Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1284
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 2
Title of volume SAN PERE ( al llom, en daurats)
LLIBRE DEN SANT = PERE ( a la coberta anterior, gravat en lletres daurades)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 1-5 + i-217
Collation 13/2t 2-810 9-108 116/5 1210 135/7 1418 1512 167/8 178+3 1810 1914 206 sense lligam visible entre ells, 216+1; els quaderns finals no donen estructures clares, hi ha problemes per veure on pertanyen els folis finals
Page Layout 2 columnes
73 línies (f. 7ra mod.)
Size pàgina 408 × 280 mm (f. 7 mod. ii ant.)
caixa 337 × 207 mm
columna 337 × 93 mm
Hand gòtica molt acurada, centrada en el rengló, no es posa sobre la línia de guia (especialment a la primera part, ff. 1-75)
cursiva diverses cursives gòtiques i humanístiques (als ff. 76-217)
Watermark carro de dues rodes amb els radis en creu (f. 36)
gos amb l'ull visible (f. 31)
Pictorial elements Rúbriques en tinta vermella (a la part antiga i a la darrera de les disposicions del volum)
Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració afiligranada senzilla en el color de contrast (a la part antiga)
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons que atravessen l'intercolumni, poc perceptibles, les línies verticals atravessen els marges inferior i superior però no es veu que ho facin les línies horitzontals de la justificació
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: perforacions rodones, visibles en el marge superior assenyalant les línies verticals, prop del tall, no es veuen les que marquen les horitzontals
Reclams: horitzontals, centrats i decorats en els quaderns 2-7, la resta sense reclam
Signatures: no hem apreciat la presència de signatures de quadern
Condition volum en molt bon estat de conservació; el primer foli, originàriament en blanc, feia funcions de guarda, ara està numerat com el primer foli del llibre. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues al marge exterior superior sota l'altra, anterior, en xifres romanes a tinta normal; la foliació original en tinta vermella es troba centrada al capdemunt del foli i numera -i- el f. 6 de la foliació moderna que inclou la part preliminar en el conjunt
Binding restaurada, pell sobre taula, llom amb cinc nervis, cinc bollons per pla i restes de les tanques metàl·liques, substituïdes per tanques modernes que en reprodueixen la forma
Previous owners (oldest first) Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne
Associated persons Altres compilat per Pere de Sant Pere, notari
Associated Texts Conté als ff. 1-40 texid 2675 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230 llatí
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:372-4
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. D
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. D
Tractat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 34
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. A
Catalogat a: Quadrado (1887), “Códices del Archivo General de Mallorca”, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes 163
Note conté privilegis dels reis de Mallorca; els de Pere III de 1343, unes ordenacions de Pere III sobre el consolat de mar de València; d'altres sobre bones costums i usatges de la mercadoria i privilegis de diversos reis. No sembla que inclogui cap còpia completa dels Usatges. A la primera guarda anterior moderna hom anotà a llapis “Cod. 2 MICROFILMADO 1978”; al capdemunt del f. 2 a tinta, lletra del s. XVI inc. “Libre den Pere de sent Pere (Ross. Vell fol. 225)”; nombroses anotacions marginals tant contemporànies com posteriors, manícules assenyalant el text. La taula (ff. 1ra prel.- 4va) està en llatí i en català: el títol del capítol i la posició al volum en català “en iij capitols e en cartes .iij.”; segueix fins al f. 5v una altra taula feta per mà cursiva i descurada que inclou la resta de disposicions (esperar fotocòpies per veure de quin mà es tracta). Contingut del volum en procés de revisió
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067055.html# filigrana carro vist 2014-01-08
http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/052002.html# filigrana gos vist 2016-05-13

Internal Description
Number of texts in volume: 36
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1848
Location in volume ff. xxxvvb-lxvijvb
ff. 40vb-72vb (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1073
Consolat de Mar. Reglament del Consolat de València
Language català
Date promulgat 1401 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40vb] Assi comensen los capitols del consolat de la mar e primerament de la eleccio dels consols e del iutge capitol primer
text: C6Ascun any la uespra de la festa de nadal de nostre senyor los promes nauegants patrons e marjners ho partida daquels appleguen conseyl en la esgleya de sancta thecla de la dita ciutat … [ 72vb] … E per les rahons desus dies fon feyt aquest capitol
Note segons la numeració marginal que pot ser de finals del s. XV o del XVI té ccliij capítols. El manuscrit s'obre amb la còpia de les franqueses en llatí, tot i que els enunciats (una mena d'índex) al davant de cadascuna estan en català, mentre que les rúbriques i el text van en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2827
Location in volume ff. lxvijv-lxxva
ff. 72vb-75va (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1117
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. De les naus armades, galees i sageties
Language català
Date promulgat 1336 - 1387
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72vb] Assi parlarem de les Naus armades e de les Gualeres e de les sageries com deuen partir ny com deuen paguar a aquells qui ab eyls yran
text: P12Rimerament deu jurar lalmiral e lo capita e los armadors que eyls paguen lo senyor dela Nau … [ 75va] … E si deuallan a meny leuan hora segons que sera la Quantitat dela moneda
Note segueix un colofó mig esborrat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9855
Location in volume ff. 84ra-85rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3557
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició sobre l'encunyació de moneda
Language català
Date promulgat 1390
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 84ra] Que sien [batuts] e fabricats florins en Mallorques
invoc.: [J]3N dei nomine et beatissime Marie … pateat vniuersus
intitulatio: Quia Nos Johannes dei gratia Rex Aragonum … Etc.
pream.: Et ego Berengarius de cortilles mercator Ciuis Cesarauguste arrendator … et firmata capitula que secuntur
dispositio: En nom de deu En Berenguer de cortilles mercador de Çaragoça Arrendador deles seques del senyor Rey fins en quantitat de vint e cinch millia marchs dor fi ab voluntat e consentiment del dit senyor e dels jurats e vniuersitat de Mallorques batra o fara batre … [ 85ra] … vsos e costumes romanguen de tot en tot en lur forca e valor
concl.: Jdeo persecutione dicte concordie tam nos … [ 85rb] … et legitime Recipientur
datatio: Quod est datum et actum Barchinona secunda die septembris Anno A natiuitate domini Mo. ccco Nonagesimo Regnique nostri dicti Regis Quarto Petrus ça calm
conf.: Signum ✠ Johannis dei gratia Regis Aragonum … jussimus apponendum
certificació: Sig ✠ num Berengarij decortilles … ac juro
certificació: Sig ✠ num Anthonij Castelli nuncij … concedo et firmo
testimonis: Testes sunt Qui ad hec predicta presentes fuerunt … de Thesauraria predicti domini Regis
Note segueix un text en llatí
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9870
Location in volume ff. 85vb-86vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3558
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols entre el rei i la universitat del Regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1390
Title(s) in witness capitols convenguts entre lo senyor Rey e la universitat de Mallorques per lo Capbreu (1390)
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85vb] Capitols couenguts entre lo senyor Rey e la vniuersitat de Mallorques per lo Capbreu
intitulatio: [I]3N dei nomine Amen pateat vniuersis Quod nos Johannes Rex et caetera
intr.: oblatis nobis Reuerenter Jnfra scriptis capitulis … quidem capitulorum et responsionum tenor sequitur in hec uerba
pream.: Molt alt e excellent senyor Con per rao del capbreu lo qual vos senyor fets fer de vostra patrimoni en la ylla de Mallorques … en e sobre lo fet del dit capbreu los capitols seguents
dispositio: E primerament per cessar moltes questions e jnconuenients ques porien seguir … [ 86rb] … Plau al senyor Rey segons les respostes per ell desus fetes
dispositio: Quod obrem pro execucione dicte deliberacionis Tenore presentis … [ 86va] … Datum et actum barchinone secunda die Septembris Anno anatiuitate domini Mo. ccco Nonagesimo regnique nostri dicti Regis Quarto Petrus ça calm
auten.: [ 86vb] Signum Johannis dei gracia Regis Aragonum … pro ipsius corroboracionem sigillum nostrum appendi Jubemus
certificació: Sig ✠ num Anthonij castelli nuncij et sindici … concedo et firmo
testimonis: Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt videlicet firme et Juramento dicti domini Regis … Jacobus pastoris de Thesauraria dicti domini Regis
certificació: Signum mei bonanati Egidij pre dicti domini Regis scriptoris … habuit eam provisa petrus de puteo
Note nota de mà posterior sota la rúbrica: “se trobe en el Llibre den Rossello nou C. 334. b”. Segueixen textos en llatí fins al f. 87va
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9871
Location in volume ff. 87vb-89ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10963
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Certes ordinacions relatives al regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1392
Title(s) in witness Certes ordinacions fetes per lo senyor Rey seruadores en mallorques (1392))
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87vb] Certes ordinacions fetes perlo senyor Rey seruadores en Mallorques
invoc.: [E3]N nom de deu sia e dela glorioza [sic] verge madona santa Maria amen
intitulatio: Nos en Johan perla gracia de deu Rey darago … e de Sardanya
intr.: Entenents ab assidua cura al bon estament e regiment de nostres sots meses aquelles prouisions … ordonam sobre les coses deius scrites axi com se segueix
dispositio: E primerament per foragitar fraus que en temps passats se son fets … [ 88v] … En testimoni de la qual cosa la present hauem manat esser feta ab segell de nostra maiestat en pendent segellada
datatio: Dat en valencia a deeuuyt dies de deembre en lany dela nativitat de nostre senyor M ccc xc dos E del nostre Regne Sise vidit Sperend.
auten.: Senyal ✠ den Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cardanya [sic] Rex Johan
testimonis: [ 89ra] Testimonis son lo Reuerent en Jacme per la diuinal prouidencia bisbe … Mossen huc danglesola Camerlenchs
certificació: Sig ✠ num mei bonanati egidij predicti dominj Regis scriptoris … vnus ex illis qui in hijs interueniunt p.
Note segueixen textos en llatí fins al f. 91vb
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9872
Location in volume ff. 92ra-95ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3559
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició sobre una qüestió entre els cavallers, els homes de paratge i els jurats del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1370
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92ra] sobre [.] questions Els cauallers e homens de paratge de vna part e los ciutadans daltra tres sentencies auen donades
tit.: Prima sentencja:
intitulatio: [I3]N dei nomine amen Pateat cunctis Quod cum dudum co[.]im nobis Petro dei gratia Rege Aragonum … et Ceritanie
intr.: Suscitata fuerit materia questionis et controuercie Jnter Milites generosos et priuilegiatos Regni Maiorice de vna parte Et Juratos et Ciues Ciuitatis Maiorice ex altera … [ 92rb] … Sequntur sub hiis uerbis
dispositio: Sapien tuyt Que com dauant le [sic] presencia del noble senyor Namfos Rey darago (…) en P. torrella caualer del Jlla de Mallorques procurador dels caualers … [ 95ra] … lata fuit predicta declaracio per dictum dominum Regem ac demandato ipsius per me scriptorem et notarium subscriptum
datatio: lecta et publicata inquadam camera sui maioris palacij Barchinone die martis vicesima Tercia Julij circa horam Completorij Anno Anatiuitate dominj Mo Trecentesimo Septuagesimo
testimonis: presentibus dictis partibus ac presentibus testibus Egregio … et pluribus alijs circumstantibus in multitudine copiosa Guillem de palou
auten.: Signum ✠ Petri dei gracia Regis Aragonum … Jussimus Jn testimonium permissorium Rex P:
certificació: Sig ✠ num mei Bartholomei siruent scriptoris dicti domini Regis … scribi feci et clausi
Note la segona i tercera sentència són en llatí
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9873
Location in volume f. 95rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3675
Casa dels Jurats. Sentència sobre l'aigua de la sèquia
Language català
Date promulgat 1239
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95rb] Sentencia dela aygua dela cequja
dispositio: C6om dela aygua dela Cequia gran contencio fos entre lo senyor en P. perla gracia de deu senyor del Regne de Mallorques dela vna part e lo senyor en Nutio sans … [ 95va] … Auans cascun de la part sua a sos acostats do
datatio: la qual cosa es feta Quinto kalendas Augusti Anno domini Mo cco xxxo Nono
testimonis: se ✠ nyal del senyor Jnfant en P per la gracia de deu senyor del Regne de Mallorques … sen ✠ yal den G. dalfi demuntdits qui asso loam e fermam
certificació: Sen ✠ yal den p. artich notari de Mallorques … on es dit scrit feci et
Note en el f. 95ra comencen una intitulatio i una introducció que queden penjades i estan tatxades amb una línia en diagonal de dalt a baix. El final queda en l'aire. Segueixen textos en llatí fins al f. 98va
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9874
Location in volume f. 98va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3057
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date promulgat 1376 - 1377
Title(s) in witness privilegis i capitols de corts generals
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98va] Prjuilegis o capitols de corts generals
datatio: Sequencia tria capitula fuerunt prouisa per se … in curiis generalibus celebratis in villa montis soni Anno domini Mo ccco Septuagesimo Sexto
tit.: que los pagesos ques fan Ciutadans dejen star ab llur cassada en Ciutat almenys tres mesos
dispositio: J6tem que com alcuns homens deles parroquies fora la Ciutat de mallorques se facen Ciutadans per tal ques puesquen alegrar de priuilegi … [ 98vb] … si lo dit testador era Ja mort Plau al senyor Rey
Note segueix un text en llatí
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9875
Location in volume ff. 99ra-103rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3058
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols presentats fora de Corts a Lleida pels síndics mallorquins ([?])
Language català
Date promulgat 1380
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99ra] Capitols de leyda prouehits segons capitols de corts generals obtenguts lany M ccc lxxx
acc.: Capitula infrascripta prouisa fuerunt per actum curiarum generalium per dominum Regem petrum in Ciuitate ylerde Anno domini Mo ccco Octuagesimo
tit.: que no sien tanguts ixir fora lo Regne
dispositio: J3tem com vos senyor aiats donades o fetes donar sentencias fora lo dit Regne de Mallorques … [ 103rb] … e siu era que cayga en pena de C. Morabatins dor Narcisus primo
Note segueixen textos en llatí fins al f. 108
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9876
Location in volume f. 108v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4580
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Letra reyal sobre la jurisdicció dels cònsols
Language català
Date promulgat 1420
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 108v] Letra Reyal fahent per la juridicio dels Consols e cort del Consolat
intitulatio: N2alfonso per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Als Noble amat e feels Conceller Mossen olfo de proxida Gouernador … Saluts e dileccio
intr.: En los dies passats fon de nostra cort emanada ab gran e madur concell certa letra e prouisio del tenor seguent
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago etc
pream.: Attenents que per expres priuilegi atorgat ala vnjuersitat de Mallorques per lo senyor Rey en Marti oncle nostre … e ben auenjr del dit Regne e fermetat del dit priuilegi
text: declaram de nostra certa sciencia que qualseuol robes sclaus e mercaderias sien per los dits mercaders mercantiuolment venudes e comprades … Com nos axi de certa sciencia e aconsalladament vullam […] fer
datatio: Dada enla vila del Alguer a vjnt e tres dies de Agost en lany dela natiujtat de nostre senyor Mil Quatrecents vjnt .Rex Alfonsus.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9877
Location in volume f. 115v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4581
María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó. Disposició perquè no sigui feta execució dels béns dels delats
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115v] Que no sia feta execucio dels bens dels delats fins passat hun any e hun dia
dispositio: Jtem Senyora molt excellent com en lo Regne de Mallorques segons forma de priujlegis bons vsos franqueses e pratiques del dit Regne no sia stat james pratiquat nj acustumat com fer nospuja obstante … aquell stament en que eran en temps del bendegament
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9856
Location in volume f. 130
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4582
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Capítol sobre l'aigua de la sèquia
Language català
Date promulgat 1377
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 130] [P]3Etrus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritani
salutatio: dilecto consiliario nostro ffrancisco ça garriga militi … salute et dilectione
pream.: Audita querela dilectorum et fidelium nostrorum juratorum … plenarie cum presenti
datatio: Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto Quartadecima die nouembris Anno anatiuitate dominj Mo ccclxxo Septimo
intr.: [C]2apitullum justa scriptum numero .lxj. fuit peruisum per serenisimum dominum Regem Petru … sub his verbis
rubr.: Per laygua dela cequja
dispositio: [I]3tem com aquells quj obtenen contessions e an ampriu dela aygua dela cequia dela Ciutat de Mallorques … e nola pugan vendre ne e naltre manera degostar ne dar ne alienar. Narcisus primo
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9878
Location in volume ff. 142-144v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4583
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Confirmació de les franqueses del regne de Mallorca i d'altres atorgaments
Language català
Date promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142] Confirmacio de franqueses i atorgaments del senyor Rey Namfos
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9879
Location in volume f. 145r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4584
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició. De no ésser empetxtats per leudes i d'altres disposicions
Language català
Date promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145] de no esser empetxats per leudes
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9880
Location in volume ff. 145v-148v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4586
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Sobre l'elecció dels jurats i els cònsols
Language català
Date promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145v] De elegir jurats e Consols
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9881
Location in volume f. 164v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4587
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Que comissaris no puguin usar en Mallorca
Language català
Date promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 164v] Que Comissarjs no puxen vsar en Mallorques
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9882
Location in volume f. 167v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) ([?])
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167v] Jacobus secundus Jn prima c[?] barchinone. Capitulo primo
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9883
Location in volume f. 169r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4588
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició contra Nicolau Eimerich
Language català
Date promulgat 1396 ad quem
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9857
Location in volume ff. 170-172
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4589
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i privilegis del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170] Priuilegium capitulatum
intitulatio: Nos Johannes dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Animaduertentes (…) los capitols […] e totes e sengles coses en aquells contengudes
dispositio: Primerament senyor com per diuerses franqueses e priuilegis del dit Regne sia statuit e ordonat que totes letres e cartes jmpetrade e emanades de vostre cort … [ 171v] … abans que ells fossen cauallers
conf.: Placet Regie Maiestati … [ 172] … sigillo in pendenti munjta
datatio: Datum jn villa fraga die vicesimo Septembris Anno a natiuitate Dominj Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo Regnique nostri nauarre Tricesimo quinto Aliorum vero
conf.: Signum ✠ Johannjs dei gracia Regis … et Ceritanie Rex
Note text de molt mal llegir. Segueixen altres testimonis i signatures
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9884
Location in volume f. 187v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4694
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Capítols del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1316
Incipits & explicits in MS pream.: [ 187v] Aquestas ordinacions e capitols ha fets lo Senyor rey Araquesta dels Jurats de Mallorques .viija Julij Anno domjnj Mo. ccco xvjo que capitula sunt continuata jn libris domus bannorum huius Ciuitatis
dispositio: Primo ordona que nagun gos fer ne dar per strep a la muller mes que no sara la quarta part del axouar que pendra … dels bens del marit coujnent stiguen sa condicio je lo poder del marit
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9885
Location in volume ff. 189v-190
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4704
Desconegut. Declaració entre els de la Ciutat de Mallorca i els de la part forana
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189v] Declaracio entre los de la ciutat e dela part forana
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9886
Location in volume f. 190
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4715
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Que home de Mallorca no sigui detingut en galera
Language català
Date promulgat 1469
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 190] Que hom de malorques no sie detengut en galera
intitulatio: DON Johan per la gratia de deu Rey de Arago … e de Cerdanya
salutatio: Als spectables magnifichs e amats Consellers nostres … Salut e dilectio
dispositio: Per lo amat e fael nostre en Guillem llinars mercader (…) Nos empero volents sobre aço degudament e per Justicia prouehir a vosaltres e acascu de vosaltres diem e manam sots pena de dos Milia florins dor dels bens de qualseuol Contrafehent habedors e aplicadors a nostres cofres que tots e sengles homens de Mallorques o nat en lo dit regne de Mallorques Los quals en les ditge galreres o galiotes sien detenguts … no volem esser trets deles dites galeras
datatio: Dada en la Vila dels prats del Rey a vij de Juliol en lany dela natiuitat de nostre Senyor Mill Quatrecents Sexanta nou. Rex Jo.
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 9887
Location in volume f. 190v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4716
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Per la salina d'en Prats
Language català
Date promulgat 1471
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 190v] Per la salina den prats
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 9888
Location in volume ff. 195-199
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5119
Casa dels Jurats. Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita
Language català
Date promulgat 1451
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195] Capitols e ordinacions fetas per lo offici de mestre de guayte
pream.: Ara hoiats lo magnifich mossen berenguer dolms caualler … per lo magnifich loctinent general auctoritzats los capitols e ordinacions dela Tenor seguent
rubr.: Que negun catiu no gos Jaure fora lo alberch de son senyor ne daltre
dispositio: Primerament que daci auant catiu no gos jaure negun vespre fora lo alberch de son senyor … [ 198v] … dela observacio daquells algu nos pusca scusar
datatio: Dat. En Mallorques xxxj de Març any Mill CCC LJ. Albertinus vidit
tit.: Addicio
pream.: Ara hoiats que notifica lo Spectable e magnifich mossen vidal castella doriç … qui sia stat moro o catiu de L. asots
dispositio: Per tant lo dit spectable e magnifich loctinent [f. 199] general ab tenor de la present mana a tot hom generalment que la sobradita ordinacio tinguen e obseruen e noy contrauinguen sots les dites penas de las quals sera feta prompta e rigurosa exequcio sense tota gracia e merçe
datatio: Dat. en Mallorques a viiijo de ffarer any Mil cccc lxj albertinus vidit
colofó: Ffonch publicade la present crita diluns a viiijo de ffabrere any demunt dit per Nanthoni costa trompeta dela vniuersitat de Mallorques
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 9889
Location in volume ff. 199-200v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4717
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegi
Language català
Date promulgat 1468
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199] Priuilegium obtendum a Serenisimo domino nostro Rege Johanne per Egreium virum domjnum jacobum de muntayans legum doctorem hominus [?] Regnj Maioricarum Sindicum et Ambaciatoris
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 9890
Location in volume ff. 200v-202
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4718
Casa dels Jurats. Sobre els salaris de juristes i notaris
Language català
Date promulgat 1476
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200v] Que los juristes e notaris no sien franchs de salaris ne scripturas
intr.: Nouerint vniuersi … tenoris sequentis
pream.: Ara hoiats que notifica lo molt Magnifich mossen Alvaro Vuis Caualler … feta la ordinatio Seguent
dispositio: Com [f. 201] per experiencia sie vist que per alguns homs de Sciencia notaris e causidichs e senyors de scrjuania … e guard si quj guardar si ha
datatio: Dat en Mallorca a xxvj de Noembre any M. Cccc. Lxxviiijo
tit.: Lo bordell
dispositio: Los capitols e ordinacions fetes circa [?] la Jnstauracio fabrica e custodia del bordell de la present Ciutat so Registrats e costumats … [ 202] … Item que los demunt dits capitus duiem a bemplacit dels Magnjffichs jurats Alvaro vujs e Montanyans
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 9891
Location in volume f. 202
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4719
María de Castilla, Reina d'Aragó. Que no sia fet manament als jurats de pagar en béns propis els deutes de la universitat
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 202] Que no sia fet manament als jurats de paguar en bens propis los deutes dela vniuersitat
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 9892
Location in volume f. 203r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4721
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegi que dos jurats del regne de Mallorques entenguin en les tortures
Language català
Date promulgat 1481
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 203] Priujlegi que dos dels Magnjfichs Jurats entenguen en les tortures
intitulatio: Nos ferdinandus dei Gracia Rex Castelle … Gocianj
intr.: Maiestati nostre … Jn hunch modum
dispositio: Jtem com la magestat del selir Rey don Alfonso de memoria Jnmortal hagues prouehit emanat que dos dels Jurats … en contrarj allegar se poguesen. Plau al Senyor Rey que sia fet segons es atorgat e vsat tot fran cossant dende fuimus [?] per vos suplicati vt ditum Capitulum Juxta decretationem [f. 203v] comunj sigillo jmpendenti munitum
datatio: Datum Jn Ciujtate Barchinone die Sextodecimo mensis Marcij Anno anatiujtate dominj millesimo Quadringentesimo octuagesimo Primo Regnorum nostrorum videlicet Sicilie Anno quarto decimo Castelle e Letionem octauo Aragonum vero et aliorum Tercio. Yo ell Rey
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 9893
Location in volume ff. 204v-205
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4722
Casa dels Jurats. Que els oficials que serveixen la universitat del regne de Mallorca no hagin de entregar el seu bastó quan són acusats, mentre no hi hagi sentència
Language català
Date promulgat 1486
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204v] Que los officialls quj executen per la vniuersitat en cas que sia posat libell contra ells deuant los Jutges dela taula no sien tinguts posar lo basto fins ab ab fujan diffinjtiua sien condemnats
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 9894
Location in volume f. 206r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4723
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Guiatge per als que aniran a poblar Mallorca
Language català
Date promulgat 1427
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206] Guiatge sobre seyiment atorgat per lo Senyor Rey atots aquells quis vendran poblar en Mallorques
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 9895
Location in volume f. 206v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4724
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Que los habitadors de la ciutat i regne de Mallorca que armen galeres contra moros i facin botí no paguin més d'una quantitat
Language català
Date promulgat 1496
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206v] Que los habitadors de aquesta Ciutat e Regne qui armaran contra moros quel que faran boti aci no paguen mes deu vint y cinch hu
intitulatio: Don ferrando per la gracia de deu Rey de Castela … Gociano
salutatio: Al noble Magnifich e amat Conseller … oason loctinent Salut e dilectio
dispositio: essent informats quant soujnt moros prenen christians de aqueixa nostra illa … tot dubte e dificultat cessants
datatio: Dada en la Ciutat de Girona a vj dies del mes de agost any dela natjuitat de nostre senyor Mil quatrecents noranta sis Yo el Rey
Note segueix una nota sobre el registre de la provisió
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 9896
Location in volume ff. 209v-210v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4725
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Aplicació de la pragmàtica sanció al regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1506-08-26
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 209v] Nos don ferrando per la gracia de deu Rey de Arago … de Gotiano
dispositio: Considerant quant benefici ha portat en lo nostre Regne e Illa de Mallorca la pracmatica sanctio per nos los anys passats feta … a nostres Reyals cofrens aplicadores desijon [?] Ciutat
datatio: Dat en la nostre Ciutat de Barchinona a xxvj de Agost del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil Cinchcents y sis. Yyo el Rey
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 9897
Location in volume f. 211
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4726
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió sobre la moneda
Language català
Date promulgat 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 211] Don ferrando per la gratia de deu Rey de Arago … Gociano
salutatio: Al spectable Noble magnifich amat conseler criat nostre sala y loctinent general nostre en lo Regne de Mallorques don Joan Aymerich salut y dilectio
dispositio: Segons hauem entes per humil exposicio a nostre Magestat feta perlo amat nostre francesch çellers notari (…) algunes vegades enlo temps dela quaresma a causa de almoynes ques fan los jurats de aquexa Ciutat fan batre moneda menuda … trahen dita moneda menuda del dit Regne y la aporten en altres parts ahon la fan fondre y guanyen en aquella
Note segueix un espai en blanc, potser havia de continuar la disposició
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 9898
Location in volume f. 212r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4727
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió sobre l'encunyació de moneda
Language català
Date promulgat 1508-03-30
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 212] Nos don ferrando per la gratia de Deu Rey de Arago … e de Gociano
dispositio: Jatsia que per los Reys passats predecessors nostres de gloriosa recordacio fos stada atorgada licença y facultat de batre moneda dor y de argent … [ 212v] … fer les presents de nostre segell secret en lo dors de aquelles segellades
datatio: Dat en la Ciutat de Burgos a xxx. Dies del Mes de març en lany dela natiujtat de nostre Señor de Mil cinchcents e vuyt Yo el Rey
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 9899
Location in volume f. 214v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4728
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Disposicions posteriors a les corts de Montsó de 1510
Language català
Date promulgat 1511-03-27
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 214v] Don ferrando per la gracia de deu Rey de Arago … y de Gociano
salutatio: Als spectables Nobles e magnifichs consellers … Salut y dilectio
pream.: en les corts per nos vltimament celebrades enla vila de monço … es stat fet e ordenat un acte de cort del tenor seguent
dispositio: Item molt Catholich princep Rey e Senyor pus ala diuinal clemencia plau que en los vostres beneuenturats dies se conquisten los Regnes e terres de affriqua que pertanyen a la Corona de Arago … ne fallira rigurosa execuçio desitjan no […]
datatio: Dat en la ciutat de Cuilla a xxvij dies del mes de Març del any dela Natiuitat de nostre Senyor Jesu christ Mil Cinch cents y onze y yo el rey
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 9900
Location in volume f. 215
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4730
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica per a aquells que vulguin creuar-se
Language català
Date promulgat 1511-03-21
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 215] Don ferrando per la gracia de deu Rey de Arago … y de Gociano
salutatio: Al spectable Noble magnifich y amat conseller nostre de Sala … Salut y dilectio
dispositio: Per humil exposicio anostra Maiestat feta per los magnifichs y amats nostres micer Johan gual doctor en Cascun dret (…) Cauallers hauem entesque ara nouament alguns attempten pendre la Creu y habit de Sanctiago de nostro Sant pare ab animo de hauer Jnmunitat dels drets de aquex nostre Regne … guardant vos attentament de fer lo contraj si nostra gracia tenim Cara y la pena demunt diat desigan ni incorer
datatio: Dat en la Ciutat de Seuilla a xxj die [sic] del mes de Marc any Mil Sinccents y onze Y yo elRey
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-05-13