Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1229
Authors Consolat de Mar [?]
Desconegut [?]
Titles Ordinació sobre obligacions de patrons de naus
Date / Place promulgat Barcelona 1435
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Guillem, Cavaller
References (most recent first) Editat a: Capmany de Monpalau i Surís (1791), Código de las costumbres marítimas de Barcelona hasta aquí vulgarmente llamado Libro del Consulado 48-9 (a l'apèndix, ed. trad. castellana)
Subject Barcelona
DRET
MAR
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 294
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 124 (BITECA manid 1040)
Copied Barcelona: 1481 - 1500 (J. Riera)
Location in witness ff. clxxxiiira-clxxxvvb
Title(s) Consolat de Mar… Ordinació sobre obligacions de patrons de naus, promulgat 1435
Incipit & Explicits text: [ clxxxiiira] A3ra oiats per manament del honorable mossen Guillem … [ clxxxvvb] … ay tantes vegades com se vullem a lur coneguda
Note al f. 186ra-va segueix una disposició en llatí: “Nos Jacobus etc. preterea damus et concedimus vobis (…) Et hoc postquam ligimus vell barcha vel naujs fuerit in mari vell parata aduerandum”
ID no. of Witness 2 cnum 3947
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-IV-9 (BITECA manid 2355)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06 (colofó)
Location in witness ff. cxirb-cxvrb
Title(s) Consolat de Mar… Ordinació sobre obligacions de patrons de naus, promulgat 1435
Incipit & Explicits rubr.: [ cxirb] Ordinacions de consellers de Barçelona sobre fets maritims. Les quals foren publicades a .xxi. de Noembre del Any de M. ccccxxxv.
text: A2Ra hoiats Per manament dels honorables mosen Guil-lem [f. xciva] de sanct Climent … [ cxvrb] … com ne disposa aquella constitucio dela Reyna Maria
Note aplega diverses disposicions que ratifiquen acords reials des de Jaume I fins a Ferran II
ID no. of Witness 3 cnum 12345
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness ff. 108va-110 va
Title(s) Consolat de Mar… Ordinació sobre obligacions de patrons de naus, promulgat 1435
Incipit & Explicits rubr.: [ 108va] ORDINACIONS | DE CONSELLERS | de Barcelona sobre fets mari-|tims. Les quals foren publicades | a vint y vn de Noembre del | any mil quatrecents | trenta sinch
intr.: A3Ra hoiats per manament | dels honorables mossen | Guillem de Santcliment | caualler Veguer de Bar-|celona : e del honorable en Matheu | deç Valls batle de la dita ciutat … lur iurisdiccio
dispositio: Ordenaren los | Consellers e promens de la dita ciu-|tat per fauorir e endreçar los naui-|lis e altres fustes e la mercaderia, que | daci auant tots e sengles patrons de | nauilis e daltres fustes que sien de | port de .D. salmes ensus hagen e sien | tenguts hauer e menar ab tals naui-|lis e fustes scriua iurat … [ 110va] … que | ells o los successors lurs ho pugan esmenar e declarar e interpretar ay-|tantes vegades , com se vulen a lur | coneguda
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02