Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12510
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1613
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
Language català
Date promulgat 1301-04-19
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/2005 | Antic 9-9-7 | Antic 11-3-4 /12 | Antic 11-2-3/311
Title(s) in volume Constitutiones facte per P. arnaldi de Ceruarja, f. 189v
Copied 1330 a quo (data del document del f. 232r)
Location in witness ff. 189v-194v
Title(s) in witness Constitutiones facte per P. arnaldi de Ceruarja, f. 189v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ f. 189v] Constitutiones facte per P. arnaldi de Ceruarja vicarium barchinone et bauilum [sic] barchinone | & Consiliarios & probos [?] homines barchinone / et confirmate per dominum Regem Jacobum
tit.: Constituciones barchinone facte per dominum Regem Jacobum
intitulatio: J2acobus dej gratia Rex Aragonum valencie et Murcie at Comes bar|chinone
salutatio: dilecto suo Petro Arnaldj de Ceruarja vicario bar|chinone et vallentie … pro tempore | Jbi fuerit. Salute & dilectione
acc.: jn literjs [?] capituljs jnfascriptis a nobis Petro | Arnaldj de ceruarja vicario supradicto … quorum capitulorum tenor taljs est
tit.: De ordinacionibus ᵭcorum constitucionum
intr.: [a]2quest [sic] ordonaments [sic] de vall scrit han tractats e ordonats en .p. | A. de Ceruera … nouellament scrits quen sia feta la sua volentat axi con a | ell placia
tit.: De examjnacione aduocatorum
dispositio: [ f. 190r] [p]2rimerament ordonarem que tots los auocats sien examjnats e que na|gun nogos auocar que no sia auocat … [ f. 194r] … Equj les dites coses jurar no uolra ne sia reebut en les dites | Corts ajutgar ne auocar entro que haja jurat. ¶ Atorga ho lo sen|yor Rey e vol e mana que ajco [?] e totes les altres coses damunt | dites sien tengudes e fermament obseruades
tit.: E dicce ordinaciones | obseruentur
conf.: [i]2gitur cum sit nobis cordj et Regalj … [ f. 194v] … esequtor
datatio: Date valentie. quar|todecimo. kalendas. Madij. anno. dominj Millesimo Trecentesimo prjmo
Note sense anotacions als marges. Rúbriques en llatí, text en català
Record Status Created 2015-02-07
Updated 2015-02-07