Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1218
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/295 | Antic 295 | Antic D.191
Copied Barcelona [?]: 1479 a quo - 1510 ca.

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 112 (= 1 + 1-108 + 3)
Collation 11/t 24/6 312 410 5-612 78 810 912 101/7-12
Page Layout 23 línies (2r)
Size pàgina 223 × 146 mm (2r)
caixa 142 × 87 mm
Hand humanística sembla que hi han intervingut diverses mans
Pictorial elements Il·lustració dibuix a ploma d'un sepulcre amb les armes dels reis catòlics i l'escut de Catalunya en groc i vermell
Rúbriques es rúbriques del text són fetes amb la mateixa tinta, però en una lletra de modul més gran
Other features Justificació: justificació a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons i una línia vertical de justificació suplementària a cada marge, per encabir les inicials
Perforacions: no es veuen restes de les perforacions, que probablement han desaparegut en guillotinar els marges del volum
Ús de la primera línia de la pauta:
Reclams: sense reclams
Condition del primer quadern, un binió, només en resta un foli i un taló; el segon és força irregular, es tracta d'un quaternió que té intercal·lat un foli després del foli setè i un altre al final; del 10è quadern, un senió, avui només en resta el primer foli de la primera part i la segona part del quadern; és a dir, entre els ff. moderns 88 i 89 hi ha els talons corresponents a cinc folis tallats. Tenen retallats els marges inferiors els ff. 19, 28 (manca més de mig foli), 74 (només l'angle inferior), 88 i 99. Són en blanc els ff. 19v, 28v, 46v, 88v i 107v. Algun foli, com el 19, amb el marge inferior retallat; foliació a ploma, en xifres aràbigues; els folis inicials i finals de guardes són de paper modern
Binding tafilet vermell amb ferros daurats, del s. XVIII; llom de cinc nervis
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca Real (catàleg BNM)
Associated persons Firma al verso del darrer foli una mà posterior, en castellà, narra la curació d'una dona que havia pres verí -“solimán”- per matar-se (fet succeït a Valladolid en 1527) i la signa Alfaro (Doctor), metge
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 295 de la BNM. Ordinacions (2000)
Facsímil: Microfilm del ms. 295 de la BNM. Ordinacions (2000)
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 1:217
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 14
Note al f. 1 es llegeix: “Viros legalitas. faminasque adornat honestas”, al verso es copia l'epitafi de Ferran de Castella i d'Aragó: 8 versos llatins d'una altra mà. Al verso del foli final de guardes antigues, originàriament en blanc, hi ha una sèrie d'anotacions, tres en llatí, la tercera transcriu un aforisme atribuït a “Abbas Panormitanus” i una en castellà que ja hem esmentat. El foli 75 ha estat omplert amb text castellà -també ordinacions de la casa real- per una mà un xic posterior a la que transcriví el cos del volum, i que és la mateixa que copia el memorial que comença al f. 100
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000041136&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 303
Location in volume ff. 2-74 + 76-87v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1237
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions
Language català
Date promulgat 1366
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Les coses dauall scrites deuen esser en pergami e ab segell pendent per prothonotari e no per altre spachades vt in ordinacione Regis Petri McccLxvi
text: Donacions perpetuals … [ 87v] … segons e per la manera que a aquells sera iniunt per canceller o vicicanceller o prothonotari
Note al f. 88 hi ha un text, d'una altra mà: “trauerans als dicts aiudans que assiduamen dementre que sera en la cort (…) perque lo dit sagrament no pugue tenir en aquel fez: manament [?] obseruar”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2196
Location in volume ff. 89-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2556
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Taxes i ordinacions
Language català
Date promulgat 1479-09-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Taxes e ordinacions nouament fetes per lo molt alt e molt excellent Rey don ferrando de castella e de arago sobre les taxacions que per los secretaris scriuans de manament et altres de casa de sa magestat han de aqui auant fer sobre les prouisions e priuilegis per ells espachadors que foren fetes en barçelona a xvij de setiembre en lany mil quatrecents setanta nou
protoc.: Die dominica xxij januari 1486 dominus pol presbiter fuit assumptus Jn capellanum Jllustrissimj Jnfantis
intitulatio: Nos don ferrando per la gracia de deu Rey de castella et caetera
pream.: volents entender ab efficacia proueyr que nostres subdits e vassals e altres qualseuol persones … [ 89v] … e aquelles faran per raho de aquelles pertanyents en et per la forma e manera seguents
dispositio: Cosses que delles letres citatories simples sis vol hi haje jnhibitio e compulsa de actes … [ 99] … deles quals Coses manam esser feta la present ab lo sagell nostre de que vsauam abans que fossem rey darago enpendent segellada dada enla ciudad de barcellona a xvij dias de setiembre enlany dela natiuidad de nostre señor Mil cccc lxxviiij e del nostre regne
epíleg: segellada dada en barcellona a xvij dias de setiembre en lany dela natiuidat de nostre señor Mil cccc lxxviiij e del nostre regne
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3675
Location in volume ff. 100-107
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4147
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Memorial dels beneficis patronats del Señor Rey de Aragon
Language català [?]
Date promulgat 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100] MEMORIAL DELS BENEFICIS patronats del señor Rey de Aragon
text: Arago, P4RIMO enel Aljaferia de Caragoça … [ 107] … En laltar mayor dela yglesia de Sanct Miguel j. benefici
Note en aquest text es barregen formes lingüístiques catalanes, aragoneses i més d'un castellanisme
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06