Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1221
Authors Desconegut
Titles Misèria del hom i dels beneficis de Déu
Language català
Text Type: Prosa
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 286
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 11 s/n (BITECA manid 1208)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-59v
Title(s) Desconegut, Misèria del hom i dels beneficis de Déu cas. 9-36
Incipit & Explicits text: [ 1] tu La donchs auem uostra laor con auem de tu laor: … [ 59v] … E a tu es perpetual laor eternal gloria subirana potestat singular honor perpetual regne e inperi sens fi per los infinits e in defellents e in mortals segles dels segles. Amen
colofó: Finito libro sit laus deo Christo. Amen
Condition acèfal
Note La primera rúbrica es troba al f. 2: “Del endressament d'esperansa en vers deu x.”, segueixen les rúbriques: f. 3 “Dels laços de cobesa .xi.”; f. 4 “De la miseria del hom e dels benifets de deu .xii.”; f. 6v “Con deus dontinuament guarda e ueu les obres e les affeccions del hom .xiii.”; f. 9 “Con hom no pot res fer de be sens la gracia de deu .xiiii.”; f. 12 “Del diable e de les diverses temptacions .xv.”; f. 14 Com deus es lum dels iusts .xvi.”; f. 16v “Encara dels benifets de deu .xvii.”; f. 19 [foli trencat, no es pot llegir la rúbrica]; f. 20 “De la fervor de la amor de deu .xix.”; f. 20v “Con deus ha totes coses sotmes al servey del hom .xx.”; f. 22 “Con per consideracio dels bens temporals pot hom pensar la grenesa dels bens spirituals .xxi.”; f. 23v “Con la dolsor de deu leua e toyl tota la present amargor .xxii.”; f. 25v “Con tota la speransa e lo delis de nostre cor deu esser tostemps en deu .xxiii”; f. 26v “Con la salut nostre ue de deu .xxiiii”; f. 28 “Con la uolentat humanal no pot fer bones obres sens la gracia de deu .xxv.”; f. 29 “Dels benifets de deu entichs .xxvi.”; f. 30 “Dels angels ordonats a la guarda dels homens .xxvii.”; f. 32v “De la pregone sciencia o predestinacio de deu .xxviii.”; f. 35 “Daqueyls qui son primerament iusts e puys son pecadors e daqueyls qui son pecadors e puys son iusts .xxix.”; f. 36 “Con nostra salut sia de deu .xxx.”; f. 27 “Con la anima iusta sia ceyla e santuari de deu .xxxi.”; f. 39 “Con per los seyns dedins ne per los de fores no pusque deu esser atrobat perfetament .xxxii.”; f. 48v Del lum diuinal .xxxiii.”; f. 50v “Del desig de la anima e de la set que ha enuers deu .xxxiiii.”; f. 54v “De la uida eternal .xxxv.”; f. 57. Oracio a la santa trinitat .xxxvi.; f. 58v “Oracio .xxxvii.”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2005-01-12