Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1214
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number Span. c. 13 | Antic Catalan c. 1 | Antic S. C. 32608
Copied 1391 - 1400

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-24 (fol. moderna)
ff.: 1-2 + ii-xviiii + xxv + xxvi + xxviii (fol. ant.)
Collation 11 210 35/4 4-2
Page Layout 2 columnes
25 línies (f 3ra)
Size relligadura 314 × 210 mm (pla anterior)
pàgina 295 × 200 mm (f. 3)
caixa 180 × 130 mm (f. 3)
columna 57/60 × 130 mm (f. 3)
Hand gòtica de forma
gòtica una mà (ff. 1-19vb i 22-24)
gòtica una altra mà (ff. 19vb-20ra)
gòtica una altra mà (ff. 20v)
Pictorial elements Orla en or, blau, vermell i altres colors, gòtic internacional, amb escut d'armes al peu: sobre camp vermell tres figures en plata que semblen campanes, força despintades (f. 2)
Il·luminacions caplletres habitades amb or, blau, vermell i altres colors (f. 2)
Caplletres: en blau i vermell amb decoració filigranada amb el color de contrast
Rúbriques en vermell
Tocs de color en vermell en algunes lletres
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: segons l’esquema número 43 de Gilisen amb línia de partició a l'intercolumni; les línies de guia per als renglons travessen l'intercolumni i enmarquen el cos de l'escriptura
Perforacions: situades molt a prop dels marges, han desaparegut gairebé totes; és visible el règim complet de perforacions per assenyalar els renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: sense reclams visibles
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition el volum conserva una foliació antiga en xifres romanes a ploma situada al centre del marge superior; foliació moderna en xifres aràbigues a llapis a l’angle superior, que seguim. Els ff. 1 i xxv-xxvi estan mal ordenats; llacuna entre els ff. xviii-xxv. Alguns folis arrencats, descosits o tacats. Entre els ff. 20 i 21 es veuen restes de folis arrencats. El f. 21 modern (xxv antic) està en blanc
Binding antiga renaixentista, encuiro sobre fusta amb ferros mossàrabs gravats en sec, al rectangle exteriors nusos de corda, al rectangle del mig motius vegetals i a l’interior enllaços simples; amb cinc claus als plans. Conserva les restes d'antigues tanques de metall
History of volume Adquirit 1899
Associated Texts Conté als ff. 22-24 es veu copiat el texid 2135 Desconegut, Breviari de les oracions que la Confraria dels clergues de València deia els dimecres llatí
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Span c.13 de la Bodleian Library. Ordinacions d'una confraria (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 25-6
Tractat a: Sugranyes de Franch (1979), “Un manuscrit català d'Oxford: Les ordinacions de la confraria de Sant Jaume de València”, Estudis Universitaris Catalans (= Miscel·lània Aramon i Serra, 1)
Catalogat a: Madan et al. (1922-24), A Summary Catalogue of Western manuscripts in the Bodleian Library at Oxford, which have not been catalogued in the quarto series 6:32608
Note a l'interior de la coberta es veu una nota a ploma, del segle XVI; i al f. 1v. Antiga signatura escrita a llapis al centre de l'interior de la coberta anterior. També a l'interior d'aquesta mateixa coberta, en el marge superior, etiqueta enganxada amb la signatura "S. C. 32608" impresa

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 298
Location in volume ff. 2ra-19vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 2ra] En lany dela incarnacio de nostre senyor deu ihesu christ mil.cc. .xl.vj. enles Kalendes de Noembre fon establida aquesta santa confraria dels clergues dela ciutat & bisbat de valencia
rubr.: Al siti de tots sants se ligen los seguents capitols tro enlo .xxx.v. capitol jnclusiue.
acc.: A6 Honor de deu tot poderos e de la benauenturada uerge nostra dona santa maria
rubr.: Lo primer capitol
text: P7rimerament establim que aquesta confraria sia appellada confraria del benauenturat sent jacme … [ 19vb] … sien los dits capitols lests e los requirents rehebuts
Note Als marges hi ha notes marginals de finals segle XVI i capítols addicionals. Al f. 20 hi ha noves ordinacions afegides per una mà posterior
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12323
Location in volume f. 12v marge inf.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1387-03-20)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 12v marge inf.] die Mercurij .xx. Marcij anno […] dominj Mº cccº octogesimo septimo.
text: apres la festa de sent Gregorj ajustat capitol fon ordonat que com los confrares per […]es causes haguessen cessat menjar enla dita confraria … de aquells lo prior o sindich dela dita confraria
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12324
Location in volume f. 4rb marge
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1374)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 4rb marge] En lo capitol de sen t gregori ajustat en lany M. ccc lxx quatre
text: fon ordenat que en cas que alcun confrare e confraressa als quals deguns esser ljurat lo cirj … sien obseruats los capitols dela dita confrarja ja ordenats sobre allo
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12325
Location in volume f. 5 marge inf.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1374)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 5 marge inf.] En lany dela Natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxxiiij
text: enlo capitol de sent Gregorj fon ordenat que les cases dela confraria solament fossen prestades als jurats … si empero aquell clergue en aquell dia se fara confrare dela dita confrarja
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12326
Location in volume f. 6 marge inf.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1375-11-09)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 6 marge inf.] En lany dela Natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxx.v djmecres a vij dies de Noembre
text: en lo siti de tots sants fon enadit [sic] al dit capitol que daqui auant empero tots temps los confrares dela dita confraria quant jran assoterrar alcun confrare sien tenguts e hajen anar uestits ab gramalles … sens alcuna gracia a obs dela dita confraria
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12327
Location in volume ff. 8v marge inf.-9 marge inf.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1390-11-09)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 8v marge inf.] Die Mercurj a ix dies del mes de noembre del any deela natitiuat de noste senyor M ccc lxxxx
text: per tot lo capitol fon ordenat concordantment que als pobres confrares als quals es donat o per auant se haura adonar almoyna per lur pobrea … [ 9 marge inf.] … co que Reebut hauran per almoyna lo Romanent sia de aquells alurs propies volentats
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12328
Location in volume f. 12vb marge inf.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1380)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 12vb marge inf.] En lo capitol ques tench apres la festa de sent Gregorj del any dela Natiuitat de nostre senyor M. ccc lxxx
text: fon prouehit e ordenat quel palau njl ort … que sia confrare afer aqui aquell dia que celebrara missa nouella conujit sj fer loy uoldra
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12329
Location in volume f. 15rb marge
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1381-07-26)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 15rb marge] Die venerjs jntitulata vicesima sexta. julij anno a Natiuitate dominj .Mo. ccco lxxxjo
text: en lo seti celebrat apres la festa de sent jacme fon ordenat que perço com les ujiandes que son apparellades al dia de sent jacme … E que axis serue daqui auant mentre al dit capitol plaura
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 12330
Location in volume f. 16rb marge
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1376-11-05)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 16rb marge] Dimecres a v de Noembre del any dela Natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxxvj
text: apres lo siti de tots sants aplegat capitol enles cases dela confraria de sent jacme fon ordenat quels confrares quant jran e acompanyaran alcun cors … no puxa esser feta gracia sino per capitol
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 12331
Location in volume f. 19vb marge sup.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1381-07-26)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 19vb marge sup.] En lo seti de sent jacme celebrat djuendres a xxvj de juliol \any M. ccc lxxxj/
text: fon prouent [?] quel capitol primer parlant daquells qui reebran en lur fi … lo portaran a soterrar nos paregua sino los peus
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 12332
Location in volume ff. 19vb-20ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions (1386-03-14)
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS datatio: [ 19vb] Dimercres [sic] a Quatorze de Març del any dela Natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxxx Sis
text: en lo seti de sant Gregori fon ordenat per lo dit capitol que daci aunt los andados dela dita confrarja no porten al obit de alcun … [ 20ra] … E si es preuere sia dit siats alhonrat naytal o aumentar lo sagons lo grau que aquell haura
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 12333
Location in volume f. 20va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1233
Confraria dels clergues. Ordinacions
Language català
Date escrit 1240 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20va] Capitulum confreria
text: Com per speriencia dels fets de temps pasats se sia esdeuengut e mostrat per obra e per culpa de pos dela dita confraria Com Reben los dines e molimets dela dita confraria se son sdeuenguts fets dans … [ 20vb] … als seguens y sien entreuenguen huyr entendre los comtes del dit clauari
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05