Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1239
City and Library Sant Cugat del Vallès Arxiu Nacional de Catalunya
Collection: Call number Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens: ANC1-960-T-1038 | Antic Ms. 348. Manuscrits medievals
Copied 1401 - 1425 (M. de Bofarull i Izquierdo)
1401 - 1450 (J. A. Iglesias-Fonseca)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 138 (= V + 1-122 + 2 s/n + IX) (Avenoza)
Page Layout 32 línies (f. 2r)
línies
Size pàgina 295 × 220 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 190 × 115 mm
relligadura 300 × 225 mm
Watermark àncora (al foli prel.;)
creu dins d'un cercle (al foli posteriors)
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc per a caplletres
Rúbriques en vermell
Other features Reclams: centrats
Condition les guardes inicials i finals són en blanc, al final del text foliat hi ha 2 fulls moderns
Binding pell sobre fusta ("de álamo", segons Bofarull), amb restes de les tanques metàl·liques
Previous owners (oldest first) José Ignacio Cavero y Jáuregui, 8è. Conde de Sobradiel
Barcelona: Arxiu del Palau Requesens
Centre Borja: Arxiu del Palau Requesens A; II
Associated persons Firma i rubricada per José Ignacio Cavero y Jáuregui, 8è. Conde de Sobradiel
Altres al final del text antic hi ha una descripció del volum signada el 15 de maig de 1890 per Manuel de Bofarull i de Sartorio, arxiver
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 854
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas (1961), “Dos fragments catalans dels Evangelis, restes de la traducció de la Biblia de Bonifaci Ferrer”, Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti 14 , n. B
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 282 , n. 7.1
Descrit per: Casanovas (1906), “Còdecs de l'Arxiu del Palau”, Revista de Bibliografia Catalana 8-10
Note volum recuperat l'any 1939.

"Fue publicado por Mossén J. Clascar, tomando el texto de este códice, único existente" (anotat a llapis pel pare March en el foli següent a la descripció de Manuel de Bofarull inclosa en el manuscrit)

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 339
Location in volume ff. 1-122
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1268
Desconegut. Bíblia: Nou Testament
Language català
Date traduït 1301 - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1] [S]6ant matheu fon de Judea e segons que en aquest orde primerament es posat axi ell escriu primerament son euangeli en Judea … [ 1v] … yo vull en aço treballar per donar jnformament e doctrina als demanants
rubr.: fenex lo prolech e comensa lo avangeli de Sanct matheu Dela generacio de jhesu christ primo capitulo
text: [c]2Omença lo libre dela generacio de Jeshu crist fill de daujd fill de abram / abram engenra ysach / ysach engenra Jacob … [ 122] … e cabrien en tot lo mon los llibres que sen feren deles coses que ell feu en aquest mon
colofó: Fenex lauangeli de sant Johan en lo qual ha xxi capitol. Finito libro sit laus et gloria christo
References (most recent first) Tractat a: Gudiol i Cunill (1910-11), Una antiga traducció catalana dels quatre evangelis (Còdex del Palau). Transcripció seguida d'una introducció
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12335
Location in volume f. 1r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11264
Hieronymus. Pròleg de l'Evangeli segons sant Marc
Language català
Date traduït 1410
Incipits & explicits in MS text: [ 1] [S]6ant matheu fon de Judea e segons que … [ 1v] … yo vull en aço treballar per donar jnformament e doctrina als demanants
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9744
Location in volume ff. 1V-33
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4259
Marcus. Evangeli segons sant Marc
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1] [S]6ant matheu fon de Judea e segons que en aquest orde primerament es posat axi ell escriu primerament son euangeli en Judea … [ 1v] … yo vull en aço treballar per donar jnformament e doctrina als demanants
rubr.: fenex lo prolech e comensa loavangeli de Sanct matheu Dela generacio de jhesu christ primo capitulo
text: [c]2Omença lo libre dela generacio de Jhesu crist fill de daujd fill de abram / abram engenra ysach / ysach engenra Jacob … [ 33] … e en senyats a ells seruar e guardar totes les coses que yo manj auosaltres E ueus que yo son ab vosaltres tots temps entro ala consumacio del mon
Note oferim també en un registre separat els pròlegs que es troben copiats entre la rúbrica o la taula de l’evangeli i el text
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12336
Location in volume f. 34r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11265
Hieronymus. Pròleg de l'Evangeli segons sant Mateu
Language català
Date traduït 1390 ? - 1410 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34] Comensa lo prolech de sanct geronim sobre lo aduangeli de sant march
text: [s]6Ant march euangelista elet de deu e fill desant pere en lo batissme [sic] e en la diujnal paraula e dexeble dels sacerdots en lo temple … [ 34v] … Auent loguer e guardo del amonestament Car cell quj planta e rega vna cosa son aquell enpero quj dona acreximent es deus
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9745
Location in volume ff. 33-56v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4262
Mattheus. Evangeli segons sant Mateu
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS índex: [ 33] De Johan batista e del batisme de Jhesu christ edel deiunj E del endemoniat e dela sogra de pere e del lebros. primo capitulo … [ 33v] … Del dia de pasqua / E com les tres maries vengueren al moniment. xvjº capitulo
rubr.: Comensa lo prolech de sanct geronim sobre lo aduangeli de sant march
prol.: [ 34] [s]6Ant march euangelista elet de deu e fill desant pere en lo batissme [sic] e en la diujnal paraula e dexeble dels sacerdots en lo temple … [ 34v] … Auent loguer e guardo del amonestament Car cell quj planta e rega vna cosa son aquell enpero quj dona acreximent es deus
text: [L]3O començament del euangeli de Jhesu christ fill de deu es aquest segons que es escript en ysayes propheta / Vet que yo tramet lo meu angel dauant la tua faç qui parellara la tua carrera denant tu la ueu del cridant en lo desert aparellats la carrera del senyor … [ 56v] … E aquells anant preycaren en tot loch lo senyor obrant / e les lurs paraules confermant ab los senyals quis seguiren. [colofó] Fenex la vangeli de sanct march en lo qual ha xvi capitols
Note oferim també en un registre separat els pròlegs que es troben copiats entre la rúbrica o la taula de l’evangeli i el text
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12337
Location in volume f. 58r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11266
Hieronymus. Pròleg de l'Evangeli segons sant Lluc
Language català
Date traduït 1390 ? - 1410 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 58] [s]4Ent lluch auangelista fonch de la nacio de antiochia e fonch metge molt noble per art e fonch dexeble dels apostols e apres ell seguj sent pere entro ala confessio lo qual serujnt al senyor fon sens peat ne per mill temps ac muller ne jnfants e morj en edat de .lxxiiij. anys en bethanja ple del sant spirit … [ 58v] … Vist es amj tu theofill enseuit lo comensament deligentment scriure atu per orde totes les coses per ço que conegues la veritat daquelles peraules [sic] / e deles quals es ensenyat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9746
Location in volume ff. 56v-96
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4594
Lucas. Evangeli segons sant Lluc
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS índex: [ 56v] Dela generacio e natiujtat de Johan babtista e de sa concepcio e dela temptacio de Jhesu christ j.º capitulo … [ 57v] … Del sant dia de pasqua e com Jhesu chist resusita [sic] xxiiijº cº
prol.: [ 58] [s]4Ent lluch auangelista fonch de la nacio de antiochia e fonch metge molt noble per art e fonch dexeble dels apostols e apres ell seguj sent pere entro ala confessio lo qual serujnt al senyor fon sens peat ne per mill temps ac muller ne jnfants e morj en edat de .lxxiiij. anys en bethanja ple del sant spirit … [ 58v] … Vist es amj tu theofill enseuit lo comensament deligentment scriure atu per orde totes les coses per ço que conegues la veritat daquelles peraules [sic] / e deles quals es ensenyat
rubr.: fenex lo prolech E comensa lauangeli de sanct luch [de luch ratllat] dela generacio e natiuitat deJohan babtista e dela sua concepcio del saulauor nostro Jhesu crhist primo capitulo
text: [c]2Om en los dies de herodes Rey de Judea vn preuera per nom zacharias del linatge de abia a la sua muller dels filles [sic] de aron / E auja nom elissabet eren ab dossos Justs denant deu anants [sic] en tots los manements ejustificacions del senyor … [ 96] … entro que siats vestits dela virtut del altisme apres sen mena aquells de fores en betania eleuades les sues mans en alt beney aquells edementre quel beneya / ell se parti del\l/s efon aportat en lo cel / Aquells orant tor tornarensen [sic] en Jherusalem ab gran goig e eren tots temps en lo temple lloant e beneynt nostre senyor deu
colofó: Fenex lauangeli de sent luch en lo qual ha .xxiiij. capitols
Note oferim també en un registre separat els pròlegs que es troben copiats entre la rúbrica o la taula de l’evangeli i el text
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12338
Location in volume f. 97r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11267
Hieronymus. Pròleg de l'Evangeli segons sant Joan
Language català
Date traduït 1390 ? - 1410 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97] Comença lo prolech de sant geronim sobre lauangeli de sent Johan
text: [a]2Quest es senct Johan euangelista vn dels dexebles del senyor lo qual fon elet verge per deu lo qual reuoca deu deles nupcies dementre volia pendre muller … [ 97v] … per que allogat lo desig de saber si lo fruyt del saber als demanants e lo treball e lo fruit del misterj adeu e ala doctrina esser seruada en totes coses
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9747
Location in volume ff. 96-122
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4595
Johannes. Evangeli segons sant Joan
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 96] Comencen les Rubriques del euangeli de sent Johan | Johan [sic]
índex: Dela paraula feta carn primo capitulo. Primo [sic] … [ 96v] … Com aparech a alcuns dels dexebles ala mar de tebiades. xx.º cap.º
rubr.: [ 97] Comença lo prolech de sant geronim sobre lauangeli de sent Johan
prol.: [a]2Quest es senct Johan euangelista vn dels dexebles del senyor lo qual fon elet verge per deu lo qual reuoca deu deles nupcies dementre volia pendre muller … [ 97v] … per que allogat lo desig de saber si lo fruyt del saber als demanants e lo treball e lo fruit del misterj adeu e ala doctrina esser seruada en totes coses
rubr.: ffenex lo prolech e comenza [sic] lauangeli de sent Johan. [tit.] Dela paraula feta carn primo capº
text: [e]2N lo comensament era paraula ela paraula era dauant deu edeus era paraula aço era en lo comensament deuant deu totes coses son fetes e per ell esens ell no es res fet e ço que es fet en ell era vida … [ 122] … Aquest es lo dexeble que dona testomonj de aquestes coses eles escriuj esabem que lo seu testomonj es vertader moltes altres coses son les quals feu Jhesus les quals si eren escrites singularment no [e ratllat] cabrien en tot lo mon los llibres que sen feren deles coses que ell feu en aquest mon
colofó: Fenex lauangeli de sant Johan en lo qual ha xxi capitol. Finito libro sit laus et gloria christo
Note oferim també en un registre separat els pròlegs que es troben copiats entre la rúbrica o la taula de l’evangeli i el text
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-23