Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1321
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 156
Title of volume THOMICH | CONQUISTAS | DELS REYS DE ARAGO ( al llom)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: Jeroni Alemany i Flor (f. 1v: “En este present any 1763 taj note yo Dn. Geronim de Alemany y flor natural de la Ciutat de Palma Rege de Mallorca com he vist aquest exemplars axi impresos com manuscrits, y aqui los he copsats [?] y comprovats paraula per paraula”), 1763

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-261 + 1 s/n
Collation 112 218 3-412 516 64 716 814 98 1010 114 128 134 1412 15-178 1810 19-228 234/3t 24-268 271 282 298 (el darrer enganxat a la coberta posterior); reclams al verso de cada foli, els 5 primers quaderns duen reclam numèric al marge superior interior
Page Layout 22 línies (f. 2)
Size pàgina 201 × 152 mm (f. 2)
caixa 183 × 110 mm
Hand diverses lletres cursives del s. XVIII, al final la còpia degenera, és molt ràpida i la lletra poc acurada que no respecta els marges
Watermark paraula DESVRIA (al f. 45)
església campanar amb dues campanes (al f. 75)
cercle bola amb pedestal (al f. 86)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
State sense justificació; considerem la primera línia com escrita; escrit a línia tirada
Condition en bon estat tot i que en alguns folis la tinta ha traspassat. La foliació, contemporània de la còpia fou feta a ploma i deixà sense numerar els vuit primers folis. Els marges són irregulars, especialment l'extern, per causa de la cisalla del relligador, doncs no hi ha pràcticament marge inferior ni superior. El f. 262 està enganxat a la coberta posterior
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb cordills per lligar el volum
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent dels Caputxins (ex-libris al f. 1 prel.: “Es de los capuchinos de Mallorca”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 27 , n. 156
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 6
Note al f. 1r-v nota sobre les impressions de l'obra, des de la de Rosembach de 1495 fins a la de 1534 de Carles Amorós, amb esment de les innovacions i afegits que duu aquesta darrera, que es clou amb una referència a la data de la present còpia. Als ff. 261v-262 una altra anotació aplega informacions sobre l'obra, en castellà, assenyalant que el copista va corregir i afegir diversos passatges. Als marges hi ha diverses anotacions i correccions, que de vegades estan fetes al damunt del text mateix. A la primera guarda es llegeixen comentaris genealògics i a l'interior de la portada, a ploma: “El P. Murillo en la Historia de Na Sa del Pilar de Zaragoza habla del Arzobispo de ella Dn Dalmau de Mur y de Cervellon como he lehido en ella. y el P. Ribera en la Genealogia de la Casa de Cervellon tambien”
Subject Manuscrit datat
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11001914 reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2804
Location in volume ff. 2-8 prel. + 1-261
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2 prel.] Asi comensan les Histories e Conquestas dels Reys de Arago, e Comtes de Barcelona, Compiladas per lo Honorable Mossen Pere Tomic Cavaller … al molt Reverentd [sic] Archabisbe de Saragoza
dedic.: Al Molt Reverent Señor lo señor en Delmau de Mur … [ 3v] … que lo dit memorial haia algun fonament de raho he començat a tractar per Capitols segons se seguex
índex: Capitol primer qui tracta de la Creacio del mon e de les cosas que nostre Senyor y feu en ca \ r/ tes 1 … [ 1] … Capitol xlviij qui tracta com lo Rey Dn Johan de Navarra succehi al dit don Alfonso son germa e fon lo xiij. Rey de Arago e Comte de Barcelona. en cartes 255-
tit.: Capitol Primer qui tracta dela Generacio de Adam e dela Creacio del Mon e com Deu feu lo Mon en sis dies
text: Deuen seber [sic] que Nostre Señyor Deu qui es començament de totas cosas … [ 256v] … en lo Monestir de Poble, ahont [sic] era soterrada la Reyna Da Joana muller sua qui mori vivint dit Rey e Senyor
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7816
Location in volume ff. 256v-261
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (cap. 49)
Language català
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 256v] Capitol xLjx qui tracta com lo Rey D. Ferrando apellat Catholic fill del Rey Dn Joan fou 14 Rey de Arago e Compte [sic] de Barcelona e Rey de Castella e de tota Espanya, exceptat Portugal
text: Defunt lo Excellent Rey Dn Joan … [ 261] … en ses conquestas del que tant admirables […] se podia narrar
colofó: A laor e gloria […] corregida e estampada ab Priuilegi per cinc anys la present obra […] en Barcelona 1534
Condition fragment
Note una nota marginal indica que es tracta d'una còpia de la impressió de 1534
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24