Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1323
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó
Titles Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort
Date / Place traduït 1420 ca.
promulgat 1420-08-20 ca.
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Traductor: Jaume Callís (Mossèn), Cavaller
Traductor: Bonanat de Pere, jurista
Revisor: Francesc Basset, jurista
Revisor: Narcís de Sant Dionís, jurista
Associated Texts texid 1745 Jaume Marquilles… Glosses i comentaris als Usatges, promulgat 1448-04-02
cnum 760 MS: Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.II.12, 1481 a quo - 1500
References (most recent first) Reproducció: Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil]
Tractat en: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 30
Tractat en: Valls i Taberner (1925), “El problema de la formació dels Usatges (1)”, Revista de Catalunya 26-33
Tractat en: Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 409-35
Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia I/2:759-92
Note segons l'edició de la RAH, aquests usatges es van traduir al català per acord de les corts de Barcelona de 1413; la RAH els edita a partir de la reimpressió de 1704
Subject Barcelona
Corona d'Aragó (regne)
USATGES
CORTS
DRET
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 1564
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 219v-220v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca. prohibicions relatives a negocis amb florentins de 1354
Incipit & Explicits rubr.: [ 219v] Carta de provisio feta per lo senyor Nalfonso Rey darago ffeta que negu no gos contractar … qui sien stades de florentins
text: Nos Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ 220v] … fon feta la crida (…) any M CCC L quatre
ID no. of Witness 2 cnum 1565
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 220v-221
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca. pragm‘atica de 1398 sobre els notaris
Incipit & Explicits rubr.: [ 220v] Pracmatica feta per lo seyor en Marti rey darago que negun notari ne altre no gos entendre en apellacions … de causes laycas
text: En Marti per la gracia de deu Rey darago … [ 221] … Mil CCC xcviij Matias Vits
ID no. of Witness 3 cnum 1563
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 218v-219v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca. provisió sobre les monedes de 1453
Incipit & Explicits rubr.: [ 218v] Carta o prouisio feta per lo senyor Rey Nalfons Rey darago sobre les monedes en lany M CCCC L tres
text: Nos don Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ 219v] … Ffon feta la crida de la present ordinacio (…) any M CCCL quarto
ID no. of Witness 4 cnum 1568
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 251v-252v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca. constitucions sobre laudemis del rei Pere 1285
Incipit & Explicits text: [ 251v] Ara oyats que us fa a saber lo ueger … [ 252v] … M. CC. LXXX sexto
Language of Copy català
Note Text també en llatí i castellà
ID no. of Witness 5 cnum 1559
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 137-137v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca. ordinacions sobre el blat
Incipit & Explicits rubr.: [ 137] Ordinacions sobre blat
text: Com ja en la terra de Catalunya aya stat o sia gran minva et carestia de forment … [ 137v] … es acostumat auer semblants penes
ID no. of Witness 6 cnum 1562
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 213v-217
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca. eleccio dels consellers i mostassaf segons privilegi del rei Joan 1387
Incipit & Explicits text: [ 213v] Per bon stament dela cosa publica … [ 217] … en los consells lo aduocat o aduocats de la ciutat
Language of Copy català
Note Text en català i llatí. Segueix el text en llatí amb la data de 1387
ID no. of Witness 7 cnum 1569
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 259-264
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca. usatge de 1294
Incipit & Explicits rubr.: [ 259] Jacobus domini gracia Rex … tenor talis est
text: Aquests ordonamens dauall escrits … [ 264] … ano domini Mo.CC.XCiiij.
ID no. of Witness 8 cnum 1558
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 119va-125rb
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca. capítols de les corts de Barcelona de 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 119va] Ordenamens perpetuals fets en la cort de barcelona per lo senyor Rey en Jacme
text: Ordona la cort quel senyor Rey deya loar e aprouar … [ 125ra] … demanar ne auer
colofó: Fuerunt publicate … [ 125rb] … millessio ducentessimo nonagessimo nono
ID no. of Witness 9 cnum 139
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.16 (BITECA manid 1010)
Copied Barcelona [?]: 1351 - 1400
1501 - 1550 [?] (cartes transcrites en espais en blanc del manuscrit)
Location in witness ff. 173-186 ff. clxxxix-ccij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Ordonamens e confirmacions e capitols fets en la cort general de barchinona
Incipit & Explicits intr.: [ 173] Ordona la Cort quel senyor Rey deja aprouar e loar e conformar en la present Cort a tot lo general de Catalunya tots los ordonamens e confirmacions e capitols fets en la Cort general de Barchinona per lo senyor Rey en .P. de bona recordacio e tots los ordonamens e confirmacions e capitols perpetuals fets per lo senyor Rey Nanfos … [ 173v] … ordona la Cort aquests ordonamens qujs seguexen
dispositio: P2rimerament que tot veguer e sots veguer e tot official e jutge ordinarj e deffensor e Carceller e tot official … [ 186] … axi quels scriuans del senyor Rey no pusquen mes demanar ni auer
ID no. of Witness 10 cnum 405
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 35ra-46va
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 35ra] A5ci comencen los stabliments qui son dits vsatges de barchinona e per qual cosa los vsatges son donats ne atorgats
text: A4ns quels vsatges fosson stablits solien los jutges jutgar … [ 44ra] … esperar los homens lurs tro a hora nona
text II: Si habeo treguas tecum ab certum diem … [ 46va] … delinquents sit repellendus
ID no. of Witness 11 cnum 412
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 78 (BITECA manid 1289)
Copied Bartomeu Teixidor [?], 1421 - 1450
Location in witness ff. 1-5 prel. + 1-175v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Lo usatges de Barcelona i constitucions de Catalunya
Incipit & Explicits índex: [ 1 prel.] de offici de savis bastoners correus e troters e de lur salari … [ 5 prel.] … de vertigals
rubr.: [ 1] dela sancta fe catholica e privilegis del sant babtisma perla gracia de deu rey darago e mallorques e de valencia conte de Barchinona
text: … [ 175v] … del monastir dels frares prehicadors dela dela [sic] ciutat de barchinona a xxi die de juny de lany Mccccxiii e del regne uostre De Gualbis vicecancellarius hic nihil […]
Condition incomplet
References García y García (1981), “La canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente”, Bulletin of Medieval Canon Law. New Series
Abadal i de Vinyals et al. (1913), Usatges de Barcelona
Note manca el primer foli de la taula. El text del f. 175v està tatxat, al f. 176 també hi ha un text ratllat amb un fragment dels Usatges: “Usatges de barsalona libertats privilegis e inmunitats (…) e declaracions [..]”
ID no. of Witness 12 cnum 1535
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, Codis núm. 11 (BITECA manid 1931)
Copied 1422 a quo - 1456 ad quem (Massip, no duu la constitució de la Immaculada Concepció de la Verge, que és de 1456)
Location in witness ff. 1ra prel.-3ra prel., ira-###
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra prel.] Primus liber
índex: Dela sancta fe catho|lica e priuilegis del sant babtis|me .i. … [ 3ra prel.] … Proces de la mort de labbat de sant | cugat .ccxiii
rubr.: De la santa fe catholica e p[ri]|uilegis del sant babtisme
text: S7I2acme primer | en la cort | de lerida. | sapien tuyt que | nos en Jac|me per la gra|cia de deu Rey | darago de Mallorques e de va|lencia. e comte de barchinona e dur|gell e senyor de motpeller | per nos e per tots nostres successsors a|xi en arago com en cathalu|nya
ID no. of Witness 13 cnum 408
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Generalitat, 3 (BITECA manid 1286)
Copied Barcelona: Joan de Bellmunt para Barcelona: Diputació, 1426 a quo ? - 1450 (Font i Rius)
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
ID no. of Witness 14 cnum 410
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10185 (BITECA manid 1008)
Copied Genesius, Bernardus, 1432 a quo - 1443 ad quem (data en que el compra el primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 8-11v prel. + i-ccxcviv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Incipit & Explicits rubr.: Rubriques o titols del Primer libre
índex: [ 8 prel.] Dela santa fe Catholica E que algu daquella no gos contendre publicament [des de que fins a publicament tatxat i continua:] priuilegis del Sant babtisme … [ 11v] … Comensen alguns capitols de cort temporals duradors a cert temps ja passat
rubr.: [ i] Dela sancta fe Catholica e priuilegijs del sant Babtisme. Iachme primer en la cort de Leyda
pream.: S4apien tuyt que nos en Jachme per la gracia de deu Rey darago (…) e Senyor de Montpeller per nos e per tots nostres successors axi en Arago com en Cathalunya … [ iv] … quj de manament del Senyor Rey aço feu scriure en loch die e Any demunt dits
tit.: Confirmacio de papa Jgnocent
conf.: [J]2nnocent Bisbe seruent dels seruents de deu al uenerable frare Archabisbe de Terragona Salut e Apostolical benediccio. Aquellas cossas que a [f. ii] a [sic] gloria del Rey eternal … [ iiv] … se conega encorrer Dada a Leo a xiij. delas kalendas de Satembra. del Pontificat nostre Any .iij.
tit.: Iacme Segon en la Segona cort de Barchinona c. viij.o
dispositio: I2tem Statuhim que si Juehu o Juheus o Juhia … [ cclxxxiiiv] … e que cascuns braços pusquen demanar aquellas cartas que mester hauran
ID no. of Witness 15 cnum 411
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-33 (BITECA manid 1288)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20
Location in witness ff. 1-34 + I-CCCXLIII
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
los usatges de Barçalona e constitucions de Cathalunya, capitols de cort
Incipit & Explicits prol.: [ 3 prel.] [C]5Om per ordinacio deles Corts generals del principat de Cathalunya / celebrades enla Ciutat de Barçalona / per lo Serenissimo / Rey don Ferrando primer de gloriosa memoria a .xxxj. de agost any mil quatrecents tretze / fos ordonat : que los vsatges de Barçalona e constitucions de Cathalunya / fossen collocats en propris titols / e en lenga vulgar … [ 4v prel.] … Al qual ha succehit lo Serenissimo senyor Rey don Ferrando segon vuy gloriosament regnant fill seu
rubr.: [ 5 prel.] Taula e sumari molt vtil dels titols en general e en special de tots los vsatges de Barcelona … tot lo effecte deles coses contengudes en aquelles
índex: Libre primer. Dela sancta fe catholica … [ 34v prel.] … Con se deu procehir en proces de fauctorie car. ccxxxxvii.
rubr.: [ 35 prel.] Taula deles pracmatiques priuilegis concordies … per tots los poblats enlo principat de Cathalunya
índex: Del stament ecclesiastich comensen en cartes .ccl. … [ 36v prel.] … Deles malalties dels sclaus quis venen a vs e costum de Barçalona cartes cccxlii.
tit.: [ I] Dela sancta fe catholica:e priuilegis del sanct babtisma
rubr.: [ I] Jacme primer en la cort de leyda
text: [S]9Apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu rey de arago de mallorques: e de Valencia Comte de Barçalona … [ ccxxxxviiv] … segons trobaran esser punidors attesa la pensa deles dites constitucions de pau : e de treua la pratica : e vs de aquelles
colofó: Acaben los vsatges e Barçalona / constitucions / capitols de Cort / comemoracions de Pere Albert / e consuetuts scrites de Cathalunya / situades en sos propis titols
tit.: [ ccl] Pragmatica del Rey en Marti disposant dela forma e manera que sa seruar enla occupacio delas temporalitats
text: N7Os Martinus dei gratia Rex Aragonum valencie … [ cccxlii] … e del altre metge dels dits dos ab lo qual lo dit terçer concordara e axi sia procehit e seruat enla segona causa o instancia E si en altra manera hi sera procehit sia inualit cas e nulle
References Tractat a: García y García (1981), “La canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente”, Bulletin of Medieval Canon Law. New Series
Note no tots els exemplars porten colofó
ID no. of Witness 16 cnum 9662
City, library, collection & call number Sevilla: Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, λ G.II.3 (BITECA manid 2821)
Copied Castelló d'Empúries: 1662
Location in witness ff. 1-4
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Incipit & Explicits text: [ 1] […] apar en la Cort de Montso del Rey en pedro
References Transcripció a: Gascón Uris (1999), “Uns Usatges de Barcelona a l'Arxiu dels Ducs de Medinaceli”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02