presta per aportar alguna cosa a ssa deguda ffi en cartes .xxxxij.
rubr.: [ 6ra] Tractat fet de prouidencia sobre consell la materia del qual es de aquells bons e mals administradors e regidors de coses publiques … Assi que la virtut entre aquells sia mes prospera
prol.: P14er tant Com lauors la cosa pu-blica [f. 6rb] es benauenturadament ordenada … [ 6va] … en cascun punt distretament e clara
rubr.: Capitol quina cosa es consell
text: E4N lo primer punt direm quina cosa es consell … [ 38vb] … Al qual deu e sobiran senyor nostre jhesucrist sia donada honor e gloria e laor per tota creatura creada per infinita seculorum secula. Amen. DEO GRACIAS
References (most recent first) Tractat a: Latini et al. (1971), Llibre del tresor. Versió catalana de Guillem de Copons
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1768
Location in volume ff. 3v + 40ra-46rb (fol. mod.)
ff. xxxxv-l (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2430
Brunetto Latini. Li Livres dou tresor (II.62, 84-5, 104 i 107)
Language català
Date traduït 1301 - 1490 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Vna petita obra que tracta per recobrar e hauer lo exercisci de moderacio. En cartes .xxxxiiij.
índex: Capitol primer de consell en si corregit … Capitol quant hom pot o deu mudar son consell en cartes .L.
rubr.: [ 40ra] Una petita obra la qual es stada feta per recobrar e hauer lo exercici de moderacio a ffi quela virtut sia pus prospera entre los exercidors de tals actes
tit.: Capitol primer de consell en si corregit
text: [t]4Ot [sic] abans que digues mot guarda en ton cor tu qui est ne que uols parlar … [ 46rb] … Diu lo saui que mal es lo consell qui mudar nos pot. DEO GRACIAS
References (most recent first) Wittlin (1988), “Una traducció catalana parcial del Tresor de Brunetto Latini conservada a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona”, Miscel·lània Joan Gili 626
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 491
Location in volume ff. 4r-v + 52ra-83vb (fol. mod.)
ff. lvi-lxxxvii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2253
Desconegut. Art de bé morir
Language català
Date traduït 1301 - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Vna bella obra appellada la art de ben morir
índex: Capitol primer deles temptacions e batalles que han los passats e dels remeys de aquells en cartes .lvij … [ 4v] … Capitol derrer qui tracta dela recomendacio ques deu ffer prop del spirar del malalt per alguns dels acistents En cartes .Lxxxvij.
rubr.: [ 52ra] Comença lo tractat dela art de ben morir. Empero deuse auisar lo quil legira al malalt que nol lige tot ensemps … enla necessitat o disposicio del malalt
prol.: P12Er testimoni de la sancta scriptura hoc eper eximplis e praticha appar que molt es vtil e necessari … [ 52va] … qui lauors per algun altre alli present se diguen
rubr.: Capitol primer deles tempta-cions [f. 52vb] e batalles que han los passats e dels remeys de aquells
text: [ 52vb] U2Na de les grans e pus fortes temptacions e empaigs contra lo ben morir … [ 83vb] … ab los quals stigue e abite per infinita seculorum secula. Amen. DEO GRACIAS
References (most recent first) Adeva Martín (1984), “Los Artes de bien morir en España antes del Maestro Venegas”, Revista de Teología del País Vasco 408
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 36
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 654
Location in volume ff. 4v + 88ra-100vb (fol. mod.)
ff. xcii-ciiii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2432
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (Confessional) (capítols 322-329: Confesional)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] La confecio la qual fonch ordenada per lo reuerent maestre francesch eximenis
índex: Capitol primer En cartes .xCiij … [ 5r] … Capitol dels peccats contra lo sant sperit En cartes .ciiij
rubr.: [ 88ra] Vna molt bella confessio feta per lo molt reuerent maestre ffrancesch eximenicz [sic] fare [sic] dela orda dels ffrares menors
text: R5Equer donchs sertament la vera confessio que sia dolorosa e ligada ab molt desplaer del mal fet … [ 100vb] … qui tanta de gracia ta feta qui ta reconsiliat ab si mateix E guardet dequi auant al mils que puxes. DEO GRACIAS
References (most recent first) Latini et al. (1971), Llibre del tresor. Versió catalana de Guillem de Copons 18 n. 11
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04