Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1179
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/18444 | Antic 18444 | Antic 1149 | Antic 320 G | Antic P. G. Mate | Antic C | Antic X 520
Title of volume Letres | bat[alla] | M. S. | 18444 ( al teixell mig arrencat, sembla tapar un altre d'anterior)
Copied 1491 - 1550 ca.

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 324 (= I + a-c + i-cccx + 10)
Collation volum format per quaderns de molt divers tipus, hi predominen els de vint folis
Page Layout 2 columnes (a-c)
47 línies (f. 3r)
61 línies (f. ara prel. comptant els espais deixats en blanc)
Size pàgina 297 × 215 mm (f. a)
caixa 248 × 160 mm (f. 3)
caixa 260 × 177 mm (f. a prel.)
columna 260 × 85 mm (f. ara prel.)
Hand humanística cursiva diverses mans
Watermark mà amb flor de quatre pètals i les lletres “AA” (semblant a Briquet 10728, Provence: 1516)
Pictorial elements Altres: sense decoració llevat d'algunes inicials amb cintes a ploma
Other features Justificació: volum sense caixes marcades
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Reclams: no es veuen reclams
Condition volum en bon estat de conservació, llevat d'algunes taques d'humitat i dels efectes de la corrosió causada per la tinta. Són en blanc els ff. ccxxxv, ccxxxviiiv, ccxxxx, ccxxxxii, ccxxxxiiiiv, ccxxxxviv, cclviiiv, cclviiiiv, cclxv i cclxi més els set folis finals, que no tenen foliació consecutiva
Binding pergamí amb tires per lligar el volum
History of volume Adquirit 1899
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil 1897 ad quem (segell al f. a prel.)
Associated persons Altres algunes de les lletres transcrites en castellà són de Pere de Torroella, poeta
References (most recent first) Facsímil: Reproducció del ms. 18444 de la BNM. Lletres de batalla (2010)
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 73-6
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Riquer (1963-68), Lletres de batalla. Cartells de deseiximents i capítols de passos d'armes 1:127 , n. Ms. C
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 97-101
Note a la primera guarda, un segell de tinta negra amb un escut, que no es distingeix massa bé, probablement és la marca d'un antic posseïdor. Notes d'atenció de lectors, com per exemple algunes mans que assenyalen fragments importants de les cartes.

Corregir el contingut d’aquest manuscrit: al menys als ff. ccxxx-ccxxxiiii hi ha més deseiximents dels que tenim registrats.
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141393&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 79
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 248
Location in volume ff. a-c + i-cccx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1184
Desconegut. Lletres de batalla
Language català
Date escrit 1400 - 1550 ca.
Incipits & explicits in MS índex: [ ara] Letres de batalla fetes entre mossen guerau alamany de ceruello e mossen darnau de rocaberti en cartes .j … [ cra] … Cartes del Rey don Pedro el Cruel al Rey pere terç darago en cartes cccj.
rubr.: [ i] Letres de batalla fetes entre mossen guerau de ceruello e mossen dalmau de rocabarti
text: N3o ignoran en dies passats vos scriuj del cars den taradel … [ cccx] … per constitusio ho per fur
Note Els darrers textos no figuren a l'índex, es tracta d'un cartell de batalla del rei de França tramès a l'emperador Carles i de l'emperador a l'arquebisbe de Saragossa, essent aquesta la darrera lletra del volum, que és en castellà tot i tenir les rúbriques en català, i acaba al f. cccviiii: “que en ella nos diran singular plazer y seruicio. Dat. en en Ratisbona a tres dias del mes de julio delanyo de mil qujnjentos y treynta dos yo el Rey”; segueixen al f. cccix una nota sobre pau i treva: “lo trachte fet dins la treva (…) rompre la treva” i anotacions als ff. ccccixv i cccx sobre les tres maneres de dret (“iure nature, iure gentis iure ceuile”), èxplicit transcrit del volum
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3780
Location in volume ff. 1-4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10008
Guerau de Cervelló. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1455
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Letres de batalla fetes entre mossen guerau de ceruello e mossen dalmau de rocabarti
text: N4o ignorau endies passats vos scriuj del cars del raiadel … [ 4] … njngunes seguretats les poden enpatchar es lapresent partida per a.b.c tramesa avos per marti vidal trompeta sagellada de mes armes esots scrita dema mja En barchinona a xvj de setembre any Mil ccccLv. Dalmau de rocabarti
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8831
Location in volume ff. 4v-xiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10080
Lluís Cornell, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1447
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Letres de batalla dels nobles don luis cornell e den nicolau de proxita: E comença la primera de requesta del dit don luis cornell
text: M4olt noble en Nicolau de proxita be crech vos deu recordar com dies ha fonch debat entre certs moros vassals vostre emeus … [ xiiiv] … enegu no sia gosat de passar dell ab la ajuda de deu feta atres dies del mes de Rabadan al any M.d.ccclj diu enla ferma del Rey tot aço es veritat. Rey de granada
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8835
Location in volume ff. xiii-xviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5631
Galceran Martorell. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1430 - 1437
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiii] Letres de batalla fetes entre mossen galceran martorell e manuel de vilanoua valencians
text: M4olt noble en manuel de vilanoua amj es stat fet report com vos haueu dit en alguns lochs presents alguens persones que mon pare vos ha trencat sagrament e homenatge … [ xviv] … En testimonj de veritat vos fas la present letra scrita dela mia ma sagellada ab lo sagell demes armes feta en Sarrio dimecres a xiiij del mes eany desus dits. Gualçeran martorell
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8836
Location in volume ff. xvij-xxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5632
Bernat de Vilarig. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1452 - 1453
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvij] Letres de batalla fetes entre mossen bernat de vilarig e Johanot dela serra valencians
text: P4erque paraules falses ab sobreposades colors e versemblants … [ xxv] … vostramet lapresent segons enles semblants es acostumat defer feta enCirat a xxvij deabril any Mil CCCCliij La resposta dela qual sperare per altres quinze dies. Bernad de vilarig
nota: No fon feta resposta ala setena letra susdita
Note nomes consten lletres de Bernat de Vilarig i de Johanot de la Serra
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8837
Location in volume ff. xxv-xxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10114
Joanot Galceran de la Serra. Deseiximents presentats davant Joan Roiç de Corella fil d'Eiximen Pérez de Corella
Language català
Date escrit 1453
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxv] Deseximents del magnifich iuhanot galçeran dela Serra al molt manifich mossen bernad de vilarig los quals segons forma de fur foren presentats al molt noble don Juhan roiç de Corella fill del spectable senyor don eximen perez de corella comte de Cocentayna regent la gouernacio per lo Spectable don Eximen Perez de corella comte de Coçentayna e gouernador pare seu
text: V4ist que de vn tan honrat exhamen com fora batalla entre vos emj … [ xxxi] … vos tramet la present tal com enles semblants es acostumat fer ffeta en Cirat adeu de Juliol any Mil ccccliij sperare vostra resposta sis dies
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8886
Location in volume ff. xxxi-xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10115
Bernat de Vilarig. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1453
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxi] Letra fent so de batalla en paraules generals contra tots aquells qui entendre si volran posada per los lochs publichs dela ciutat de Valencia per part de mossen bermat de vilarig
text: H3auent attesa libertat de fer demj lo que vulal que per hauer tenguda aquella en poder daltre he tant tardat … [ xxxv] … fas fi En cirat axvij. de Juny any Mil ccccliij signada dema mia Bernad de vilarig
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9087
Location in volume ff. xxxv-xxxixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10078
Gómez de Figueroa. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1447
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxv] Letres de batalla entre mossen bernad de vilarig e mossen Gomes suares de figueroa
text: E3n nom de deu e de nostra dona e del benauenturat Caualler mossenyer sant jordi mossen Gomes de figueroa vna letra he rebuda vostra … [ xxxixv] … por el qual Rey darmas vos enbio aquesta scrito a xvij de dicho mes año de mil y ccccxxxxvij. Gomes de figueroa
Note no consta la intervenció del rei de Granada
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9088
Location in volume ff. xxxixv-xxxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10103
Joan Francesc de Pròxida, Comte d'Almenara. Lletres de batalla entre el comte d'Almenara i Pere Maça i respostes
Language català
Date escrit 1486 - 1487
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxixv] Letres de batalla fetes entre lo spectable don Juhan frances de proxita comte dalmenara e de versa e lo noble don pero maça de liçana e de Cornell
tit.: Primera letra del Comte dalmenara e de versa
text: M4olt noble e car cosi bens deu recordar com yous trameti adir … [ xxxxvi]