Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1205
Authors Desconegut
Titles Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València
Date / Place escrit València 1322 - 1371
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Texts texid 2876 Desconegut, Llibre del Mostassaf de la vila de Catí, compilat 1322 ca. - 1374 ca.
Subject València
MERCATS
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12277
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, (BITECA manid 5067)
Title(s) Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371
ID no. of Witness 2 cnum 270
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 81 (BITECA manid 1197)
Copied València: 1371-11-24 a quo (al preàmbul s'indica que fou lliurat per un missatger en aquesta data)
Location in witness ff. 1-76v
Title(s) Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371
Llibre del Mostaçaf dela Ciutat de Valencia, f. 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Translat del libre del Mostaçaf dela Ciutat de Valentia en lo qual son escrits los establiments e ordenacions ques fan per lo Consell dela dita Ciutat pertanyents al offici del dit Mostaçaf
rubr.: [ 9] Translat dels establiments e ordenacions ques fan per lo consell dela Ciutat de Valencia pertanyens al offici del Mostaçaf. Die ueneris tercio bels Marcij anno domini M.ccc.xxxix
text: E4stabliren e ordenaren los damunt dits … [ 76v] … que sobre aquelles ignorancia no puxa esser allegada
References Sevillano Colom (1957), Valencia urbana medieval a través del oficio de Mustaçaf. Estudio y edición de textos 275-384
ID no. of Witness 3 cnum 3259
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 71 (BITECA manid 2435)
Copied València: 1401 [?] - 1450 [?]
Location in witness ff. 1-74
Title(s) Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371
Incipit & Explicits tit.: [ 1] E3N nom de nostre senyor deu … de les dites rubriques
índex: R2ubrica. Capitols deles coses quel Mostaçaph deu fer en lo principio dela sua administraçio … [ 7] … R3ubrica declaraçio nouellament feta en conseyll a vn establiment antich dels preyllers la qual es en carta .lxxiiij.
intr.: [ 8] E6N nom de nostre senyor deu Jhesuxrist Kalendas Januarij Anno domjni Millesimo Trescentesimo vicesimo secondo. Com en Guillem de merles mostacaf dela Ciutat de Valençia en lo present any … [ 8-8v] … status qui de present fan a regiment del dit offici segons que [f. 8v] deius se segueix
tit.: Capitols deles coses quel Mostaçaf deu fer enlo principi dela sua administraçio
text: L4O Mostaçaf en lo començament dela sua administracio deu demanar e reebre del mostacaf del any passat los padrons … [ 74] … ço que haien per fe faent fer si obs sera ells apparra crida publica dela dita ordiatio
Note La darrera disposició és de 1370. Segueix al text una anotació notarial de Bartomeu de Vilalba, notari de València, on fa constar les esmenes al text
ID no. of Witness 4 cnum 3264
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, Ms. B-109 (c) (BITECA manid 2440)
Copied 1401 [?] - 1500 [?]
Location in witness f. 1
Title(s) Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371
Incipit & Explicits text: [ 1] Libre del offici dela Mostaçafia de valentia del qual es estata fet lo present translat … ensemps ab lo present libre per special Correu dels dits Consellers e promens
Note No és un fragment del text sinó una anotació preliminar que fa referència a la correspondència que sobre la còpia del llibre mantingueren els consellers de Barcelona i els de València
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16