Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1286
Format llibre. edició. imprés
Author Ramon Miquel i Planas
Title Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI
Series Biblioteca Catalana
Place / Publisher Barcelona: Fidel Giró
Date / Location 1911: pp. xxvi + 375
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Rom. Reserva 833.1 B BIB
Source of Data for Works texid 5313 Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1080 Desconegut, Divendres sant, escrit 1475 - 1500
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
texid 2060 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
texid 4765 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
texid 1774 Joan Moreno, Ab tot que ja esperimens, escrit 1475 - 1500
texid 5318 Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
texid 3585 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 5320 Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
Source of Data for Witnesses cnum 1514 MS: Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]. Barcelona: Catalunya (BNC), 88, 1551 [?] - 1600 [?]
Record Status Created 1990-10-02
Updated 2011-03-30