Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1296
Authors Desconegut
Titles Biblia AT: Liber psalmorum
Saltiri
Llibre dels salms
Date / Place traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Romeu Sabruguera (Fra), OFM
Associated Texts texid 3603 Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
texid 2166 Desconegut, Cels homens son beneventurats, escrit 1451 ad quem
texid 2165 Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem
texid 2170 Desconegut, Senyor ver Déu, jo he cridat, escrit 1451 ad quem
texid 2169 Desconegut, Senyor ver Déu, per merce·t quir, escrit 1451 ad quem
texid 2168 Desconegut, Senyor, ages-me pietat, escrit 1451 ad quem
texid 2167 Desconegut, Senyor, no·m vulles maleyr, escrit 1451 ad quem
texid 2171 Desconegut, [S]enyor, vulle[·ns] exausir, escrit 1451 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.33.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.33.1
Tractat en: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 80
Tractat en: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 528 i 531
Subject BÍBLIA: V. T. SALMS
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 2550
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-7-6 (BITECA manid 1065)
Copied 1351 - 1400 ca. (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccijra-ccxxviijvb ff. 202ra-228vb ff. 202ra-228vb
Title(s) Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccijra] En nom de nostre senyor ihesu christ e dela uerge madona Santa .Maria. mare sua assi comensa lo saltirj lo qual transladat fo de lati en romans. Per frare Romeu Saburguera. maestre en theologia en lorde de Sent domingo Assi comensa la sua primera feria
tit.: Beatus uir
text: B9enauyrat es lom qui no ana [esmenat a sobre en “ava”] en lo conseyl de mals homens … [ ccxxviijvb] … No anos senyor no a nos masa dona gloria al teu nom. Sobra la tua .misericordia. e la tua ueritat e posada la mia esperansa
Associated Persons Traductor (var.): Romeu Saburguera ( f. 203ra)
References Tractat a: Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 74
Note els tres darrers mots són el reclam del quadern
ID no. of Witness 2 cnum 372
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, fr. 2433 (BITECA manid 1263)
Copied 1401 - 1450 [?]
Location in witness ff. 1-187v
Title(s) Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 1] C2omença lo psaltiri en vulgar
rubr.: Beatus vir qui non abit in consilio impiorum et in via peccatorum non estetit et in cathedra pestilencie non sedit
text: B7Eneuyrat es lom qui no ua en consell demals homens e no ha stat en carrera de peccadors … [ 187] … loatslo ab cembes de alegria e tot spirit lou deu
colofó: [ 187v] Finis Deo gracias
References Bohigas (1967), “La Bíblia a Catalunya”, II Congrés litúrgic de Montserrat
Note rúbriques en llatí
ID no. of Witness 3 cnum 2920
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 19 (BITECA manid 2397)
Copied 1401 - 1500 (Willmart)
Location in witness ff. 1-78
Title(s) Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de nostre senyor deu Comenca [sic] lo saltiri en pla primera feria Comenca [sic] lo primer psalm [diumenga]
text: B5Enavuyrat es lom qui no vssa en conssell de mals homens e no ha stat en carrera de peccadors e en cadira de pestelencia no ha segut … [ 77v] … Los gojgs de deu seran en lur bocha e en lurs mans coltells tallants de dues parts a fer venganses deles gents e a reptar los pobles e a encouar los reys e lurs nobbles en manegues de ferre A fer sobre ells juy […]
colofó: [ 78] Asi fenex lo saltiri … [be]neyt sia lo nom de nostre senyor
Condition incomplet
Note manca el final. Rúbriques en llatí, a excepció de la primera, i notes marginals de la mà del copista
ID no. of Witness 4 cnum 2399
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 315rb-363ra
Title(s) Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem a partir del salm 39
Incipit & Explicits rubr.: [ 315rb] Aci fenex lo libre de Job e comensa lo prolech del Saltiri
prol.: I6O estant sa en terra en Roma esmane lo saltiri segons los .lxx. enterpretadors … [ 315va] … dela font molt pura he Clara
tit.: ffenex lo prolech del saltiri lo qual feu Dauid Rey e salmista primera feria primer salm
text: Beatus uir qui non abiit Jn consilio jnpiorum jn uia peccatorum No estetit … [ 363ra] … e ab tempens de alagria tot esperit llou Deu
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo Enthonius satorra vochatur qui scripsit benedicatur. Deo gracias Amen. Jhesus Maria filius fecit Jste liber Anno anatiuitate dominji millesimo Quadringentesimo septimo vno / Jn octo diem Augustus
Note s'ha dit que a partir del salm 39 transcriu la versió del Saltiri de Romeu Sabruguera
ID no. of Witness 5 cnum 8873
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2275)
Copied 1475 ad quem
Location in witness ff. 10v-17r
Title(s) Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem 14, 22, 26, 47 i 23
Incipit & Explicits tit.: [ f. 10v] Aquest salm es en lo saltiri en la feria del diumen-ge [f. 11] a XIIII Capitols
text: [ f. 11] Senyor qui habitava en lo teu tabernacle e qui reposara en lo teu sant munt … [ f. 17] … Deu de les hosts del cel aquest es rei de gloria
References Riera i Sans (1971-75), “Un recull d'oracions en català dels conversos jueus (segle XV)”, Estudis Romànics 82-85
Note algunes variacions respete al text de Sabruguera
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-23