Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1211
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 208 | Antic Ayamans, 4111
Title of volume ORDINACIONS | Y ESTILS | DE MALLORCA ( al teixell)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofˇ: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 157 (= I + [i]-cliiii + i + 1)
Page Layout 27 lÝnies (f. v)
Size pÓgina 275 Î 200 mm (f. v)
caixa 178 Î 115 mm
Hand humanÝstica
Pictorial elements R˙briques en vermell
Caplletres: alternen blau i vermell, sense decoraciˇ
Tocs de color vermell en algunes lletes
Condition la relligadura Ús un xic trencada, cosa per la qual els primers quaderns sˇn despresos; algunes taques d'humitat i brutÝcia als primers folis, per˛ en general volum en bon estat. El foli inicial de guardes Ús de paper modern i el que segueix al darrer foliat duu el n˙m. clxxii
Binding en pell sobre cartˇ, amb daurats al llom, talls vermells
Previous owners (oldest first) Josep de Togores i Sanglada, 9Ŕ. Comte d'Aiamans
References (most recent first) FacsÝmil: Microfilm del ms. 208 de la Biblioteca del Monestir de Montserrat. Ordinacions d'abreviar plets (1990)
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Olivar (1977), CatÓleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 52
Subject Document datat

Internal Description
Number of texts in volume: 20
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3488
Location in volume ff. lviii-lxxxiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3967
LloctinŔncia i governaciˇ. Ordinacions noves
Language catalÓ
Date promulgat 1413-12-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviii] Noue ordinationes edite siue facte in maioricis per Magnificos iuratos ipsius regni … xx. die mensis desembris anno a natiuitate domini Mo ccccoxiijo gouernante multum magnifico domino Pelagio (…) atque digne retinent
intr.: A9RA HOIATS que notifia atot hom generalment de qualseuol ley condicio / o stament sien Lo molt honorable mossen Palay vniš Caualler Regent la Gouernacio de Mallorques que com los honorables en Jaume pontiro Nicolau de pachs Misser bernat de olesa doctor en Leys (…) per bon Gouern. necessitat e vtilitat del Regne de Mallorques a cessar moltes difformitats / e excessos / … [ lviiiv] … hon poran aquelles legir / e veure / e pendre daquelles trellat per šo que dela obseruanša de aquelles negu nos puga escusar: Datum Maioricis vitesima mensis dešembris anno anatiuitate dominj Millesimo Quadrigentesimo Tercio decimo
text: [ lviiii] I4N domine domjni … [ lxxxiiv] … fecerint ipsorum salarijs jmputentur et computentur omnes dicte decem libre vltra reditum periurij
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 295
Location in volume ff. lxxxiii-lxxxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. CapÝtols i ordinacions sobre la abreviaciˇ dels plets en el regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-09-28
Title(s) in witness Ordinations de abreuiar plets y questions del present regne de Mallorca
Incipits & explicits in MS pream.: [ lxxxiii] A5Ra hoiats queus mana lo honorable mossen bernat de lupia Caualler Conseller del molt alt Senyor Rey Loctinent del honorable mossen berenguer dolms Caualler conseller Camarlench del dit molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques atot hom generalment de qualseuol ley condicio o stament sia … [ lxxxiiiv] … E prendre de aquelles trellat: per šo que dela obseruanša de aquelles negu nos puga escusar: Datum en mallorqua a xxviij de Setembre any dela natiuitat de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo
exordi: M3Anifesta cosa sia atots que nos Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago de Sicilia de ša e della (…) hauents acor lo ben auenjr e paciffich estament dela cosa publica de nostres Regnes … vns Capitols e ordinacions del tenor seguent
text: [ lxxxiiii] O4Rdinacions fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre abreuiacio de plets e questions liurades als honorables en berenguer vniš per lo braš dels Cauallers … [ lxxxxii] … faent lo notari expressa mencio del cas xvij. demanant xviiij los lxiij pere jnaduertencia / vltima Natiujtat
conf.: Domjnus mandauit mihi Georgio Catala jn cuius posse firmauit et fuit prouisa jn Consilio
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3486
Location in volume ff. lxxxxiii-ciiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3968
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS pream.: [ lxxxxiii] P10Ateat vnjuersis. nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum (…) Cupientes Conseruacionj et augmento rey publice … [ lxxxxiiiv] … et responsionum nostrarum Tenor sequitur jn hunc modum:
rubr.: Memorial fet per los honorables Jurats dela Ciutat / e Regne de Mallorques als honorables en berenguer vniš donzell. per lo braš mjlitar / e francesch exalo Ciutada per lo braš dels Ciutadans Anthoni oliues per les parts foranes embaixadors de Mallorques
text: P5Rimerament com lo honorable mossen pere callar surrepticiament la Real celsitut tostemps salua / e contra forma dela vnio / dela qual sen porten trellat / e de certa franquesa comenšant Ecaraus atorgan … [ ciiiv] … Anno anatiuitate dominj Mo Quadringentesimo Tricesimo nono huiusque nostri citra farum sicilie Regnj Anno qujnto Aliorum vero Regnorum nostrorum anno višesimo quarto
auten.: Signum Alfonsi dei gracia … [ ciiiiv] … Domjnus Rex mandauit mihi Georgio catala jn cuius posse firmauit atque jurauit .P.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3489
Location in volume ff. cv-cvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3969
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. CapÝtols sobre la tortura
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] De tortura
intr.: N7OS Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … En los capitols que los fells nostres en berenguer vniš en francesch exalo / e nanthonj oliues embaixadors anos tramesos per la Ciutat / e Regne de Mallorques nos han presentats vn capitol del tenor seguent
text: Item com en lo present Regne sia stat abusat per alguns Gouernadors / o Loctinents de aquells que turmenten alguns delats sens sentencia de turments … [ cvi] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dats en Gayeta a xvij de Juny any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxx viiijo Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3490
Location in volume ff. cvi-cvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3970
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. CapÝtols sobre els comissaris
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvi] Dels comjssarjs
intr.: N3Os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … [ cviv] … nos han presentat hun capitol dela tenor seguent
text: Item com per diuersos capitols de cort / e franqueses sia largament disposat / e ordenat commjssaris no puguen vsar dins lo present Regne … [ cvii] … ab la pena damunt dita. Dats en Gayeta a xviij de Juny any dela Natiujtat de nostre Senyor M. cccc xxx viiijo Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3491
Location in volume ff. cvii-cviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3971
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordenacions sobre els salaris
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvii] Que no sjan pagats los salaris als scrjuans fiscals capdeguaytes en la part forana ans la sentencia
intr.: N3Alfonso per la gracia de deu Rey darago de ša / e dalla … [ cviiv] … nos han presentats ha vn capitol del tenor seguent
text: Item. per tant com la part forana es molt veixada de vn temps en ša … [ cviii] … Tollents vos tot poder de fer lo contrarj amaior cautela / e decernents esser nulle / e de negun valor lo que per vosaltres / e cascu de vos sera fet lo contrarj
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3492
Location in volume ff. cviii-cviiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3972
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Confirmaciˇ de privilegis sobre el fet de la mercaderia i d'altres qŘestions
Language catalÓ
Date confirmat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviii] Confirmacio daltres priujlegis sobre lo fet dela mercadarja e corredos e lurs Juges
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ cviiiv] … nos han presentats ha dos Capitols del Tenor seguent:
text: Item com per lo molt alt Senyor Rey en fauor dela mercaderia no ha molt sia stat atorgat cert priuilegi sobre los corredors … [ cviiiiv] … haian jurat / e complits aquests nostres manaments. Dats en Gayeta a xvij dies de Juny ant dela natiujtat de nostre Senyor M. cccc xxx viiijo Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3493
Location in volume ff. cviiiiv-cxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3973
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions sobre els jutges de nou creats
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiiiv] Juges de nou creats en cas que gouernador bale veger e qualseuol altre oficial fassen contra franquesa o prjujlegi dela terra
intr.: N3Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … ha vn capitol del tenor seguent:
text: Item com per los molt Jllustres Reys passats sien stades atorgades al present Regne diuerses franqueses / e libertats / e per lo molt alt Senyor Rey ara benauenturadament regnant sien stades [f. cx] les dites franqueses confirmades / e altres atorgades / les quals continuadament son violades per los officials … [ cxv-cxi] … Tollent vos tot poder amaior cautela de fer lo contrari: Dades en Gayeta a xvij. dies de Juny en lany dela natiuj-tat [f. cxi] de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3494
Location in volume f. cxir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3974
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Confirmaciˇ de la franquesa atorgada en la cort del Consolat
Language catalÓ
Date confirmat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxi] Confirmacio dela franquesa atorgada en en [sic] la cort del consulat que jurista njngu o causidich no puga entrauenir en dita cort
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … ha vn capitol del tenor seguent:
text: Item que supliquen al Senyor Rey que ly placia de nou confirmar / e atorgar certa prouisio Real feta en la Cort del consolat que negun jurista procurador nj causidich noy sia admes … [ cxiv] … e tollents a aquells / e a vosaltres amaior cautela tot poder de fer lo contrari: Dats en Gayeta a xvij. dies de Juny en lany dela nativitat de nostre Senyor M. cccc xxx viiijo. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3495
Location in volume ff. cxiv-cxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3975
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinaciˇ per quŔ no es pugui treure cavalls del regne
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiv] Que nopugan treura Caualls delpresent Regna
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ cxii] … vn capitol del tenor seguent
text: Item suplicaran los dits embaixadors al dit Senyor Rey que sia de sa merce atorgar en priuilegi perpetual als dits jurats que daqujauant no puixen esser trets fora del Regne de Majorca Caualls nj rossins … amaior cautela esser fetes les presents sots nostre sagell secret: Dat en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3496
Location in volume ff. cxiiv-cxiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3976
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intr.: [ cxiiv] N4OS Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … vn capitol del tenor seguent:
text: Item com en lo present Regne de Mallorques sia apartat hauent ses franqueses specials / e en res en lo mon no sia sotsmes al principat de Cathalunya … [ cxiiiv] … En testimonj dela qual cosa manam esser fetes les presents sots nostre segell secret: Dades en Gayeta a xvij. de Juny en Lany dela natiuitat de nostre Senyor. Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3497
Location in volume ff. cxiiivcxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3977
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions sobre la llibertat dels esclaus
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intr.: [ cxiiiv] N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ cxiiii] … vn capitol del tenor seguent
text: Item com en lo present Regne se fassa abusio deles questions de libertats com molts sclaus per fadigar llurs senyors sens alguna causa justa … [ cxv] … e valor tot šo que fos fet per vosaltres / o algu de vosaltres en contrari Dades en Gayeta a xvij. de Juny en Lany dela natiuitat de nostre Senyor. Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3498
Location in volume ff. cxv-cxviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3978
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions sobre l'elecciˇ dels oficis
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-27
Incipits & explicits in MS intr.: [ cxv] N5Os nalfonso per la gracia de deu Rey darago … [ cxvv] … vn Capitol del tenor seguent
text: Item com moltes vegades lo Senyor Rey per Jmportunitat / e no jnformat deles condicions deles persones proueheixca dels officis de balle veguer dela Ciutat / e veguer de ffora … [ cxviv] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dades en Gayeta a xxvij de Juny en lany dela natiuitat de nostre Senyor M. cccc xxx viiijo. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3499
Location in volume f. cxviir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3979
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions sobre fer actes
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-27
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvii] Sobra de fer actes
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … vn capitol del tenor seguent:
text: Item com moltes vegades sesdeujnga que los jurats / e alguns singulars protestaran / e jntimaran alguns actes per llur jnteresser e dela cosa publica que lo Gouernador / o Loctinent / o assessor … [ cxviiv] … com axi vullam sia jntegrament obseruat. Dades en la Ciutat de Gayeta a xvij. de Juny en lany dela natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3500
Location in volume ff. cxviiv-cxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3980
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions sobre salaris
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviiv] de salarijs que non pugan pendre
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … vn capitol del tenor seguent
text: Item que placia als honorables embaixadors jmpetrar vna prouisio del molt alt Senyor Rey com per franquesa del present Regne sia disposat que negun jutge ordinari / o assessor de aquell no puixa pendre salari deles parts … [ cxviii] … o algu de vos en contrari: Dades en Gayeta a xvij. de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3501
Location in volume ff. cxviii-cxviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3981
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions sobre salaris de delegats
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intr.: [ cxviii] N3Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ cxviiv] … vn capitol del tenor seguent
text: Item com per ordinacio del present Regne los jutges de legats en les causes que seran jutges hagen hauer cert salari … [ cxviiii] … vos sera fet en contrari: Dades en Gayeta a xvij. dies de Juny en. lany de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 3502
Location in volume f. cxviiiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3982
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions sobre distribuciˇ de cort
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intr.: [ cxviiii] N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … vn capitol del tenor seguent
text: Item com les pecunjes quj venen a adiudicacio / e distribucio de cort vinguen quasi anores quasi per jnmoderades despeses / e salaris … [ cxviiiiv] … sera fet en contrari: Dades en Gayeta a xvij. dies de Juny del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou: Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3503
Location in volume ff. cxx-cxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3986
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Revisiˇ dels capÝtols i ordinacions sobre la abreviaciˇ dels plets en el regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1440-04-24
Incipits & explicits in MS intr.: [ cxx] A7Ra hoiats queus notifica / e mana lo molt honorable mossen Berenguer dolms Caualler … [ cxxv] … Dats. en la Ciutat dauersa a xxxiiij. del mes de Abril propassat la correctio del tenor seguent:
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia deša / e della far etc.: ALfonsus
text: L5O diujnal adiutori humilment jnuocat: Com experiencia la qual es mare de totes coses haia mostrat les ordinacions dels plets ordenades / e obtengudes lany passat … [ cxxviiiv] … per šo que dela obseruanša de aquelles algu nos puixa scusar. Dades en Mallorques dilluns a xvj del mes de Octubre any Mil cccc quaranta hu
escat.: Fon feta la present crida dijous a xviiijo de Octubre per Narnau verdun Corredor deles Corts any Mil cccc xxxxj
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3504
Location in volume ff. cxxviiii-cxxxviiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3983
LloctinŔncia i governaciˇ. Ordinacions de misser Falcˇ
Language catalÓ
Date promulgat 1449-12-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiii] Ordinacions de misser falco
intr.: A6ra hoiats queus notifica Lo molt magnjffich misser Rodrigo Falco Conseller višicanceller / e Lochtinent general del molt alt Senyor Rey en lo Regne / e jlles de Mallorques … [ cxxviiiiv] … per šo que de llur obseruanša algu scusar nos puga. Dades en Majorques a xij. de Desembre any Mil cccc xxxx viiijo. Falco Loctinent
text: M3Anjfesta / e notoria cosa sia atots que diuendres a xij. de dezembre. any Mil cccc xxxxviiijo per donar orde / e manera deguda als portadors de letres … [ cxxxviiiiv] … Les altres coses en lo dit Capitol statuhides romanents en llur forša / e valor: Jacobus pauli
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3505
Location in volume ff. cxxxx-cxxxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3984
LloctinŔncia i governaciˇ. Ordinacions. CapÝtols de exeviments
Language catalÓ
Date promulgat 1471-03-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxx] Capitols de exeuiments
intr.: A5ra hoiats que notiffica lo spectable / e magnjffich mossen vidal Castella doriz Caualler Conseller Cambrer / e Lochtinent del molt alt Senyor Rey … [ cxxxxv] … haia fets / e ordenats los Capitols seguents:
rubr.: Lo nom de Jhesuchrist humilment Jnuocat
text: L4O molt magnjffich mossen vidal castella doriz / e de blanes Caualler Conseller / e Cambrer (…) ista certa prouisio jmpetrada del dit molt alt Senyor Rey per part dela vnjuersitat del dit Regne sobre los contractes de exeujments / e vendes a temps ab sobremesa de for … [ cxxxxiii] … sots les penes en aquelles contengudes: Dades en Majorques a xxiiij. de Marš any dela natiujtat de nostre Senyor Mil CCCC Setanta hu
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-15