Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1326
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 728 | Antic 49 | Antic 88-4-19
Title of volume Obras de Moçen Corella ( al llom a ploma)
OBRES : DE | MOSSEN | CORELLA ( al f. 1)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 151 (= I + 1 prel. + 1-148 + I)
Collation 16/8 216 36/8 4-916 105/3; el darrer quadern, incomplet, era inicialment un senió
Page Layout 33 línies
37 línies (f. 3)
Size pàgina 280 × 205 mm (f. 2)
caixa 200 × 140 mm
caixa 210 × 139 mm (f. 3)
Hand humanística del s. XV (Almiñana Vallés)
Watermark mà amb estel de sis puntes (dues diferents) (ff. 1 prel.-83,) (semblants a Piccard XVII IV, 1377, Ortelsburg: 1517, 1286, Frankfurt am Main: 1474)
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a mina de plom, no es respecta al darrer quadern
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones
Reclams: al final dels quaderns a-h en posició vertical al marge inferior dret decorats en vermell
Condition el darrer foli és en blanc; el f. 34v totalment tacat de tinta, que ha afectat també els ff. 33v-34; es van eliminar els ff. 35-36, probablement per censura; manca un foli entre els 143 i 144 del qual en resta el marge interior, que devia contenir el Llibre I De anima en llatí. S'han retallat els marges, raó per la qual cosa s'ha perdut l'antiga foliació. Es veuen lletres minúscules de guia, en negre, al marge de les caplletres, que tenen generalment cinc unitats de pauta. Té una foliació moderna feta a llapis en xifres aràbigues i una foliació antiga, al marge superior dret en xifres romanes, que gairebé en cap foli no es conserva íntegra
Binding antiga, en pergamí flexible, que no és l'original, car el còdex s'ha relligat de nou almenys una vegada, conserva restes dels cordills que servien per tancar-la; talls jaspiats en vermell
Previous owners (oldest first) Pedro de Rojas y Guzmán, Conde de Mora 1665 ad quem (signatura al foli preliminar)
Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) 1699 a quo - 1781 ad quem
José María Mayans, Conde de Trigona (el va vendre a la biblioteca segons consta a una nota a les guardes)
References (most recent first) Tractat a: Martos (2013-09-11), La literatura perdida de Joan Roís de Corella: fragmentos recuperados
Tractat a: Martos (2001), “La génesis de un cancionero catalán de autor: Joan Roís de Corella y el Cançoner de Maians”, Canzonieri iberici
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2001), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 728 de la Biblioteca Universitària de València. Cançoner de Mayans (2001)
Descrit per: Martos (1999), Inspecció personal
Tractat a: Martos (1999), “El Cançoner de Maians (BUV MS 728): un cançoner d'autor de Joan Roís de Corella”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 39 = Homenatge a Arthur Terry, 3
Descrit per: Avenoza (1994), Inspecció personal
Tractat a: Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella
Tractat a: Ferrando (1981), “Unes poesies valencianes del 1543 sobre el tema de la malmonjada”, Revista Valenciana de Filologia
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. U
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 3:120-2 , n. 2061
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:146-67 , n. I
Note Conté obres de Joan Roís de Corella en prosa i vers, però també es copien obres de poetes com Fenollar, o cartes del Príncep Don Carlos. A les guardes posteriors s'han copiat diversos textos en llatí i composicions poètiques en català i castellà, estudiades per Ferrando. Entre d'altres, una poesia escrita per un notari valencià i dirigida a una monja, amb data de 1543.

A la taula preliminar no figuren exactament els mateixos títols que al volum. De fet, tenen entrada pròpia a l'índex inicial els diferents textos que formen part del “Parlament en casa de Berenguer Mercader” (és a dir, la “Faula d'Orfeu”, la “Faula de Silla filla del Rey Niso”, la “Faula de Pasifae, muller del rei Minos” i la “Faula o poesia de Progme e Filomela”) i les lamentacions conegudes amb el nom de “Jardí d'amor” (és a dir, la “Lamentació de Mirra”, la “Faula de Narcís” i la “Poesia de Piramus e Tisbe en cartes”). Manquen (per pèrdua de fulls) alguns textos indicats a la taula inicial i, més concretament, la Suplicació de la natura humana, les Liçons de morts i l'inici de la Letra que honestat escriu a les dones. Tret de la “Vida de la Sacratíssima Verge Maria”, totes les composicions poètiques corellianes que consten al final del manuscrit no apareixen a la taula inicial. El darrer quadern del volum, amb obres que no són de Corella, fou afegit més tard, probablement quan el còdex fou reenquadernat. Alguns dels textos inclosos en aquest darrer quadern incorporat tenen la data de 1543. Almiñana Vallés, ed. (1984), transcriu i reprodueix en facsímil aquest manuscrit, tret del darrer plec afegit. Martos (2001) el considera un cançoner d'autor.

Internal Description
Number of texts in volume: 51
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 458
Location in volume ff. 1 + 1-140v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1367
Col·lectiu. Cançoner de Mayans
Language català
Date compilat 1474 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] TAULA. DE LES OBRES que son en lo present Libre
índex: Lo rahonament de thelamo e de vlixes sobre les armes de Achiles en cartes .i. … [ 1v prel.] … La vida dela sacratissima verge marja mare de deu senyora nostra en rjms en cartes Cxxx
rubr.: [ 1] O3BRES : DE MOSSEN CORELLA
rubr.: Rahonament de Thelamo e de vlixes en lo setge de troya dauant agameno apres mort Achilles sobre Les sues armes
text: M4ORT lo gran fill de tetis pestilençia terrible dels Troyans … [ 140v] … La fama vos creix / sens be que resona | Dun altre terençi / nous loha la gent
References (most recent first) Ferrando (1981), “Unes poesies valencianes del 1543 sobre el tema de la malmonjada”, Revista Valenciana de Filologia 398-402
Note després del f. 140v, al quadern final es copien dos poemes en castellà i un en català amb lletra del s. XVI: “De una monja coblas” (f. 143 fol. antiga, f. 141 fol. moderna. Inc. “Ya no basta sufrimiento” Expl. “y sin salida. 1543”); “A ruego pedimento y importunación de una noble magnífica sabia y hermosa religiosa, Diego Vallés, notario valenciano, compone e inventa e ordena las siguientes contrahechas a las del chiste, coplas o no sé que de la monja” (f. 144 fol. antiga, f. 142r-v fol. moderna. Inc. “El tanto merecimiento” Expl. “sin medida. Fin”); “Una gentil dama valenciana demana a un affectat criat li volgués donar trellat del chiste de la monja e trellat del contrafet per aquell en la mateixa lengua e natural lo manat respon ab les cobles, metre e versos següents” (ff. 144v-145 fol. antiga; ff. 142v-143 fol. moderna. Inc. “Si a la yra real y a la força de amor” Expl. “si·m feu saber de mi siau servida”) i amb lletra del s. XVII una oració i un fragment d'un tractat (Liber secundus de anima), tots dos en prosa llatina (ff. 145-148v fol. antiga)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1308
Location in volume ff. 1-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1885
Joan Roís de Corella, Cavaller. Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia
Language català
Date escrit 1471 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] O3BRES : DE MOSSEN CORELLA
rubr.: Rahonament de Thelamo e de vlixes en lo setge de troya dauant agameno apres mort Achilles sobre Les sues armes
text: M4ORT lo gran fill de tetis pestilençia terrible dels Troyans … [ 4] … en los jnferns al anjmos Achiles / alegres noues del esforçat hereu de ses armes
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 3-11 , n. (Ms. editat)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1307
Location in volume ff. 4-8
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1884
Joan Roís de Corella, Cavaller. Plant dolorós de la reina Hècuba
Language català
Date escrit 1471 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4r] Plant doloros dela reyna ecuba / rahonant la mort de priam / e de poliçena e de astianacres
text: C3Ruel ficta / mortal e sangonosa pau / Eneas e Anthenor … [ 8] … de la cruel falsa ujctorja dels grechs dela misera aduerssa fortuna dels anjmosos Troyans
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 15-27 , n. (Ms. editat)
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1292
Location in volume ff. 8-25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1876
Joan Roís de Corella, Cavaller. Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob
Language català
Date escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8] PROLECH en la istoria de josep fill del gran patriarcha Jacob
prol.: P5Erque manifestament se mostre com nostre senyor deu … E que siam atribulats com a benigne Senyor e pare per major be nostre comporta
rubr.: [ 8v] Del hoy que per enueja los altres germans a josef tenjen
text: L3A injqua trista misera enueja … [ 25] … de aquell jorn quet perdi es estada ma vida trista: | .ffi.
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 31-91
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8680
Location in volume 11v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4746
Joan Roís de Corella, Cavaller. Morta de part, dauall la pedra marbre
Language català
Date escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 11v] Morta de part / dauall la pedra marbre | Esta Rachel per quj Jacob ujuja
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7434
Location in volume f. 12v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4747
Joan Roís de Corella, Cavaller. Mort per amor, dins lo negre sepulcre
Language català
Date escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 12v] escrjujnt sobre meu sepulcre en semblant estil pa perdua de ma vida
text: Mort per amor / dins lo negre sepulcre … Ab gran dolor / abandona lo vjure
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1296
Location in volume ff. 25v-34
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1878
Joan Roís de Corella, Cavaller. Història de Leànder i Hero
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25v] LA ISTORIA de Leander : y hero
text: E4N la nostra mar mediterranea en la proujncia de greçia … [ 34] … aquell mort per quj morja: | ffi
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:310
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 95-119
Note segons la taula, seguirien als ff. 34v-35 “La suplicaçió de natura humana” i als ff. 35v-36 “Les liçons de morts”, obres eliminades del volum
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7435
Location in volume f. 26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4748
Joan Roís de Corella, Cavaller. Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 26v] Tan gran dolor / lo meu cor trist esquinça … Tiren matant / atots los quj nous fugen
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7436
Location in volume f. 27v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4749
Joan Roís de Corella, Cavaller. Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 27v] Del mon nom dolch / que ma vida vull perdre … Pugua volant / estar prop de leander
Poetic Stanza 1 x 3
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7437
Location in volume f. 30
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4750
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lo foch que veig encès alt, en la torre
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 30] Lo foch que veig / ençes alt en la torre … Nous espanteu / besar ma boca freda
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7438
Location in volume f. 30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4751
Joan Roís de Corella, Cavaller. Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 30v] Cuyta cos mort / que lamor quet fa perdre … ffes te present / a la plorosa hero
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7439
Location in volume f. 34
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4752
Joan Roís de Corella, Cavaller. Amor cruel qui·ls ha units en vida
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 34] Amor cruel / qujls ha vnits en vida … Apres la mort / los tanquan lo sepulcre
Poetic Stanza 1 x 3
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 12364
Location in volume ff. 34v-35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11274
Joan Roís de Corella, Cavaller. Suplicació de natura humana
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: Suplicacio de natura humana a nostre senyor deu | […] ten […] ser home e no u fon per […] | […] de […]
text: A vos rey dels reys emperador universsal qui ab infinida po|tencia sens algun esguart sino de vostra inmenssa bondat … vostre pro|funde saviesa molts animals que clarament se mostra | ab mi no par […] anant tinguem la mia forma […]
Condition fragment
References (most recent first) Editat a: Martos (2016), “La Suplicació de natura humana de Joan Roís de Corella: fragmentos recuperados de una obra perdida”, Cultura Neolatina 199
Note Text cobert per una gran taca de tinta. Donem com a incipit i explicit els textos que J. M. Martos (2016) ha pogut llegir, reproduïnt les grafies de la seva edició.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 1300
Location in volume f. 35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1880
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lletra que Honestat escriu a les dones
Language català
Date escrit 1462
Incipits & explicits in MS text: [ 35] esperança e caritat preclarissimes tres reynes a quj en tranqujlitat … dela qual yo honestat en tant adolorjda forma llamente sens que james çessar tant com La lengua pugua moure crjdare Requiescat in pace
Condition acèfal
References (most recent first) Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 443-4
Note manquen dos fulls davant d'aquest; a partir d'aquí hi ha una foliació moderna que omet els folis que s'han perdut i que seguirem
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 1312
Location in volume ff. 35v-38 (fol. mod.)
ff. 37v-40 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1888
Joan Roís de Corella, Cavaller. Tragèdia de Caldesa
Language català
Date escrit 1458 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35v] TRAGADIA [sic] rahonant vn cas afortunat que ab vna dama lj esdeuench
text: A4 TAN alt grau lestrem de ma dolor ateny que de present me dolch … [ 38] … per que la color dela tinta ab la dolor que rahona se conforme
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1921), Parlament de casa Mercader i Tragèdia de Caldesa
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 123-9
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7440
Location in volume f. 37
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4521
Joan Roís de Corella, Cavaller. Mouras corrent la tremuntana ferma
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 37] Mouras corrent / la tremuntana ferma … [ 37v] … Los vostres peus / lauant ab semblant aygua
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 14, 1 x 13, 1 x 14
Note manca el v. 19 de l'edició de Miquel i Planas
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 2008
Location in volume ff. 38-43v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2828
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lletra que Veritat tramet a les dones
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38] Escriu vna dona que ha nom veritat la present letra ales altres dones. mostrant elles ser mes perfetes quels homens
text: V4ERitat eternament regnant dels çels e del mon reyna a les virtuoses dones … [ 43v] … Ffeu de no res / yauos quel engendrasseu
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7442
Location in volume f. 43r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4520
Joan Roís de Corella, Cavaller. Mare d Aquell qui de la creu en larbre
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 43] Mare daquell / quj dela creu en larbre … [ 43v] … Ffeu de no res / yauos quel engendrasseu
Poetic Stanza 1 x 18
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 2599
Location in volume ff. 43v-49
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2835
Joan Roís de Corella, Cavaller. Cartes
Language castellà
Date escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43v] Escriu lo prjncep don carles a mossen corella
text: N4OS el prinçep don carles etch. Auos mossen johan roiç de corella salut e pospera felicitat desseamos. Menbranos hauer os dicho que sin autoridat de sciencia … por el enxemplo que de los tiranos fazeys non me contrasta a lo que diguo no ser donation lo que recibido no es
rubr.: [ 44] Respon mossen Corella
text: E3spill en lo qual lo saber diujnal se representa Estela nouament creada per agujar no solament tres reys … [ 49] … Enmig dun rju / dauall vn bell pomar
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 7443
Location in volume f. 45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5316
Joan Roís de Corella, Cavaller. Beda sou vos, senyor, quant vos contemple
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 45] Beda sou vos / senyor quant vos contemple … Perço conech / que sou de virtuts temple
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 7444
Location in volume f. 47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2179
Joan Roís de Corella, Cavaller. Dun bell joyell, senyor, tinch inuentiua
Language català
Date escrit 1455-06 - 1461-09 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 47] Dun ben joyel / senyor tinch jnuentiua … Emperador / del realme de frança
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 7445
Location in volume f. 49
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5315
Joan Roís de Corella, Cavaller. Senyor del mon, qui passau en saber
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 49] Senyor del mon / quj passau en saber … Enmig dun rju / dauall vn bell pomar
Poetic Stanza 1 x 9
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 1298
Location in volume ff. 49v-58v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1879
Joan Roís de Corella, Cavaller. Jardí d'amor
Language català
Date escrit 1471 - 1486
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49v] Lamentaçio de mirra filla de Çinaras
pream.: A3B desig de trobar ama dolor semblant companyia … mjrra comença en semblants paraules recitar la sua gran desauentura
text: E2 natural condicio ala qual fogir es jnpossible … [ 50] … restificant la mja amargua vida
rubr.: [ 53] De Narçiso
pream.: N4o se si mes auant parla mjrra ho si en tals paraules … [ 56] … ab dolorsos sospirs comença de sos mals en semblant manera planyer
text I: P5uix als cruels fats plau encara apres nostra mort los desiguals enugs de amor nos atribulen … [ 56v] … en la companyia de uosaltres de mos mals pugua mjllor planyer
rubr.: [ 56] DE PIRAMVS .Y. TISBE
pream.: E4nvides tals paraules Narciso acabaua quant Respos Tisbe
text II: La major dolor que als mesqujns atribula es si en algun temps son estats benauenturats … [ 58v] … aquest trist verger en lo qual sempre les desiguals penes de amor nos tribulen
References (most recent first) Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:306-8
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 165-90
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 1289
Location in volume ff. 59-61v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1873
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lamentació de Biblis
Language català
Date escrit 1471 - 1486
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59] LAMENTAÇIO DE biblis
text: P4er que paregua menor la erra de les dones … [ 61v] … que justament puguen atenyer
References (most recent first) Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 193-200
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 1291
Location in volume ff. 62-73
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1874
Joan Roís de Corella, Cavaller. Història de Jàson i Medea
Language català
Date escrit 1471 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62] Escriu Medea a les dones la jngratitut e desconeixença de jeson per dar los exemple de honestament vjure
text: L4A estrema maluolença que per hu sobre tots desconexent atots los altres homens porte … [ 73] … per que en los jnferns la miserable anjma jnefable pena soporte
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 203-30
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 1306
Location in volume ff. 73-89
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1883
Joan Roís de Corella, Cavaller. Parlament en casa de Berenguer Mercader
Language català
Date escrit 1471-03 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73] PARLAment ho collaçio que sesdeuench en casa de berenguer mercader entre alguns homens destat dela Ciutat de valençia los quals ordenaren les istorjals pohesies seguents ço es cascu la sua en son elegant estil
intr.: P6er la çelssitut transsendent de la senyora deles sçiençies sacra teulogia deuallant … [ 73v] … serja a la sua jnclita fama hauer enveja e a verdaders amistat girar les espatles
rubr.: PARLA beranguer mercader de la oujdjana poesia de Çefalo e procha
text I: E4 manera de semblants paraules comença berenguer mercader nostre sçilenci rompre puix ab abundancia no superflua … [ 78] … de tant doloroses paraules
rubr.: L2OS nostres vlls ensemps ab los de berenguer mercader estauen no exuts de piadoses lagrjmes quant acabava la dolorosa fi de tant trista istorja mjrauen los vns als altres esperant qual prjmer parlarja pero no tarda gran espay johan escrjua donar fi a nostre sçilenci
text II: A2CI johan escrjua reçita la oujdiana dolorosa faula del gran musich fill de Caliope Orfeu Lo qual ab dolorosa lamentacio per la mort de Euridiçe muller sua ab acordada musicha deualla en los jnferns lanjma de aquella çercant … [ 81] … don pres loch la injqua ley que de tant exçes treball perdes lo premj
rubr.: A2XI hauja transportat johan escriua la ben rahonada faula en nostres entristides pensses que cascu de nosaltres semblaua euridiçe hauja perduda que lo oder de la atenta imaginatiua força a tots fer aquell gest que de orfeu se rahonaua girant nos ales espatles per veure si eurudiçe venja pero no tarda gujllem ramon de vilarrasa a nostra falssa ymaginacio donar terme en estil tal com açi felment reçite
text III: A2çi gujllem ramon de vilarrasa semblant ment reçita la vulgar oujdiana faula de Silla filla del rey Niso … [ 83] … lo terme de mes paraules solament era portar exemple dels leigs actes que en la femjnjl condiçio se troben
rubr.: O çelerada donzella respongueres tots ales darrers paraules de vilarrasa gran alegrja a nostra present vida que tals actes nos troben ab tot que algunes de nostres senyores lo desonest seruey de venus devotament çelebren pero de lega de tals delictes son delljures
text IV: A3çi Lois de Castelluj reçita la fabulosa oujdiana istorja de paçife muller del Rey mjnos per lo desorde dela amor del toro conçebent … [ 84] … Minotauro de quj la fama en vorgonya dela femjnil condiçio eternament dura
rubr.: [ 84v] Pero a don johan de proxita de entonacio afectada tots pregaren no prengues a gran treball les nostres orelles la suaujtat deles sues elegants paraules sentissen que ençert estimauen als viujnts tots exçellja en çelssitut de alt gentil estil en vulgar de valençiana prosa ab humjlitat benigne lo noble baro de tan afectades pregarjes se defenja pero ala fi vençuda per nostres rahonables desigs la sua condiçio afable a tal parlau feu prinçipi … deles sues elegants orelles la suaujtat dels sues elegants paraules sentissen
text V: A2çi lo noble baro don johan de proxita reçita la vulgar oujdjana poesia de progmes que filomena germanes e tereu cruel rey de tarçia … [ 89] … saltant per la mateixa finestra pres de oçell jnmunde pintada figura hi encara de present la cruel mort de son fill vlulant deplora que ale corrupte porta de miserable vianda
References (most recent first) Editat a: Roís de Corella et al. (1921), Parlament de casa Mercader i Tragèdia de Caldesa
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 233-75
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 2600
Location in volume ff. 89v-90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2129
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lletra fingida que Aquiles escriu a Policena i resposta d'ella
Language català
Date escrit 1471 ca. - 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89v] LETRA fengida que achilles escrju apoliçena en lo setge de troya apres mort hector
text: S4i sobres gran amor fent me report … [ 90v] … no meta en perill ta vida
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 1301
Location in volume ff. 90v-98v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1881
Joan Escrivà. Judici de Paris
Language català
Date escrit 1471 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90v] Lo Johi De paris
rubr.: Escriu johan escrjua a mossen corella
text: P4er la esperiençia manifesta que tinch … [ 98v] … als quj son amats la desonesta deessa de parjs procura
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 285-306
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 7446
Location in volume f. 95
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4522
Joan Roís de Corella, Cavaller. Preniu lo pom, mare del gran Cupido
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 95] Prenju lo pom / mare del gran cupido … Com vençereu vos / a pallas e a juno
Poetic Stanza 1 x 6
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 1295
Location in volume ff. 98v-113v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1877
Joan Roís de Corella, Cavaller. Història de la gloriosa santa Magdalena
Language català
Date escrit 1482 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98v] LA JSTORIA DELA GLORIOSA santa Magdalena
prol.: A3 LA molt magnificha virtuosa honestissima senyora la senyora viuda Flors de vallterra Deuotissima senyora per obeyr ales onestes pregarjes … sia yo partiçipant en vostres merits
rubr.: Don fon natural la glorjosa santa
text: [ 99] D3ela alta çiutat de jerusalem fon natural … [ 113v] … Tirant nos lo cor / damor ab cadena
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 309-48
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 7447
Location in volume f. 113v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4753
Joan Roís de Corella, Cavaller. Flor donestat, senyora devota
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 113v] Flor donestat / senyora deuota … Tirant nos lo cor / damor ab cadena
Poetic Stanza 1 x 5
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 1309
Location in volume ff. 114-119v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1886
Joan Roís de Corella, Cavaller. Sepultura de mossèn Francí d'Aguilar
Language català
Date escrit 1482-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] S3EPVLTVRA : DE : MOSSEN françi agujlar
rubr.: LA hora e temps que veu la sepultura
text: A5COStauas la ora que la santa religio crestiana … [ 119v] … hi en laltre atenyguen semblants premjs AMEN
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 351-64
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 1314
Location in volume ff. 119v-127v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1891
Joan Roís de Corella, Cavaller. Vida de la gloriosa santa Anna
Language català
Date escrit 1461 a quo - 1469 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119v] LA VIDA DE LA GLORIOsa Santa Anna
prol.: M3OLT magnificha virtuosa honestissima senyora Na monpalaua de castelluj … e especial deuocio en aquesta excellent senyora
rubr.: DEL matrjmonj virtuts e bellea dela glorjosa santa
text: [ 120] D3ela Ciutat de betlem fon natural aquesta honestissima senyora … [ 127v] … e gracies tots los dies de ma vida AMEN
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 367-85
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 1318
Location in volume ff. 128-131v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1892
Joan Roís de Corella, Cavaller. Ans que dels cels girant mogues la roda
Language català
Date escrit 1474 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 128] LA VIDA DE LA SACRATIssima verge marja Mare de deu senyora nostra
text: A2NS que dels çels / girant mogues lo vogi … [ 131v] … Mare de deu / de paradis lo fenix
Poetic Stanza 23 x 8
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 393-400 , n. (anota les variants d'aquesta còpia)
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 1303
Location in volume ff. 132-133
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1882
Joan Roís de Corella, Cavaller. Ab plor tan gran que nostres pits abeura
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132] ORACIO ala sacratissima verge marja tenint son fill Deu ihesus en la falda deuallat dela creu
text: A3b plor tan gran / que nostres pits abeura … [ 133] … Mes clarejant / quel sol alt en lo çercle
Poetic Stanza 7 x 8
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 409-11
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 2601
Location in volume ff. 133v-134
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2177
Joan Roís de Corella, Cavaller. Sil ferro calt refreda la ma casta
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133v] De mossen corella per caldesa
text: Sil ferro calt / refreda la ma casta … [ 134] … En negun temps / hoys deuos espera
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 2602
Location in volume ff. 134v-135
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2836
Joan Roís de Corella, Cavaller. En letres dor, tendreu en lo sepulcre
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134v] Descrju mossen corrella la sepultura de sa enamorada
text: En letres dor / tendreu en lo sepulcre … [ 135] … Que sol per vos / la poguj be despendre
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 2603
Location in volume f. 135r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2837
Joan Roís de Corella, Cavaller. Es vostre cor daçer ab tan fort tempre
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135] Dell mateix a sa enamorada
text: En vostre cor / daçer ab tan fort tempre … [ 135v] … Quant vull pintar / tinch dauant per exemple
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 2604
Location in volume f. 135v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2838
Bernat Fenollar, Prevere. Lo credit gran que de subtil entendre
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135v] Demana mossen ffenollar a mossen corella
text: Lo credit gran / que de subtil entendre … Nj pot matar / axi com vida creixer
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 2605
Location in volume f. 136
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2839
Joan Roís de Corella, Cavaller. És pietat si be y voleu atendre
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136] Respon mossen corella
text: Es pietat / si bey voleu atendre … Vjure lonch temps / ab jnportunjtat
Poetic Stanza 2 x 8
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 2606
Location in volume f. 136v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2840
Joan Roís de Corella, Cavaller. Ab los peus verts, los vlls e çelles negres
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136v] De mossen corella
text: Ab los peus verts / los vlls e çelles negres … Que yo per vos haja morjr
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 5, 1 x 10
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 2607
Location in volume f. 137r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2841
Joan Roís de Corella, Cavaller. In vtroque jure gran doctor, com somies
Language català
Date escrit 1466-09 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137] Dell mateix abernat del bosch
text: Jn vtroque jure / gran doctor com somjes … [ 137v] … Que sens adob / sen poran be serujr
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 2608
Location in volume f. 137v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2842
Joan Roís de Corella, Cavaller. Mos vlls tanquats per que altra no mire
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137v] Dell mateix
text: Mos vlls tanquats / per que altra no mjre … Sempre vixque / per amar ab espera
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 2609
Location in volume f. 138
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2843
Joan Roís de Corella, Cavaller. De bens e plaer tostemps abundos
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138] Cobla que legint la per larch dju contentament e legint la per mjtat diu descontentament de mossen corella
text: De bens e plaer / tostemps abundos … Lo rjure y [plorar ratllat] \ballar/ / tinch per mon espos
Poetic Stanza 1 x 8
Note una mà posterior a la del copista ha esmenat el darrer vers
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 2610
Location in volume f. 138r-v (fol. mod.)
f. 140r-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2844
Joan Roís de Corella, Cavaller. Los qui amau, preneu aquesta çendra
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138] Dell mateix
text: Los quj amau / preneu aquesta çendra … [ 138v] … Quel meu cor trist / en quatre parts vol rompre
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 2611
Location in volume f. 138v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2845
Joan Roís de Corella, Cavaller. Si [e]n lo mal temps la serena be canta
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138v] Cobla esparça dell mateix
text: Sin lo mal temps / la serena be canta … Mor ja content / de saujda ser tanta
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 2612
Location in volume f. 139
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2846
Joan Roís de Corella, Cavaller. Flor de saber de qui·l saber estilla
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139] Demana mossen corella al Sor prjnçep
text: Fflor de saber / de qujl saber estilla … Al uostre cap / que james no vaçilla
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 2613
Location in volume f. 139v (fol. mod.)
f. 141v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2848
Bernat Fenollar, Prevere. Ma volentat, no menys freda que marbre
Language català
Date escrit 1497 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139v] Demana mossen fenollar a mossen corrella
text: Ma volentat / no menys freda que marbre … Puix tant en vos / la teulegia pausa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 2614
Location in volume ff. 139v-140
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2849
Joan Roís de Corella, Cavaller. Tres causes son que, ab fredor de marbre
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139v] Respon mossen corrella
text: Tres causes son / que ab fredor de marbre … [ 140] … Que par la flors / en rims pus verts que ledra
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 2615
Location in volume f. 140r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2850
Joan Roís de Corella, Cavaller. No fon tan gran dels juheus la temor
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140] Dell mateix
text: No fon tan gran / dels juheus la temor … [ 140v] … Don me roman / la ujsta no prou bona
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 2616
Location in volume f. 140v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2851
Bernat Fenollar, Prevere. Vn altre sent Pau No sou vos, mossenyer
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140v] Cobla que mossen fenollar trames a mossen corella que legint la tota dju mal e legint la per mjtat dju be
text: Un altre sent pau / no sou vos mossenyer … Dun altre terençi / nous loha la gent
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-08-22