Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1248
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Sant Cugat, 39
Title of volume EXPLICAIO [sic] | DELA | DOC | CHRISTIAN[A] ( al teixell)
Copied 1401 - 1450 (Wittlin)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 149 (= II + 1-144 + 1 + II) (foliació moderna a llapis en xifres aràbigues)
Collation [1]11 [2]-[3]14 [4]16 [5]14 [6]16 [7]14 [8]16 [9]14 [10]16
Page Layout 2 columnes
38/40 línies
Size pàgina 275 × 200 mm (f. 2)
caixa 195 × 140 mm
columna 195 × 60 mm
Hand cursiva catalana de la primera meitat s. XV
Watermark corona de tres puntes
muntanya de tres cims
muntanya de tres cims dins d'un cercle
Pictorial elements Caplletra inicial sense acabar, només repassada amb tinta vermell
Caplletres: en vermell
Calderons en vermell
Rúbriques espais en blanc per a les rúbriques
Tocs de color majúscules amb tocs en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Reclams: horitzontals i verticals al marge interior
Condition el f. 132v és en blanc
Binding moderna, en pergamí; tall del relligador en groc amb taquetes marrons
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Tractat a: Ysern Lagarda (1999-2000), “Edició i estudi del Recull d'exemples morals, contingut en el ms. S. Cugat 39 de l'Arxiu de la Corona D'Aragó”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 51-71
Tractat a: Ysern Lagarda (1999), “Estudi i edició dels exempla esparsos del ms. Santes Creus 49 (olim 23) pertanyent a la Biblioteca Pública de Tarragona”, Zeitschrift für Katalanistik
Tractat a: Wittlin (1983), “Les traduccions catalanes de la Somme le Roi (De vicis i virtuts) de fra Llorenç”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 406-7
Catalogat a: Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 65
Note exemplar en revisió

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 888
Location in volume ff. 1ra-132ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1638
Laurent de Blois, Canonge d'Orléans. Llibre de vicis i de virtuts
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] L4o primer manament que Deus dona a Moyses en la lig es aquest … [ 132ra] … aci ffjnare ma materia ala gloria de nostro senyor qujn sia loat e serujt e honrat, qui us aport tots a ujda perdurable amen
colofó: B3eneditta sit sancta trinitas argum jndiuisa vnitas amen
colofó: B3eneyt sia lo precios nom || de jhesuchrist amen e dela sua molt preciosa mare molt humjl madona sancta Maria beneyta sia tota la sancta cort celestial amen … [ 132rb] … Aquest libre feu .j. frare dels preycadors a raquesta del Rey felip de fransa en lany dela jncarnacio de nostre senyor mcclxxixo. Deo gracias. Amen. Ffinito libro sit laus et gloria christo. AMEN
Condition incomplet
Note manquen el títol, l'índex i el pròleg
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 352
Location in volume ff. 133-144v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1278
Desconegut. Recull d'exemples morals
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133] Exempli de aquells quj an deuocio en lo cors de Jhesuchrist
text: U3na uagada fou .j. hom que hauia fort gran deuocio en lo cors … [ 146v] … per que jo aplagres mon cors a ffer tan gran penjtencia
References (most recent first) Ysern Lagarda (1999), “Estudi i edició dels exempla esparsos del ms. Santes Creus 49 (olim 23) pertanyent a la Biblioteca Pública de Tarragona”, Zeitschrift für Katalanistik 72-78 , n. ed.
Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XV 120 , n. (ed. miracle f. 135v)
Note col·lecció de 12 miracles
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11312
Location in volume f. 133
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11019
Desconegut. Exemple d'aquells qui han devoció en lo cors de Jhesuchrist
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133] Exempli de aquells quj an deuocio en lo cors de Jhesuchrist
text: U3na uagada fou .j. hom que hauia fort gran deuocio en lo cors … e hac lo cors de ihesu christ tots temps en gran honor e en gran reuerencia com nos deuem tots hauer
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11313
Location in volume ff. 133-134
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11020
Desconegut. Exemple d'aquells qui fan lo senyal de la creu
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133] Eximpli daquells qui fan lo senyal dela creu que no poden esser sobrats per lanemich
text: E2 en vna proujncia era vn bell masip fort agran marauella e fort bell hom e lo masip era pobre … [ 134] … e no sab que lis fo esdeuengut e torna assi matex e regonech se e tornas a nostro senyor e puys feu moltes bones obres
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11314
Location in volume f. 134r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11021
Desconegut. Pulcrum exemplum
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134] Pucrum exemplum
text: U2n hom fo qui hauia .iij. amichs e amaua la .j. mes que so matex … [ 134v] … plaçia adeu que en tal guisa hi siam ho rahonats que dauant la sua presencia vengam
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11315
Location in volume ff. 134v-135
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11022
Desconegut. Bell exemple d'un home qui fou malalt
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134v] Bell exempli de .j. hom qui fou malalt
text: U2na uegada fo .j. hom e fo malalt axi que passa daquesta ujda e la muller els jnfants estauen lj dauant … [ 135] … E axi dix ell mes am asi sofferir porgatorj que no faria della axi que ell salua la sua anima
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11316
Location in volume f. 135r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11023
Desconegut. Exemple d'un cavaller qui era de malvada vida
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135] Eximplj dun caualler quj era de maluada ujda
text: U2na uegada era .j. caualler quj era hom fort de maluada vida … [ 135v] … E puys lo caualler se penedi del mal que hauia feyt e feu molt de be etc
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11317
Location in volume f. 135v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11024
Desconegut. Exemple d'un cavaller qui era hom fort, bo i honrat
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135v] Exempli de .j. caualler qui era hom fort bo e honrat
text: U2na vegada fo .j. caualler fort bo e honrat e noble e fort poderos en aquella terra axi que ell era fort honest e diligent e quj be pregaua deus … E veus quj la saluda ne lj fa plaers ella com ne ret bon guardo atot hom
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11318
Location in volume ff. 136-140v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11025
Desconegut. Exemple d'un monge
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136] Eximplj dun monge
text: E2ra vn monge que vench amalaltia e fo fort malalt e de mentre que estaua en passar en tots los altres monges li estauen dauant ell gira tots los huyls en uers e torna fort desfigurat … [ 140v] … haurem lo tant cercat que nos fugira e pemdrem [sic] lo e estara ab nos que haurem enbellides nostres consciencies e axj faran ho en gujsa que estia ab nos
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11319
Location in volume ff. 140v-141
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11026
Desconegut. Exemple d'un cavaller qui fou enamorat d'una donzella
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140v] Eximplj de .j. caualler qui fou anamorat de .j. donzella
text: U2na vegada fo vna dona fort bella e de bon linatge e molt hom eren anamorat que la presessen per muller … [ 141] … e que noy sper hom dia nj hora e deus perdonarans tantost su fer
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11320
Location in volume f. 141
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11027
Desconegut. Exemple d'una monja
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141] Eximplj de .j. monia
text: U2na monja era en .j. monestir a Roma e era verge e casta de son cors … e les oreylles de hoyr folles paraules tots los menbres del cors forans deuen fer testimonj ala castedat quj es dedins el cor e en larme
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 11321
Location in volume ff. 141-142v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11028
Desconegut. Exemple de sant Johan boca d'or
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 141] U2na uegada era .j. artiacha lo qual hauia nom Johan quj era amereuella hom fort sant e verge e de bona vida … [ 142v] … E jo prech tots aquels qui legiran aquest mjracle nel oyran que pregen deu per anima daquell quj la dicta ne aço ha scrit
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 11322
Location in volume ff. 142v-143
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11029
Desconegut. Exemple d'un sant ermità
Language català
Date escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142v] Eximplj dun sant hermita
text: U2n sant hom hermita estaua al desert e fahia molt alta ujda … [ 143] … E sapies per cert que ell ha vuy reebuda tota sa gloria e la derrera honor que james reebe e es sabolit en jnfern e serra tormentat aytant com deus serra deus
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9743
Location in volume ff. 143-144v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1143
Desconegut. Vitae Patrum
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143] Eximpli molt bell duna santa verge
text: A2ltre eximplj se recompta aquj matex vna santa verge era en vn monestir e fahia tanta alta ujda … [ 144v] … bell pare e dolç e car amich de deu ço es la cosa per que ho aflagesch mon cors affer tan gran penjtencia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-02