Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1324
City and Library Cambridge Trinity College Library
Collection: Call number R.14.17 | Antic B.7.3
Copied València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504 (Martos (2008))

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: VIII + 1-126 (foliació moderna en xifres aràbigues)
Collation 18 216 3-412 510 614 7-812 94/2 10-138; manquen dos folis del novè quadern, però es conserven els talons; alguns quaderns estan numerats al marge inferior i amb xifres aràbigues, per una mà moderna; el primer quadern està constituït per les guardes inicials; als ff. 28v i 76v es veuen reclams, en posició vertical i a la dreta del marge inferior
Page Layout 30 línies (f. 2)
Size pàgina 190 × 134 mm (f. 2)
caixa 170 × 100 mm (quaderns 2-8)
Hand humanística rodona amb influència italiana (Badia)
Watermark balances amb un estel de sis puntes al damunt (a les guardes inicials i als ff. 95-125,) (semblant a Piccard, V VI 124. de 1506)
enclusa dins d'un cercle (a les guardes segona i setena i als ff. 97-115;)
estel de cinc puntes dins d'un cercle (als ff. 5-15, 52-65 i 81-84,) (semblant a Briquet 6073, Montier-la-Celle: 1381, Angers: 1381, Paris: 1382-83, Poitiers: 1383, Hollanda: 1383, Putte:1384, Dijon: 1384, Amsterdam: 1382;)
carro de dues rodes (dues variants) (als ff. 18-39,) (semblants a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
motius sense identificar (als ff. 42-49;)
ulleres (als ff. 66-75,) (semblant a Briquet 10628, Montpeller: 1495;)
campana (als ff. 89-94,) (semblant a Briquet 4091, Perpinyà: 1458, var. Lausanne: 1461, Genova: 1462, Sion: 1464, Palermo: 1465)
Pictorial elements sense cap mena de decoració
State els quaderns b-h formen una unitat codicològica independent amb la caixa d'escriptura traçada a punta de plom; la resta no tenen caixes marcades; al marge inferior del f. 28 es veuen, fora de lloc, perforacions que semblen ser d'una roda amb punxes, però a la resta del volum no hem trobat més perforacions
Condition les dues guardes inicials estan escrites al recto; volum sense guardes posteriors; tenen els bifolis interiors i exteriors de pergamí els quaderns 2-8 mentre que la resta són de paper; manquen dos folis al quadern 9, suprimits abans que es numerés el volum. Són en blanc els ff. 11-15r, 16r-v, 91r-120r i 121r
Binding antiga, en pell sobre fusta, amb decoracions vegetals amb ferros secs, tres nervis i restes de tanques metàl·liques
History of volume Adquirit 1691 a quo
Previous owners (oldest first) Lluís Palau Macip, mercader Venezia 1530 a quo - 1577 ad quem
Henricus Puckering, erudit 1691
Associated Texts a la contracuberta es copià un text datat el 1577 texid 11275 Desconegut, Los mandamientos de los theatinos, más humanos que divinos, compilat 1577-03-05 castellà
References (most recent first) Martos (2008), “Fechas para la datación del Còdex de Cambridge”, Critica del testo
James (1900-04), The Western Manuscripts in the Library of Trinity College, Cambridge. A Descriptive Catalogue II:301-2 , n. 890
Pryme (1849), [Catàleg manuscrit del Trinity College]
Bernard (1697), Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae in unum collecti cum indice alphabetico
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Reproducció parcial del folis finals del Cançoner de Cambridge (2002)
Martos (1999), Inspecció personal
Martos (1999), “El còdex de Cambridge del Trinity College, R.14.17 (X2): descripció i estudi”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Badia (1991), “El Plany dolorós de la reina Hècuba de Joan Roís de Corella. Restauracions i contextos”, Estudis de Llengua i Literatura = Miscel·lània Joan Fuster 198
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 37-42
Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella II:15-17
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 23 , n. X2
Note taula transcrita a la segona guarda; Martos creu que al volum preparat pel notari, format tot ell per quaderns amb els bifolis interior i exterior en pergamí, se'n van afegir d'altres, en paper, en el moment de realitzar la relligadura. Es veuen diverses notes a la primera guarda: “Liber iste fuit scriptum de manu patris mei quondam Ludovjci palau notharij Ciujtatis dertuse Cuius anjma et omnjum fidelium defunctorum jn pace Requjescant amen”. A la segona guarda: “In hoc volumine continentur | Controversia inter Hannibalem, Scipionem et Alexandrum | de Praesidentia apud Inferos | Oratio ad Altonium Regem habita per Jo. S. | Epistola Leonardi Aretini de morte Otonis | Epistola a tres Patricii | Pa \r/ lament o collacio que apres de sopar sdeuench en cassa de Berenguer mercader entre alguns homens destat”. Al f. 120v s'han escrit altres anotacions: “Mas dexare lo treball de recitar mos actes ala fama / puix ella per mi en eterna memoria los reçita”; “La causa dela mja miseria es que viuo mal contento”; “No es mas firme mj firmesa”; “per que desigam viure / per que en estrem amam Lo nostre esser / ques la Causa que tan afactadament desigam tenjr fills / per que amant anosaltres / no podent Eternament conseruar nostre esser / Treballam en nostres fills se conserue”. Al f. 122 es veu una altra nota en català, transcrita dues vegades seguides: “Veritat eternament regnant dels Cells e del mon Regina”. També hi ha altres notes catalanes al f. 125v: “Gran es lo poder que en la entrestida pensa dels molts atribulats se descobre: e subtils astuçies ales grans miseries acompanyen”; “Dels prudents anjmosos sespera en diferençia dels anjmals sens raho Los folls perills squjuar”. Finalment, en un foli enganxat a l'interior del pla posterior: “Los vencuts anjmosament morint tolen la victoria als Cruels vencedors”

Internal Description
Number of texts in volume: 22
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 454
Location in volume ff. 1-126
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1363
Col·lectiu. Cançoner de Cambridge
Language català
Date compilat 1400 - 1500
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1628
Location in volume ff. 17-38v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1883
Joan Roís de Corella, Cavaller. Parlament en casa de Berenguer Mercader
Language català
Date escrit 1471-03 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] P4arlament o collacio que apres de sopar sdeuench en cassa de Berenguer mercader entre alguns homens de stat
prol.: Dela transcendent celsitut dela Senyora de totes les sciencies / Sacra Theologia / deuallant ab delitos studi … E6n manera de semblants paraules comença Berenguer mercader nostre scilenci rompre
text: Puix en abundancia no superflua de apparellades viandes los miserables cosos contents repos de pensaments delitosos … [ 23] … segui la anjma casta la darrera sillaba de tan doloroses paraules
pream.: LOS nostres vlls ensemps ab los de Berenguer mercader stauen no exuts de piedoses lagremes … Pero no tarda gran spay Johan sriua donar fi a nostre scilenci
rubr.: Johan scriua
? TEXTI: A6PRES de tan alta sentencia en Ystoria tan be rahonada sera lo parlar fatiga … [ 27] … si la cobrada muller lo seguia don pres loc la jniqua ley que de tants excessos treballs perdes lo premi
pream.: A5XI HAUIA / transportat johan scriua en la ben rahonada faula nostres entrestides penses … Pero no tarda Guillem ramon de vilarasa a nostra falça ymaginacio donar terme en stil tal com aci felment recite
rubr.: Guillem ramon de Vilarassa
text II: D3ela fragil benauentura de aquesta miserable vida … [ 29v] … en la femenjl condjcio se troben quant honestat se dexa perdre
pream.: O scelerada donzella reponguerem tots ales paraules de Vilarasa … de legea de tals delictes son delljures
rubr.: Luis de castellui
text III: G3ran malicia / de acte desonest comes Scilla per amor de Minos … [ 30v] … de qui la fama en vergonya dela femenjl condicio eternament dura
pream.: [ 31] En tranquille repos de rahons axj delitoses era tan gran part dela njt ja passada … per nostres rahonables desigs la sua condicio affable a tal parlar feu prjncipi
rubr.: Don Joan de proxida
text IV: S5iles mjes paraules apres de tan altes sentencies a vostres afalagades orelles … [ 38v] … la cruel mort de son fill hululant lo ale corrupte porta / dela miserable vianda
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5314
Location in volume f. 39
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2177
Joan Roís de Corella, Cavaller. Sil ferro calt refreda la ma casta
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 39] S2il ferro calt / refreda la ma casta … Cys de vos li diguessen spera
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5315
Location in volume f. 39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4279
Bernat Fenollar, Prevere. Per mitigar l'enuig del gran estiu
Language català
Date escrit 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39v] fenollar
text: Per mitigar // lenuig gran del stiu … Lo dubte meu en cobla / o dictat
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 5316
Location in volume f. 39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3922
Ausiàs March, Cavaller. Quant mes amau, tant mes temor teniu
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39v] Resposta
text: Quant mes amau : tant mes temor teniu … E veu per que : renyant quascusamat
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8
Note manquen els vv. 17-20 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 5317
Location in volume f. 40r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4194
Desconegut. L'esplet d'amor ab basques lo colliu
Language català
Date escrit 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40] Ihesus
text: Lesplet damor : ab basques lo colliu … [ 40v] … E ques trobas : de salamo pus saui
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1313
Location in volume ff. 41-49v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1889
Joan Roís de Corella, Cavaller. Triunfo de les dones
Language català
Date escrit 1490 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] S3criu vna dona la qual ha nom veritat la present letra ales altres dones mostrant elles ser mes perfetes quels homens
text: VERITAT eternament regnant dels Cels e del Mon Reyna ales virtuoses dones jnclita fama … [ 49v] … ffeu de nores : y a vos quel engendrasseu | Ffy
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 133-46
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7454
Location in volume f. 49v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4520
Joan Roís de Corella, Cavaller. Mare d Aquell qui de la creu en larbre
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 49v] Mare de aquell : qui dela creu en larbre … ffeu de nores : y a vos quel engrendrasseu | Ffy
Poetic Stanza 1 x 18
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffy”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 5318
Location in volume f. 50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2845
Joan Roís de Corella, Cavaller. Si [e]n lo mal temps la serena be canta
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50] Cobla sparça
text: Sin lo mal temps : la Serena be canta … Mor ia content : de sa vida ser tanta
Poetic Stanza 8 vv.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 5319
Location in volume f. 50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4519
Joan Roís de Corella, Cavaller. Des que perdí a vós, déu de ma vida
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50] sparça
text: Desque perdi / a vos deu de ma vida … Que sola vos : de mi sereu seruida
Poetic Stanza 8 vv.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 5320
Location in volume f. 50r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2850
Joan Roís de Corella, Cavaller. No fon tan gran dels juheus la temor
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50] sparça
text: No fon tan gran : dels juheus la temor … [ 50v] … Don me roman // la vista no prou bona
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7, 2 x 8, 1 x 4
Note manca la cobla onzena de l'edició de Romeu i Figueras. Les tres primeres cobles van precedides cadascuna de la rúbrica “Sparça”, i la darrera de “Ffy”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8682
Location in volume f. 50v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4518
Joan Roís de Corella, Cavaller. Del jorn que us viu d'altra gens no em plot plaure
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50v] Sparca
text: Del jorn queus viu : daltra nom pot plaure … Dadorar vos : es foll sis pot retraure
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 1629
Location in volume ff. 51-68v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1874
Joan Roís de Corella, Cavaller. Història de Jàson i Medea
Language català
Date escrit 1471 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51] S3criu Medea a les dones la jngratitud : e desconexença de Jason per dar los exemple de honestament viure
text: La strema maluolença que per hu sobre tots desconegut a tots los homens porte: Nom consent entre tants altres treballs que aquest sia delliure … [ 68v] … per que en los Jnferns la miserable amjma Jnefable pena soporte
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 1630
Location in volume ff. 69-74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1885
Joan Roís de Corella, Cavaller. Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia
Language català
Date escrit 1471 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69] Rahonament de Thelamo / e de Vlixes en lo Setge de Troya dauant Agamenon apres mort de Achiles sobre les sues armes
text: M4ort lo gran fill de Tetis pestilencia terrible dels Troyans vall / e segura defensa deles tendes Gregues tremuntana ferma de noble victoria … [ 74] … E portare prjmer en los Jnferns / al anjmos Achilles / noues / del sforçat hereu de ses armes
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 1631
Location in volume ff. 74v-76v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2129
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lletra fingida que Aquiles escriu a Policena i resposta d'ella
Language català
Date escrit 1471 ca. - 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74v] Letra fengida que Achilles scriu a Policena / en lo setge de Troya apres mort Ector
text: Si sobres gran amor fent me report destrema pena / de presta mort nom asseguraua … [ 76v] … abandone la ploma / tement la tarda de mon scriure no meta en perill ta vida
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 1632
Location in volume ff. 76v-85
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1884
Joan Roís de Corella, Cavaller. Plant dolorós de la reina Hècuba
Language català
Date escrit 1471 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 76v] Plant doloros dela Reyna Ecuba rahonant la mort de Priam : la de policena e de Astianactes
text: Cruel : ficta mortal e sanguonosa pau Eneas e Anthenor haujen finat Deu anys passats … [ 85] … dela cruel falsa victoria dels grechs / dela misera aduersa fortuna dels anjmosos troyans
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 1633
Location in volume ff. 86-88
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2130
Joan Roís de Corella, Cavaller. Carta consolatòria a un enamorat desgraciat
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 86] Continua speriencia de greus mals e dolors / me ha mostrat : complanyent als adolorits socorrer … [ 88] … nos pot dir may per hu tot sol la obre
Condition incomplet
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8272
Location in volume f. 88
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2844
Joan Roís de Corella, Cavaller. Los qui amau, preneu aquesta çendra
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 88] Los qui amau : preneu aquesta çendra … Vedant apres : algun altre noy pase
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note vv. 1-10 de l'edició de Miquel i Planas
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 5322
Location in volume f. 88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4235
Desconegut. Si vostres ulls se fossen refermats
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 88v] Vostres vlls se fossen refermats … Del be queus vull pensau nom facau tort
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 5323
Location in volume f. 88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4275
Bernat Fenollar, Prevere. Al bé que vull més que ma vida
Language català
Date escrit 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88v] ffonollar
text: Al be que vull mes que ma vida … Aquell desig : que lo cor crida
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 5324
Location in volume ff. 89-90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5110
Desconegut. Dins los cels hon habitau
Language català
Date escrit 1500 - 1530 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Christi nomine Jesu jnuocato
rubr.: Los set goigs celestials dela gloriosa verge maria los quals ella matexa reuela al benauenturat sant thomas de quanturia archebisbe els dehia a tots jorns E son de tanta virtut que aquell qui quiscun dia los dira apareix li la Verge maria el aconsola en la sua fi
rubr.: Entrada
text: Dins los cels hon habitau | excellent verge maria | de set goigs vos alegrau | ab tant clara companyia … [ 90v] … Vostre fill ver deu pregau | que cantem ab alegria | aquests goigs on reposau | ab tant clara companyia
nota: Senyor glorios fill de deu viu qui la beatissima / e gloriossima [sic] verge maria mare tua has alegrada en lo cel de perpetus / e benauenturats goigs : atorgants misericordiossissim senyor que per los merits / e continus prechs de aquella aconseguisquam salut / e prosperitat de cors / e de pensa / e siam benauenturadament portats als teus goigs / e seus qui ab lo pare / e lesperit sant vius / e regnes deu per totstemps amen
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 2 x 4
Note transcrit per una mà del s. XVI, diferent de la de Lluís Palau. De les dues darreres cobles, la penúltima va precedida de la rúbrica “Tornada”, i la darrera de “Vers”. Cadascun dels goigs ocupa una de les set octaves, cadascuna de les quals és precedida per una rúbrica: des de “Primer” fins a “Sete”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 7455
Location in volume f. 123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5322
Desconegut. Per sospirar trobe alleujament
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123v] .e. planyer
text: per sospirar / trobe aleujament … vostre treball los es stat oblidat
Poetic Stanza 4 x 8
Note el sisè vers de la tercera estrofa (“que puix es enses”) és més breu que els altres
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-09-26