Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1329
Authors Miquel Peres
Titles Vida de la sacratíssima Verge Maria
Incipit & Explicits rubr.: Escriu Miquel Péreç a la senyora na Monpalaua d'Escrivà, muller de mossén Johan Escrivà, mestre racional del Regne de València.
dedic.: Molt magnífica i virtuosa senyora. Tan plena tinch la casa de la memòria de les grans obligacions que tinc al senyor mestre racional … perquè só cert que serà hun delitós verger per hon vostra mercé sovint pasejarà la sua devota pensa
tit.: Invocacio a la sacratíssima verge Maria en lo principi de la obra
invoc.: A vós, font de pietat e clemència … les mercaderies de vostres lahors glorioses los richs tresors de la eterna glòria
tit.: Comença la vida de la sacratíssima verge Maria ordenada per en Miquel Péreç, e primerament de la Puríssima e Inmaculada Concepció. Capítol. 1
text: Per cobrar lo món, que l'enemich de natura humana se havia ocupat per occasió de la primera culpa … hon la trobarem agenollada que havia donat l'ànima en les mans de la reyna de parahís en qui tan gran devoció havia tenguda. Deo gracias.
Date / Place escrit 1450 - 1494-07
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Monpalaua d' Escrivà (Floruit València 1494)
References (most recent first) Tractat en: Peres et al. (2015), La vida de la sacratíssima Verge Maria de Miquel Peres (1494) 21-27
Tractat en: Juan-Mompó (2013), “Els miracles marians en la Vida de la sacratíssima Verge Maria de Miquel Peres”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 66 = Miscel·lània Albert Hauf, 5
Note A l'abecedarium B d'Hernando Colón apareix una edició catalana publicada en València al 1522, de la qual no es té cap notícia i que es pensa que mai va existir.
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 415
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/5 (BITECA manid 1292)
Imprint València: Nicholas Spindeler, 1494-07-25
Location in witness ff. 1-126
Title(s) Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07
vida dela sacratissima verge maria ordenada per en Miguel Pereç
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Escriu Miquel pereç ala senyora na monpalaua descriua muller de mossen Johan escriua mestreracional del Regne de Ualencia
prol.: [m]4olt magnifica y uirtuosa senyora tan plena tinch la casa dela memoria de les gran obligations que tinch al senyor mestre racional / que per satisfer a alguna de aquelles he deliberat … [ 2] … A vos donchs virtuosa senyora que adasquesta alta y humil reyna de paradis teniu deuocio grandissima tramet aquesta mia obra. per que so cert que sera hun delitos verger per hon vostra merce souint paseiara la sua deuota pensa
rubr.: Jnuocacio ala sacratissima uerge maria en lo principi dela obra
invoc.: [a]4 Uos font de pietat e clemencia / a vos tresorera deles diuinals gracies / a vos trihumphant reyna de gloria / humilment suplique … [ 2v] … fermant les anchores dela mia sperança en la vostra gran misericordia / quem donara per nolit de les mercaderies de vostres lahors glorioses los richs tresors dela eterna gloria
rubr.: [ 3] Comença la uida dela sacratissima uerge maria ordenada per en Miquel pereç. E primerament dela purissima e inmaculada concepcio. Capitol .i.
text: [p]4Er cobrar lo mon que lenemih [sic] de natura humana se hauia ocupat per occasio de la primera culpa / volgue letern rey deuallar del cel en la terra … [ 124v] … y per que lo marit ni los altres mes auant parlar no la sentiren / entraren dins la deuota capella / hon la trobaren agenollada que hauia donat lanima enles mans dela reyna de parahis en qui tan gran deuocio hauia tenguda | Deo gracias
rubr.: [ 125] Taula dels capitols dela obra dela vida dela gloriosa verge maria
índex: Dela purissima e inmaculada concepcio dela gloriosa verge maria. Capitol .i. … [ 126v] … Com la gloriosa verge maria munta als cels en cors y en anima. Capitol .xxx. | Deo gracias
colofó: A lahor y gloria de nostre senyor deu y dela sua mare sacratissima es esta acabada la present obra de empremtar en la insigne ciutat de Ualencia per Nicolau spindaler Alamany a xxv. del mes de ioliol any Mil .cccc. lxxxxiiij.
ID no. of Witness 2 cnum 416
City, library, collection & call number Desconeguda: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 1293)
Imprint Barcelona: Gilart Preus, 1495-05-05
Johannes Luschner,
Wemdell Rosenhager,
Title(s) Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07
Verger o vida de la sacratissima verge Maria
Incipit & Explicits colofó: A lahor y glòria de N.S. Déu Jesuchirt, y de la sua Mare Sacratíssima és estada acabada de emprentar la present obra en la principalíssima ciutat de Barcelona per mestre Gelart Preus, Joan Luschner y Wendell Rosenhajer alemany, a 5 del mes de maig, any 1495
ID no. of Witness 3 cnum 12580
City, library, collection & call number Los Angeles: Southern Regional Library Facility (SRLF) UCLA, ID 2737626 (BITECA manid 5134)
Imprint València: Joan Jofré, 1506 ? - 1510 ?
Location in witness pp. 1-212
Title(s) Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07
Incipit & Explicits text: [ 5] Comença la vida de la sacratissima Verge Maria ordenada per en Miquell Pereç
Condition acèfal i incomplet
ID no. of Witness 4 cnum 12581
City, library, collection & call number Desconeguda: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 5135)
Imprint València: Diego de Gumiel, 1516
Title(s) Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07
Condition acèfal i incomplet
ID no. of Witness 5 cnum 7531
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh Z-16/113 (BITECA manid 2848)
Imprint Barcelona: Vídua de Carles Amorós (Arronis), 1551-11-09
Location in witness ff. 1-92
Title(s) Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07
Incipit & Explicits colofó: A laor y gloria de nostre senyor deu jesucrist … fonch estampada la present obra en la molt noble y leal ciutat de Barcelona. en casa de la viuda de Carlos Amoros en lany M.D.lj a IX del mes de Novembre
Note colofó tret d'Aguiló
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-02-19