Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1289
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call number Cod. 78
Copied Bartomeu Teixidor [?], 1421 - 1450

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 287 (= I + 6 + 272 + 8)
Collation 16 210 312 4-2810
Page Layout 33 línies (f. 2)
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 2)
caixa 180 × 124 mm
Hand gòtica cursiva menys acurada al final (cos del volum)
gòtica cursiva altra mà (ff. 20, 20bis, 125, 125 bis)
Watermark unicorn
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau, la primera amb decoració filigranada
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: justificació a punta seca
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Condition manca el primer o primers folis de la taula; f. 6, 256 i darrers vuit folis en blanc. Volum en bon estat. Al f. 256 hi ha una nota datada el 15-5-1985 que adverteix que els folis 20 i 20bis, 125 i 125bis foren col·locats posteriorment. Una altra anotació adverteix que la primera foliació salta del 189 al 200
Binding cuir sobre fusta, amb decoració mudèjar, amb el distintiu de la Catedral i un motiu floral al centre. Restes de dues tanques en molt mal estat
Associated persons Altres aquest manuscrit es coneix des del s. XVIII, a partir del moment en que fou citat al catàleg de la Biblioteca fet per Jaume Caresmar (P.), clergue secular
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (1999), Inspecció personal
Tractat a: Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lx-lxi
Tractat a: Oliveras y Caminal (1952), “Codicum in Sanctae Barcinonensis Ecclesiae segregatis asservatorum tabulae”, Scrinium 11 , n. 38
Tractat a: Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 186
Tractat a: Massó Torrents (1915), “Catàleg de les publicacions periòdiques de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 154-5
Tractat a: Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 409-45
Note sembla conservar la divisió usual en 10 parts

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 412
Location in volume ff. 1-5 prel. + 1-175v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort
Language català
Date traduït 1420 ca.
Title(s) in witness Lo usatges de Barcelona i constitucions de Catalunya
Incipits & explicits in MS índex: [ 1 prel.] de offici de savis bastoners correus e troters e de lur salari … [ 5 prel.] … de vertigals
rubr.: [ 1] dela sancta fe catholica e privilegis del sant babtisma perla gracia de deu rey darago e mallorques e de valencia conte de Barchinona
text: … [ 175v] … del monastir dels frares prehicadors dela dela [sic] ciutat de barchinona a xxi die de juny de lany Mccccxiii e del regne uostre De Gualbis vicecancellarius hic nihil […]
Condition incomplet
References (most recent first) García y García (1981), “La canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente”, Bulletin of Medieval Canon Law. New Series
Abadal i de Vinyals et al. (1913), Usatges de Barcelona
Note manca el primer foli de la taula. El text del f. 175v està tatxat, al f. 176 també hi ha un text ratllat amb un fragment dels Usatges: “Usatges de barsalona libertats privilegis e inmunitats (…) e declaracions [..]”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3596
Location in volume ff. 176-177v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2066
Pere Albert. Casos en què no procedeix de restituir potestat
Language català
Date traduït 1275 [?] - 1300 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 176] Aquests son els casos en los quals lo senyor no es tengut segons obseruança de Cathalunya e usatges de barchinona retra po[tes]tats de castell ne feu emperat al castella o vassall
text: L3o primer cas es quant lo vassall contradiu al senyor fermar dret o fer homenatge … [ 177v] … lo feu per dit delicte de aquells bens qui no son del feu deu retra a son senyor com servey que fet haura per lo […] o menys passat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3597
Location in volume ff. 177v-211
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1004
Pere Albert. Costums de Catalunya entre senyors i vassalls
Language català
Date traduït 1275 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 177v] Aci comencen les costumes de Cathalunya entre los senyors e vassalls tenents castells e altres feus per senyors Encara excepcio e encara de expoliatio sie admesa contra lo senyor requerint potestat e fermament de dret
text: S2i lo senyor demanara a son vassall a ell … [ 211] … fer destrenyar segons drets per lo senyor de la terra
Note La rúbrica fou copiada al marge per una altra mà
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3598
Location in volume ff. 211-255
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1119
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitució de pau i treva
Language català
Date promulgat 1228-12-27
Title(s) in witness De pau e de treva. Usatge, f. 211
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 211] De pau e de treva. Usatge
text: S3i negu en treua de nostra senyor … [ 255] … com es tengut per constitucio de Cathalunya plau al senyor rey
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3599
Location in volume ff. 257-258
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2074
Desconegut. Forma de jurament que deuen fer los veguers
Language català
Date promulgat 1424 ca
Title(s) in witness Forma del jurament que deuen fer los vaguers, f. 257
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 257] Forma del jurament que deuen fer los vaguers
text: A3questa es la forma dels sagraments dels vaguers … [ 258] … plus pleurament es contengut
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3600
Location in volume ff. 258-264
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2075
Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó. Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich
Language català
Date promulgat 1370 ca.
Title(s) in witness Concordia feta per la regina Elionor e lo Cardenal de Comenge, f. 258
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 258] Concordia feta per la regina Elionor e lo Cardenal de Comenge sobre iiii greuges al braç eclesiastich fets
text: E2n nom de deu sobre los pretesos iiii greuges que lo reuerend pare … [ 264] … no sien fets fins quel dit dupta sie determenat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3601
Location in volume ff. 264-272
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1596
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) ([?])
Language català
Date promulgat 1227-12-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 264] Aquestas Constitucions foren temporals constituidas duradorees a cert temps lo qual es passat
text: Iacme primer en la sua cort de barchinona … [ 272] … dels braços pusquen demenar aquellas cartas que mester hauran
Note Constitucions i usatges
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-05-19