Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1287
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 5
Title of volume Franqueses ( al llom)
Copied 1391 ca. - 1450 ca. (catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 316
Collation 15/4 2-512 68 75/6 8-1012 11-128 13-1412 156 16-188 1912 2010 2112 2216 237/6 24-3012 31-322
Page Layout 2 columnes (ff. 213 al finalf. 213)
24 línies (f. 4)
29 línies (f. 213)
Size pàgina 345 × 237 mm (f. 4)
caixa 250 × 130 mm (ff. 4-212)
caixa 239 × 170 mm (ff. 213 al final)
columna 239 × 72 mm (ff. 213 al final)
Hand gòtica librària
cursiva (còpia de cartes)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletra historiada i miniada que representa el rei amb els consellers i un escrivà (al f. 10 de numeració moderna (= v fol. ant.))
Caplletres: en vermell i blau amb decoració morada i vermella
Il·lustracions alguns dibuixos a ploma (al f. 1v)
Altres: foliació antiga en vermell i numeració moderna a llapis
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones assenyalant les línees verticals, situades a prop del talls i règim complet de perforacions al marge que serveixen de guia per als renglons
Reclams: en posició horitzontal, al marge inferior dret, sense decorar
Condition són en blanc els folis 259v-260. Restes d'una antiga foliació en xifres romanes. Els folis finals (308-315) deteriorats; volum en bastant bon estat de conservació tret d'algunes taques d'humitat
Binding en pell sobre taula, moderna, amb bollons i tanques de metall; enganxat a la coberta anterior hi ha un bocí de la coberta antiga en pell repussada
Associated persons Firma inclou una anotació sobre la consagració de l'església parroquial de Sòller (1492) signada per Mateu Palou, notari
Associated Texts Conté al f. 8 es copia el text amb rúbrica en català de texid 3042 Pere d'Aragó I, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de les franqueses de Mallorca llatí
Conté als ff. 8v-9v es copia amb la rúbrica en català texid 3042 Pere d'Aragó I, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de les franqueses de Mallorca llatí
Conté a partir del f. 205 l'inici de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100 llatí
Conté l'inici de texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67 llatí
Conté l'inici de texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem llatí
Conté l'inici de texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca. llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1283 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 1. Romeu des Poal, 1334-10-10 - 1339. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Confirmació dels privilegis de Mallorca, confirmat 1322.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:347-8
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Tractat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 34
Tractat a: Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 185
Catalogat a: Quadrado (1887), “Códices del Archivo General de Mallorca”, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes 162
Note procedeix probablement de Sòller. Senyals de lectors als marges. Inclou, a més de les franquícies, lleis i privilegis atorgats per Jaume I i els seus successors (Jaume II, Sanç i Jaume III) i privilegis d'Alcúdia [?] als ff. 202v-203v capítols sobre la moneda i formes de jurament en català en gòtica cursiva. A partir del f. 205 en llatí: un calendari, Privilegis i franqueses i altra documentació copiada posteriorment. Còpia parcial del còdex de Romeu des Poal. Inclou el breu Cronicó del rei Robert

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2859
Location in volume ff. 2-7 + 10-64v (fol. mod.)
ff. 1-7 + i-lvv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] A2sso es la carta deles franchees de mallorcha per lo molt alt senyor en Jacme … [ 7] … de lur consell aquells conselers que hauran elets al comensamennt del any en cclx. cartes del present libre
rubr.: [ 10] En nom del omnipotent deu. aquesta es la primera franquea que fo donada per lo molt alt seynor en Jacme … als pobladors de Malorques ans que la yla fos del tot guaanyada
intr.: S9apien tuit que denant presencia de nos … [ 15v] … ab sobre posat en la linea de ehuytena
tit.: Aquesta es la primera franquea … nouelament en aquela enadides
text: S5apien tuit que nos en Jacme … [ 64v] … segons que dit es elegerets. Dada a barcelona .iij. mensis augusti Anno dominj M.cc.lxx quarto
Note La darrera rúbrica de l'índex fou afegida per una mà un xic posterior. Segueix un document en llatí al f. 65 de mà posterior
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2860
Location in volume ff. 66-67v + 77-132 (fol. mod.)
ff. 66-67 + i-lvj (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3044
Jaume II, Rei de Mallorca. Franqueses de Mallorca
Language català
Date escrit 1310
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66] C2omenssen les franchees (…) Confermades per (…) infant en jacme fill del molt alt senyor en Jacme rey (…)
índex: [ 67v] que conferma les caualeries en .i. carta en en .ii. capitols … La carta de la moneda del aur en .v. cartes
tit.: [ 77] En nom del omnjpotent (…) Aquestes son les franquees … per lo molt noble senyor jnfant en jacme (…) del regne de malorques
intr.: E6N nom de nostre senyor Deu … [ 77v] … que en la carta deles dites franchees se conte. Que conferma totes les caualeries del dit regne de Malorques axi con aqueles posseexen
text: E2ncara atorgam … [ 132] … jutges del dit senyor Rey Yo lorens plasensa (…) a lo meu publich e acustumat senyal. signum
Note Entre la taula i el text figuren un Privilegi de la moneda promulgat pel rei Jaume de Mallorca i la Carta de franqueses de Amalrich de Narbona (ambdós textos en català)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2861
Location in volume ff. 71v-73v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3045
Jaume II, Rei de Mallorca. Privilegi de la moneda d'or
Language català
Date escrit 1230 a quo - 1343
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71v] Aquest es lo priuilegi de la moneda del aur
text: S4apien tuyt quenos en .Jacme. per con la gracia de deu rey de Mallorques … [ 73v] … P. ses mathes & Michael rotlan
auten.: Ego laurencius plasensa scriua … ab lo meu publich e acostumat senyal
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2862
Location in volume ff. 74-75v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3046
Amalric II, Vescomte de Narbonne. Carta de franquesa
Language català
Date escrit 1328 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Aquesta es la carta dela franquea den namalrich de narbona
text: S2apien tuyt que materia de questio fo entre lo noble baro Namalrich (…) vescomte e senyor de narbona … [ 75v] … gauberti de gruxa
auten.: E mi laurens plasensa public notari … e senyale ab mon publich e acustumat senyal
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2863
Location in volume ff. 132v-169v (fol. mod.)
ff. lviv-xciiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3047
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Franqueses de Mallorca
Language català
Date escrit 1324 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132v] En nom del honipotent … franchees e libertats e priuilegis (…) per lo molt noble senyor en Sanxo (…) Rey de Mallorches (…) sa entere pare seu
text: E5N nom de nostre senyor … [ 137] … publich e acustumat senyal
rubr.: aquesta es la carta de la ordinacio dela armada
text II: Sapien tuyt que consarrayns … [ 169v] … mcccxxxij (…) e pobladors del regne de maiorches
auten.: Jo en bernat de pug daluch notari … et clausi meo publico [signo]
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 409
Location in volume ff. 171-202 (fol. mod.)
ff. clxxi-ccxi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1322
Desconegut. Usatges de Barcelona
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 171] Assi comencen los usatges de la cort de barcelona con solien jutjar
text: A3bans quels usatges fosen … [ 202] … et in ipso anno currebat litera dominicelis b. et .xix. qujntus
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-05-13