Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1234
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó (Rei que la va promulgar)
Santacília (Autor recopilació)
Titles Ordinacions d'en Sanctacília
Ordinacions sobre les servituds de les cases d'honors
Ordinacions d'arbres
Consuetuds de la ciutat de Barcelona
Incipit & Explicits text: Aquestes son les ordinacions que el senyor Rey en Jacme II de bona memoria
Date / Place promulgat 1291 - 1327 (regnat de Jaume II)
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Traductor: Jaume Safont, poeta
Traductor: Gaspar Canys
References (most recent first) Editat a: García y García (1952-54), “Las Ordinacions per servituts y coses de honors de 1603”, Ausa
Editat a: Constitvcions y altres drets de Cathalunya. Compilats en virtvt del capitol de cort lxxxii de las Corts per […] Philip iv nostre senyor celebradas en la ciutat de Barcelona, any mdccii (1704) 2:93-8
Subject Barcelona
DRET
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 1560
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 205-210v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 205] En nom de deu sia aquestes son los ordonamens quel senyor Rey en Jacme de bona memoria a fets … [ 210v] … quant se caua se esguarda sol hixent ponent e mig jor serç
Note Hi ha un paperet intercalat amb una nota moderna amb la data de 1417
ID no. of Witness 2 cnum 299
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1803 (BITECA manid 1215)
Copied Barcelona [?]: Desconegut, 1342-09-03 (colofó f. CLXvb, datació de la primera part)
Barcelona: Joan Francesc Boscà (Calmette), 1451 [?] - 1480-02-05 ad quem (ff. 161 i ss. mort de l'autor i, segons Calmette, seria autògraf)
Location in witness ff. 204ra-207rb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 204ra] Ordinacions den Sanctacilia
tit.: E2N nom de deu sia: Aquestes son les ordinacions quel senyor Rey en Jacme de bona memoria ha fetes en la Ciutat de Barcelona ab consell dels prohomens … E aço fon com los morabatins foren ordenats a totes les honors a pagar per cens e per cascun morabati Nou solus barceloneses
tit.: De hauer atanç en paret mjgera
text: P4rimerament que tot hom pusqua hauer atanç en paret propria o comuna … [ 207ra] … la terra hara hom aportar e collar en alt. Ffinis
auten.: L2es presents ordinacions son stades translladades e de mot a mot prouades ab lur verdader original lo qual es en la scrjuania del honorable batle de barcelona per lo discret en Gaspar canyiç vn [207rb] dels scriuans dela dita cort e per en Jacme çafont notari
Note les ordinacions van numerades 1-10, (al f. 204va n'hi ha sis sense numerar), però segueixen bé a la segona columna i la numeració va de la 17 a la 69; al final es copien dues numerades 11 i 12, que són diferents de les 11 i 12 copiades primerament. Aquest text duu inicials, rúbriques i numeració en vermell
ID no. of Witness 3 cnum 1521
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 206v-211
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 206v] Les ordinacions den Santa Silia fetes sobre obres de cases e altres possessions stables
pream.: E4N nom de deu sia. Aquestes son les ordinacions quel senyor Rey en Jacme \segon/ de bona memoria … per cascun morabati nou sous barchinonnensis
text: Primerament que tot hom pusque ahuer atanç en paret propia … [ 211] … puys la terra haja hom a portar e colar en alt e no mes
Note Segueixen ordinacions, cartes, provisions, etc. de diversos reis, fins al f. 310
ID no. of Witness 4 cnum 852
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.12 (BITECA manid 1610)
Copied Banyoles: Bartomeu Miquel, 1459 (ff. I-III i 1-78, primera part del volum)
1486 a quo - 1500 (ff. 118 al final, tercera part del volum)
Location in witness ff. 75-78v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits intr.: [ 75] [e]3n nom de Deu sia Començat [a]questes son les ordinacions quelo senyor Rey en Jachme de bona memorja ha fetes enla Ciutat de Barchinona ab consell dels prohomens dela Ciutat … e que daquj auant no fossen ames for
dispositio: [p]2rimerament que tot hom puscha hauer acostament en paret propia e comuna e paret pres de son vehi de lonch e de trauers acceptat … [ 78v] … pus la terra hage hom aportar e acolar. Deo gracias
Associated MSS/editions manid 1022 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216. Ramon de Planas, 1391 - 1450. Jaume I, Comte de Barcelona, Constitució de pau i treva (tr. Desconegut), promulgat 1228-12-27.
Note el text acaba pràcticament igual que el de la copia de la BdC Ms. 1216
ID no. of Witness 5 cnum 300
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 124 (BITECA manid 1040)
Copied Barcelona: 1481 - 1500 (J. Riera)
Location in witness ff. 2-16 prel.
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits tit.: [ 2 prel.] Primerament se seguessan Com se Alegexen lo [sic] Consols /e les ordinacions /e pratiques dela Cort dela Cort dels dits consols /e en la fforma ques proseguexen les questions
índex: De multiplicament de quintades … [ 11 prel.] … sobra aquellas robas e naujljs
rubr.: [ 12 prel.] Aci apres apparen les ordinacions den Sentacilia … [ 7v prel.] … Sj algun senyor de nau o de leny acordara o aura acordats marjners e apres lo senyor dela nau volra romandre cxlvj.
pream.: En nom de deu sia aquestas son les ordinacions que lo senyor Rey en Jacme de bona memoria ha fetes en la Ciutat de Barchinona … per cascun morabati .viiij.o sous barçalonesos [sic] Dectant
dispositio: Primerament que tothom puscha hauer atanch … [ 16 prel.] … pus la terra haia hom aportar e colar en alt
Note part de la taula (ff. 8 prel.-11 prel.) i les Ordinacions d'en Sanctacília estan transcrits amb una lletra influïda per la humanística, posterior a la del text principal
ID no. of Witness 6 cnum 2087
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, F.B. 2364 (BITECA manid 1587)
Imprint Barcelona (catàleg): Pere Mompezat, 1550 - [?]
Location in witness ff. 1-6
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits pream.: [ 1] E7N nom de deu sia aquestes son les ordinacions quel senyor Rey en Jaume de bona memoria ha fetes en la Ciutat de Barcelona ab consell dels promens de la Ciutat … foren ordenats a totes les honors a pagar per cens per quiscun morabati viiii. sous Barçelonesos
text: Primerament tot hom pusque hauer atants en paret propia o comuna … [ 6v] … empero que si los dits arbres seran en frontera de aygua o si don sino vn peu
ID no. of Witness 7 cnum 3304
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1574-8o (op.) 1 (BITECA manid 2449)
Imprint Barcelona: Pedro Malo, 1574
Location in witness ff. 1-8v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
De les consuetuts de la Ciutat de Barcelona, portada
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Deles consuetuts, dela Ciutat de Barcelona, sobre les seruituts deles cases de honors vulgarment dites den Sancta Cilia
intr.: [ 2] E6N nom de Deu sia, Aquestes son les ordenacions quel senyor Rey en Iaume de bona memoria, ha fetes en la ciutat de Barcelona, … per quiscun morabati .ix. sous Barcelonesos.
text: Primerament hom pusque haueratans en paret propia o comuna en paret, … [ 8v] … Declarant empero que silos dits arbres seran en frontera de aygua, no si don sino vn peu.
colofó: Stampat en la molt noble Ciutat de Barcelona, En casa de Pedro Malo. Any de .N. Senyor .1574.
ID no. of Witness 8 cnum 3305
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1578-8o (op.) 1 (BITECA manid 2450)
Imprint Barcelona: Samsó Arbús para Arnau Garric, 1578
Location in witness ff. 1-8v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
De les consuetuts de la Ciutat de Barcelona, portada
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Deles Consuetuts, dela Ciutat de Barcelona, y Cathalunya, sobre les seruituts deles cases honors vulgarment dites den Sancta Cilia. Benense en Girona en casa de Arnaut Garrich Librater 1578.
intr.: E3N NOM de Deu sia, Aquestes son les ordenacions que lo senyor Rey en Iaume de bona memoria, ha fets en la ciutat de Barcelona, … per quiscun morabati nou sous barcelonesos.
text: Primerament tot hom pusque hauer atans enparet propia o comuna en paret, … [ 8v] … Declarant empero que si los dits arbres seran en frontera de aygua, no si don sino vn peu.
colofó: Stampat en la molt noble y leal Ciutat de Barcelona, en casa de Samso Arbus. Any de N. Senyor. 1578.
ID no. of Witness 9 cnum 3306
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1625-8o (op.) 5 (BITECA manid 2453)
Imprint Barcelona: Vídua de Matheuat, 1625
Location in witness ff. 19-22
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
De les consuetuts de la Ciutat de Barcelona, portada
Incipit & Explicits rubr.: [ 19] DE LES CONSVETVTS DE LA CIVTAT DE BARCELONA, sobre les seruituts de les Cases de honors, vulgarment dites den Sancta Cilia. Ab Lliccencia, en Barcelona, En casa la viuda Mathevat Estampera de la Ciutat y su Vniuersitat, any 1625
intr.: [ 19v] E6N nom de Deu sia. Aquestes son les Ordinacions quel senyor Rey en Iaume de bona memoria, ha fetes en la ciutat de Barcelona, … per quiscun morabati, nou sous Barcelonesos.
text: P2Rimerament, hom pusque hauer atans en paret propia, ò comuna en part, … [ 22v] … Declarat empero que si los dits arbres seran en frontera de aygua, no si don sino vn peu. LAVS DEO.
ID no. of Witness 10 cnum 3764
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-122 (BITECA manid 2503)
Imprint Barcelona: Joan Pau Martí, Josep Llopis, 1704
Location in witness pp. 1-12rb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] DE LES CONSUETUTS, DE LA CIUTAT DE Barcelona, sobre las servituts de las Casas, é honors, vulgarment ditas den Sanctacilia. Ab Llicencia. Gerona: Per Jaume Brò Estamper, y Llibertér en las Ballesterìas
tit.: [ 3] DE SERVITUTS. CONSUETUTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, SObre las servituts de las Casas, è honors, vulgarment ditas den Sanctacilia
pream.: E4N nom de Deu sie, aquestas son las Ordinacions, que lo Senyor Rey en Jaume de bona memoria ha fetas … à totas las honors à pagar per cents, per quiscun Morabati, nou sous Barcelonesos
tit.: De atans en paret
text: I. Primerament tot Hom puxa haver atans en paret propia … [ 12rb] … declarat empero, que si los dits arbres seran en frontera de aygua, no si don sino un peus. LAUS DEO
colofó: SON TRETAS DE LAS CONSTIVUCIONS, y altres drets de Cathalunya, Compilats en virtut del Capitol de Cort LXXXII de las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey Don Phelip IV. Nostre Senyor celebradas en la Ciutat de Barcelona Any M.D.CCII. Barcelona: En Casa Joan Pau Marti, y Joseph Llopis Estampers. Any 1704
ID no. of Witness 11 cnum 3766
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-103 (BITECA manid 2505)
Imprint Barcelona: Joan Pau Martí, 1709
Location in witness ff. 1-12
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] DE LES CONSUETUTS, DE LA CIUTAT DE BARCELONA, SO-bre les servituts de les Cases de honors, vulgarment dites den Sancta Cilia. Ab Llicencia, en Barcelona. En casa Joan Pau Martì, Estamper de la Excellentissima Ciutat, Any 1709
intr.: E5N nom de Deu sia. Aquestes son les Ordinacions quel Senyor Rey en Jaume … per quiscun morabatì, nou sous Barcelonesos
dispositio: P2Rimerament, tot hom pusque haver atans en paret propia … [ 12v] … no si don sino un peu. LAUS DEO
ID no. of Witness 12 cnum 3767
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-132 (BITECA manid 2506)
Imprint Perpignan: Jn. Rr., 1709
Location in witness ff. 1-6v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] DE LES CONSUETUTS, DE LA CIUTAT DE BARCELONA, sobre les servituts de les Cases de honros, vulgarment dites den Sancta Cilia. Ab Llicencia. Estampadas, en la Fidelissima Vila de Perpiña, per Jn. Rr. any 1709
salutatio: [ 2] E6N nom de Deu sia. Aquestes son les Ordinacions quel senyor Rey en Jaume de bona memoria, ha fetes en la Ciutat de Barcelona, … E açó fonch com los morabatins foren ordenats á totes les honors á pagar per cents, per quiscun morabatí, nou sos Barcelonesos.
dispositio: P2Rimerament, tot hom busque haver atans en paret propria … [ 6v] … Declarát emperò que si los dits arbres serán en frontera de aygua, no si don sino un peu. LAUS DEO
ID no. of Witness 13 cnum 3768
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-140 (BITECA manid 2507)
Imprint Barcelona: Joan Piferrer, 1730
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
ID no. of Witness 14 cnum 4101
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3519 (BITECA manid 2556)
Copied Castelló d'Empúries: José María Llobera, 1830 ca.
Location in witness ff. 13r -28v i 33-34 (index)
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500
Ordinacions o Constitucions den Sanctacilia, f. 13
Incipit & Explicits text: [ 13] En nom de Deu sia estas son las Ordinacions que fenlo Senyor Roy Don Jaume de bonamemoria … [ 28v] … ates que l'home deu portarla y pujarla
índex: [ 33] De las dos ordinacions se¤aladas las primeras ab la lletra O y las segonas ab la lletra R … [ 34] … Vendrer y tablar arbres.O. 31
Note No hi ha foliació
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02