Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1254
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Preconització: prohibició als clergues que exerceixin l’ofici de la notaria
Preconitzacio ne ullus clericus tabellionarus officio vti possit
Preconització
Date / Place escrit 1302-06-22
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Subject SENSE CLASSIFICAR
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12511
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/2005 (BITECA manid 5122)
Copied 1330 a quo (data del document del f. 232r)
Location in witness ff. 197v-198
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Preconització: prohibició als clergues que exerceixin l’ofici de la notaria, escrit 1302-06-22
preconjtzacio, f. 197v
Incipit & Explicits rubr.: [ f. 197v] [¿?]2 et prima sequens preconjtzacio fuit preconitzata publicata per Ciuita|tem barchinone djẽ dmc̃ ffesto Pentecostes .xv. kalendas. Juny anno | domjnj Millesimo. Trecentesimo Secundo.
tit.: Preconjtzacio facta per predictis
text: [a]2ra oyats permanament del Senyor Rey que naguna persona persona [sic] quj | port corona clerical e portant si per clergue daquiauant en la terra | o en la senyorja del dit senyor Rey no fassa nagunes Cartes ne | nagunes scriptures publiques ne en naguna manera no sia rebut | a offici de notarja … [ f. 198r] … en altra manera encorrera lo perill de | lur offici e no res menys la jndignjcio [sic] del senyor Rey
ID no. of Witness 2 cnum 325
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 223vb-224ra
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Preconització: prohibició als clergues que exerceixin l’ofici de la notaria, escrit 1302-06-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 223vb] Preconitzatio ne vllus clericus tabellionatus officio vti possit
acc.: H2ec preconitzatio sequens fuit preconitzata … sesto Pentecostes Quintodecimo kalendas Julij anno dominj Mo ccco Secundo
text: A2ra ojats per manament del senyor Rey que nanguna persona qui port corona … [ 224ra] … E no res menys enla Jndignatio del Senyor Rey
ID no. of Witness 3 cnum 12420
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.7 (BITECA manid 1130)
Copied Barcelona: 1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)
Location in witness ff. 111r-v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Preconització: prohibició als clergues que exerceixin l’ofici de la notaria, escrit 1302-06-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 111] Preconitzacio ne ullus clericus tabellionarus officio vti possit
intr.: [h]2ec preconizacio sequens fuit preconizata publice per Ciuitatem Barchinone die dominjca sesto pentecostes quinto decimo kalendas. julij Anno domini .M .ccc. Secundo
dispositio: [a]2Ra oiats per manament del senyor Rey que neguna persona qui port corona clerical o port en si per clergue daqujauant en la terra o en la senyoria del dit senyor Rey no faça negunas cartas ne negunas scripturas publicas nj en neguna manera no sie reebut a ofici de notaria … [ 111v] … E en altra manera encorrera en lo perill de lur ofici e no res menys en la jndignacio del senyor Rey
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-11-01